HEˬBYEHˇ 7

1Maˬlaˬkiˇsaˬdehˇ k'oeˇ g'aˬ-aˬ, Saˬleˬ meuˬ-euˬ sahˬ paˬ pyeu ̭-awˇ, Huiˬ dui Mahˇ dui dui-eu Miˬyehˇ-euˬ piˇ ma pyeu ̭-eu meh. Sahˬ paˬ oeˬ g'aˬ-ahˇ Aˬbyaˬhaˬ guiˇ deuˆ g'aˬ-awˇ g'o ̭ laˇ ngeh, Maˬlaˬkiˇsaˬdehˇ aˬ yaw ̭-ahˇ tahˬ puˬ le-awˇ, dawˬ ngehˬ g'eh nehˬ-euˬ meh. 2Aˬbyaˬhaˬ g'eh, aˬ yaw ̭ neh guiˇ k'aˇ deuˆ za la ̭-euˬ jeˬ dawˬ tawˆ lu ̭ la ̭ k'oeˇ, tseˇ bymˇ tiˬ bymˇ yuˇ doˆ-awˇ aˬ yaw ̭-ahˇ bi ̭ nehˬ-euˬ meh. (Maˬlaˬkiˇsaˬdehˇ lehˇ ehˇ-eu tsawˇ myahˇ heu myahˇ-euˬ dawˬ tsui ̭ yaw beh hmˬ-aˬ, "Yaw tsaˬ yaw dawˇ jeˬ-euˬ Sahˬpaˬ" lehˇ ehˇ maw ̭-eu meh. Dawˬ tsui ̭ nyiˬ hmˬ tiˬ hmˬ pyeu ̭-eu aˬ yaw ̭-ahˇ "Saˬleˬ meuˬ-euˬ Sahˬpaˬ" lehˇ ehˇ-eu k'oeˇ-aˬ, "Nui saˇ o ̭-eu jeˬ-euˬ Sahˬpaˬ" lehˇ ehˇ maw ̭-eu meh.) 3Maˬlaˬkiˇsaˬdehˇ-euˬ aˬ da aˬ ma hawˇ-eu aˬ poeˬ aˬ bawˇ deuˬ gaˇ kawˆ bo ̭ taˬ-euˬ tiˬ gaˇ-iˬ maˬ jaˆ-a. Aˬ yaw ̭ deh ̭ le-euˬ gaˇ kawˆ hawˇ-eu shiˇ-euˬ gaˇ kawˆ bo ̭ taˬ-euˬ k'aw ̭ maˬ jaˆ-a. Aˬ yaw ̭-aˬ, Miˬyehˇ-euˬ Zaˬmaˇ-ahˇ duˇ-awˇ, mˬ maˬ maˬ byaˆ zaˇ ziˇ piˇ ma pyeu ̭-eu meh. 4Toˆ-ehˇ ngeuˇ naˇ, aˬ yaw ̭ aˇ naˆ ni huiˬ-eu mahˇ-eu gaˇ kawˆ naw ma ̭ noeˬ mawˇ nya teh ̭-a. Aˬ dui-euˬ tsawˇ myahˇ doˆ dui dui-eu aˬ poeˬ pyeu ̭-eu Aˬbyaˬhaˬ g'eh, guiˇ k'aˇ deuˆ za-euˬ jeˬ dawˬ tawˆ lu ̭ la ̭ k'oeˇ tseˇ bymˇ tiˬ bymˇ aˬ yaw ̭-ahˇ bi ̭-euˬ meh. 5Leˬbiˇ-euˬ zaˬ deuˬ uˆ deuˬ pyeu ̭-eu piˇ ma deuˬ-ahˇ, yawˬ ha-euˬ tsawˇ jeuˬ Iˇsaˬleˬlaˆ tsawˇ haˬ deuˬ tseˇ bymˇ tiˬ bymˇ ya damˬ nehˬ meh lehˇ, Zahˇ dawˬ k'o ̭ dawˬ la ̭ k'oeˇ ehˇ taˬ-euˬ jaˆ-eu meh. Yawˬ ha-euˬ tsawˇ jeuˬ k'oeˇ-aˬ, yawˬ ha lo ̭-ehˇ Aˬbyaˬhaˬ-euˬ zaˬ deuˬ uˆ deuˬ pyeu ̭-eu k'aw ̭, k'oeˇ lo ̭-ehˇ ya damˬ nehˬ-eu meh. 6Maˬlaˬkiˇsaˬdehˇ-aˬ, Leˬbiˇ-euˬ tsui ̭-ahˇ maˬ ta ̭-a. Ehˇ k'aw ̭, Aˬbyaˬhaˬ neh damˬ nehˬ-euˬ tseˇ bymˇ tiˬ bymˇ ha geu ̭-awˇ, Miˬyehˇ neh saˇ jaˇ dzaˬ-euˬ jeˬ-ahˇ za-euˬ g'aˬ pyeu ̭-eu Aˬbyaˬhaˬ-ahˇ dawˬ ngeh g'eh nehˬ-euˬ meh. 7Dawˬ ngehˬ g'eh nehˬ-eu g'aˬ-aˬ, dawˬ bi ngehˬ g'eh nehˬ-euˬ g'aˬ naˆ maˬ tseˇ huiˬ dzehˬ meh lehˇ, tsawˇ haˬ yawˬ g'aˬ na lu ̭ siˬ nya meh. Piˇ ma deuˬ-ahˇ tseˇ bymˇ tiˬ bymˇ ta ̭ nehˬ-euˬ k'oeˇ-aˬ, shiˇ nya-eu tsawˇ haˬ zaˬ deuˬ-ahˇ ta ̭ nehˬ-euˬ jeˬ pyeu ̭-eu meh. 8Ehˇ k'aw ̭, Maˬlaˬkiˇsaˬdehˇ-ahˇ tseˇ bymˇ tiˬ bymˇ ta ̭ nehˬ-euˬ k'oeˇ-aˬ, Jaˇli ̭ la ̭ k'oeˇ ehˇ ta ̭-euˬ lo ̭-ehˇ, tiˬ jawˇ-iˬ maˬ shiˇ-eu g'aˬ-ahˇ ta ̭ nehˬ-euˬ jeˬ pyeu ̭-eu meh. 9K'oeˇ lo ̭-ehˇ ehˇ naˇ, Aˬbyaˬhaˬ tseˇ bymˇ tiˬ bymˇ bi ̭ ngeh, Leˬbiˇ k'aw ̭ tseˇ bymˇ tiˬ bymˇ bi ̭-euˬ gaˇ duˇ-eu meh. (Leˬbiˇ-euˬ zaˬ deuˬ-aˬ, tseˇ bymˇ tiˬ bymˇ za-euˬ tsawˇ haˬ deuˬ meh.) 10Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, k'oeˇ ngeh yamˬ-ahˇ Leˬbiˇ maˬ deh ̭ le dah-euˬ k'aw ̭, Aˬbyaˬhaˬ-ahˇ Maˬlaˬkiˇsaˬdehˇ tahˬ puˬ ngeh, Leˬbiˇ k'aw ̭ aˬ yaw ̭-euˬ aˬ poeˬ Aˬbyaˬhaˬ-euˬ g'awˇ mawˇ la ̭ k'oeˇ jawˇ lu ̭ meh lehˇ ehˇ nya meh. 11Iˇsaˬleˬlaˆ tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ bi ̭-euˬ Zahˇ dawˬ k'o ̭ dawˬ-aˬ, Leˬbiˇ tsawˇ jeuˬ piˇ ma geu ̭ gaˇ ta ̭ leˇ-awˇ bi ̭-euˬ Zahˇ dawˬ k'o ̭ daw ̭ pyeu ̭-eu meh. Nymˬ-mˇ-aˬ, Leˬbiˇ tsawˇ jeuˬ piˇ ma deuˬ neh mˇ byah jiˇ-euˬ law nmˇ-aˬ, Aˬloˬ-ahˇ maˬ ta ̭-ehˇ Maˬlaˬkiˇsaˬdehˇ-ahˇ ta ̭-eu piˇ ma yawˬ jeuˬ yawˬ doˆ laˇ-eu maˬ paˇ loˬ meh. 12Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, piˇ ma yawˬ jeuˬ yawˬ laˆ paˇ naˇ, zahˇ dawˬ k'o ̭ dawˬ k'aw ̭ ya laˆ paˇ-eu meh. 13Gaˇ kawˆ heu-ahˇ ta ̭ leˇ-awˇ aˬ dui ehˇ lu ̭-eu k'oeˇ g'aˬ-aˬ, Leˬbiˇ tsawˇ jeuˬ maˬ ngeuˇ-eu tsawˇ jeuˬ yawˬ jeuˬ yawˬ pyeu ̭-awˇ, aˬ yaw ̭-euˬ tsawˇ jeuˬ la ̭ k'oeˇ tiˬ g'aˬ-iˬ piˇ ma geu ̭-awˇ lawˇ duˬ-ahˇ gaˇ maˬ mˇ haw-aˬ. 14Aˬ yaw ̭ Yuˇdaˆ tsawˇ jeuˬ la ̭ k'oeˇ deh ̭ le-euˬ meh lehˇ yawˬ g'aˬ na lu ̭ siˬ nya-meh. Piˇ ma bi geu ̭-eu gaˇ kawˆ Moˇseˬ ehˇ ngeh, tsawˇ jeuˬ heu jeuˬ-ahˇ maˬ ehˇ-aˬ. 15Nymˬ-mˇ ehˇ lu ̭-eu gaˇ kawˆ heu aˬ dui-ahˇ mawˇ duˬ dzehˬ laˇ-euˬ meh. Piˇ ma yawˬ jeuˬ yawˬ pyeu ̭-eu Maˬlaˬkiˇsaˬdehˇ-ahˇ duˇ-eu piˇ ma tiˬ g'aˬ doˆ laˇ-euˬ meh. 16Tsawˇ haˬ zaˬ-euˬ zahˇ sahˇ k'o ̭ neh aˬ yaw ̭-ahˇ piˇ ma bi geu ̭-euˬ maˬ ngeuˇ-a. Tiˬ jawˇ-iˬ maˬ cawˆ-iˇ nya-eu deh ̭-eu jeˬ-euˬ baoˬ neh bi geu ̭-euˬ meh. 17Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, "Nawˇ-aˬ, Maˬlaˬkiˇsaˬdehˇ neh tawˬ dzeuˇ ya ̭-euˬ gaˇ-ahˇ tawˬ daˆ le ̭-eu, mˬ maˬ maˬ byaˆ zaˇ ziˇ piˇ ma ya geu ̭ teh ̭-a" lehˇ, Jaˇli ̭ la ̭ k'oeˇ ehˇ taˬ-euˬ meh. 18Zahˇ sahˇ k'o ̭ yaw oeˇ k'oeˇ-aˬ, g'aˬ baˬ-awˇ gaˇ dahˇ maˬ tsoeˬ-eu miˇ neh, maˬ zmˬ ni bi jaˆ-euˬ meh. 19Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, Moˇseˬ-ahˇ g'oe-awˇ Miˬyehˇ neh bi ̭-euˬ Zahˇ dawˬ k'o ̭ dawˬ k'oeˇ-aˬ, tiˬ jeˬ-ahˇ-iˬ byah laˇ ni maˬ mˇ byah nehˬ nya-a. Nymˬ-mˇ-aˬ, aˬ dui-ahˇ Miˬyehˇ jawˇ paw bi peh dzehˬ laˇ-euˬ muiˬ dzehˬ-eu noeˬ tmˬ-eu jeˬ-ahˇ aˬ dui za-euˬ ma. 20K'oeˇ uˬ ta ̭, Miˬyehˇ neh kamˬ taˬ-euˬ dawˬ k'aw ̭ jaˆ-eu ma. Piˇ ma k'oeˇ deuˬ-ahˇ piˇ ma ka nehˬ ngeh, Miˬyehˇ kamˬ taˬ-euˬ maˬ jaˆ-a. 21Ehˇ k'aw ̭, Yeˬsuˇ-aˬ, Miˬyehˇ neh kamˬ-awˇ piˇ ma bi pyeu ̭ laˇ-euˬ meh. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, aˬ yaw ̭-ahˇ piˇ ma ka nehˬ ngeh Miˬyehˇ heu lo ̭-ehˇ ehˇ nehˬ-euˬ meh. "Sahˬpaˬ Miˬyehˇ kamˬ tsehˆ-euˬ jeˬ, maˬ poˆ maˬ paˇ nya-a. Mˬ maˬ maˬ byaˆ zaˇ ziˇ, nawˇ piˇ ma ya geu ̭ meh." 22Beu gaˇ duˬ k'oeˇ lo ̭-ehˇ jaˆ-eu baˬ da neh, Yeˬsuˇ-aˬ, muiˬ dzehˬ byah dzehˬ-eu dawˬ ma saˇ jaˇ heu hmˬ-euˬ yaw duˬ yaw ciˇ pyeu ̭-eu meh. 23Beu gaˇ duˬ heu lo ̭-ehˇ tiˬ hmˬ paˇ jaˆ-a siˬ. Piˇ ma k'oeˇ deuˬ-aˬ, g'awˬ mya g'aˬ jawˇ-eu meh. Aˬ yaw ̭ ma ̭ ziˇ deh ̭ jiˇ-euˬ baw-eu miˇ neh, tiˬ g'aˬ teh ̭-ehˇ g'awˬ myahˇ ni maˬ mˇ daˆ le ̭ nya-a. 24Ehˇ k'aw ̭, Yeˬsuˇ-aˬ, mˬ maˬ maˬ byaˆ zaˇ ziˇ deh ̭-eu miˇ neh, aˬ yaw ̭ piˇ ma geu ̭-awˇ mˇ-euˬ gaˇ-ahˇ yawˬ g'aˬ yawˬ ya mˇ daˆ le ̭-eu maˬ baw-a. 25K'oeˇ miˇ neh, nymˬ-mˇ maˬ ehˇ, aˬ kaˇ mehˬ hu paw aˬ geu yamˬ-ahˇ maˬ ehˇ, aˬ yaw ̭-ahˇ g'oe-awˇ Miˬyehˇ jawˇ gaˇ k'aˇ laˇ-eu tsawˇ haˬ-ahˇ aˬ yaw ̭ ka k'o ̭ nehˬ nya-eu meh. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, tsawˇ haˬ zaˬ-euˬ dah zaˇ Miˬyehˇ-ahˇ tahˬ shaˇ -eu g'aˇ duˬ aˬ yaw ̭ mˬ maˬ maˬ byaˆ zaˇ ziˇ deh ̭-eu meh. 26K'oeˇ baˬ da neh, Yeˬsuˇ-aˬ, aˬ dui k'aˇ loˬ-eu jeˬ mˇ byah nehˬ nya-eu Piˇma Yaw huiˬ g'aˬ pyeu ̭-eu meh. Aˬ yaw ̭-aˬ, yaw muiˬ yaw shawˇ meh. Ehˇ k'aˇ tiˬ paw ̭-iˬ maˬ za-eu uˬ ta ̭, iˬ baˇ tiˬ paw ̭-iˬ maˬ ahˇ-a. Iˬ baˇ zaˬ deuˬ nehˬ-ehˇ maˬ bi keuˬ ni aˬ yaw ̭-ahˇ Miˬyehˇ yuˇ doˆ taˬ-awˇ, mˬ naˆ maˬ tseˇ goˇ-eu tiˆ-ahˇ ciˬ huiˬ ciˬ mahˇ keuˆ nehˬ-euˬ meh. 27Piˇ ma yaw huiˬ nui deuˬ-ahˇ aˬ yaw ̭ maˬ duˇ-a. Aˬ yaw ̭ ma ̭ lo ̭-ehˇ yawˬ nah na lu ̭ yawˬ ha-euˬ iˬ baˇ g'aˇ duˬ jeˬ hu lawˇ g'aˬ shehˇ g'aˬ ngeh, aˬ cawˬ-euˬ i baˇ g'aˇ duˬ ya lawˇ ya shehˇ-eu heu deuˬ-ahˇ aˬ yaw ̭ mˇ-eu maˬ loˬ-a. Aˬ yaw ̭-euˬ g'awˇ mawˇ lawˇ nehˬ-euˬ k'oeˇ-aˬ, tiˬ poˆ lawˇ-awˇ mˬ maˬ maˬ byaˆ zaˇ ziˇ gmˬ-eu lawˇ-euˬ jeˬ pyeu ̭-eu meh. 28Moˇseˬ-ahˇ g'oe-awˇ Miˬyehˇ neh bi ̭-euˬ Zahˇ dawˬ k'o ̭ dawˬ k'oeˇ-aˬ, piˇ ma yaw huiˬ g'aˬ geu ̭-eu g'aˇ duˬ maˬ byah maˬ lo ̭-eu deuˬ-ahˇ bi geu ̭-euˬ meh. Ehˇ k'aw ̭, Zahˇ dawˬ k'o ̭ dawˬ-euˬ jeˬ nah hawˇ-eu oe-euˬ Miˬyehˇ neh kamˬ tsehˆ taˬ-euˬ saˇ jaˇ k'oeˇ-aˬ, mˬ maˬ maˬ byaˆ zaˇ ziˇ byah-eu lo ̭-eu aˬ yaw ̭-euˬ Zaˬmaˇ-ahˇ Piˇma Yaw huiˬ g'aˬ bi geu ̭-euˬ meh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\