YOˇHAˬ 8

1Yeˬsuˇ-aˬ, Saˬloˬ gawˬ jawˬ-ahˇ le-euˬ meh. 2Yawˬ nah yawˬ uˬ shawˬ yaw na ̭-ehˇ Uˬ duˬ tahˬ nymˇ nymˇ ma-ahˇ aˬ yaw ̭ le-euˬ meh. Tsawˇ haˬ dawˬ tawˆ lu ̭ aˬ yaw ̭ jawˇ gaˇ uiˬ laˇ-awˇ, aˬ yaw ̭ nuiˇ-awˇ aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ mehˬ nehˬ tsoˆ nehˬ-euˬ meh. 3Zahˇ dawˬ k'o ̭ dawˬ mehˬ-eu saˬ laˬ deuˬ hawˇ-eu Paˬliˬsehˇ deuˬ, aˬ cawˬ nehˬ-ehˇ bahˬ-euˬ zaˬ miˬ zaˬ tiˬ g'aˬ sheuˬ ahˇ la ̭-awˇ, dawˬ tawˆ lu ̭ mehˬ shi bi yaw ̭-euˬ meh. 4Aˬ yaw ̭ maˬ Yeˬsuˇ-ahˇ ehˇ-eu, "Saˬ laˬ-oˇ, zaˬ miˬ zaˬ heu g'aˬ aˬ cawˬ nehˬ-ehˇ bahˬ lu ̭ gaˇ nyeh ̭-euˬ ma. 5Heu lo ̭-ehˇ g'eh-eu zaˬ miˬ zaˬ-ahˇ k'aˬ lo neh ya biˬ seh ̭ meh lehˇ, aˬ duiˬ-euˬ Zahˇ dawˬ k'o ̭ dawˬ la ̭ k'oeˇ Moˇseˬ neh ehˇ taˬ-euˬ jaˆ-eu meh. Nawˇ aˬ joˆ-ehˇ ehˇ nmˇ." 6Aˬ yaw ̭ ma ̭ Yeˬsuˇ-ahˇ lahˇ ju k'mˇ pa ̭-awˇ, yaˇ k'aˬ ja maw ̭-eu miˇ neh, k'oeˇ lo ̭-ehˇ ehˇ-eu meh. Ehˇ k'aw ̭, Yeˬsuˇ awˆ k'o ̭ taˬ-awˇ, la ̭ noeˇ neh miˇ tsaˬ-ahˇ kawˆ bo ̭ kawˆ bo ̭-ehˇ jawˇ-eu meh. 7Aˬ yaw ̭ ma ̭ k'oeˇ gaˇ yaw ̭-awˇ aˬ yaw ̭-ahˇ maˬ naˬ leˇ ni naˇ haˬ-eu miˇ neh, aˬ yaw ̭ tuˇ laˇ-awˇ, "Naw ma ̭ la ̭ k'oeˇ iˬ baˇ maˬ mˇ haw-euˬ g'aˬ aˬ yaw ̭-ahˇ k'aˬ lo biˬ daw ̭ daw ̭-awˬ" lehˇ ehˇ nehˬ-euˬ meh. 8K'oeˇ lo ̭-ehˇ ehˇ g'aˬ ngeh, aˬ yaw ̭ paˇ awˆ k'o ̭-awˇ, miˇ tsaˬ-ahˇ kawˆ bo ̭ kawˆ bo ̭-ehˇ paˇ jawˇ-euˬ meh. 9Dawˬ k'oeˇ dawˬ-ahˇ aˬ yaw ̭ ma ̭ ya gaˬ ngeh, aˇ k'o ̭ k'awˆ dzehˬ-eu deuˬ jeˬ huˬ huˬ-awˇ, tiˬ g'aˬ saˇ-iˬ tiˬ g'aˬ g'o ̭ doˆ-iˇ jiˇ-euˬ meh. Yeˬsuˇ tiˬ g'aˬ teh ̭-ehˇ k'oeˇ gaˇ jawˇ ya ̭-awˇ, zaˬ miˬ zaˬ k'oeˇ g'aˬ k'oeˇ gaˇ yaw ̭ lu ̭-eu meh. 10Yeˬsuˇ awˆ tuˇ laˇ-awˇ zaˬ miˬ zaˬ k'oeˇ g'aˬ-ahˇ ehˇ-eu, "Aˬ yaw ̭ ma ̭ aˬ gaˇ iˇ jiˇ taˬ. Nawˬ-ahˇ iˬ baˇ poˆ-eu tsawˇ haˬ k'oeˇ deuˬ tiˬ g'aˬ-iˬ maˬ paˇ jawˇ meh loˇ." 11Aˬ yaw ̭ ehˇ-eu, "Sahˬpaˬ-oˇ, tiˬ g'aˬ-iˬ maˬ paˇ jawˇ meh." Yeˬsuˇ ehˇ-eu, "Ngaˇ jiˇ nawˬ-ahˇ iˬ baˇ maˬ poˆ. G'o ̭-iˇ-awˬ. Ehˇ k'aw ̭, iˬ baˇ taˬ paˇ mˇ de." 12K'oeˇ naˇ, Paˬliˬsehˇ deuˬ-ahˇ Yeˬsuˇ heu lo ̭-ehˇ ehˇ nehˬ-euˬ meh. "Ngaˇ-aˬ, miˇ tsaˬ-euˬ yaw sheh ̭ ma. Ngaˬ-euˬ mehˬ nah k'aˇ caw teh-eu tsawˇ haˬ-aˬ, deh ̭-eu sa ̭ laˇ yaw sheh ̭ za-awˇ, yaw zahˇ la ̭ k'oeˇ maˬ paˇ cah-aˇ." 13Paˬliˬsehˇ deuˬ aˬ yaw ̭-ahˇ ehˇ-eu, "Nymˬ-mˇ poˆ jawˇ-aˬ, nawˇ yawˬ ha gaˇ kawˆ yawˬ ha saˇ kiˇ kamˬ-eu teh ̭ ngaˇ. Nawˬ neh k'aˇ ehˇ-euˬ jeˬ yaw duˬ yaw ciˇ maˬ baw nga." 14Yeˬsuˇ ehˇ-eu, "Ngaˇ ngaˬ-euˬ gaˇ kawˆ saˇ kiˇ kamˬ-eu nga lehˇ ehˇ k'aw ̭, ngaˬ neh k'aˇ ehˇ-euˬ jeˬ tsaˬ ma dawˇ ma. Ngaˇ aˬ gaˇ neh oe-awˇ aˬ gaˇ iˇ lu ̭-eu ngaˇ siˬ nya ma. Naw ma ̭-aˬ, ngaˇ aˬ gaˇ neh oe-awˇ aˬ gaˇ iˇ lu ̭-eu maˬ siˬ nya-a. 15Naw ma ̭ shiˬ shaˬ jiˇ nui noeˬ-ahˇ g'oe-awˇ aˬ cawˬ-ahˇ yaw lehˬ poˆ-eu meh. Ngaˇ-aˬ, aˬ cawˬ-ahˇ yaw lehˬ maˬ poˆ. 16Ehˇ law hawˇ k'aw ̭, ngaˇ aˬ cawˬ-ahˇ yaw lehˬ nga lehˇ daˇ naˇ, ngaˬ neh daˇ-euˬ k'oeˇ tsaˬ ma. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, ngaˇ tiˬ g'aˬ teh ̭-ehˇ k'oeˇ lo ̭-ehˇ daˇ-eu maˬ ngeuˇ. Ngaˬ-ahˇ k'ehˇ g'eh le ̭-euˬ Aˬda ngaˬ nehˬ-ehˇ jawˇ ma. 17Tsawˇ haˬ nyiˬ g'aˬ tiˬ jeˬ teh ̭-ehˇ saˇ kiˇ kamˬ naˇ, saˇ kiˇ kamˬ-euˬ k'oeˇ tsaˬ meh lehˇ, naw ma ̭-euˬ Zahˇ dawˬ k'o ̭ dawˬ la ̭ k'oeˇ ehˇ taˬ-euˬ meh. 18Ngaˬ-euˬ gaˇ kawˆ ngaˇ saˇ kiˇ kamˬ-eu ma. Ngaˬ-ahˇ k'ehˇ g'eh le ̭-euˬ g'aˬ pyeu ̭-eu Aˬda k'aw ̭, ngaˬ-euˬ g'aˇ duˬ saˇ kiˇ kamˬ-eu meh." 19Aˬ yaw ̭ ma ̭ ehˇ-eu, "Nawˬ da aˬ gaˇ jawˇ ta." Yeˬsuˇ ehˇ-eu, "Ngaˬ-ahˇ maˬ ehˇ, ngaˬ Da-ahˇ maˬ ehˇ, naw ma ̭ maˬ siˬ nya-a. Naw ma ̭ ngaˬ-ahˇ siˬ nya law nmˇ-aˬ, ngaˬ Da-ahˇ k'aw ̭ siˬ nya teh ̭-a." 20Yeˬsuˇ-aˬ, Uˬ duˬ tahˬ nymˇ nymˇ ma la ̭ k'oeˇ jaˆ-eu pyuˇ daˬ bahˬ keuˆ deuˬ ba ̭ taˬ-euˬ lawˆ-ahˇ jawˇ-awˇ, gaˇ kawˆ k'oeˇ deuˬ mehˬ nehˬ tsoˆ nehˬ-euˬ meh. Ehˇ k'aw ̭, tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ-iˬ aˬ yaw ̭-ahˇ maˬ nyeh ̭-a. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, aˬ yaw ̭-euˬ aˇ yamˬ maˬ keuˆ laˇ-euˬ miˇ neh meh. 21Yeˬsuˇ aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ heu lo ̭-ehˇ ehˇ nehˬ-euˬ meh. "Ngaˇ le ma. Naw ma ̭ ngaˬ-ahˇ poˆ teh ̭-a. Ehˇ k'aw ̭, naw ma ̭-euˬ iˬ baˇ la ̭ k'oeˇ naw ma ̭ ya shiˇ teh ̭-a. ngaˇ le-eu jawˇ duˬ-ahˇ naw ma ̭ maˬ le nya-a." 22K'oeˇ ngeh, Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ aˬ yui ̭ aˬ tsu deuˬ ehˇ-eu, "Aˬ yaw ̭ le-eu jawˇ duˬ-ahˇ aˬ dui maˬ le nya-aˇ lehˇ ehˇ-eu teu, aˬ yaw ̭ yawˬ haˇ yawˬ ha seh ̭ ma lehˇ ehˇ maw ̭ law hawˇ maˬ siˬ." 23Yeˬsuˇ ehˇ-eu, "Naw ma ̭-aˬ, la ̭ oˆ miˇ tsaˬ zaˬ meh. Ngaˇ-aˬ, mˬ taˆ-euˬ tsawˇ haˬ ma. Naw ma ̭-aˬ miˇ tsaˬ heu-ahˇ ta ̭-eu tsawˇ haˬ meh. Ngaˇ-aˬ, miˇ tsaˬ heu-ahˇ maˬ ta ̭. 24K'oeˇ miˇ neh, naw ma ̭-euˬ iˬ baˇ la ̭ k'oeˇ naw ma ̭ ya shiˇ meh lehˇ ngaˇ ehˇ-eu ma. 'Ngaˇ ehˇ lu ̭-eu k'oeˇ g'aˬ ngaˇ meh' lehˇ naw ma ̭ maˬ jah naˇ, naw ma ̭ yawˬ ha-euˬ iˬ baˇ la ̭ k'oeˇ ya shiˇ teh ̭-a." 25Aˬ yaw ̭ ma ̭ ehˇ-eu, "Nawˇ aˬ suˇ g'aˬ te." Yeˬsuˇ ehˇ-eu, "Aˇ dahˬ beh ngeh neh naw ma ̭-ahˇ ngaˇ ehˇ nehˬ g'aˬ-euˬ ma. 26Ngaˇ naw ma ̭ gaˇ kawˆ ehˇ paˬ-ehˇ g'awˬ mya ni jaˆ ma. Naw ma ̭-ahˇ dehˬ paˬ-ehˇ g'awˬ mya ni jaˆ ma. Ngaˬ-ahˇ k'ehˇ g'eh le ̭-euˬ g'aˬ-aˬ, yaw tsaˬ yaw dawˇ meh. Aˬ yaw ̭ neh k'aˇ ehˇ nehˬ la ̭-euˬ jeˬ teh ̭-ehˇ miˇ tsaˬ zaˬ deuˬ-ahˇ ngaˇ ehˇ nehˬ-eu ma." 27Yeˬsuˇ aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ Aˬda gaˇ kawˆ ja mehˬ lu ̭-eu meh lehˇ aˬ yaw ̭ ma ̭ maˬ g'oˆ siˬ nya-a. 28K'oeˇ miˇ neh, aˬ yaw ̭ ma ̭ahˇ aˬ yaw ̭ ehˇ nehˬ-eu, "Tsawˇ haˬ-euˬ Zaˬmaˇ-ahˇ la ̭ ya ̭ k'oeˇ taˆ ta ̭ teh ̭-awˇ ka tuˇ ngeh nah, "Ngaˇ ehˇ lu ̭-eu k'oeˇ g'aˬ ngaˇ law hawˇ ngaˇ leh naw ma ̭ siˬ nya laˇ teh ̭-a. K'oeˇ ngeh jawˇ, ngaˇ ngaˬ-euˬ nui noeˬ tiˬ jeˬ-iˬ maˬ mˇ ni, Aˬda neh k'aˇ bi ngehˬ k'aˇ bi tmˇ-euˬ jeˬ teh ̭-ehˇ ngaˇ ngehˬ-eu tmˇ-eu ngaˇ lehˇ, naw ma ̭ ya siˬ duˬ teh ̭-a. 29Ngaˬ-ahˇ k'ehˇ g'eh le ̭-euˬ g'aˬ ngaˬ nehˬ-ehˇ jawˇ ma. Aˬ yaw ̭ ngaˬ-ahˇ maˬ byehˇ dzeh nehˬ la ̭-a. A jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, aˬ myah lu ̭ aˬ yaw ̭ nui ma tsaˬ-eu jeˬ teh ̭-ehˇ ngaˇ mˇ-eu ma." 30Yeˬsuˇ k'oeˇ lo ̭-ehˇ ehˇ gaˇ ya gaˬ-euˬ tsawˇ haˬ g'awˬ mya ni aˬ yaw ̭-ahˇ jah laˇ-euˬ meh. 31K'oeˇ naˇ, Yeˬsuˇ-ahˇ jah-eu tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ Yeˬsuˇ heu lo ̭-ehˇ ehˇ nehˬ-euˬ meh. "Naw ma ̭ ngaˬ neh mehˬ nehˬ tsoˆ nehˬ-euˬ dawˬ deuˬ-ahˇ naˇ haˬ geu ̭ naˇ, maˇ maˇ ni ngaˬ-euˬ zaˬ lahˇ ma. 32Yaw tsaˬ yaw dawˇ jeˬ-ahˇ naw ma ̭ siˬ nya laˇ-awˇ, yaw tsaˬ yaw dawˇ jeˬ naw ma ̭-ahˇ bi buˬ-iˇ teh ̭-a." 33Aˬ yaw ̭ ma ̭ ehˇ-eu, "Nga ma ̭ Aˬbyaˬhaˬ-euˬ zaˬ deuˬ uˆ deuˬ ma. Aˬ cawˬ-euˬ zaˬ k'aˆ k'aw ̭ tiˬ jawˇ-iˬ maˬ geu ̭ haw-aˬ. 