LUˇKA ̭ 1

1Nga ma ̭ jawˇ gaˇ pyeu ̭ dzeuˇ ya ̭-euˬ gaˇ kawˆ deuˬ-ahˇ, tsawˇ haˬ g'awˬ mya g'aˬ k'aˇ g'eh nya-eu lo ̭-ehˇ sahˬ bo ̭ bo ̭ doˆ taˬ g'aˬ-euˬ meh. 2Gaˇ kawˆ k'oeˇ deuˬ-ahˇ aˇ dahˬ beh ngeh neh ya mawˇ-euˬ deuˬ hawˇ-eu, guiˬ lahˬ dawˬ mehˬ-eu deuˬ neh k'aˇ dzawˇ mehˬ-euˬ lo ̭-ehˇ aˬ yaw ̭ ma ̭ bo ̭-euˬ meh. 3K'oeˇ miˇ neh, Huiˬ-eu mahˇ-eu Tawˇpiˇlu-oˇ, ngaˇ k'aw ̭ aˇ dahˬ beh ngeh neh gaˇ kawˆ heu deuˬ-ahˇ yaw muiˬ paˬ-ehˇ pyehˆ tseˇ duˬ taˬ-euˬ miˇ neh, k'aˇ pyeu ̭ dzeuˇ ya ̭-euˬ jeˬ mehˬ huˬ mehˬ nahˬ tsaˬ ni nawˬ-euˬ g'aˇ duˬ bo ̭ doˆ nehˬ naˇ muiˬ-eu duˇ lehˇ noeˬ-eu ma. 4Nawˬ-ahˇ k'aˇ mehˬ nehˬ-euˬ yawˬ jeˬ na lu ̭ aˬ diˇ ngeuˇ meh lehˇ nawˇ siˬ duˬ jiˇ nya ni, ngaˇ heu lo ̭-ehˇ bo ̭-euˬ ma. 5Yuˇdaˆ miˇ k'ahˬ-ahˇ sahˬ paˬ Heˬloˆ uˆ lahˇ ngeh, Aˬbiˇyaˬ aˇ jeuˬ la ̭ k'oeˇ, Zaˬkaˬliˇ lehˇ myahˇ-euˬ piˇ ma tiˬ g'aˬ jawˇ-eu meh. Aˬ yaw ̭-euˬ miˬ zaˬ-aˬ, Aˬloˬ-euˬ aˇ jeuˬ pyeu ̭-awˇ, Eˇliˇsaˬbehˆ lehˇ myahˇ-euˬ meh. 6Nyiˬ dzeˇ zaˬ lu ̭ Miˬyehˇ mehˬ shi dawˇ coe ni deh ̭-awˇ, SahˬpaˬMiˬyehˇ-euˬ zahˇ dawˬ k'o ̭ dawˬ hawˇ-eu zahˇ sahˇ k'o ̭ dawˬ tawˆ lu ̭-ahˇ caw teh-eu meh. 7Eˇliˇsaˬbehˆ maˬ baw aˬ ma pyeu ̭-eu miˇ neh, aˬ nya ̭ dzeˇ zaˬ zaˬ maˬ jawˇ-ehˇ, nyiˬ g'aˬ lu ̭ mawˬ dui dui le-euˬ meh. 8Tiˬ nah-aˬ, piˇ ma-euˬ gaˇ mˇ-eu g'aˇ duˬ, Zaˬkaˬliˇ-euˬ aˇ muˇ-ahˇ doˇ laˇ-euˬ miˇ neh, Uˬ duˬ tahˬ nymˇ nymˇ ma la ̭ k'oeˇ gaˇ mˇ lu ̭-eu meh. 9Piˇ ma deuˬ-euˬ zahˇ sahˇ k'o ̭ k'aˇ jaˆ-eu lo ̭-ehˇ shehˆ tsaˬ tsaˬ-awˇ tseˇ ngeh, lawˇ duˬ-ahˇ yaw saw jeˬ do ̭ damˬ-eu g'aˇ duˬ aˬ yaw ̭-ahˇ doˇ leˇ-euˬ meh. K'oeˇ miˇ neh, SahˬpaˬMiˬyehˇ-euˬ Uˬ duˬ tahˬ nymˇ nymˇ ma la ̭ k'oeˇ aˬ yaw ̭ uˇ leˇ-euˬ meh. 10K'oeˇ lo ̭-ehˇ yaw saw jeˬ do ̭ damˬ lu ̭ ngeh, la ̭ nyiˇ paw jawˇ ya ̭-euˬ tsawˇ haˬ aˇ ma ̭ deuˬ guiˬ lahˬ ya shaˇ-eu meh. 11K'oeˇ ngeh, Sahˬpaˬ Miˬyehˇ-euˬ mˬ taˆ g'aˬ k'ehˇ tiˬ g'aˬ aˬ yaw ̭ mehˬ shi doˆ le-awˇ, yaw saw jeˬ do ̭ damˬ-eu lawˇ duˬ-euˬ aˇ maˇ paw yaw ̭ lu ̭-eu meh. 12Mˬ taˆ g'aˬ k'ehˇ k'oeˇ g'aˬ-ahˇ Zaˬkaˬliˇ ya mawˇ ngeh, tsawˬ guˆ-iˇ-euˬ meh. 13Ehˇ k'aw ̭, mˬ taˆ g'aˬ k'ehˇ k'oeˇ g'aˬ ehˇ-eu, "Zaˬkaˬliˇ-oˇ, taˬ guˆ. Nawˬ-euˬ guiˬ lahˬ shaˇ dawˬ-ahˇ Miˬyehˇ naˇ haˬ nehˬ la ̭-euˬ meh. Nawˬ-euˬ nymˇ dahˬ Eˇliˇsaˬbehˆ aˬ li tiˬ li ciˬ teh ̭-a. Aˬ li k'oeˇ li-ahˇ Yoˇ haˬ lehˇ nawˇ ya myahˇ nehˬ meh. 14Aˬ yaw ̭ deh ̭ le-euˬ gaˇ, nawˇ hawˇ-eu tsawˇ haˬ g'awˬ mya ni laˬ k'aˬ cehˇ teh ̭-a. 15Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, Sahˬpaˬ Miˬyehˇ mehˬ shi, aˬ yaw ̭ yaw huiˬ yaw mahˇ pyeu ̭ laˇ teh ̭-a. Aˬ ga ̭ dzaˇ uiˇ hawˇ-eu yeh ̭ laˇ-eu dzaˇ uiˇ deuˬ-ahˇ aˬ yaw ̭ maˬ ya dawˇ-a. Aˬ ma-euˬ uˬ maˆ la ̭ k'oeˇ neh maˬ deh ̭ doˆ le mi naˆ-ehˇ, Muiˬ-eu shawˇ-eu Yaw sahˇ Miˬyehˇ aˬ yaw ̭ la ̭ k'oeˇ tiˬ byah ni ahˇ teh ̭-a. 16Iˇsaˬleˬlaˆ tsawˇ haˬ g'awˬ mya ni-ahˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭-euˬ Miˬyehˇ pyeu ̭-eu Sahˬpaˬ Miˬyehˇ jawˇ paw aˬ yaw ̭ sheuˬ pyawˇ k'o ̭ la ̭ teh ̭-a. 17Aˬ da hawˇ-eu zaˬ deuˬ tsaˬ leˇ tsahˇ leˇ nya ni maˬ ehˇ, naˬ lehˬ lehˬ-eu tsawˇ haˬ deuˬ yaw tsaˬ yaw dawˇ tsawˇ haˬ-euˬ nui noeˬ mehˬ nah caw teh laˇ ni maˬ ehˇ, Sahˬpaˬ Miˬyehˇ-euˬ tsawˇ jeuˬ-ahˇ Sahˬpaˬ Miˬyehˇ g'aˇ duˬ bi lehˬ hmˬ dah taˬ-eu g'aˇ duˬ maˬ ehˇ, Eˇliˇyaˆ-euˬ nui ma hawˇ-eu baoˬ aˬ yaw ̭ pi-awˇ, Sahˬpaˬ-euˬ mehˬ hu aˬ yaw ̭ iˇ teh ̭-a." 18Mˬ taˆ g'aˬ k'ehˇ k'oeˇ g'aˬ-ahˇ Zaˬkaˬliˇ ehˇ nehˬ-eu, "K'oeˇ lo ̭-ehˇ pyeu ̭ laˇ-euˬ ngaˇ lehˇ, ngaˇ aˬ joˆ-ehˇ siˬ nya nmˇ. Nga nya ̭ dzeˇ zaˬ nyiˬ g'aˬ lu ̭ mawˬ dui dui laˇ-euˬ ma." 19Mˬ taˆ g'aˬ k'ehˇ k'oeˇ g'aˬ ehˇ-eu, "Ngaˇ-aˬ, Miˬyehˇ-euˬ mehˬ shi yaw ̭-awˇ myawˬ k'ehˇ g'oˆ lu ̭-eu Gaˬbeˬlaˇ ma. Aˬ yaw ̭ ngaˬ-ahˇ k'ehˇ g'eh le ̭-awˇ, laˬ k'aˬ cehˇ dui dui laˇ paˬ-ehˇ g'eh-eu gaˇ kawˆ heu nawˬ-ahˇ bi tsa ̭ gaˬ le-euˬ meh. 20Aˇ yamˬ tsaˬ laˇ ngeh maˇ maˇ ni pyeu ̭ laˇ-eu gaˇ kawˆ heu-ahˇ ngaˇ tsa ̭ gaˬ le-eu k'aw ̭, nawˇ maˬ jah-eu miˇ neh, ngaˬ neh ehˇ-euˬ lo ̭-ehˇ maˬ pyeu ̭ laˇ k'oeˇ keuˆ ni, nawˇ dawˬ maˬ ngehˬ nya ni ciˬ cuˇ ya jawˇ teh ̭-a." 21K'oeˇ ngeh, la ̭ nyiˇ paw Zaˬkaˬliˇ-ahˇ dawˬ lu ̭-eu tsawˇ haˬ deuˬ, Uˬ duˬ tahˬ nymˇ nymˇ ma la ̭ k'oeˇ aˬ yaw ̭ k'oeˇ myah myah-ehˇ ga-iˇ-euˬ gaˇ zahˬ leˇ-euˬ meh. 22Aˬ yaw ̭ g'o ̭ doˆ le ngeh, aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ dawˬ maˬ ngehˬ cawˬ nya-ehˇ pyeu ̭-iˇ-euˬ miˇ neh, Uˬ duˬ tahˬ nymˇ nymˇ ma la ̭ k'oeˇ, yaw sahˇ la ̭ k'oeˇ pah mehˬ le-euˬ tiˬ jeˬ paˬ-ahˇ aˬ yaw ̭ ya mawˇ-euˬ ngaˇ lehˇ aˬ yaw ̭ ma ̭ siˬ nya-euˬ meh. Aˬ yaw ̭ dawˬ maˬ ngehˬ nya-eu miˇ neh, aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ la ̭ dzawˇ dzawˇ nehˬ-euˬ meh. 23Uˬ duˬ tahˬ nymˇ nymˇ ma la ̭ k'oeˇ aˬ yaw ̭ gaˇ ya mˇ-eu aˇ yamˬ dzeuˇ ngeh, iˇ kahˇ-ahˇ g'o ̭-iˇ-euˬ meh. 24Aˇ yamˬ ui cuiˆ myahˇ laˇ ngeh, aˬ yaw ̭-euˬ nymˇ dahˬ Eˇliˇsaˬbehˆ aˬ nyiˇ pi leˇ-awˇ, ba la ngaˬ siˬ byah ni la ̭ nyiˇ maˬ doˆ-iˇ ni jawˇ-euˬ meh. 25Aˬ yaw ̭ ehˇ-eu, "Nymˬ-mˇ poˆ jawˇ-aˬ, tsawˇ haˬ mehˬ shi ngaˇ daˬ maˬ paˇ ya ga ni, Sahˬpaˬ Miˬyehˇ ngaˬ-ahˇ caw ba nehˬ la ̭-euˬ meh." 26Eˇliˇsaˬbehˆ aˬ nyiˇ pi leˇ-euˬ ba la ko ̭ siˬ byah laˇ ngeh, mˬ taˆ g'aˬ k'ehˇ Gaˬbeˬlaˇ-ahˇ Miˬyehˇ k'ehˇ g'eh-awˇ, Gaˬliˬlehˇ miˇ k'ahˬ Naˬzaˬlehˇ meuˬ-ahˇ bi iˇ-euˬ meh. 27Sahˬ paˬ Daˬbiˇ-euˬ tsui ̭-ahˇ ta ̭-eu Yoˇsehˆ lehˇ myahˇ-euˬ g'aˬ-ahˇ dahˬ dzaˬ-iˇ-eu lehˇ saˇ jaˇ dzaˬ taˬ-euˬ miˬ shui ̭/f tiˬ g'aˬ-ahˇ, aˬ yaw ̭ dawˬ tsa ̭ tsa ̭ le-euˬ meh. Miˬ shui ̭ k'oeˇ g'aˬ-euˬ tsawˇ myahˇ-aˬ, Maˬliˇ meh. 28Mˬ taˆ g'aˬ k'ehˇ k'oeˇ g'aˬ aˬ yaw ̭ jawˇ gaˇ oe-awˇ ehˇ-eu, "Nui saˇ o ̭ lu ̭-uˇ. Sahˬpaˬ Miˬyehˇ nawˬ nehˬ-ehˇ jawˇ-awˇ, huiˬ dui dui-eu guiˬ lahˬ bi ̭ lu ̭ meh." 29Maˬliˇ-aˬ, mˬ taˆ g'aˬ k'ehˇ k'oeˇ g'aˬ neh ehˇ nehˬ le-euˬ dawˬ k'oeˇ dawˬ baˬ da neh nui ma suˬ saˬ dui dui-awˇ, aˬ jeˬ-ahˇ ehˇ maw ̭-eu nga lehˇ shaˇ noeˬ lu ̭-eu meh. 30Mˬ taˆ g'aˬ k'ehˇ k'oeˇ g'aˬ aˬ yaw ̭-ahˇ ehˇ-eu, "Maˬliˇ-oˇ, taˬ guˆ. Miˬyehˇ nawˬ-ahˇ g'awˬ shaˬ gaˬ lu ̭ meh. 31Nawˇ aˬ nyiˇ pi-awˇ, aˬ li tiˬ li ya ciˬ meh. Aˬ yaw ̭-ahˇ nawˇ Yeˬsuˇ lehˇ ya myahˇ nehˬ meh. 32Aˬ yaw ̭ huiˬ dui mahˇ dui dui-awˇ, huiˬ-eu mahˇ-eu Miˬyehˇ-euˬ Zaˬmaˇ lehˇ aˬ cawˬ kuˇ teh ̭-a. SahˬpaˬMiˬyehˇ pyeu ̭-eu Miˬyehˇ, aˬ yaw ̭-euˬ aˬ poeˬ Daˬbiˇ-euˬ dzoeˬ dzaˬ nuiˇ mahˬ aˬ yaw ̭-ahˇ bi ̭ teh ̭-a. 33Yaˬkoˆ-euˬ zaˬ deuˬ uˆ deuˬ k'oeˇ taˆ aˬ yaw ̭ sahˬ paˬ geu ̭-awˇ, Aˬ yaw ̭ uˆ lahˇ-eu miˇ k'ahˬ k'oeˇ, mˬ maˬ maˬ byaˆ zaˇ ziˇ aˇ saˬ saˬ-eu maˬ baw-a." 34Mˬ taˆ g'aˬ k'ehˇ k'oeˇ g'aˬ-ahˇ Maˬliˇ ehˇ nehˬ-eu, "Ngaˇ-aˬ, miˬ shui ̭ tiˬ g'aˬ ma. Teu lo ̭-ehˇ aˬ joˆ-ehˇ pyeu ̭ laˇ nya nmˇ." 35Mˬ taˆ g'aˬ k'ehˇ ehˇ-eu, "Muiˬ-eu shawˇ-eu Yaw sahˇ Miˬyehˇ nawˬ-euˬ k'oeˇ taˆ za ̭ le-awˇ, Huiˬ dui Mahˇ dui dui-eu Miˬyehˇ-euˬ baoˬ nawˬ-ahˇ joe shmˇ le teh ̭-a. K'oeˇ miˇ neh, deh ̭ le-euˬ muiˬ-eu shawˇ-eu aˬ li k'oeˇ g'aˬ-ahˇ, Miˬyehˇ-euˬ Zaˬmaˇ lehˇ kuˇ teh ̭-a. 36Maˬ baw aˬ ma lehˇ sawˇ taˬ-euˬ nawˬ-euˬ aˇ jeuˬ aˇ ca Eˇliˇsaˬbehˆ-ahˇ haw sheˇ. Teu naˆ ni mawˬ laˇ-euˬ k'aw ̭, aˬ nyiˇ pi lu ̭-eu ba la ko ̭ siˬ byah laˇ-euˬ meh. 37Miˬyehˇ maˬ jahˇ nya-eu tiˬ jeˬ-iˬ maˬ jaˆ-a." 38Maˬliˇ ehˇ-eu, "Ngaˇ-aˬ, SahˬpaˬMiˬyehˇ-euˬ zaˬ k'aˆ ma. Nawˬ neh ehˇ-euˬ jeˬ ngaˬ-euˬ k'oeˇ taˆ pyeu ̭ le lu ̭-uˇ." K'oeˇ naˇ, mˬ taˆ g'aˬ k'ehˇ k'oeˇ g'aˬ doˆ-iˇ-euˬ meh. 39K'oeˇ naˇ, Maˬliˇ lehˬ hmˬ-awˇ, Yuˇdaˆ miˇ k'ahˬ dahˇ taˆ paw jaˆ-eu meuˬ tiˬ meuˬ-ahˇ yaw kawˇ-ehˇ le-euˬ meh. 40Zaˬkaˬliˇ-euˬ nymˇ-ahˇ aˬ yaw ̭ uˇ leˇ-awˇ, Eˇliˇsaˬbehˆ-ahˇ dawˬ cawˬ puˬ nehˬ-euˬ meh. 41Maˬliˇ dawˬ cawˬ puˬ nehˬ gaˇ Eˇliˇsaˬbehˆ ya gaˬ ngeh, aˬ yaw ̭-euˬ uˬ maˆ la ̭ k'oeˇ pi lu ̭-eu zaˬ k'oeˇ g'aˬ luˆ laˇ-awˇ, Eˇliˇsaˬbehˆ -ahˇ Muiˬ-eu Shawˇ-eu Yaw sahˇ Miˬyehˇ uˇ le-euˬ meh. 42Aˬ yaw ̭ yaw k'aˆ-ehˇ guˇ-awˇ ehˇ-eu, "Nawˇ-aˬ, zaˬ miˬ zaˬ dawˬ tawˆ lu ̭ la ̭ k'oeˇ aˬ cawˬ naˆ maˬ tseˇ guiˬ lahˬ huiˬ-eu g'aˬ meh. Nawˬ-euˬ uˬ maˆ la ̭ k'oeˇ pi lu ̭-eu zaˬ k'aw ̭, guiˬ lahˬ huiˬ dui dui meh. 43Ngaˬ-euˬ Sahˬpaˬ-euˬ aˬ ma ngaˇ jawˇ gaˇ dawˬ deh g'a laˇ-euˬ heu, ngaˇ aˇ naˆ ni guiˬ lahˬ huiˬ-eu nga. 44Nawˇ dawˬ cawˬ puˬ-eu teˇ saˇ ngaˬ-euˬ naˬ bawˇ-ahˇ gaˬ keuˆ laˇ-euˬ nehˬ-ehˇ, uˬ maˆ la ̭ k'oeˇ pi lu ̭-eu ngaˬ-euˬ zaˬ laˬ k'aˬ cehˇ-eu tsawˬ tsawˬ-ehˇ teuˆ-eu miˇ-a. 45Sahˬpaˬ Miˬyehˇ neh k'aˇ ehˇ nehˬ la ̭-euˬ jeˬ aˬ diˇ aˬ maˇ pyeu ̭ laˇ teh ̭-a lehˇ jah-eu zaˬ miˬ zaˬ-aˬ, guiˬ lahˬ huiˬ dui dui meh." 46Maˬliˇ ehˇ-eu, "Ngaˬ-euˬ nui ma sa ̭ laˇ la ̭ k'oeˇ, SahˬpaˬMiˬyehˇ-ahˇ ja ceuˬ ma. 47Ngaˬ-ahˇ Ka k'o ̭-eu g'aˬ pyeu ̭-eu, ngaˬ-euˬ Miˬyehˇ baˬ da baˇ neh, ngaˬ-euˬ sa ̭ laˇ laˬ k'aˬ cehˇ nya. 48Aˬ jeˬ miˇ neh