YAˬKOˆ 2

1Aˬ yui ̭ aˬ nyiˇ ka li zaˬ deuˬ-oˇ, yaw sheh ̭ k'ahˬ sehˇ huiˬ-eu Sahˬpaˬ pyeu ̭-eu aˬ dui-euˬ Sahˬpaˬ Yeˬsuˇ Ka li-ahˇ jah-eu aˬ dui-aˬ, aˬ cawˬ-ahˇ k'oeˇ taˆ paw haw-awˇ myaˆ pyawˬ huiˬ nyiˇ maˬ ya tseˇ-a. 2Naw ma ̭ uˬ duˬ tahˬ-eu lehˇ uiˬ leˇ ngeh, shuiˇ la ̭ behˬ behˬ-awˇ mehˬ tsoeˬ yaw muiˬ dm lu ̭-eu smˇ muiˬ smˇ baw ti g'aˬ hawˇ-eu, mehˬ tsoeˬ yaw cehˇ yaw ju-ehˇ dm lu ̭-eu iˇ shaˬ iˇ taw tiˬ g'aˬ laˇ-euˬ ehˇ-awˬ. 3Mehˬ tsoeˬ yaw muiˬ dm lu ̭-eu g'aˬ-ahˇ naw ma ̭ yaw zeu baw dzehˬ-eu la ̭ k'oeˇ, "Nuiˇ duˬ yaw muiˬ heu tsahˇ-ahˇ nuiˇ laˇ-awˬ" lehˇ ehˇ nehˬ-awˇ, iˇ shaˬ zaˬ k'oeˇ g'aˬ-ahˇ-aˬ, "K'oeˇ gaˇ yaw ̭-awˬ. Maˬ ngeuˇ naˇ, heu gaˇ ngaˬ-euˬ aˬ kuiˇ dawˬ peh miˇ tsa nuiˇ laˇ-awˬ" lehˇ naw ma ̭ ehˇ nehˬ-euˬ ehˇ-awˬ. 4K'oeˇ-aˬ, naw ma ̭ yaw kaˬ myaˆ pyawˬ huiˬ nyiˇ tseˇ-awˇ, nui ma maˬ sui maˬ dawˇ-eu la ̭ k'oeˇ aˬ cawˬ-ahˇ noeˬ doeˇ-eu jeˬ pyeu ̭-eu meh. 5Ngaˇ gaˬ-euˬ aˬ yui ̭ aˬ nyiˇ Ka li zaˬ deuˬ-oˇ, ngaˇ ehˇ gaˇ naˇ haˬ sheˇ. Jah-eu jeˬ la ̭ k'oeˇ smˇ muiˬ muiˬ-eu tsawˇ haˬ pyeu ̭ laˇ-awˇ, Miˬyehˇ-ahˇ gaˬ-eu tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ bi ̭-eu g'aˇ duˬ aˬ yaw ̭ neh saˇ jaˇ dzaˬ taˬ-euˬ miˇ k'ahˬ-ahˇ bi uˇ leˇ-eu lehˇ, miˇ tsaˬ heu k'oeˇ taˆ deh ̭ lu ̭-eu shaˬ-eu zahˬ-eu tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ Miˬyehˇ neh tseˇ doˆ taˬ-euˬ meh. 6Ehˇ k'aw ̭, shaˬ-eu zahˬ-eu tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ naw ma ̭ yaw zeu maˬ baw-a. Naw ma ̭-euˬ k'oeˇ taˆ nawˬ tehˬ-awˇ naw ma ̭-ahˇ yaˇ k'aˬ daˇ duˬ-ahˇ sheuˬ g'eh-eu k'oeˇ, aˬ suˇ g'aˬ-a. Smˇ muiˬ smˇ baw deuˬ maˬ ngeuˇ-a loˇ. 7Naw ma ̭-ahˇ bi ̭ taˬ-euˬ tsawˇ myahˇ yaw muiˬ-ahˇ yehˬ bawˬ sehˇ lu-ehˇ ehˇ-eu deuˬ-aˬ, smˇ muiˬ smˇ baw k'oeˇ deuˬ meh. 8"Yawˬ haˇ yawˬ ha gaˬ-eu lo ̭-ehˇ, yawˬ ha dawˬ peh jawˇ-eu tsawˇ haˬ-ahˇ gaˬ-awˬ" lehˇ Jaˇli ̭ la ̭ k'oeˇ ehˇ taˬ-euˬ Miˬyehˇ Miˇk'ahˬ-ahˇ ta ̭-eu zahˇdawˬ k'o ̭ dawˬ k'oeˇ dawˬ-ahˇ naw ma ̭ naˇ haˬ geu ̭ naˇ, tsaˬ-eu jeˬ-ahˇ naw ma ̭ mˇ-eu meh. 9Ehˇ k'aw ̭, naw ma ̭ k'oeˇ taˆ paw teh ̭-ehˇ haw-awˇ myaˆ pyawˬ huiˬ nyiˇ tseˇ naˇ, 'Iˬ baˇ mˇ-eu jeˬ pyeu ̭-awˇ, zahˇ dawˬ k'o ̭ dawˬ-ahˇ bahˬ-eu tsawˇ haˬ pyeu ̭-eu meh' lehˇ, Zahˇ daw ̭ k'o ̭ dawˬ la ̭ k'oeˇ pah mehˬ taˬ-euˬ meh. 10Tsawˇ haˬ aˬ geuˬ g'aˬ maˬ kaˬ, zahˇ dawˬ k'o ̭ dawˬ dawˬ tawˆ lu ̭-ahˇ caw teh lu ̭ k'aw ̭, tiˬ dawˬ-ahˇ mˇ bahˬ naˇ, dawˬ tawˆ lu ̭-ahˇ mˇ bahˬ-euˬ jeˬ pyeu ̭-eu meh. 11Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, "Aˬ cawˬ-euˬ miˬ sawˇ yo zaˬ-ahˇ maˬ ya bahˬ maˬ ya muˆ-a" lehˇ ehˇ-eu hawˇ-eu, "Tsawˇ haˬ-ahˇ maˬ ya seh ̭-a" lehˇ ehˇ-eu k'oeˇ-aˬ, aˬ yaw ̭ tiˬ g'aˬ neh ehˇ-euˬ dawˬ meh. Aˬ cawˬ-euˬ miˬ sawˇ yo zaˬ-ahˇ nawˇ maˬ bahˬ maˬ muˆ-euˬ k'aw ̭, tsawˇ haˬ seh ̭ naˇ, zahˇ dawˬ k'o ̭ dawˬ-ahˇ mˇ bahˬ-euˬ meh. 12Aˬ dui-ahˇ bi buˬ-iˇ la ̭-euˬ zahˇ dawˬ k'o ̭ dawˬ k'oeˇ neh yaˇ k'aˬ ya bi daˇ meh lehˇ siˬ nya-eu tsawˇ haˬ lo ̭-ehˇ ngehˬ-awˬ tmˇ-awˬ, mˇ-awˬ shaˇ-awˬ. 13Aˬ cawˬ-ahˇ g'awˬ shaˬ maˬ gaˬ nehˬ-eu tsawˇ haˬ-ahˇ Miˬyehˇ g'awˬ shaˬ maˬ gaˬ ni yaˇ k'aˬ daˇ teh ̭-a. Ehˇ k'aw ̭, g'awˬ shaˬ gaˬ-eu jeˬ-aˬ, yaˇ k'aˬ daˇ-eu jeˬ-ahˇ g'aˬ leˇ nya-eu meh. 14Aˬ yui ̭ aˬ nyiˇ Ka li zaˬ deuˬ-oˇ, tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ na jah ma lehˇ ehˇ k'aw ̭, maˬ mˇ maˬ shaˇ naˇ, aˬ jeˬ gaˇ dahˇ tsoeˬ nmˇ. Jah-eu k'oeˇ neh aˬ yaw ̭-ahˇ ka k'o ̭ nehˬ nya teh ̭-a loˇ. 15Aˬ yui ̭ aˬ yiˇ Ka li zaˬ deuˬ la ̭ k'oeˇ, k'aˬ dzeˇ zaˬ maˬ ehˇ, zaˬ miˬzaˬ maˬ ehˇ, tiˬ g'aˬ na dm g'aˬ dm lmˇ hawˇ-eu dzaˬ dzaˬ dawˇ dawˇ maˬ jaˆ ni shaˬ lu ̭-eu ehˇ-awˬ. 16Naw ma ̭ aˬ yaw ̭-ahˇ k'aˇ loˬ-eu jeˬ maˬ caw ba nehˬ ni, "Miˬyehˇ guiˬ lahˬ bi ̭ lu ̭-uˇ. Yaw lmˇ lmˇ-ehˇ jawˇ-awˇ tiˬ dehˆ dzaˬ-awˬ dawˇ-awˬ" lehˇ ehˇ nehˬ naˇ, naw ma ̭ ehˇ-eu k'oeˇ aˬ jeˬ gaˇ dahˇ tsoeˬ nmˇ. 17K'oeˇ miˇ neh, jah-eu jeˬ-aˬ, mˇ-eu shaˇ-eu jeˬ maˬ ahˇ naˇ, shiˇ taˬ-euˬ gaˇ duˇ-eu meh. 18"Tiˬ g'aˬ-ahˇ jah-eu jeˬ o ̭-awˇ, tiˬ g'aˬ-ahˇ mˇ-eu jeˬ o ̭-eu meh" lehˇ, tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ na ehˇ teh ̭-a. Mˇ-eu shaˇ-eu jeˬ maˬ ahˇ-eu nawˬ-euˬ jah-eu jeˬ ngaˬ-ahˇ mehˬ nehˬ la ̭ sheˇ. Ngaˇ-aˬ, mˇ-eu shaˇ-eu la ̭ k'oeˇ ngaˬ-euˬ jah-eu jeˬ nawˬ-ahˇ mehˬ nehˬ ma. 19Miˬyehˇ tiˬ g'aˬ teh ̭-ehˇ jawˇ-eu meh lehˇ nawˇ jah-eu miˇ neh maˬ gaˇ dzehˬ ma lehˇ noeˬ te loˇ. Neh ̭ deuˬ k'aw ̭ k'oeˇ lo ̭-ehˇ jah-awˇ, guˆ guˆ-ehˇ yaw dzuˬ dzuˬ lu ̭ meh. 20A dzawˬ aˇ gah deuˬ-oˇ, mˇ-eu shaˇ-eu jeˬ maˬ ahˇ-eu jah-eu jeˬ-aˬ yaw ̭ ngeh ̭ meh lehˇ bi mehˬ duˬ maw ̭-eu nya loˇ. 21Aˬ dui-euˬ aˬ poeˬ Aˬbyaˬhaˬ aˬ joˆ-ehˇ jahˇ-awˇ Miˬyehˇ-ahˇ tsaˬ leˇ tsahˇ leˇ-euˬ ta. Aˬ yaw ̭-euˬ aˬ li Iˇtsaˆ-ahˇ lawˇ duˬ k'oeˇ taˆ lawˇ-euˬ mˇ-eu shaˇ-eu k'oeˇ baˬ da neh, aˬ yaw ̭ Miˬyehˇ-ahˇ tsaˬ leˇ tsahˇ leˇ-euˬ maˬ ngeuˇ-a loˇ. 22Aˬ yaw ̭-euˬ jah-eu jeˬ hawˇ-eu aˬ yaw ̭ neh mˇ-euˬ shaˇ-euˬ jeˬ tiˬ gaˇ ta ̭-eu k'oeˇ, nawˇ maˬ haw mawˇ nya te loˇ. Aˬ yaw ̭-euˬ jah-eu jeˬ-aˬ, aˬ yaw ̭ neh mˇ-euˬ shaˇ-euˬ jeˬ la ̭ k'oeˇ byah laˇ-euˬ meh. 23K'oeˇ ngeh jawˇ, "Aˬbyaˬhaˬ Miˬyehˇ-ahˇ jah-awˇ, aˬ yaw ̭-euˬ jah-eu jeˬ baˬ da neh, Miˬyehˇ neh aˬ yaw ̭-ahˇ yaw tsaˬ yaw dawˇ tsawˇ haˬ lehˇ sawˇ nehˬ-euˬ meh" lehˇ ehˇ-eu Jaˇ li ̭ dawˬ kawˬ k'oeˇ byah laˇ-euˬ meh. K'oeˇ miˇ neh, Aˬbyaˬhaˬ-ahˇ Miˬyehˇ-euˬ cawˬ lehˇ kuˇ-eu meh. 24Nymˬ-mˇ poˆ jawˇ-aˬ, tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ Miˬyehˇ-ahˇ tsaˬ leˇ tsahˇ leˇ nya-eu-aˬ, jah-eu tiˬ jeˬ baˬ da neh teh ̭-ehˇ maˬ ngeuˇ-ehˇ, mˇ-eu shaˇ-eu jeˬ k'aw ̭ ahˇ-eu baˬ da neh tsaˬ leˇ tsahˇ leˇ nya-eu meh lehˇ naw ma ̭-ahˇ siˬ duˬ laˇ miˇ-a loˇ. 25Meh maˬ laˇ Laˬhaˇ-euˬ gaˇ kawˆ k'aw ̭, k'oeˇ lo ̭-ehˇ meh. Miˇ k'ahˬ k'oeˇ k'ahˬ-ahˇ k'oeˬ sho haw leˇ-euˬ Iˇsaˬleˬlaˆ tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ aˬ yaw ̭ ha geu ̭-awˇ, gaˇ ma yawˬ kahˇ yawˬ mehˬ pyawˇ nehˬ-awˇ bi buˬ bi law-iˇ-euˬ meh. Aˬ yaw ̭ k'oeˇ lo ̭-ehˇ mˇ-euˬ shaˇ-euˬ miˇ neh, Miˬyehˇ-ahˇ tsaˬ leˇ tsahˇ leˇ-eu tsawˇ haˬ pyeu ̭ laˇ-euˬ meh. 26K'oeˇ baˬ da neh, sa ̭ laˇ maˬ ahˇ-eu g'awˇ mawˇ-aˬ, yaw shiˇ pyeu ̭-eu lo ̭-ehˇ, mˇ-eu shaˇ-eu jeˬ maˬ ahˇ-eu jah-eu jeˬ k'aw ̭, yaw shiˇ meh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\