YOˇHAˬ 11

1Beˬtaˬniˇ meuˬ-ahˇ jawˇ-eu Laˬzaˬluˇ lehˇ myahˇ-euˬ tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ naˇ lu ̭-eu meh. Beˬtaˬniˇ meuˬ-aˬ, Maˬliˇ hawˇ-eu Maˬta aˬ nya ̭ nmˇ jawˇ-eu meuˬ k'oeˇ meuˬ meh. 2Maˬliˇ-aˬ, Sahˬpaˬ Yeˬsuˇ-euˬ aˬ kuiˇ-ahˇ tsiˇ yaw saw jeˬ shehˆ daˆ-awˇ aˬ yaw ̭-euˬ uˬ duˬ tsehˇ kahˇ neh shiˆ gui nehˬ-euˬ zaˬ miˬ zaˬ k'oeˇ g'aˬ meh. Naˇ lu ̭-eu Laˬzaˬluˇ-aˬ, Maˬliˇ-euˬ aˬ mahˇ aˬ da meh. 3"Sahˬpaˬ-oˇ, nawˇ g'oeˇ dui dui-eu g'aˬ naˇ lu ̭ meh" lehˇ, Maˬliˇ hawˇ-eu Maˬta aˬ nya ̭ nmˇ neh Yeˬsuˇ jawˇ gaˇ bi tsa ̭ gaˬ leˇ-euˬ meh. 4Dawˬ k'oeˇ dawˬ-ahˇ Yeˬsuˇ ya gaˬ ngeh, heu lo ̭-ehˇ ehˇ-eu meh. "Naˇ-eu gawˇ-eu k'oeˇ baˬ da neh, Laˬzaˬluˇ shiˇ gaˇ aˇ saˬ maˬ saˬ-aˇ. Miˬyehˇ-euˬ yaw sheh ̭ k'ahˬ sehˇ bi doˆ laˇ-eu g'aˇ duˬ k'oeˇ lo ̭-ehˇ pyeu ̭ laˇ-awˇ, K'oeˇ baˬ da neh Miˬyehˇ-euˬ Zaˬmaˇ yaw sheh ̭ k'ahˬ sehˇ za teh ̭-a." 5Maˬliˇ, Maˬta, Laˬzaˬluˇ aˬ ha mehˇ nmˇ-ahˇ Yeˬsuˇ g'oeˇ dui dui-eu meh. 6Ehˇ k'aw ̭, Laˬzaˬluˇ naˇ lu ̭-eu gaˇ kawˆ aˬ yaw ̭ ya gaˬ g'aˬ-euˬ k'aw ̭, yaw kawˇ-ehˇ maˬ iˇ ni aˬ yaw ̭ jawˇ lu ̭-eu jawˇ duˬ-ahˇ nyiˬ nah jawˇ-euˬ meh. 7K'oeˇ naˇ, "Aˬ dui ma ̭ Yuˇdaˆ miˇ k'ahˬ-ahˇ g'o ̭-iˇ kaˇ-euˇ" lehˇ, zaˬ lahˇ deuˬ-ahˇ aˬ yaw ̭ ehˇ nehˬ-euˬ meh. 8Zaˬ lahˇ deuˬ ehˇ-eu, "Saˬ laˬ-oˇ, miˇ nah huˬ nah hawˇ-eu k'oeˇ gaˇ jawˇ-eu tsawˇ haˬ deuˬ nawˬ-ahˇ k'aˬ lo biˬ-eu lehˇ g'eh-eu maˬ ngeuˇ-a loˇ. Nawˇ k'oeˇ gaˇ paˇ g'o ̭-iˇ-eu g'eh te loˇ." 9Yeˬsuˇ ehˇ-eu, "Tiˬ nah-euˬ tseˇ nyi ̭ naˬ liˬ jaˆ-eu maˬ ngeuˇ-a loˇ. Nah g'ahˇ paw k'aˇ cah-eu tsawˇ haˬ miˇ tsaˬ-euˬ yaw sheh ̭ bya-eu miˇ neh maˬ pehˆ toˆ-aˇ. 10Ehˇ k'aw ̭, uˬ ci ̭ paw cah naˇ, aˬ yaw ̭ la ̭ k'oeˇ yaw sheh ̭ maˬ ahˇ-eu miˇ neh pehˆ toˆ teh ̭-a." 11Yeˬsuˇ k'oeˇ lo ̭-ehˇ ehˇ g'aˬ miˇ tsa tiˬ poˆ paˇ ehˇ-eu, "Aˬ dui-euˬ cawˬ Laˬzaˬluˇ yu ̭ k'aˆ taˬ-euˬ meh. Ngaˇ iˇ-awˇ laˆ noeˬ nehˬ-iˇ ma." 12Zaˬ lahˇ deuˬ ehˇ-eu, "Sahˬpaˬ-oˇ, aˬ yaw ̭ yu ̭ k'aˆ-euˬ teh ̭ ngeuˇ naˇ, maˬ gaˇ laˇ teh ̭-a." 13Yeˬsuˇ ehˇ maw ̭-eu-aˬ, Laˬzaˬluˇ shiˇ-euˬ meh lehˇ ehˇ maw ̭-eu meh. Ehˇ k'aw ̭, zaˬ lahˇ deuˬ-aˬ, aˬ yaw ̭ maˇ maˇ ni yu ̭ k'aˆ taˬ-eu meh lehˇ g'oˆ shaw-euˬ meh. 14K'oeˇ miˇ neh, Yeˬsuˇ aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ dawˇ coe ni ehˇ nehˬ-eu, "Laˬzaˬluˇ shiˇ-euˬ meh. 15Ngaˇ Laˬzaˬluˇ nehˬ-ehˇ maˬ jawˇ zaˬ-euˬ miˇ neh, naw ma ̭ g'aˇ duˬ laˬ k'aˬ cehˇ miˇ-a. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, gaˇ kawˆ heu hmˬ baˬ da neh naw ma ̭ ngaˬ-ahˇ jah laˇ teh ̭-a. Aˬ dui ma ̭ aˬ yaw ̭ jawˇ gaˇ iˇ kaˇ-euˇ." 16'Nyiˬ g'aˬ deh ̭ le-euˬ' lehˇ kuˇ-eu Toˇmaˆ g'aˬ, aˬ yaw ̭-euˬ cawˬ zaˬ lahˇ deuˬ-ahˇ, "Aˬ dui ma ̭ g'eh saˬ laˬ nehˬ-ehˇ tiˬ kawˆ lo ̭-ehˇ iˇ-awˇ, aˬ yaw ̭ nehˬ-ehˇ tiˬ gaˇ shiˇ ma." 17Yeˬsuˇ oe keuˆ ngeh, Laˬzaˬluˇ-ahˇ ba ̭ pahˬ dzeuˇ-euˬ oeˬ nah byah laˇ-euˬ gaˇ ya mawˇ-euˬ meh. 18Beˬtaˬniˇ meuˬ-aˬ, Yeˬluˇsaˬlehˬ meuˬ-ahˇ neh nyiˬ laˇ kaˬ-eu meh. 19Miˇ k'ahˬ k'oeˇ k'ahˬ-ahˇ jawˇ-eu tsawˇ haˬ g'awˬ mya ni, Maˬliˇ hawˇ-eu Maˬta aˬ mahˇ aˬ da bi shiˇ-euˬ miˇ neh, g'aˬ bi ̭ nehˬ-eu lehˇ uiˬ le taˬ-euˬ meh. 20Yeˬsuˇ oe-euˬ gaˇ kawˆ ya gaˬ ngeh, Maˬta iˇ doˆ-awˇ ha-iˇ-euˬ meh. Ehˇ k'aw ̭, Maˬ liˇ g'aˬ iˇ kahˇ-ahˇ jawˇ ya ̭-euˬ meh. 21Maˬta Yeˬsuˇ-ahˇ ehˇ nehˬ-eu, "Sahˬpaˬ-oˇ, nawˇ heu gaˇ jawˇ zaˬ-euˬ law nmˇ-aˬ, ngaˬ-euˬ aˬ mahˇ aˬ da maˬ shiˇ-aˇ. 22Ehˇ k'aw ̭, nymˬ-mˇ k'aw ̭ ni, nawˇ k'aˇ shaˇ-eu jeˬ Miˬyehˇ nawˬ-ahˇ mˇ nehˬ la ̭ teh ̭-a lehˇ ngaˇ siˬ nya ma." 23Yeˬsuˇ ehˇ-eu, "Nawˬ-euˬ aˬ mahˇ aˬ da paˇ g'o ̭ deh ̭ laˇ teh ̭-a." 24Maˬta ehˇ-eu, "Miˇ tsaˬ heu aˇ saˬ saˬ ngeh nah aˬ yaw ̭ paˇ g'o ̭ deh ̭ laˇ teh ̭-a lehˇ ngaˇ siˬ nya ma." 25Yeˬsuˇ ehˇ-eu, "Ngaˇ-aˬ, g'o ̭ deh ̭ laˇ-eu jeˬ hawˇ-eu sa ̭ laˇ deh ̭-eu jeˬ pyeu ̭-eu ma. Ngaˬ-ahˇ k'aˇ jah-eu tsawˇ haˬ-aˬ, shiˇ-euˬ k'aw ̭, deh ̭ teh ̭-a. 26Deh ̭ lu ̭-awˇ ngaˬ-ahˇ jah-eu tsawˇ haˬ-aˬ, tiˬ jawˇ-iˬ maˬ paˇ shiˇ-aˇ. Ngaˇ ehˇ gaˇ nawˇ jah ma loˇ." 27Maˬta ehˇ-eu, "Sahˬpaˬ-oˇ, ngaˇ jah ma. Nawˇ-aˬ, miˇ tsaˬ k'oeˇ taˆ oe meh lehˇ ehˇ taˬ-euˬ Miˬyehˇ-euˬ Zaˬmaˇ Meˬsiˇya meh lehˇ ngaˇ jah ma." 28Maˬta k'oeˇ lo ̭-ehˇ ehˇ g'aˬ ngeh, Maˬliˇ jawˇ gaˇ g'o ̭-iˇ-awˇ, "Saˬ laˬ oe keuˆ-awˇ nawˬ-ahˇ kuˇ lu ̭ meh" lehˇ ehˇ nehˬ-iˇ-euˬ meh. 29Dawˬ k'oeˇ dawˬ-ahˇ Maˬliˇ ya gaˬ ngeh, yaw kawˇ-ehˇ tsawˬ tuˇ-awˇ, Yeˬsuˇ-ahˇ ha laˬ-iˇ-euˬ meh. 30Yeˬsuˇ pu-ahˇ maˬ oe keuˆ ni, Maˬta-ahˇ tahˬ puˬ-euˬ k'oeˇ tsahˇ-ahˇ jawˇ lu ̭-eu meh. 31Maˬliˇ-euˬ nymˇ-ahˇ oe-awˇ g'aˬ bi ̭ le-euˬ tsawˇ haˬ k'oeˇ deuˬ k'aw ̭, Maˬliˇ tehˬ law tehˬ tsaˇ-ehˇ iˇ doˆ g'eh gaˇ ya mawˇ ngeh, caw teh g'eh-euˬ meh. Aˬ yaw ̭ lmˬ bymˇ-ahˇ iˇ-awˇ, tsawˇ ngoeˇ ngoeˇ-iˇ-eu g'eh-eu nga lehˇ aˬ yaw ̭ ma ̭ noeˬ-euˬ meh. 32Maˬliˇ Yeˬsuˇ jawˇ gaˇ iˇ keuˆ-awˇ, aˬ yaw ̭-ahˇ ya tahˬ puˬ-euˬ nehˬ- ehˇ tiˬ poˆ teh ̭-ehˇ, "Sahˬpaˬ-oˇ, nawˇ heu gaˇ jawˇ-euˬ law nmˇ-aˬ, ngaˬ-euˬ aˬ mahˇ aˬ da maˬ shiˇ-aˇ" lehˇ ehˇ nehˬ-euˬ meh. 33Maˬ liˇ ngoeˇ lu ̭-awˇ, Maˬliˇ nehˬ-ehˇ laˇ-euˬ tsawˇ haˬ deuˬ k'aw ̭ ngoeˇ lu ̭ gaˇ Yeˬsuˇ ya mawˇ ngeh, aˬ yaw ̭-euˬ nui ma-ahˇ zaw dui dui leˇ-euˬ meh. 34"Naw ma ̭ aˬ yaw ̭-ahˇ aˬ gaˇ ba ̭ pahˬ teˬ" lehˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ aˬ yaw ̭ naˇ haˬ ngeh, "Sahˬpaˬ-oˇ, oe-awˇ haw le-awˬ" lehˇ aˬ yaw ̭ ma ̭ ehˇ-eu meh. 35Yeˬsuˇ myaˆ biˇ doˆ le-euˬ meh. 36K'oeˇ ngeh, "Aˬ yaw ̭ Laˬzaˬluˇ-ahˇ aˇ naˆ ni gaˬ gaˇ haw sheˇ" lehˇ, tsawˇ haˬ k'oeˇ deuˬ ehˇ-eu meh. 37Ehˇ k'aw ̭, tiˬ paˆ na deuˬ ehˇ-eu, "Myaˆ beh ̭-ahˇ myaˆ nuiˆ mawˇ nya laˇ ni aˬ yaw ̭ jahˇ nehˬ-euˬ maˬ ngeuˇ-a loˇ. Laˬzaˬluˇ maˬ bi shiˇ ni aˬ yaw ̭ maˬ jahˇ nehˬ nya taˬ loˇ." 38Yeˬsuˇ nui ma-ahˇ paˇ zaw dui dui leˇ-awˇ, lmˬ bymˇ-ahˇ iˇ-euˬ meh. Lmˬ bymˇ k'oeˇ-aˬ, lo k'ahˬ pyeu ̭-awˇ, mehˬ k'ehˬ-ahˇ k'aˬ lo ngawˬ tsoeˬ taˬ-euˬ meh. 39"K'aˬ lo ngawˬ dzeh-awˬ" lehˇ, Yeˬsuˇ dawˬ bi ̭-euˬ meh. Shiˇ-euˬ g'aˬ-euˬ dmˇ ma pyeu ̭-eu Maˬta ehˇ-eu, "Sahˬpaˬ-oˇ, yaw bu ̭ beh ̭ la ̭-iˇ-euˬ teh ̭-a. Aˬ yaw ̭-ahˇ ba ̭ pahˬ-euˬ oeˬ nah byah laˬ-euˬ meh." 40Yeˬsuˇ aˬ yaw ̭-ahˇ ehˇ nehˬ-eu, "Nawˇ jah naˇ, Miˬyehˇ-euˬ yaw sheh ̭ k'ahˬ sehˇ-ahˇ ya mawˇ teh ̭-a lehˇ, ngaˇ nawˬ-ahˇ ehˇ-euˬ maˬ ngeuˇ-a loˇ." 41K'oeˇ ngeh, aˬ yaw ̭ ma ̭ k'aˬ lo ngawˬ dzeh-euˬ meh. Yeˬsuˇ mˬ paw g'awˇ leuˇ-awˇ ehˇ-eu, "Aˬda-oˇ, ngaˬ-euˬ shaˇ dawˬ-ahˇ nawˇ naˇ haˬ nehˬ la ̭-eu miˇ neh nawˬ-euˬ guiˬ lahˬ-ahˇ ja ceuˬ-eu ma. 42Nawˇ ngaˬ-euˬ shaˇ dawˬ-ahˇ aˬ myah lu ̭ naˇ haˬ nehˬ la ̭ meh lehˇ ngaˇ siˬ nya ma. Ehˇ k'aw ̭, ngaˇ shaˇ-eu heu-aˬ, heu gaˇ jawˇ-eu tsawˇ haˬ deuˬ g'aˇ duˬ ma. Ngaˬ-ahˇ nawˬ neh k'ehˇ g'eh le ̭-euˬ meh lehˇ aˬ yaw ̭ ma ̭ jah laˇ ni shaˇ-eu ma." 43Aˬ yaw ̭ k'oeˇ lo ̭-ehˇ ehˇ g'aˬ ngeh, "Laˬzaˬluˇ-oˇ, doˆ le-awˬ" lehˇ yaw k'aˆ-ehˇ guˇ-euˬ meh. 44K'oeˇ ngeh, Laˬzaˬluˇ doˆ le-euˬ meh. Aˬ kuiˇ aˬ la ̭-ahˇ mawˇ tawˆ tawˆ taˬ-awˇ, myaˆ pyawˬ-ahˇ paˇ jeh lahˇ cu ̭ taˬ-euˬ meh. "Aˬ yaw ̭-ahˇ mawˇ tawˆ puiˇ dzeh nehˬ-awˬ" lehˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ Yeˬsuˇ ehˇ nehˬ-euˬ meh. 45Maˬliˇ jawˇ gaˇ oe-euˬ tsawˇ haˬ g'awˬ mya ni Yeˬsuˇ k'oeˇ lo ̭-ehˇ mˇ-euˬ gaˇ ya mawˇ-awˇ, aˬ yaw ̭-ahˇ jah laˇ-euˬ meh. 46Ehˇ k'aw ̭, tiˬ paˆ na deuˬ Paˬliˬsehˇ deuˬ jawˇ gaˇ g'o ̭-iˇ-awˇ, Yeˬsuˇ neh mˇ-euˬ gaˇ kawˆ dzawˇ mehˬ-euˬ meh. 47K'oeˇ ngeh, Paˬliˬsehˇ deuˬ hawˇ-eu piˇ ma aˬ yui ̭ deuˬ Ba ̭dzah aˇ muˇ-ahˇ tahˬ puˬ-awˇ, heu lo ̭-ehˇ ehˇ-eu meh. "Aˬ dui aˬ joˆ-ehˇ jahˇ nmˇ. Tsawˇ haˬ k'oeˇ g'aˬ zahˬ leˇ paˬ-ehˇ g'eh-eu g'awˬ mya jeˬ mˇ lu ̭ meh. 48Aˬ yaw ̭-ahˇ k'oeˇ lo ̭-ehˇ teh ̭-ehˇ mˇ mˇ-ehˇ bi jawˇ naˇ, tsawˇ haˬ yawˬ g'aˬ na lu ̭ aˬ yaw ̭-ahˇ jah leˇ jiˇ-eu ngaˇ. K'oeˇ lo ̭-ehˇ pyeu ̭ laˇ naˇ, Loˇmaˆ tsawˇ haˬ deuˬ oe-awˇ, aˬ dui-euˬ Uˬ duˬ tahˬ nymˇ nymˇ ma hawˇ-eu aˬ dui-euˬ tsawˇ jeuˬ-ahˇ laˆ cawˆ le-eu ngaˇ." 49Aˬ yaw ̭ ma ̭ la ̭ k'oeˇ, Gaˬyaˬpaˇ lehˇ kuˇ-eu, k'oeˇ ngeh k'o ̭-ahˇ Piˇ ma Yaw huiˬ g'aˬ geu ̭ lu ̭-eu g'aˬ ehˇ-eu, "Naw ma ̭ aˬ jeˬ dawˇ ga ga te. 50Tsawˇ jeuˬ tiˬ jeuˬ jeuˬ lah-ehˇ bi laˆ cawˆ-eu naˆ maˬ tseˇ, tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ bi shiˇ dah-eu muiˬ dzehˬ meh lehˇ naw ma ̭ maˬ g'oˆ shaw nya te loˇ." 51Maˇ maˇ ni ehˇ le ̭ naˇ, aˬ yaw ̭ k'oeˇ lo ̭-ehˇ ehˇ-eu-aˬ, aˬ yawˇ yaw ̭ noeˬ doˆ-awˇ ehˇ-eu maˬ ngeuˇ-a. Ehˇ k'aw ̭, k'oeˇ ngeh k'o ̭-ahˇ Piˇ ma Yaw huiˬ g'aˬ geu ̭ lu ̭-eu miˇ neh, Yuˇdaˆ tsawˇ jeuˬ g'aˇ duˬ Yeˬsuˇ shiˇ dah teh ̭-a lehˇ, Miˬyehˇ-euˬ dawˬ ngehˬ dah-eu jeˬ pyeu ̭-eu meh. 52Aˬ yaw ̭ ma ̭ g'aˇ duˬ teh ̭-ehˇ maˬ ngeuˇ ni, miˇ tsaˬ doe ni bi teh byaˆ taˬ-euˬ Miˬyehˇ-euˬ tsawˇ haˬ deuˬ tiˬ ma ̭ tiˬ muˇ teh ̭-ehˇ paˇ bi pyeu ̭ laˇ-eu g'aˇ duˬ aˬ yaw ̭ ya shiˇ dah-eu gaˇ kawˆ ngehˬ dah-eu jeˬ k'aw ̭ pyeu ̭-eu meh. 53K'oeˇ ngeh nah neh dahˬ beh-awˇ, Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ aˬ yui ̭ aˬ tsu deuˬ Yeˬsuˇ-ahˇ seh ̭-eu g'aˇ duˬ lehˬ hmˬ-euˬ meh. 54K'oeˇ miˇ neh, Yeˬsuˇ Yuˇdaˆ miˇ k'ahˬ la ̭ k'oeˇ aˬ cawˬ mawˇ gaˇ maˬ cah ni pyeu ̭-iˇ-awˇ, k'aˇ shui ̭ deh ga bawˇ tsahˬ bawˇ dahˇ dawˬ peh jaˆ-eu Eˇpaˬleˬ meuˬ-ahˇ iˇ-awˇ, zaˬ lahˇ deuˬ nehˬ-ehˇ k'oeˇ gaˇ jawˇ-euˬ meh. 55Baˬsaˬkaˬ Bawˬ-iˬ g'eh-eu aˇ yamˬ peh laˇ-euˬ miˇ neh, bawˬ-iˬ maˬ g'eh mi naˆ-ehˇ g'awˇ mawˇ shawˇ-eu zahˇ jahˇ leˇ-eu g'aˇ duˬ, dahˇ taˆ jawˇ-eu tsawˇ haˬ g'awˬ mya ni Yeˬluˇsaˬlehˬ meuˬ-ahˇ le lu ̭-eu meh. 56Aˬ yaw ̭ ma ̭ Yeˬsuˇ-ahˇ poˆ lu ̭-awˇ, Uˬ duˬ tahˬ nymˇ nymˇ ma la ̭ k'oeˇ uiˬ leˇ-awˇ jawˇ ngeh, tiˬ g'aˬ tiˇ g'aˬ heu lo ̭-ehˇ ehˇ-eu meh. "Naw ma ̭-ahˇ aˬ joˆ-ehˇ noeˬ-eu nya. Aˬ yaw ̭ bawˬ-iˬ g'eh gaˇ maˬ laˇ-eu yaw duˬ baw teh ̭-a. Maˬ ngeuˇ-aˇ loˇ." 57Yeˬsuˇ jawˇ-eu k'aˇ mawˇ-euˬ tsawˇ haˬ ya tsa ̭ gaˬ laˇ meh lehˇ, piˇ ma aˬ yui ̭ deuˬ hawˇ-eu Paˬliˬsehˇ deuˬ neh dawˬ bi ̭ taˬ-euˬ meh. Aˬ yaw ̭ ma ̭ Yeˬsuˇ-ahˇ nyeh ̭ mi nya ni k'oeˇ lo ̭-ehˇ dawˬ bi ̭-euˬ jeˬ pyeu ̭-eu meh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\