YOˇHAˬ 19

1K'oeˇ naˇ, sahˬ paˬ Piˇlaˆ neh Yeˬsuˇ-ahˇ bi sheuˬ doˆ g'eh-awˇ, yahˬ caˆ neh bi jui ̭-euˬ meh. 2Yehˇ k'oeˇ deuˬ aˬ gah ciˇ ni neh sahˬ paˬ-euˬ uˬ k'oˆ lo ̭-ehˇ daˇ k'ahˇ k'ahˇ-awˇ, aˬ yaw ̭-euˬ uˬ duˬ-ahˇ nyeh ̭ k'oˆ nehˬ-euˬ meh. K'oeˇ naˇ, neˇ naˆ naˆ-eu pehˇ k'ahˬ pehˇ mahˇ nyeh ̭ dm nehˬ-euˬ meh. 3Aˬ yaw ̭ ma ̭ aˬ yaw ̭ dawˬ peh le-awˇ, "Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ-euˬ Sahˬ paˬ ziˇ baw ziˇ za lu ̭-uˇ" lehˇ ehˇ-awˇ, baˬ ba-ahˇ tehˆ nehˬ-euˬ meh. 4Sahˬpaˬ Piˇlaˆ tiˬ poˆ paˇ iˇ doˆ-awˇ, tsawˇ haˬ aˇ ma ̭-ahˇ heu lo ̭-ehˇ ehˇ nehˬ-euˬ meh, "Naˇ haˬ sheˇ. Tsawˇ haˬ heu g'aˬ-euˬ yaw lehˬ ngaˇ maˬ poˆ mawˇ nya-euˬ naw ma ̭ ya siˬ duˬ ni, aˬ yaw ̭-ahˇ naw ma ̭ jawˇ gaˇ sheuˬ doˆ nehˬ le ̭ ma." 5K'oeˇ ngeh, Yeˬsuˇ doˆ le-euˬ meh. Aˬ gah neh jahˇ taˬ-euˬ sah paˬ-euˬ uˬ k'oˆ k'oˆ lu ̭-awˇ, neˇ naˆ naˆ-eu pehˇ k'ahˬ pehˇ mahˇ dm lu ̭-eu meh. Sahˬ paˬ Piˇlaˆ ehˇ-eu, "Hehˬ. Tsawˇ haˬ heu g'aˬ sheuˬ doˆ ha le-euˬ ma." 6Piˇ ma aˬ yui ̭ deuˬ hawˇ-eu Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ deuˬ aˬ yaw ̭-ahˇ ya mawˇ ngeh, "La ̭ ya ̭ k'oeˇ taˆ ta ̭ seh ̭-awˬ. La ̭ ya ̭ k'oeˇ taˆ ta ̭ seh ̭-awˬ" lehˇ guˇ-eu meh. Sahˬ paˬ Piˇlaˆ aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ ehˇ nehˬ-eu, "Toˆ-ehˇ ngeuˇ naˇ, naw ma ̭ aˬ yaw ̭-ahˇ sheuˬ g'eh-awˇ la ̭ ya ̭ k'oeˇ taˆ ta ̭ seh ̭-iˇ-awˬ. Ngaˇ aˬ yaw ̭-euˬ yaw lehˬ maˬ poˆ mawˇ nya nya." 7Tsawˇ haˬ aˇ ma ̭ ehˇ-eu, "Nga ma ̭-euˬ zahˇ dawˬ k'o ̭ dawˬ tiˬ dawˬ-ahˇ g'oe-awˇ ya ehˇ naˇ, yawˬ haˇ yawˬ ha Miˬyehˇ-euˬ Zaˬmaˇ ma lehˇ ehˇ-eu baˬ da neh aˬ yaw ̭ shiˇ-eu tsaˬ meh." 8Dawˬ k'oeˇ dawˬ-ahˇ sahˬ paˬ Piˇlaˆ ya gaˬ ngeh, paˇ guˆ dzehˬ laˇ-euˬ meh. 9Aˬ yaw ̭ hawˇ nymˇ la ̭ k'oeˇ paˇ g'o ̭ k'o ̭-iˇ-awˇ, "Nawˇ aˬ gaˇ neh oe teˬ" lehˇ, Yeˬsuˇ-ahˇ naˇ haˬ-euˬ meh. Ehˇ k'aw ̭, Yeˬ suˇ dawˬ maˬ tmˇ-a. 10Sahˬ paˬ Piˇlaˆ aˬ yaw ̭-ahˇ ehˇ nehˬ-eu, "Aˬ jeˬ miˇ neh nawˇ ngaˬ-ahˇ dawˬ maˬ ngehˬ cawˬ te. Nawˬ-ahˇ pyehˬ nehˬ-eu g'aˇ duˬ maˬ ehˇ, la ̭ ya ̭ k'oeˇ taˆ bi ta ̭ seh ̭-eu g'aˇ duˬ maˬ ehˇ, ngaˬ-euˬ aˬ la ̭ la ̭ k'oeˇ jaˆ ma." 11Yeˬsuˇ ehˇ-eu, "Miˬyehˇ neh nawˬ-ahˇ baoˬ bi ̭ taˬ-euˬ miˇ neh, nawˇ ngaˬ-euˬ k'oeˇ taˆ baoˬ jaˆ-eu meh. K'oeˇ miˇ neh, ngaˬ-ahˇ nawˬ-euˬ aˬ la ̭ la ̭ k'oeˇ a nehˬ laˇ-euˬ g'aˬ-aˬ, nawˇ naˆ maˬ tseˇ iˬ baˇ huiˬ dzehˬ meh." 12Dawˬ k'oeˇ dawˬ-ahˇ sahˬ paˬ Piˇlaˆ ya gaˬ ngeh, Yeˬsuˇ-ahˇ pyehˬ nehˬ-eu gaˇ ma poˆ-euˬ meh. Ehˇ k'aw ̭, tsawˇ haˬ aˇ ma ̭ guˇ-awˇ ehˇ-eu, "Nawˇ aˬ yaw ̭-ahˇ pyehˬ nehˬ te lehˇ ngeuˇ naˇ, nawˇ sahˬ paˬ Gehˇsaˬ-euˬ cawˬ maˬ paˇ ngeuˇ meh. Yawˬ haˇ yawˬ ha sahˬ paˬ ma lehˇ ehˇ-eu tsawˇ haˬ-aˬ, sahˬ paˬ Gehˇsaˬ-ahˇ puiˬ-eu tsawˇ haˬ meh." 13Dawˬ k'oeˇ dawˬ-ahˇ sahˬ paˬ Piˇlaˆ ya gaˬ ngeh, Yeˬsuˇ-ahˇ la ̭ nyiˇ sheuˬ doˆ le ̭-awˇ, "K'aˬ lo k'awˬ taˬ-euˬ jawˇ duˬ" lehˇ kuˇ gaˇ jaˆ-eu yaˇ k'aˬ daˇ-eu nuiˇ mahˬ-ahˇ nuiˇ le-euˬ meh. K'aˬ lo k'awˬ taˬ-euˬ jawˇ duˬ-ahˇ, Heˬbyeˇ dawˬ "Gaˬbaˬdaˬ" lehˇ ehˇ-eu meh. 14K'oeˇ ngeh nah-aˬ, Baˬsaˬkaˬ Bawˬ-iˬ g'eh-eu g'aˇ duˬ lehˬ hmˬ-eu aˇ nah pyeu ̭-awˇ, nah loˆ ceh laˇ maw ̭ laˇ-euˬ meh, Tsawˇ haˬ k'oeˇ deuˬ-ahˇ Sahˬ paˬ Piˇlaˆ ehˇ nehˬ-eu, "Naw ma ̭-euˬ sahˬ paˬ-ahˇ haw sheˇ." 15Aˬ yaw ̭ ma ̭ guˇ-eu, "Aˬ yaw ̭-ahˇ seh ̭-awˬ. Aˬ yawˬ-ahˇ sehˬ-awˬ. La ̭ ya ̭ k'oeˇ taˆ ta ̭ seh ̭-awˬ." Sahˬ paˬ Piˇla ̭ aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ ehˇ nehˬ-eu, "Naw ma ̭-euˬ sahˬ paˬ-ahˇ la ̭ ya ̭ k'oeˇ taˆ ta ̭ seh ̭-awˬ loˇ." Piˇ ma aˬ yui ̭ deuˬ ehˇ-eu, "Nga