YOˇHAˬ 14

1Aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ Yeˬsuˇ ehˇ nehˬ-eu, "Naw ma ̭ nui ma shaˬ zahˬ taˬ mˇ. Miˬyehˇ-ahˇ jah-awˇ, ngaˬ-ahˇ k'aw ̭ jah-awˬ. 2Ngaˬ Da-euˬ nymˇ-ahˇ jawˇ k'aˇ za gahˬ meh. Ngaˇ naw ma ̭ g'aˇ duˬ jawˇ zaˇ laˆ saˆ leˇ ma. Jawˇ k'aˇ maˬ za law nmˇ-aˬ, maˬ za-a lehˇ ngaˇ dawˇ coe ni ehˇ ma. 3Ngaˇ jawˇ zaˇ laˆ saˆ leˇ g'aˬ ngeh, naw ma ̭-ahˇ paˇ sheuˬ laˬ le-awˇ, ngaˬ nehˬ-ehˇ bi jawˇ laˇ ma. 4Ngaˇ le-eu lehˇ g'eh-eu jawˇ duˬ k'oeˇ tsahˇ-ahˇ le-eu gaˇ ma naw ma ̭ siˬ nya meh." 5Toˇmaˆ ehˇ-eu, "Sahˬpaˬ-oˇ, nawˇ aˬ gaˇ le-eu lehˇ g'eh-eu nga ma ̭ maˬ siˬ nya nya. Nawˇ le-eu jawˇ duˬ k'oeˇ tsahˇ-ahˇ le-eu gaˇ ma nga ma ̭ aˬ joˆ-ehˇ siˬ nya nmˇ." 6Toˇmaˆ-ahˇ Yeˬsuˇ ehˇ nehˬ-eu, "Ngaˇ-aˬ, gaˇ ma pyeu ̭-eu ma. Yaw tsaˬ yaw dawˇ jeˬ hawˇ-eu sa ̭ laˇ deh ̭-eu jeˬ k'aw ̭ pyeu ̭-eu ma. Ngaˬ-ahˇ maˬ g'oe naˇ, tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ-iˬ Aˬda jawˇ gaˇ ma le keuˆ nya-a. 7Nymˬ-mˇ ngaˇ aˬ suˇ g'aˬ pyeu ̭-eu naw ma ̭ siˬ duˬ-euˬ miˇ neh, ngaˬ Da aˬ suˇ g'aˬ pyeu ̭-eu siˬ duˬ teh ̭-a. Iˬ nah ta ̭ naˇ, naw ma ̭ aˬ yaw ̭-ahˇ yaw muiˬ paˬ-ehˇ siˬ duˬ mawˇ duˬ g'aˬ-euˬ meh." 8Piˇliˇpuˆ ehˇ-eu, "Sahˬpaˬ-oˇ, nga ma ̭-ahˇ Aˬda bi mawˇ la ̭-awˬ. Aˬ yaw ̭-ahˇ ya mawˇ naˇ, nga ma ̭ nui k'ahˇ shiˇ ma." 9Yeˬsuˇ ehˇ-eu, "Ngaˇ naw ma ̭ nehˬ-ehˇ heu myah ni jawˇ keuˆ la ̭-euˬ k'aw ̭, Piˇliˇpuˆ nawˇ ngaˬ-ahˇ maˬ siˬ nya nga siˬ laˬ. Ngaˬ-ahˇ k'aˇ ya mawˇ-euˬ tsawˇ haˬ-aˬ, Aˬda-ahˇ ya mawˇ-euˬ gaˇ duˇ meh. 'Nga ma ̭-ahˇ Aˬda bi mawˇ la ̭' lehˇ aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ te. 10Aˬda-euˬ la ̭ k'oeˇ ngaˇ jawˇ-awˇ, ngaˬ-euˬ la ̭ k'oeˇ Aˬda jawˇ meh lehˇ Piˇliˇpuˆ nawˇ maˬ jah te loˇ. Ngaˇ naw ma ̭-ahˇ ehˇ-eu dawˬ heu deuˬ-aˬ, ngaˬ-euˬ nui noeˬ ehˇ-eu maˬ ngeuˇ. Ngaˬ-euˬ la ̭ k'oeˇ jawˇ lu ̭-eu Aˬda gaˇ mˇ lu ̭-eu jeˬ pyeu ̭-eu meh. 11Aˬda-euˬ la ̭ k'oeˇ ngaˇ jawˇ-awˇ, ngaˬ-euˬ la ̭ k'oeˇ Aˬda jawˇ meh lehˇ ngaˇ ehˇ gaˇ naw ma ̭ jah-awˬ. Toˆ-ehˇ maˬ ngeuˇ naˇ k'aw ̭, ngaˬ neh mˇ-euˬ gaˇ deuˬ baˬ da neh jah-awˬ. 12Ngaˇ naw ma ̭-ahˇ maˇ jawˆ ni ehˇ nehˬ nyaˇ. Ngaˬ-ahˇ k'aˇ jah-eu tsawˇ haˬ-aˬ, ngaˬ neh mˇ-euˬ zahˬ leˇ paˬ-ehˇ g'eh-eu gaˇ deuˬ mˇ teh ̭-a. Ngaˬ neh mˇ-euˬ gaˇ deuˬ myaˆ maˬ tseˇ aˬ yaw ̭ mˇ huiˬ g'eh teh ̭-a. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, ngaˇ-aˬ, Aˬda jawˇ gaˇ ya g'o ̭ leˇ meh. 13Zaˬmaˇ la ̭ k'oeˇ Aˬda-euˬ yaw sheh ̭ k'ahˬ sehˇ ya mawˇ ni, naw ma ̭ ngaˬ-euˬ tsawˇ myahˇ la ̭ k'oeˇ k'aˇ shaˇ-eu yawˬ jeˬ na lu ̭ ngaˇ mˇ byah nehˬ ma. 14Naw ma ̭ ngaˬ-euˬ tsawˇ myahˇ la ̭ k'oeˇ ngaˬ-ahˇ k'aˇ shaˇ-eu jeˬ ngaˇ mˇ byah nehˬ ma. 15"Naw ma ̭ ngaˬ-ahˇ gaˬ naˇ, ngaˬ neh bi ̭-euˬ dawˬ deuˬ-ahˇ naˇ haˬ geu ̭ teh ̭-a. 16Ngaˇ Aˬda-ahˇ shaˇ-awˇ, naw ma ̭ nehˬ-ehˇ aˬ myah lu ̭ bi jawˇ-eu g'aˇ duˬ Caw ba-eu g'aˬ bi bi ̭ le ̭ ma. 17Aˬ yaw ̭-aˬ, Miˬyehˇ-euˬ gaˇ kawˆ yaw tsaˬ yaw dawˇ jeˬ pah mehˬ-eu g'aˬ pyeu ̭-eu Yaw sahˇ Miˬyehˇ meh. Miˇ tsaˬ zaˬ deuˬ aˬ yaw ̭-ahˇ nui ma la ̭ k'oeˇ maˬ ha geu ̭ nya-a. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭ aˬ yaw ̭-ahˇ maˬ siˬ maˬ mawˇ nya-a. Ehˇ k'aw ̭, naw ma ̭ aˬ yaw ̭-ahˇ siˬ nya meh. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, aˬ yaw ̭ naw ma ̭ nehˬ-ehˇ jawˇ-awˇ, naw ma ̭-euˬ nui ma la ̭ k'oeˇ uˇ-eu meh. 18"Ngaˇ naw ma ̭-ahˇ muˇ coe aˬ nmˇ lo ̭-ehˇ byehˇ dzeh-awˇ bi shaˬ ya ̭-eu maˬ ngeuˇ. Naw ma ̭ jawˇ gaˇ paˇ g'o ̭ le ma. 19Tiˬ k'ehˬ tiˬ yamˬ la ̭ k'oeˇ, miˇ tsaˬ zaˬ deuˬ ngaˬ-ahˇ maˬ paˇ ya mawˇ meh. Ehˇ k'aw ̭, naw ma ̭ ngaˬ-ahˇ ya mawˇ teh ̭-a. Ngaˇ deh ̭-eu baˬ da neh, naw ma ̭ k'aw ̭ ya deh ̭ teh ̭-a. 20Aˇ nah k'oeˇ nah keuˆ le ngeh, ngaˇ ngaˬ Da-euˬ la ̭ k'oeˇ jawˇ-eu gaˇ kawˆ hawˇ-eu, ngaˇ naw ma ̭-euˬ la ̭ k'oeˇ jawˇ-eu lo ̭-ehˇ naw ma ̭ k'aw ̭ ngaˬ-euˬ la ̭ k'oeˇ jawˇ-eu gaˇ kawˆ, naw ma ̭ ya siˬ duˬ teh ̭-a. 21Ngaˬ neh bi ̭-euˬ dawˬ-ahˇ ya gaˬ-euˬ lo ̭-ehˇ naˇ haˬ geu ̭-eu tsawˇ haˬ-aˬ, ngaˬ-ahˇ gaˬ-eu tsawˇ haˬ meh. Ngaˬ-ahˇ k'aˇ gaˬ-eu tsawˇ haˬ-ahˇ ngaˬ Da gaˬ teh ̭-a. Ngaˇ k'aw ̭ aˬ yaw ̭-ahˇ gaˬ-awˇ, ngaˇ aˬ suˇ g'aˬ pyeu ̭-eu gaˇ kawˆ a yaw ̭-ahˇ bi siˬ bi mawˇ ma." 22(Yuˇdaˆ Iˇsaˬgaˬliˬoˆ maˬ ngeuˇ-eu) Yuˇdaˆ ehˇ-eu, "Sahˬpaˬ-oˇ, nawˇ aˬ suˇ g'aˬ pyeu ̭-eu gaˇ kawˆ nga ma ̭-ahˇ bi siˬ bi mawˇ la ̭-awˇ, miˇ tsaˬ zaˬ deuˬ-ahˇ-aˬ, maˬ bi siˬ maˬ bi mawˇ lehˇ ehˇ-eu teu, aˬ joˆ-ehˇ pyeu ̭ nya ta." 23Yeˬsuˇ ehˇ-eu, "Ngaˬ-ahˇ gaˬ-eu tsawˇ haˬ-aˬ, ngaˬ neh mehˬ nehˬ tsoˆ nehˬ-euˬ dawˬ-ahˇ naˇ haˬ geu ̭ teh ̭-a. K'oeˇ lo ̭-ehˇ naˇ haˬ geu ̭-eu tsawˇ haˬ-ahˇ ngaˬ Da gaˬ-awˇ, ngaˬ Da nga nya ̭ aˬ yaw ̭-euˬ nui ma la ̭ k'oeˇ jawˇ le ma. 24Ngaˬ-ahˇ maˬ gaˬ-eu tsawˇ haˬ-aˬ, ngaˬ neh mehˬ nehˬ tsoˆ nehˬ-euˬ dawˬ deuˬ-ahˇ maˬ naˇ haˬ geu ̭-a. Naw ma ̭ ya gaˬ-euˬ ngaˬ neh mehˬ-euˬ tsoˆ-euˬ dawˬ k'oeˇ deuˬ-aˬ, ngaˬ-euˬ nui noeˬ ngehˬ-euˬ dawˬ maˬ ngeuˇ. Ngaˬ-ahˇ k'ehˇ g'eh le ̭-euˬ Aˬda-euˬ dawˬ meh. 25"Ngaˇ naw ma ̭ nehˬ-ehˇ jawˇ lu ̭ ngeh, dawˬ heu deuˬ naw ma ̭-ahˇ ehˇ nehˬ taˬ-euˬ ma. 26Aˬda k'ehˇ g'eh le ̭-eu lehˇ g'eh-eu Caw ba-eu g'aˬ pyeu ̭-eu Yaw sahˇ Miˬyehˇ-aˬ, naw ma ̭-ahˇ yawˬ jeˬ na lu ̭ mehˬ nehˬ tsoˆ nehˬ la ̭-awˇ, ngaˬ neh ehˇ taˬ ya ̭-euˬ dawˬ deuˬ-ahˇ naw ma ̭ noeˬ mawˇ ni caw ba nehˬ la ̭ teh ̭-a. 27"Ngaˬ neh naw ma ̭-ahˇ bi ̭ taˬ ya ̭-euˬ jeˬ-aˬ, nui saˇ o ̭-eu jeˬ pyeu ̭-eu ma. Ngaˇ nui saˇ o ̭-eu jeˬ bi ̭-eu-aˬ, miˇ tsaˬ zaˬ deuˬ nui saˇ o ̭-eu jeˬ bi ̭ gaˇ maˬ duˇ. Naw ma ̭ nui ma shaˬ zahˬ taˬ mˇ. Taˬ guˆ. 28'Ngaˇ naw ma ̭-ahˇ byehˇ ya ̭-euˬ k'aw ̭, tiˬ poˆ paˇ oe ma' lehˇ, naw ma ̭-ahˇ ehˇ nehˬ g'aˬ-euˬ ma. Naw ma ̭ ngaˬ-ahˇ gaˬ law nmˇ-aˬ, ngaˇ Aˬda jawˇ gaˇ g'o ̭ leˇ ngeh, naw ma ̭ laˬ k'aˬ cehˇ teh ̭-a. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, aˬ yaw ̭-aˬ, ngaˇ naˆ maˬ tseˇ huiˬ dzehˬ mahˇ dzehˬ-eu meh. 29Aˇ yamˬ k'oeˇ keuˆ le ngeh naw ma ̭ jah zi ̭ ni, aˇ yamˬ maˬ keuˆ le mi naˆ-ehˇ naw ma ̭-ahˇ ngaˇ nymˬ-mˇ neh ehˇ k'mˬ taˬ-eu ma. 30Ngaˇ naw ma ̭ nehˬ-ehˇ ngehˬ cawˬ ngehˬ cawˬ-ehˇ jawˇ-eu aˇ yamˬ maˬ paˇ jaˆ meh. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, miˇ tsaˬ-ahˇ uˆ lahˇ-eu g'aˬ oe lu ̭ meh. Aˬ yaw ̭-aˬ, ngaˬ-ahˇ maˬ zuiˆ g'aˬ nya-a. 31Ehˇ k'aw ̭, ngaˇ Aˬda-ahˇ gaˬ-eu gaˇ kawˆ siˬ nya-eu tsaˬ meh. K'oeˇ miˇ neh, aˬ yaw ̭ neh ngaˬ-ahˇ dawˬ k'aˇ bi ̭ taˬ-euˬ yawˬ jeˬ na lu ̭ ngaˇ mˇ-eu ma. "Zoˬ-awˬ. Jawˇ duˬ heu tsahˇ-ahˇ neh aˬ dui ma ̭ doˆ-iˇ kaˇ-euˇ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\