cehˇ te ehˇ naˇ, teˬ-eu nyiˇ-eu tsawˇ haˬ pyeu ̭-eu, ngaˇ lo ̭-ehˇ g'eh-eu tsawˇ haˬ-ahˇ, aˬ yaw ̭ noeˬ keuˆ nehˬ la ̭-euˬ meh. 49Iˬ nah neh naˇ aˬ cawˬ ngaˬ-ahˇ, laˬ k'aˬ cehˇ-eu g'aˬ lehˇ kuˇ meh. Aˬ jeˬ miˇ neh kuˇ ta ehˇ naˇ, Baoˬ huiˬ-eu Miˬyehˇ neh ngaˬ-ahˇ, huiˬ-eu jeˬ mˇ nehˬ la ̭-euˬ meh. Aˬ yaw ̭ tsawˇ myahˇ muiˬ meh shawˇ meh; 50Aˬ yaw ̭-ahˇ taˬ huiˬ-eu deuˬ-ahˇ, aˬ yaw ̭-euˬ g'awˬ shaˬ gaˬ-eu jeˬ, mˬ maˬ maˬ byaˆ zaˇ ziˇ gmˬ meh. 51Baoˬ huiˬ-eu la ̭ du cawˬ doˆ-awˇ, nui ma huiˬ-eu deuˬ-euˬ bawˬ toˆ, dawˬ tawˆ lu ̭ byaˆ dzeh nehˬ-eu meh. 52Dzoeˬ dzaˬ sahˬ paˬ yaw g'eh deuˬ-ahˇ, nuiˇ mahˬ-ahˇ neh g'eu ka nehˬ-awˇ, nui nahˬ nui yu ahˇ-eu deuˬ-ahˇ, yaw goˇ-ahˇ ciˬ daˆ nehˬ-eu meh. 53Meh ̭-eu shu ̭-eu tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ, dzaˇ kuiˇ dzaˇ myehˇ tiˬ dehˆ bi ̭-awˇ, smˇ muiˬ smˇ baw aˬ da deuˬ-ahˇ, yaw ̭ ngeh ̭-ehˇ teh dzeh nehˬ-eu meh. 54Poeˬ piˬ deuˬ-ahˇ dzaˬ taˬ ya ̭-euˬ, saˇ jaˇ dawˬ-ahˇ aˬ yaw ̭ zi ̭-awˇ, zaˬ k'aˆ Iˇsaˬleˬlaˆ jawˇ gaˇ, oe keuˆ-awˇ caw ba le-euˬ meh. 55Aˬbyaˬhaˬ-euˬ k'oeˇ taˆ hawˇ-eu, zaˬ deuˬ uˆ deuˬ dawˬ tawˆ k'oeˇ taˆ, aˬ yaw ̭ g'awˬ shaˬ gaˬ nehˬ-eu jeˬ, mˬ maˬ maˬ byaˆ zaˇ ziˇ zi ̭ meh." 56Maˬliˇ-aˬ, Eˇliˇsaˬbehˆ nehˬ-ehˇ ba la smˇ siˬ jawˇ-awˇ g'o ̭-iˇ-euˬ meh. 57Eˇliˇsaˬbehˆ zaˬ ciˬ deˇ le-awˇ, aˬ li tiˬ li ciˬ-euˬ meh. 58Aˬ yaw ̭-euˬ dawˬ peh jawˇ-eu tsawˇ haˬ deuˬ hawˇ-eu, aˬ yaw ̭-euˬ aˬ yui ̭ aˬ nyiˇ deuˬ, SahˬpaˬMiˬyehˇ neh aˬ yaw ̭-ahˇ g'awˬ shaˬ gaˬ dui dui neh-euˬ gaˇ kawˆ ya gaˬ ngeh, aˬ yaw ̭ nehˬ-ehˇ laˬ k'aˬ caw cehˇ-euˬ meh. 59Zaˬ nahˬ ciˬ-euˬ nah jawˇ byah laˇ ngeh, baˆ k'oˆ mehˬ dzaˬ yehˬ nehˬ-eu lehˇ aˬ yaw ̭ ma ̭ oe-awˇ, aˬ da-euˬ tsui ̭-ahˇ ta ̭ leˇ ni, aˬ da-euˬ tsawˇ myahˇ bi ̭-awˇ, Zaˬkaˬliˇ lehˇ myahˇ nehˬ-eu lehˇ g'eh-eu meh. 60Ehˇ k'aw ̭, aˬ ma g'aˬ ehˇ-eu, "Teu lo ̭-ehˇ maˬ ya myahˇ-a. Aˬ yaw ̭-ahˇ Yoˇhaˬ lehˇ ya myahˇ nehˬ meh." 61Aˬ yaw ̭ ma ̭ aˬ yaw ̭-ahˇ ehˇ-eu, "Naw pehˬ-euˬ aˇ jeuˬ aˇ ca la ̭ k'oeˇ Yoˇhaˬ lehˇ myahˇ-euˬ tiˬ g'aˬ-iˬ maˬ jawˇ-a tawˇ." 62K'oeˇ naˇ, aˬ da g'aˬ-ahˇ aˬ yaw ̭ ma ̭ la ̭ dzawˇ dzawˇ nehˬ-awˇ, zaˬ k'oeˇ g'aˬ-ahˇ aˬ joˆ-ehˇ bi myahˇ nehˬ maw ̭-eu gaˇ kawˆ naˇ haˬ-euˬ meh. 63Sahˬ bo ̭ boˬ-eu teˇ bya ̭ tiˬ bya ̭ Zaˬkaˬliˇ shaˇ-awˇ, "Aˬyaw ̭-euˬ tsawˇ myahˇ Yoˇhaˬ meh" lehˇ bo ̭ nehˬ-euˬ meh. K'oeˇ ngeh, aˬ yaw ̭ ma ̭ dawˬ tawˆ lu ̭ zahˬ dui dui leˇ-euˬ meh. 64Tiˬ poˆ teh ̭-ehˇ Zaˬkaˬliˇ-euˬ k'aˬ meh pah laˇ-awˇ, mehˬ laˇ juˆ laˇ-euˬ miˇ neh, dawˬ ngehˬ doˆ nya laˇ-awˇ, Miˬyehˇ-ahˇ ja ceuˬ-euˬ meh. 65Tahˬ g'o ̭ tahˬ jawˇ jawˇ-eu tsawˇ haˬ deuˬ guˆ-iˇ-euˬ meh. Gaˇ kawˆ k'oeˇ Yuˇdaˆ miˇ k'ahˬ dahˇ taˆ doe ni gaˬ byah jiˇ-euˬ meh. 66K'aˇ ya gaˬ-euˬ tsawˇ haˬ yawˬ g'aˬ na lu ̭, nui ma la ̭ k'oeˇ shaˇ noeˬ shaˇ noeˬ-ehˇ, "Zaˬ k'oeˇ g'aˬ aˬ joˆ-ehˇ g'eh-eu tsawˇ haˬ pyeu ̭ laˇ-eu lehˇ g'eh-eu maˬ siˬ miˇ-a" lehˇ ehˇ-eu meh. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, SahˬpaˬMiˬyehˇ-euˬ baoˬ aˬ yaw ̭ k'oeˇ taˆ jaˆ-eu yaw duˬ baw-eu meh. 67Yoˇhaˬ-euˬ aˬ da Zaˬkaˬliˇ-ahˇ Muiˬ-eu Shawˇ-eu Yaw sahˇ Miˬyehˇ uˇ le-awˇ, Miˬyehˇ g'aˇ duˬ heu lo ̭-ehˇ ngehˬ dah-eu meh. 68"Aˬ yaw ̭-euˬ tsawˇ haˬ deuˬ shaˬ gaˇ, ka k'o ̭ doˆ nehˬ le-euˬ miˇ neh, Iˇsaˬleˬlaˆ Miˬyehˇ pyeu ̭-eu, SahˬpaˬMiˬyehˇ-ahˇ ja ceuˬ ma. 69Yaw ̭-euˬ zaˬ k'aˆ Daˬbiˇ o neh, baoˬ huiˬ-eu Ka k'o ̭-eu yaw sahˇ, aˬ dui-ahˇ bi ̭ nehˬ le ̭-euˬ meh. 70Aˇ hu tsawˇ muiˬ tsawˇ shawˇ pyeu ̭-eu, Miˬyehˇ g'aˇ duˬ ngehˬ dah nehˬ-eu, ngehˬ zaˬ tmˇ zaˬ deuˬ-ahˇ g'oe-awˇ, aˬ dui-ahˇ bye-awˇ k'ehˬ la ̭-euˬ, muiˇ-eu deuˬ dawˬ tawˆ-euˬ la ̭-ahˇ, aˬ dui-ahˇ ka k'o ̭ nehˬ ma lehˇ, aˬ yaw ̭ saˇ jaˇ dzaˬ taˬ-euˬ meh. 72Aˬ dui-euˬ poeˬ piˬ k'oeˇ deuˬ-ahˇ, aˬ yaw ̭ g'awˬ shaˬ gaˬ-eu la ̭ k'oeˇ, muiˬ-eu shawˇ-eu dawˬ ma saˇ jaˇ, noeˬ keuˆ ma lehˇ yaw ̭ ehˇ-eu meh. 73Aˬ dui yaw deh ̭ deh ̭-eu tiˬ ziˇ, aˬ yaw ̭ mehˬ shi muiˬ-eu shawˇ-eu, yaw tsaˬ yaw dawˇ tsawˇ haˬ pyeu ̭-awˇ, guˆ-eu gaˆ-eu jeˬ maˬ jaˆ ni, yaw ̭-euˬ gaˇ ya mˇ-eu g'aˇ duˬ, muiˇ-eu deuˬ-euˬ aˬ la ̭ la ̭ k'oeˇ, aˬ dui-ahˇ ka k'o ̭ nehˬ ma lehˇ, Aˬ da yaw dzahˇ Aˬbyaˬhaˬ-ahˇ, aˬ yaw ̭ saˇ jaˇ dzaˬ taˬ-euˬ meh. 76Ngaˬ-euˬ aˬ li pyeu ̭-eu nawˬ-ahˇ, Huiˬ dui Mahˇ dui dui-eu g'aˬ-euˬ ngehˬ zaˬ tmˇ zaˬ lehˇ kuˇ teh ̭-a. Sahˬpaˬ iˇ-eu gaˇ ma mehˬ hu, nawˇ jeˬ huˬ ya iˇ huˬ taˬ-awˇ, gaˇ ma shaˇ dahˇ nehˬ-eu la ̭ k'oeˇ, 77iˬ baˇ pyehˬ nehˬ-eu jeˬ baˬ da, ka k'o ̭-eu jeˬ za nya meh lehˇ, Miˬyehˇ-euˬ tsawˇ haˬ k'oeˇ deuˬ-ahˇ, nawˇ ya dzawˇ mehˬ nehˬ-iˇ teh ̭-a. 78Aˬ dui Miˬyehˇ nui nahˬ ahˇ-awˇ, g'awˬ shaˬ gaˬ nya dui dui-eu meh. Ka k'o ̭-eu jeˬ aˬ dui k'oeˇ taˆ, uˬ bya bya shawˇ laˇ-eu lo ̭-ehˇ, 79shiˇ-eu naˇ shmˇ yaw zahˇ uˬ moˆ, k'aˇ deh ̭ k'aˇ jawˇ-eu deuˬ k'oeˇ taˆ, mˬ taˆ neh bya ka le ̭ teh ̭-a. Nui saˇ o ̭-eu gaˇ ma k'oeˇ taˆ, kuiˇ to ̭ paˇ ciˬ k'o ̭ daˆ nya ni, aˬ dui ahˇ sheuˬ g'eh la ̭ teh ̭-a." 80Aˬ li k'oeˇ li huiˬ laˇ-awˇ, nui ma g'awˇ mawˇ nyiˬ jeˬ lu ̭ huiˬ laˇ mahˇ laˇ lu ̭-eu meh. Iˇsaˬleˬlaˆ tsawˇ haˬ deuˬ mehˬ shi aˬ yaw ̭ maˬ doˆ laˇ k'oeˇ keuˆ ni, bawˇ tsahˬ bawˇ dahˇ-ahˇ jawˇ-euˬ meh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\