ma ̭-euˬ sahˬ paˬ-aˬ sahˬ paˬ Gehˇsaˬ tiˬ g'aˬ teh ̭ ma." 16K'oeˇ naˇ, Yeˬsuˇ-ahˇ la ̭ ya ̭ k'oeˇ taˆ bi ta ̭ seh ̭-eu g'aˇ duˬ, sahˬ paˬ Piˇlaˆ neh aˬ yaw ̭ ma ̭-euˬ aˬ la ̭ la ̭ k'oeˇ a k'o ̭ nehˬ-euˬ meh. K'oeˇ naˇ, yehˇ deuˬ neh Yeˬsuˇ-ahˇ sheuˬ doˆ g'eh-euˬ meh. 17Aˬ yaw ̭-aˬ yawˬ ha-euˬ la ̭ ya ̭ ba ̭-awˇ Uˬ duˬ k'mˬ lehˇ kuˇ-eu jawˇ duˬ-ahˇ le keuˆ-euˬ meh. Jawˇ duˬ k'oeˇ tsahˇ-ahˇ, Heˬbyehˇ dawˬ Gawˇlaˬgawˇda lehˇ kuˇ-eu meh. 18K'oeˇ gaˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭ aˬ yaw ̭-ahˇ la ̭ ya ̭ k'oeˇ taˆ ta ̭ tehˬ-euˬ meh. Tsawˇ haˬ nyiˬ g'aˬ-ahˇ k'aw ̭, aˬ yaw ̭-euˬ gaˇ dzeˇ tiˬ paw tiˬ g'aˬ-ehˇ ta ̭ tehˬ taˬ-awˇ, aˬ yaw ̭-ahˇ g'ahˇ ceh ta ̭ tehˬ taˬ-euˬ meh. 19Sahˬ paˬ Piˇlaˆ neh sahˬ bo ̭ bo ̭-awˇ, la ̭ ya ̭ k'oeˇ taˆ bi ta ̭ myahˬ-euˬ meh. "Heu-aˬ, Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ-euˬ Sahˬpaˬ pyeu ̭-eu Naˬzaˬlehˇ meuˬ-ahˇ jawˇ-eu Yeˬsuˇ meh" lehˇ bo ̭ taˬ-euˬ meh. 20Yeˬsuˇ-ahˇ la ̭ ya ̭ k'oeˇ taˆ ta ̭ tehˬ taˬ-euˬ jawˇ duˬ k'oeˇ-aˬ, meuˬ-ahˇ neh yaw k'aˆ-ehˇ maˬ kaˬ-eu miˇ neh, tsawˇ haˬ g'awˬ mya ni sahˬ bo ̭ bo ̭ myahˬ taˬ-euˬ gaˇ ya gui-euˬ meh. Sahˬ bo ̭ k'oeˇ-aˬ, Heˬbyehˇ dawˬ, Laˬteˬ dawˬ, Heˬlaˬsaˇ dawˬ, heu smˇ jeˬ lu ̭ bo ̭ taˬ-euˬ meh. 21Piˇ ma aˬ yui ̭ deuˬ sahˬ paˬ Piˇlaˆ-ahˇ ehˇ nehˬ-eu, "'Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ-euˬ sahˬ paˬ' lehˇ maˬ bo ̭ ni, 'Tsawˇ haˬ heu g'aˬ yawˬ haˇ yawˬ ha Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ-euˬ sahˬ paˬ ma lehˇ tsaˬ geu ̭-euˬ meh' lehˇ bo ̭-eu tsaˬ dzehˬ teh ̭-a." 22Sahˬ paˬ Piˇlaˆ ehˇ-eu, "Ngaˬ neh bo ̭ g'aˬ-euˬ jeˬ-aˬ, k'aˇ bo ̭ taˬ-euˬ lo ̭-ehˇ ya bi jaˆ meh." 23Yehˇ k'oeˇ deuˬ Yeˬsuˇ-ahˇ la ̭ ya ̭ k'oeˇ taˆ ta ̭ tehˬ g'aˬ ngeh, aˬ yaw ̭-euˬ mehˬ tsoeˬ-ahˇ oeˬ bymˇ bymˇ-awˇ, tiˬ g'aˬ tiˬ bymˇ geu ̭-euˬ meh. La ̭ k'oeˇ dm ahˇ-eu pehˇ k'ahˬ pehˇ mahˇ k'oeˇ kahˇ k'aw ̭, aˬ yaw ̭ ma ̭ yuˇ geu ̭-euˬ meh. Pehˇ k'ahˬ k'oeˇ kahˇ-aˬ, saˬ paˇ tiˬ dzeh teh ̭-ehˇ za ̭ taˬ-euˬ, paˇ k'awˇ maˬ baw-eu pehˇ k'ahˬ pyeu ̭-eu meh. 24Yehˇ k'oeˇ deuˬ tiˬ g'aˬ tiˇ g'aˬ ehˇ-eu, "Pehˇ k'ahˬ heu kahˇ maˬ cehˬ paˆ ni, aˬ geu g'aˬ geu ̭-eu tsaˬ nga lehˇ, pyuˇ maˇ byaˆ dzeh diˇ-awˇ tsaˬ geu ̭ kaˇ-euˇ." Jaˇli ̭ la ̭ k'oeˇ heu lo ̭-ehˇ ehˇ taˬ-euˬ jeˬ byah laˇ ni, k'oeˇ lo ̭-ehˇ pyeu ̭ laˇ-euˬ meh. "Ngaˬ-euˬ dm g'aˬ dm lmˇ deuˬ-ahˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭ yaw kaˬ biˇ geu ̭-awˇ, la ̭ k'oeˇ dm-eu pehˇ k'ahˬ pehˇ mahˇ, peh ̭ sa dzeh-awˇ tsaˬ geu ̭-euˬ meh" Yehˇ k'oeˇ deuˬ mehˬ tsoeˬ biˇ geu ̭-euˬ k'oeˇ-aˬ, Jaˇli ̭ la ̭ k'oeˇ ehˇ taˬ-euˬ gaˇ tsaˬ-eu meh. 25Yeˬsuˇ-euˬ la ̭ ya ̭ dawˬ peh tehˬ ni yaw ̭ lu ̭-eu tsawˇ haˬ deuˬ-aˬ, Yeˬsuˇ-euˬ aˬ ma, Yeˬsuˇ-euˬ aˬ mui, Gaˬlawˇpaˇ-euˬ nymˇ dahˬ pyeu ̭-eu Maˬliˇ hawˇ-eu, Maˬgaˬdaˬlaˇ meuˬ-ahˇ jawˇ-eu Maˬliˇ, aˬ ha oeˬ g'aˬ meh. 26Yeˬsuˇ-aˬ, aˬ yaw ̭-euˬ aˬ ma hawˇ-eu aˬ yaw ̭ gaˬ dui dui-eu zaˬ lahˇ k'oeˇ g'aˬ k'oeˇ gaˇ yaw ̭ lu ̭ gaˇ ya mawˇ ngeh, "Aˬ ma-oˇ, aˬ yaw ̭-ahˇ nawˬ li lo ̭-ehˇ sawˇ-awˬ" lehˇ ehˇ nehˬ-euˬ meh. 27K'oeˇ naˇ, zaˬ lahˇ k'oeˇ g'aˬ-ahˇ k'aw ̭, "Aˬ yaw ̭-ahˇ nawˬ ma lo ̭-ehˇ sawˇ-awˬ" lehˇ ehˇ nehˬ-euˬ meh. K'oeˇ ngeh nah neh naˇ, zaˬ lahˇ k'oeˇ g'aˬ Yeˬsuˇ-euˬ aˬ ma-ahˇ sheuˬ k'o ̭ g'eh-awˇ, aˬ yaw ̭-euˬ nymˇ-ahˇ bi jawˇ-euˬ meh. 28Nymˬ-mˇ poˆ jawˇ, yawˬ jeˬ na lu ̭ byah laˇ g'aˬ-euˬ gaˇ kawˆ Yeˬsuˇ siˬ nya-euˬ meh. Jaˇli ̭ la ̭ k'oeˇ ehˇ taˬ-euˬ lo ̭-ehˇ byah laˇ ni, "Iˇ cu ̭ meh ̭ nya" lehˇ Yeˬsuˇ ehˇ-eu meh. 29Aˬ ga ̭ dzaˇ uiˇ uiˇ cehˇ tiˬ byah ni dahˬ-eu ciˬ cuˇ cuˇ zaˬ tiˬ siˬ k'oeˇ gaˇ jaˆ-eu meh. Boeˇ baˆ la ̭ daˬ-ahˇ duˇ-eu laˆ shaˆ iˇ jaˬ caˆ luˆ tiˬ luˆ-ahˇ k'oeˇ gaˇ dawˆ duiˆ-awˇ, hiˇ soˆ kahˬ zaˬ uˬ du g'oˆ tehˬ-awˇ, aˬ yaw ̭-euˬ mehˬ luˬ-ahˇ cawˬ miˇ nehˬ-euˬ meh. 30Yeˬsuˇ aˬ ga ̭ dzaˇ uiˇ k'oeˇ cuˆ dawˇ g'aˬ-awˇ, "Gaˇ mˇ jiˇ-euˬ ma" lehˇ ehˇ-eu meh. K'oeˇ naˇ, uˬ duˬ ga mo ̭ le-awˇ, sa ̭ tsehˆ leˇ-euˬ meh. 31K'oeˇ naˇ, la ̭ ya ̭ k'oeˇ taˆ bi ta ̭ tehˬ-euˬ tsawˇ haˬ k'oeˇ deuˬ-euˬ aˬ kuiˇ deh k'eh ̭-awˇ, la ̭ ya ̭ k'oeˇ taˆ neh ba ̭ ka le ̭-eu g'aˇ duˬ, Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ aˬ yui ̭ aˬ tsu deuˬ sahˬ paˬ Piˇlaˆ-ahˇ shaˇ-euˬ meh. K'oeˇ ngeh nah-aˬ, Jawˇ nah g'aˇ duˬ lehˬ hmˬ dah-eu aˇ nah pyeu ̭-awˇ, shiˇ taˬ-euˬ g'awˇ mawˇ k'oeˇ deuˬ-ahˇ Jawˇ nah ngeh nah keuˆ ni la ̭ ya ̭ k'oeˇ taˆ maˬ bi jaˆ maw ̭-eu miˇ neh, aˬ yaw ̭ ma ̭ k'oeˇ lo ̭-ehˇ shaˇ-eu meh. K'oeˇ uˬ ta ̭, jawˇ nah k'oeˇ ngeh nah-aˬ, muiˬ dzehˬ shawˇ dzehˬ-eu Jawˇ nah tiˬ nah pyeu ̭-eu miˇ neh meh. 32K'oeˇ miˇ neh, yehˇ k'oeˇ deuˬ le-awˇ, Yeˬsuˇ nehˬ-ehˇ la ̭ ya ̭ k'oeˇ taˆ bi ta ̭ tehˬ-euˬ tsawˇ haˬ k'oeˇ nyiˬ g'aˬ-euˬ aˬ kuiˇ deh k'eh ̭-euˬ meh. 33Yehˇ k'oeˬ deuˬ Yeˬsuˇ-euˬ dawˬ peh le keuˆ ngeh, Yeˬsuˇ shiˇ tsehˆ-euˬ gaˇ ya mawˇ-awˇ, aˬ kuiˇ maˬ deh k'eh ̭ nehˬ ni byehˇ-euˬ meh. 34ehˇ k'aw ̭, yehˇ tiˬ g'aˬ neh Yeˬsuˇ-euˬ byaˇ g'aˇ-ahˇ gahˬ tsawˆ-awˇ, shiˬ hawˇ-eu iˇ cu ̭ tiˬ poˆ teh ̭-ehˇ yoeˇ doˆ le-euˬ meh. 35(Pyeu ̭ laˇ-euˬ gaˇ kawˆ k'oeˇ-ahˇ mawˇ duˬ-euˬ k'oeˇ g'aˬ, naw ma ̭ k'aw ̭ jah laˇ nya ni dzawˇ duˬ-eu meh. Aˬ yaw ̭ ehˇ-eu maˇ maˇ ni ngeuˇ-awˇ, aˬ yaw ̭ dawˇ coe ni ehˇ-eu ma lehˇ aˬ yawˇ yaw ̭ siˬ duˬ-eu meh.) 36"Aˬ yaw ̭-euˬ shaˬ yoeˬ tiˬ kahˬ-iˬ ma ya k'eh ̭-iˇ-aˇ" lehˇ Jaˇli ̭ la ̭ k'oeˇ ehˇ taˬ-euˬ dawˬ k'oeˇ dawˬ byah laˇ ni, k'oeˇ lo ̭-ehˇ pyeu ̭ laˇ-euˬ meh. 37Jaˇli ̭ la ̭ k'oeˇ tiˬ tsahˇ paˇ ehˇ taˬ-euˬ, "Aˬ yaw ̭ ma ̭ neh gahˬ tsawˆ byoe-euˬ tsawˇ haˬ k'oeˇ g'aˬ-ahˇ aˬ cawˬ haw teh ̭-a." 38K'oeˇ naˇ, Aˬliˇma ̭tehˬ meuˬ-ahˇ jawˇ-eu Yoˇsehˆ k'oeˇ g'aˬ, Yeˬsuˇ-euˬ g'awˇ mawˇ ba ̭ k'o ̭ g'eh-eu g'aˇ duˬ, sahˬ paˬ Piˇlaˆ-ahˇ shaˇ leˇ-euˬ meh. Yoˇsehˆ k'oeˇ g'aˬ-aˬ, Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ aˬ yui ̭ aˬ tsu deuˬ-ahˇ guˆ-eu miˇ neh, Yeˬsuˇ-euˬ zaˬ lahˇ ciˬ cuˇ ni geu ̭ k'oeˬ taˬ-euˬ tsawˇ haˬ meh. Yeˬsuˇ-euˬ g'awˇ mawˇ ba ̭ k'o ̭ g'eh-eu g'aˇ duˬ sahˬ paˬ Piˇlaˆ neh aˬ yaw ̭-ahˇ aˬ kawˬ-aˬ bi ̭-euˬ miˇ neh, aˬ yaw ̭ le-awˇ, ba ̭ k'o ̭ laˬ leˇ-euˬ meh. 39Yaw beh Yeˬsuˇ-ahˇ uˬ ci ̭ tiˬ miˇ tahˬ puˬ leˇ haw-euˬ Niˇgawˇdeˬ k'oeˇ g'aˬ k'aw ̭, muˇlaˬ hawˇ-eu aˇjawˬ keuˬ-awˇ jahˇ taˬ-euˬ mawˇ tawˆ tawˆ gaˇ zmˬ-eu tsiˇ yaw saw jeˬ nyiˬ tseˇ jaw ̭-i ehˇ g'aˬ ni yuˇ-awˇ, Yoˇsehˆ nehˬ-ehˇ iˇ-euˬ meh. 40Aˬ yaw ̭ nya ̭ Yeˬsuˇ-euˬ g'awˇ mawˇ ba ̭-awˇ, tsiˇ yaw saw jeˬ k'oeˇ byaˆ shehˬ byaˆ shehˬ-ehˇ, Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ mawˇ tawˆ tawˆ-eu zahˇ sahˇ k'o ̭ jaˆ-eu lo ̭-ehˇ, shawˇ jehˆ ni g'eh-eu saˬ paˇ neh mawˇ tawˆ tawˆ-euˬ meh. 41Yeˬsuˇ-ahˇ la ̭ ya ̭ k'oeˇ taˆ ta ̭ seh ̭-euˬ jawˇ duˬ dawˬ peh yaˇ kmˇ tiˬ kmˇ jaˆ-eu meh. Yaˇ kmˇ k'oeˇ kmˇ la ̭ k'oeˇ, tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ-iˬ maˬ ba ̭ pahˬ haw-euˬ lmˬ bymˇ lo k'ahˬ yaw shui ̭ tiˬ k'ahˬ jaˆ-eu meh. 42Jawˇ nah tah tehˬ le taˬ-euˬ uˬ ta ̭, lmˬ bymˇ k'oeˇ hmˬ k'aw ̭ dawˬ peh jaˆ-eu miˇ neh, aˬ yaw ̭ nya ̭ Yeˬsuˇ-ahˇ k'oeˇ gaˇ ba ̭ pahˬ-euˬ meh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\