YOˇHAˬ 4

1Yoˇhaˬ-euˬ mehˬ nah caw teh-eu deuˬ myaˆ maˬ tseˇ, Yeˬsuˇ-euˬ mehˬ nah caw teh-awˇ Yeˬsuˇ neh iˇ cu ̭ bi shawˇ nehˬ-euˬ tsawˇ haˬ deuˬ myaˬ dzehˬ-eu gaˇ kawˆ, Paˬ liˬ sehˇ deuˬ-ahˇ gaˬ keuˆ leˇ-euˬ meh. 2(Aˬ diˇ aˬ maˇ ehˇ naˇ, Yeˬsuˇ aˬ yaw ̭-euˬ mawˇ do iˇ cu ̭ shawˇ nehˬ-euˬ maˬ ngeuˇ-a. Aˬ yaw ̭-euˬ zaˬ lahˇ deuˬ shawˇ nehˬ-eu teh ̭ meh.) 3Aˬ cawˬ k'oeˇ lo ̭-ehˇ ehˇ-eu Yeˬsuˇ ya gaˬ ngeh, Yuˇdaˆ miˇ k'ahˬ-ahˇ neh doˆ-iˇ-awˇ, Gaˬliˬlehˇ miˇ k'ahˬ-ahˇ g'o ̭ leˇ-euˬ meh. 4Aˬ yaw ̭ g'o ̭ leˇ ngeh, Saˬmaˬliˆ miˇ k'ahˬ paw neh g'o ̭ leˇ-euˬ meh. 5Saˬmaˬliˆ miˇ k'ahˬ la ̭ k'oeˇ, Suˇkaˬ lehˇ kuˇ-eu meuˬ tiˬ meuˬ-ahˇ aˬ yaw ̭ iˇ keuˆ-euˬ meh. Meuˬ k'oeˇ meuˬ-aˬ, Yaˬkoˆ neh aˬ yaw ̭-euˬ aˬ li Yoˇsehˆ-ahˇ bi ̭ tsehˆ nehˬ-euˬ deh yaˇ miˇ tsaˬ dawˬ peh jaˆ-eu meh. 6Yaˬkoˆ-euˬ lah duˬ k'oeˇ gaˇ jaˆ-eu meh. Yeˬsuˇ gaˇ ma cah doeˇ la ̭-euˬ miˇ neh, lah duˬ dawˬ peh nuiˇ-euˬ meh. K'oeˇ-aˬ, nah loˆ ceh ngeh yamˬ meh. 7Saˬmaˬliˆ tsawˇ haˬ zaˬ miˬ zaˬ tiˬ g'aˬ iˇ cu ̭ k'aw ̭ le gaˇ, "Ngaˬ-ahˇ iˇ cu ̭ ui cuiˆ bi dawˇ la ̭ sheˇ" lehˇ Yeˬsuˇ ehˇ nehˬ-euˬ meh. 8(Aˬ yaw ̭-euˬ zaˬ lahˇ deuˬ-aˬ, dzaˬ dzaˬ dawˇ dawˇ zeuˇ-eu g'aˇ duˬ meuˬ-ahˇ le uˇ-euˬ meh.) 9Zaˬ miˬ zaˬ k'oeˇ g'aˬ ehˇ-eu, "Nawˇ-aˬ, Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ meh. Ngaˇ-aˬ, Saˬmaˬliˆ tsawˇ haˬ ma. Nawˇ ngaˬ-ahˇ aˬ joˆ-ehˇ iˇ cu ̭ shaˇ dawˇ k'mˬ-eu nya." (Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ deuˬ-aˬ, Saˬmaˬliˆ tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ nui daˆ daˆ-awˇ, k'mˬ maˬ hawˇ-eu iˇ ceuˆ tiˬ gaˇ maˬ ta ̭ nahˇ-a.) 10Yeˬsuˇ ehˇ-eu, "Miˬyehˇ neh bi ̭ le ̭-euˬ jeˬ hawˇ-eu nawˬ-ahˇ iˇ cu ̭ shaˇ dawˇ-eu g'aˬ-ahˇ nawˇ siˬ nya law nmˇ-aˬ, nawˇ aˬ yaw ̭-ahˇ iˇ cu ̭ shaˇ dawˇ-awˇ, aˬ yaw ̭ nawˬ-ahˇ deh ̭-eu sa ̭ laˇ bi ̭-eu iˇ cu ̭ bi dawˇ la ̭ teh ̭-a." 11Zaˬ miˬ zaˬ k'oeˇ g'aˬ ehˇ-eu, "Saˬ laˬ-oˇ, nawˇ iˇ cu ̭ k'aw ̭ doˆ-eu g'aˇ duˬ iˇ cu ̭ bahˬ keuˆ maˬ ahˇ-eu uˬ ta ̭, lah duˬ heu duˬ na ̭ dui dui-eu meh. Deh ̭-eu sa ̭ laˇ bi ̭-eu iˇ cu ̭ k'oeˇ nawˇ aˬ gaˇ k'aw ̭ laˬ-iˇ-eu duˇ teˬ. 12Aˬ dui-euˬ aˬ poeˬ Yaˬkoˆ neh lah duˬ heu duˬ nga ma ̭-ahˇ bi ̭ taˬ ya ̭-euˬ meh. Aˬ yaw ̭ maˬ ehˇ, aˬ yaw ̭-euˬ aˬ li deuˬ maˬ ehˇ, aˬ yaw ̭-euˬ jeˬ zaˬ deuˬ maˬ ehˇ, daw ̭ tawˆ lu ̭ lah duˬ heu duˬ-ahˇ dawˇ-euˬ meh. Nawˇ Yaˬkoˆ naˆ maˬ tseˇ huiˬ dzehˬ ma lehˇ ehˇ maw ̭-eu maˬ ngeuˇ-eu paˬ. Ngeuˇ te loˇ." 13Yeˬsuˇ ehˇ-eu, "Iˇ cu ̭ heu dawˇ-eu tsawˇ haˬ iˇ cu ̭ paˇ meh ̭ laˇ teh ̭-a. 14Ehˇ k'aw ̭, ngaˬ neh bi ̭-euˬ iˇ cu ̭ dawˇ-eu tsawˇ haˬ-aˬ, iˇ cu ̭ meh ̭ laˇ-eu maˬ paˇ baw-aˇ. Ngaˬ neh bi dawˇ-euˬ iˇ cu ̭ k'oeˇ-aˬ, aˬ yaw ̭ la ̭ k'oeˇ deh ̭-eu sa ̭ laˇ bi ̭-eu iˇ cu ̭ yoeˇ doˆ-eu iˇ cu ̭ iˇ byoe pyeu ̭-iˇ-awˇ, mˬ maˬ maˬ byaˆ zaˇ ziˇ deh ̭-eu jeˬ aˬ yaw ̭-ahˇ bi ̭ teh ̭-a." 15Zaˬ miˬ zaˬ k'oeˇ g'aˬ ehˇ-eu, "Saˬ laˬ-oˇ, ngaˇ iˇ cu ̭ meh ̭ laˇ-eu maˬ paˇ baw-ehˇ, heu gaˇ oe-awˇ iˇ cu ̭ maˬ paˇ ya k'aw ̭ le ni, nawˬ-euˬ iˇ cu ̭ k'oeˇ ngaˬ-ahˇ bi dawˇ la ̭-awˬ." 16Yeˬsuˇ ehˇ-eu, "Nawˬ-euˬ k'aˬ dzeˇ zaˬ kuˇ laˬ leˇ-awˇ oe-awˬ." 17Aˬ yaw ̭ ehˇ-eu, "Ngaˇ k'aˬ dzeˇ zaˬ maˬ baw." Yeˬsuˇ ehˇ-eu, "Nawˇ k'aˬ dzeˇ zaˬ maˬ baw lehˇ ehˇ-eu-aˬ, k'aˇ ngeuˇ-eu lo ̭-ehˇ dawˇ coe ni ehˇ-eu meh. 18Nawˇ-aˬ, ngaˬ zahˇ iˇ paˇ g'aˬ-euˬ zaˬ miˬ zaˬ tiˬ g'aˬ pyeu ̭-awˇ, nymˬ-mˇ nawˬ nehˬ-ehˇ jawˇ lu ̭-eu g'aˬ k'aw ̭, nawˬ-euˬ k'aˬ dzeˇ zaˬ maˇ maˇ ni maˬ ngeuˇ-a. Nawˇ ngaˬ-ahˇ ehˇ-eu teu tsaˬ meh." 19Zaˬ miˬ zaˬ k'oeˇ g'aˬ ehˇ-eu, "Saˬ laˬ-oˇ, nawˇ-aˬ Miˬyehˇ g'aˇ duˬ ngehˬ dah-eu tsawˇ haˬ ngaˇ. 20Nga ma ̭ Saˬmaˬliˆ tsawˇ haˬ-euˬ aˬ poeˬ aˬ bawˇ deuˬ gawˬ jawˬ heu jawˬ k'oeˇ taˆ Miˬyehˇ-ahˇ uˬ duˬ tahˬ ya ̭-euˬ meh. Ehˇ k'aw ̭, Miˬyehˇ-ahˇ uˬ duˬ tahˬ-eu-aˬ, Yeˬluˇsaˬlehˬ meuˬ-ahˇ tahˬ-eu tsaˬ meh lehˇ naw ma ̭ Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ deuˬ ehˇ-eu meh." 21Yeˬsuˇ aˬ yaw ̭-ahˇ ehˇ nehˬ-eu, "Zaˬ miˬ aˬ buˇ-oˇ, ngaˇ ehˇ gaˇ jah-awˬ. Gawˬ jawˬ heu jawˬ k'oeˇ taˆ maˬ ehˇ, Yeˬluˇsaˬlehˬ meuˬ-ahˇ maˬ ehˇ, Aˬda-ahˇ uˬ duˬ maˬ paˇ tahˬ-eu aˇ nah keuˆ le teh ̭-a. 22Naw ma ̭ Saˬmaˬliˆ tsawˇ haˬ deuˬ-aˬ, yawˬ ha uˬ duˬ tahˬ lu ̭-eu g'aˬ-ahˇ yaw duˬ duˬ-ehˇ maˬ siˬ nya-a. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, ka k'o ̭-eu jeˬ Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ la ̭ k'oeˇ neh doˆ le-euˬ meh. 23Ehˇ k'aw ̭, Miˬyehˇ-euˬ Yaw sahˇ-euˬ baoˬ baˬ da neh, Aˬda-ahˇ siˬ duˬ-eu la ̭ k'oeˇ uˬ duˬ tahˬ-awˇ, maˇ maˇ ni aˬ yaw ̭ geu ̭ maw ̭-eu uˬ duˬ tahˬ-eu jeˬ mˇ byah nya-eu aˇ nah keuˆ le lu ̭ meh. Nymˬ-mˇ k'aw ̭ keuˆ le taˬ-euˬ meh. 24Miˬyehˇ-aˬ, Yaw sahˇ meh. Aˬ yaw ̭-euˬ Yaw sahˇ-euˬ baoˬ baˬ da neh teh ̭-ehˇ, aˬ yaw ̭-ahˇ siˬ duˬ-awˇ uˬ duˬ tahˬ nya-eu meh." 25Zaˬ miˬ zaˬ k'oeˇ g'aˬ ehˇ-eu, "(Ka li lehˇ kuˇ-eu) Meˬsiˇya oe meh lehˇ ngaˇ siˬ nya ma. Aˬ yaw ̭ oe keuˆ ngeh, aˬ dui-ahˇ yawˬ jeˬ na lu ̭ ehˇ mehˬ nehˬ la ̭ teh ̭-a." 26Yeˬsuˇ ehˇ-eu, "Nymˬ-mˇ nawˬ-ahˇ dawˬ ngehˬ cawˬ lu ̭-eu ngaˇ-aˬ, aˬ yaw ̭ ma." 27K'oeˇ ngeh, Yeˬsuˇ-euˬ zaˬ lahˇ deuˬ g'o ̭ keuˆ le-awˇ, aˬ yaw ̭ zaˬ miˬ zaˬ tiˬ g'aˬ nehˬ-ehˇ dawˬ ngehˬ cawˬ lu ̭ gaˇ ya mawˇ ngeh, zahˬ leˇ-euˬ meh. Ehˇ k'aw ̭ aˬ yaw ̭ ma ̭ tiˬ g'aˬ-iˬ zaˬ miˬ zaˬ k'oeˇ g'aˬ-ahˇ "Nawˇ aˬ jeˬ loˬ-eu nya" lehˇ maˬ naˇ haˬ-a. Yeˬsuˇ-ahˇ k'aw ̭, "Nawˇ aˬ jeˬ miˇ neh aˬ yaw ̭-ahˇ dawˬ ngehˬ cawˬ te" lehˇ maˬ ehˇ nehˬ-a. 28K'oeˇ naˇ, zaˬ miˬ zaˬ k'oeˇ g'aˬ aˬ yaw ̭-euˬ miˇ tsaˬ oeˬ lahˬ taˬ ya ̭-awˇ, meuˬ-ahˇ g'o ̭ leˇ-awˇ, aˬ cawˬ-ahˇ heu lo ̭-ehˇ ehˇ gaˬ leˇ-euˬ meh. 29"Ngaˬ neh k'aˇ mˇ dzeuˇ ya ̭-euˬ yawˬ jeˬ na lu ̭ ehˇ mehˬ la ̭ nya-eu tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ-ahˇ haw le sheˇ. Meˬsiˇya maˬ ngeuˇ nga lehˇ maˬ ehˇ nya lu ̭-a." 30K'oeˇ miˇ neh, aˬ yaw ̭ ma ̭ meuˬ-ahˇ neh doˆ-iˇ-awˇ, Yeˬsuˇ jawˇ gaˇ iˇ-euˬ meh. 31K'oeˇ ngeh, zaˬ lahˇ deuˬ Yeˬsuˇ-ahˇ ehˇ-eu, "Saˬ laˬ-oˇ, tiˬ jeˬ paˬ dzaˬ laˇ-awˬ." 32Ehˇ k'aw ̭, Yeˬsuˇ ehˇ-eu, "Naw ma ̭ maˬ siˬ nya-eu dzaˬ-eu jeˬ ngaˇ dzaˬ g'aˬ-euˬ ma." 33K'oeˇ ngeh, zaˬ lahˇ deuˬ tiˬ g'aˬ tiˇ g'aˬ ehˇ-eu, "Tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ na aˬ yaw ̭-ahˇ tiˬ jeˬ paˬ yuˇ le ̭-awˇ bi dzaˬ-euˬ ngeuˇ-eu paˬ." 34Yeˬsuˇ aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ ehˇ nehˬ-eu, "Ngaˬ-euˬ dzaˇ-aˬ, ngaˬ-ahˇ k'ehˇ g'eh le ̭-euˬ g'aˬ-euˬ ehˇ dawˬ naˇ haˬ-awˇ aˬ yaw ̭ neh bi mˇ la ̭-euˬ gaˇ-ahˇ mˇ jiˇ-eu jeˬ pyeu ̭-eu ma. 35'Ba la oeˬ siˬ dzeuˇ naˇ cehˇ yehˬ-eu' lehˇ ehˇ-eu dawˬ daˬ jaˆ-eu maˬ ngeuˇ loˇ. Ehˇ k'aw ̭, cehˇ yaˇ-ahˇ yaw muiˬ paˬ-ehˇ haw sheˇ lehˇ, naw ma ̭-ahˇ ngaˇ ehˇ-eu ma. Cehˇ myah laˇ-awˇ yehˬ yamˬ tsaˬ laˇ taˬ-euˬ meh. 36Cehˇ yehˬ-eu g'aˬ-ahˇ Miˬyehˇ aˇ poeˬ bi ̭-awˇ, mˬ maˬ maˬ byaˆ zaˇ ziˇ deh ̭-eu jeˬ g'aˇ duˬ cehˇ laˆ luiˆ-eu meh. K'oeˇ miˇ neh, siˬ yoeˬ sehˬ-eu g'aˬ hawˇ-eu cehˇ yehˬ-eu g'aˬ tiˬ kawˆ lo ̭-ehˇ laˬ k'aˬ ya cehˇ teh ̭-a. 37'Tiˬ g'aˬ sehˬ-awˇ tiˬ g'aˬ yehˬ-eu' lehˇ dawˬ daˬ daˬ taˬ-euˬ k'oeˇ tsaˬ meh. 38Naw ma ̭ neh maˬ mˇ taˬ-euˬ cehˇ yaˇ-ahˇ cehˇ bi yehˬ-eu lehˇ, naw ma ̭-ahˇ ngaˇ k'ehˇ g'eh-euˬ ma. Aˬ cawˬ neh mˇ doˆ taˬ-euˬ gaˇ naw ma ̭ ya yehˬ dzaˬ-eu meh." 39Meuˬ k'oeˇ meuˬ-ahˇ jawˇ-eu tsawˇ haˬ g'awˬ mya ni Yeˬsuˇ-ahˇ jah laˇ-euˬ meh. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, "Ngaˬ neh k'aˇ mˇ dzeuˇ ya ̭-euˬ yawˬ jeˬ na lu ̭ a yaw ̭ ngaˬ-ahˇ ehˇ mehˬ la ̭ nya eu nga" lehˇ, zaˬ miˬ zaˬ k'oeˇ g'aˬ aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ ehˇ nehˬ-euˬ meh. 40Saˬmaˬliˆ tsawˇ haˬ deuˬ aˬ yaw ̭ jawˇ gaˇ oe ngeh, aˬ yaw ̭ ma ̭ nehˬ-ehˇ tiˬ k'ehˬ jawˇ nehˬ la ̭ lehˇ Yeˬsuˇ-ahˇ shaˇ-eu miˇ neh, nyiˬ nah jawˇ nehˬ-euˬ meh. 41Yeˬsuˇ-euˬ dawˬ-ahˇ paˇ ya gaˬ-euˬ miˇ neh, tsawˇ haˬ g'awˬ mya ni paˇ jah laˇ-euˬ meh. 42K'oeˇ naˇ, tsawˇ haˬ k'oeˇ deuˬ zaˬ miˬ zaˬ k'oeˇ g'aˬ-ahˇ heu lo ̭-ehˇ ehˇ nehˬ-euˬ meh. "Nawˇ ehˇ-eu miˇ neh nga ma ̭ jah-eu maˬ ngeuˇ. Nga ma ̭-euˬ naˬ bawˇ aˬ yaw ̭-euˬ dawˬ ya gaˬ-euˬ miˇ neh jah-awˇ, aˬ yaw ̭-aˬ, aˬ diˇ aˬ maˇ miˇ tsaˬ zaˬ-ahˇ ka k'o ̭-eu g'aˬ pyeu ̭-eu gaˇ kawˆ nga ma ̭ siˬ duˬ-euˬ ma." 43K'oeˇ gaˇ nyiˬ nah jawˇ g'aˬ ngeh, Gaˬliˬlehˇ miˇ k'ahˬ-ahˇ Yeˬsuˇ iˇ-euˬ meh. 44Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, "Miˬyehˇ g'aˇ duˬ ngehˬ dah-eu tsawˇ haˬ-ahˇ, yawˬ ha-euˬ miˇ k'ahˬ la ̭ k'oeˇ aˬ cawˬ yaw zeu maˬ baw-a" lehˇ, Yeˬsuˇ aˬ yaw ̭ neh ehˇ taˬ-euˬ dawˬ jaˆ-eu meh. 45Aˬ yaw ̭ Gaˬliˬlehˇ miˇ k'ahˬ-ahˇ iˇ keuˆ ngeh, k'oeˇ gaˇ jawˇ-eu tsawˇ haˬ deuˬ aˬ yaw ̭-ahˇ laˬ k'aˬ tiˬ cehˇ ha-eu meh. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭ Yeˬluˇsaˬlehˬ meuˬ-ahˇ Baˬ saˬ kaˬ bawˬ-iˬ g'eh gaˇ le-awˇ, bawˬ-iˬ g'eh lu ̭-eu aˇ yamˬ la ̭ k'oeˇ Yeˬsuˇ neh k'aˇ mˇ-euˬ jeˬ-ahˇ ya mawˇ ya ̭-euˬ meh. 46K'oeˇ naˇ, Yeˬsuˇ-aˬ, aˬ yaw ̭ neh iˇ cu ̭-ahˇ aˬ ga ̭ dzaˇ uiˇ bi pyeu ̭-iˇ-euˬ meuˬ pyeu ̭-eu Gaˬliˬlehˇ miˇ k'ahˬ Gaˬnaˬ meuˬ-ahˇ g'o ̭-iˇ-euˬ meh. Sahˬ paˬ sahˬ ma-euˬ gaˇ mˇ lu ̭-eu yaw huiˬ yaw mahˇ tiˬ g'aˬ k'oeˇ gaˇ jawˇ lu ̭-eu meh. Aˬ yaw ̭-euˬ aˬ li-aˬ, Gaˬbeˬneˬoˬ meuˬ-ahˇ naˇ lu ̭-eu meh. 47Yeˬsuˇ Yuˇdaˆ miˇ k'ahˬ-ahˇ neh Gaˬliˬlehˇ miˇ k'ahˬ-ahˇ oe keuˆ-euˬ gaˇ kawˆ yaw huiˬ yaw mahˇ k'oeˇ g'aˬ ya gaˬ ngeh, Yeˬsuˇ jawˇ gaˇ le-awˇ, Yeˬsuˇ-ahˇ Gaˬbeˬneˬoˬ meuˬ-ahˇ oe-awˇ, shiˇ leˇ lu ̭-eu aˬ yaw ̭-euˬ aˬ li-ahˇ laˆ taˬ nehˬ la ̭ lehˇ shaˇ leˇ-euˬ meh. 48Yeˬsuˇ aˬ yaw ̭-ahˇ ehˇ nehˬ-eu, "K'aˆ jeˬ-ehˇ g'eh-eu bi siˬ bi mawˇ-eu jeˬ hawˇ-eu zahˬ leˇ paˬ-ehˇ g'eh-eu jeˬ maˬ ya mawˇ naˇ, naw ma ̭ maˬ jah-a." 49Yaw huiˬ yaw mahˇ k'oeˇ g'aˬ Yeˬsuˇ-ahˇ ehˇ-eu, "Sahˬ paˬ-oˇ, ngaˬ-euˬ zaˬ maˬ shiˇ mi naˆ-ehˇ tiˬ poˆ oe nehˬ la ̭-awˬ." 50Yeˬsuˇ aˬ yaw ̭-ahˇ ehˇ nehˬ-eu, "G'o ̭-iˇ-awˬ. Nawˬ li jawˇ saˇ doˆ laˇ g'aˬ-euˬ meh." Tsawˇ haˬ k'oeˇ g'aˬ Yeˬsuˇ-euˬ dawˬ-ahˇ jah-awˇ, g'o ̭-iˇ-euˬ meh. 51Aˬ yaw ̭ iˇ kahˇ g'o ̭-iˇ lu ̭ ngeh, aˬ yaw ̭-euˬ zaˬ k'aˆ deuˬ aˬ yaw ̭-ahˇ tahˬ puˬ laˇ-awˇ, "Nawˬ li jawˇ saˇ doˆ laˇ lu ̭ meh" lehˇ tsa ̭ gaˬ laˇ-euˬ meh. 52"Ngaˬ li maˬ gaˇ laˇ-euˬ aˬ geu yamˬ-ahˇ-a" lehˇ aˬ yaw ̭ naˇ haˬ ngeh, "Miˇ nah nah g'ahˇ paw naˬ liˬ tiˬ la ̭ k'oeˇ yamˬ-ahˇ pyaˬ-eu tsehˆ leˇ-euˬ meh" lehˇ aˬ yaw ̭ ma ̭ ehˇ-eu meh. 53Yeˬ suˇ neh aˬ yaw ̭-ahˇ "Nawˬ li jawˇ saˇ doˆ laˇ g'aˬ-euˬ meh" lehˇ ehˇ nehˬ-euˬ k'oeˇ, aˇ yamˬ k'oeˇ yamˬ nyiˬ paˆ-ehˇ tsaˬ-eu gaˇ kawˆ, aˬ da k'oeˇ g'aˬ siˬ duˬ-euˬ meh. K'oeˇ miˇ neh, aˬ yaw ̭ hawˇ-eu aˬ yaw ̭-euˬ miˬ sawˇ zaˬ dawˬ tawˆ lu ̭, Yeˬsuˇ-ahˇ jah laˇ-euˬ meh. 54Heu-aˬ, Yeˬsuˇ Yuˇdaˆ miˇ k'ahˬ-ahˇ neh Gaˬliˬlehˇ miˇ k'ahˬ-ahˇ g'o ̭ laˇ g'aˬ miˇ tsa mˇ-euˬ, k'aˆ jeˬ-ehˇ g'eh-eu bi siˬ bi mawˇ-eu nyiˬ hmˬ tiˬ hmˬ pyeu ̭-eu meh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\