'Naw ma ̭ ya buˬ-iˇ teh ̭-a' lehˇ nawˇ ehˇ-eu teu, aˬ jeˬ ehˇ maw ̭ te." 34Yeˬsuˇ ehˇ-eu, "Ngaˇ naw ma ̭-ahˇ maˇ jawˆ ni ehˇ nehˬ nyaˇ. Iˬ baˇ k'aˇ mˇ-eu tsawˇ haˬ-aˬ, iˬ baˇ-euˬ zaˬ k'aˆ meh. 35Zaˬ k'aˆ-aˬ, nymˇ sahˇ deuˬ nehˬ-ehˇ aˬ myah lu ̭ jawˇ-eu maˬ ngeuˇ-a. Ehˇ k'aw ̭, aˬ li-aˬ, nymˇ sahˇ deuˬ nehˬ-ehˇ aˬ myah lu ̭ jawˇ-eu meh. 36Zaˬ maˇ neh naw ma ̭-ahˇ bi buˬ-iˇ la ̭ naˇ, naw ma ̭ aˬ diˇ buˬ-iˇ-euˬ teh ̭-a. 37Naw ma ̭-aˬ, Aˬbyaˬhaˬ-euˬ zaˬ deuˬ uˆ deuˬ meh lehˇ ngaˇ siˬ nya ma. Ehˇ k'aw ̭, naw ma ̭ ngaˬ-ahˇ seh ̭-eu lehˇ leh jeh-eu meh. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, ngaˬ neh mehˬ nehˬ tsoˆ nehˬ-euˬ jeˬ-ahˇ naw ma ̭ maˬ ha geu ̭-a. 38Ngaˬ Da neh bi mawˇ la ̭-euˬ jeˬ-ahˇ ngaˇ ja-eu ma. Ehˇ k'aw ̭, naw ma ̭-aˬ, naw ma ̭-euˬ aˬ da deuˬ neh ehˇ mehˬ nehˬ-euˬ jeˬ mˇ-eu meh." 39Aˬ yaw ̭ ma ̭ Yeˬsuˇ-ahˇ ehˇ-eu, "Nga ma ̭-euˬ aˬ da-aˬ, Aˬbyaˬhaˬ ma." Yeˬsuˇ ehˇ-eu, "Naw ma ̭ maˇ maˇ ni Aˬbyaˬhaˬ-euˬ zaˬ ma lehˇ ngeuˇ naˇ, aˬ yaw ̭ neh mˇ-euˬ jeˬ naw ma ̭ mˇ teh ̭-a. 40Ngaˬ neh k'aˇ mˇ-euˬ-aˬ, Miˬyehˇ neh bi ehˇ-euˬ yaw tsaˬ yaw dawˇ jeˬ naw ma ̭-ahˇ ehˇ nehˬ-euˬ teh ̭ ma. Ehˇ k'aw ̭, naw ma ̭ ngaˬ-ahˇ seh ̭-eu lehˇ leh jeh-eu meh. Aˬbyaˬhaˬ-aˬ, teu lo ̭-ehˇ g'eh-eu jeˬ maˬ mˇ-aˬ. 41Naw ma ̭-aˬ, naw ma ̭-euˬ aˬ da mˇ-euˬ lo ̭-ehˇ mˇ-eu meh. Aˬ yaw ̭ ma ̭ ehˇ-eu, "Nga ma ̭-euˬ aˬ da-aˬ, Miˬyehˇ tiˬ g'aˬ teh ̭ ma. Nga ma ̭ maˇ maˇ ni aˬ yaw ̭-euˬ zaˬ ma. Jawˇ zaˇ shaˬ leˇ-awˇ deh ̭ le-euˬ zaˬ deuˬ maˬ ngeuˇ." 42Yeˬsuˇ ehˇ-eu, "Miˬyehˇ-aˬ, maˇ maˇ ni naw ma ̭-euˬ Aˬ da ma lehˇ ngeuˇ naˇ, naw ma ̭ ngaˬ-ahˇ gaˬ teh ̭-a. Miˬyehˇ jawˇ gaˇ neh ngaˇ oe taˬ-euˬ ma. Ngaˬ-euˬ nui noeˬ oe-euˬ maˬ ngeuˇ. Aˬ yaw ̭ neh k'ehˇ g'eh le ̭-euˬ meh. 43Ngaˇ ehˇ gaˇ aˬ jeˬ miˇ neh naw ma ̭ maˬ g'oˆ shaw nya ta lehˇ naw ma ̭ siˬ nya ma loˇ. Ngaˬ-euˬ dawˬ-ahˇ naw ma ̭ maˬ naˇ haˬ nahˇ-eu miˇ neh meh. 44Naw ma ̭-aˬ, naw ma ̭-euˬ aˬ da nehˬ sahˬ paˬ-euˬ zaˬ deuˬ pyeu ̭-awˇ, naw ma ̭-euˬ aˬ da-euˬ nui k'ahˇ mehˬ nah caw teh maw ̭-eu meh. Aˬ yaw ̭-aˬ, aˇ dahˬ beh ngeh neh aˬ cawˬ-ahˇ seh ̭-euˬ g'aˬ pyeu ̭-awˇ, yaw tsaˬ yaw dawˇ paw tiˬ paw ̭-iˬ maˬ pyawˬ-a. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇnaˇ, aˬ yaw ̭ la ̭ k'oeˇ yaw tsawˬ yaw dawˇ jeˬ maˬ ahˇ-a. Aˬ yaw ̭ jaˬ myaw ̭ myaw ̭-eu k'oeˇ-aˬ, k'oeˇ lo ̭-ehˇ mˇ-eu lehˇ seu le-euˬ miˇ neh meh. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, aˬ yaw ̭-aˬ, jaˬ myaw ̭ myaw ̭-eu deuˬ dawˬ tawˆ lu ̭-euˬ aˬ da yaw dzahˇ g'aˬ meh. 45Ehˇ k'aw ̭, ngaˇ-aˬ, yaw tsaˬ yaw dawˇ jeˬ ngehˬ-eu ma. K'oeˇ miˇ neh, naw ma ̭ ngaˬ-ahˇ maˬ jah-eu meh. 46Naw ma ̭ ngaˬ-euˬ iˬ baˇ toeˬ ceh nya-eu aˬ suˇ g'aˬ jawˇ te. Ngaˇ yaw tsaˬ yaw dawˇ jeˬ ngehˬ-eu ngeuˇ naˇ k'aw ̭, aˬ jeˬ miˇ neh naw ma ̭ ngaˬ-ahˇ maˬ jah te. 47Miˬyehˇ jawˇ gaˇ neh oe-euˬ tsawˇ haˬ-aˬ, Miˬyehˇ-euˬ ehˇ dawˬ naˇ haˬ teh ̭-a. Ehˇ k'aw ̭, naw ma ̭-aˬ, Miˬyehˇ jawˇ gaˇ neh oe-euˬ maˬ ngeuˇ-a. K'oeˇ miˇ neh, Miˬyehˇ-euˬ ehˇ dawˬ naw ma ̭ maˬ naˇ haˬ maw ̭-a." 48Aˬ yaw ̭ ma ̭ Yeˬsuˇ-ahˇ ehˇ-eu, "Nawˇ-aˬ, Saˬmaˬliˆ tsawˇ haˬ pyeu ̭-awˇ, nawˬ-euˬ la ̭ k'oeˇ neh ̭ uˇ ngaˇ lehˇ nga ma ̭ ehˇ-eu maˬ tsaˬ nya loˇ." 49Yeˬsuˇ ehˇ-eu, "Ngaˇ neh ̭ maˬ uˇ. Ngaˇ ngaˬ Da-ahˇ taˬ huiˬ lu ̭ ma. Ehˇ k'aw ̭, naw ma ̭ ngaˬ-ahˇ maˬ taˬ huiˬ-a. 50Ngaˇ-aˬ, aˬ cawˬ neh bi taˬ huiˬ bi taˬ mahˇ-eu jeˬ-ahˇ poˆ lu ̭-eu maˬ ngeuˇ. Ehˇ k'aw ̭, ngaˬ-ahˇ aˬ cawˬ bi taˬ huiˬ-eu jeˬ-ahˇ poˆ-awˇ, ngaˇ jawˇ paw pyawˬ-awˇ daˇ tsehˆ-eu tiˬ g'aˬ jawˇ meh. 51Ngaˇ naw ma ̭-ahˇ maˇ jawˆ ni ehˇ nehˬ nyaˇ. Ngaˬ neh mehˬ nehˬ tsoˆ nehˬ-euˬ gaˇ k'aˇ naˇ haˬ-eu tsawˇ haˬ-aˬ, tiˬ jawˇ-iˬ maˬ shiˇ-aˇ." 52Aˬ yaw ̭ ma ̭ aˬ yaw ̭-ahˇ ehˇ-eu, "Nymˬ-mˇ poˆ jawˇ-aˬ, nawˇ neh ̭ uˇ-eu nga ma ̭-ahˇ siˬ duˬ laˇ ngaˇ. Aˬbyaˬhaˬ g'eh shiˇ-euˬ meh. Miˬyehˇ g'aˇ duˬ ngehˬ dah-eu deuˬ g'eh shiˇ jiˇ-euˬ meh. Ehˇ k'aw ̭, nawˬ neh mehˬ nehˬ tsoˆ nehˬ-euˬ gaˇ k'aˇ naˇ haˬ geu ̭-eu tsawˇ haˬ maˬ shiˇ-aˇ lehˇ nawˇ ehˇ-eu nga laˬ. 53Aˬ dui-euˬ aˬ da Aˬbyaˬhaˬ shiˇ-euˬ meh. Nawˇ Aˬbyaˬhaˬ naˆ maˬ tseˇ huiˬ dzehˬ ma lehˇ ehˇ maw ̭ te loˇ. Miˬyehˇ g'aˇ duˬ ngehˬ dah-eu deuˬ g'eh shiˇ-euˬ meh. Nawˇ aˬ suˇ g'aˬ te lehˇ ehˇ-eu g'eh te." 54Yeˬsuˇ ehˇ-eu, "Ngaˇ yawˬ haˇ yawˬ ha taˬ huiˬ naˇ, ngaˬ neh taˬ huiˬ-euˬ k'oeˇ maˬ poeˬ maˬ lawˬ-aˇ. Ngaˬ-ahˇ taˬ huiˬ-eu g'aˬ-aˬ, ngaˬ Da meh. Naw ma ̭-euˬ Miˬyehˇ ma lehˇ naw ma ̭ ehˇ-eu k'oeˇ g'aˬ meh. 55Naw ma ̭ aˬ yaw ̭-ahˇ maˬ siˬ nya-a. Ehˇ k'aw ̭, ngaˇ aˬ yaw ̭-ahˇ siˬ nya ma. Aˬ yaw ̭-ahˇ maˬ siˬ nya nya lehˇ ngaˇ ehˇ naˇ, ngaˇ k'aw ̭ naw ma ̭ lo ̭-ehˇ jaˬ myaw ̭ myaw ̭-eu tsawˇ haˬ-ahˇ duˇ teh ̭-a. Ngaˇ aˬ yaw ̭-ahˇ a diˇ siˬ nya-awˇ, aˬ yaw ̭-euˬ dawˬ-ahˇ naˇ haˬ geu ̭ lu ̭-eu ma. 56Ngaˇ oe-eu aˇ nah-ahˇ ya mawˇ teh ̭-a lehˇ noeˬ-awˇ, naw ma ̭-euˬ aˬ da Aˬbyaˬhaˬ laˬ k'aˬ cehˇ-euˬ meh. Aˬ yaw ̭ aˬ diˇ ya mawˇ-awˇ laˬ k'aˬ ya cehˇ-euˬ meh." 57Aˬ yaw ̭ ma ̭ aˬ yaw ̭-ahˇ ehˇ-eu, "Nawˇ ngaˬ tseˇ k'o ̭ k'aw ̭ maˬ byah laˇ-euˬ gaˇ, aˬ joˆ-ehˇ jahˇ-awˇ Aˬbyaˬhaˬ-ahˇ mawˇ haw teˬ." 58Yeˬsuˇ ehˇ-eu, "Ngaˇ naw ma ̭-ahˇ maˇ jawˆ ni ehˇ nehˬ nyaˇ. Aˬbyaˬhaˬ maˬ deh ̭ le mi naˆ-ehˇ ngaˇ jawˇ-euˬ ma." 59K'oeˇ ngeh, aˬ yaw ̭ ma ̭ k'aˬ lo g'oˆ-awˇ Yeˬsuˇ-ahˇ biˬ-eu lehˇ g'eh-eu meh. Ehˇ k'aw ̭, Yeˬsuˇ-aˬ, aˬ yaw ̭-euˬ g'awˇ mawˇ maˬ bi mawˇ ni Uˬ duˬ tahˬ nymˇ nymˇ ma la ̭ k'oeˇ neh iˇ doˆ-euˬ meh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\