LUˇKA ̭ 10

1K'oeˇ naˇ, Sahˬpaˬ Yeˬsuˇ-aˬ, zaˬ lahˇ shi ̭ tseˇ nyi ̭ g'aˬ paˇ tseˇ doˆ-awˇ, nyiˬ g'aˬ-euˬ tiˬ muˇ bi muˇ-awˇ, aˬ yaw ̭ k'aˇ iˇ-eu lehˇ g'eh-eu meuˬ deuˬ hawˇ-eu pu deuˬ doe ni, aˬ yaw ̭-euˬ mehˬ hu k'ehˇ g'eh-euˬ meh. 2Aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ aˬ yaw ̭ heu lo ̭-ehˇ ehˇ nehˬ-euˬ meh. "Cehˇ yehˬ deˇ laˇ-euˬ jaˆ dui dui meh. Ehˇ k'aw ̭, yehˬ-eu tsawˇ haˬ ui cuiˆ teh ̭ meh. K'oeˇ miˇ neh, cehˇ yehˬ-eu tsawˇ haˬ g'awˬ mya ni bi oe-eu g'aˇ duˬ, deh ma Yaw sahˇ g'aˬ-ahˇ shaˇ-awˬ. 3Naw ma ̭ doˆ-iˇ-awˬ. K'aˬ yehˇ yehˇ ma ̭ la ̭ k'oeˇ yawˇ zaˬ pyehˬ uˇ g'eh-eu lo ̭-ehˇ, naw ma ̭-ahˇ ngaˇ pyehˬ uˇ g'eh-eu ma. 4Pyuˇ pawˬ behˆ, pehˇ tahˬ, sehˬ nawˆ, heu deuˬ taˬ yuˇ g'eh. Gaˇ pehˇ-ahˇ tahˬ puˬ le-eu tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ dawˬ cawˬ puˬ puˬ-ehˇ taˬ jawˇ. 5Naw ma ̭ nymˇ aˬ geu nymˇ-ahˇ daˆ leˇ-eu maˬ kaˬ, 'Nymˇ heu nymˇ k'oeˇ taˆ nui saˇ o ̭-eu jeˬ keuˆ le lu ̭-uˇ' lehˇ jeˬ huˬ ehˇ-awˬ. 6Nui saˇ o ̭-eu jeˬ-ahˇ za geuˇ-eu tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ na k'oeˇ gaˇ jawˇ naˇ, naw ma ̭-euˬ nui saˇ o ̭-eu jeˬ aˬ yaw ̭ k'oeˇ taˆ jaˆ ya ̭ lu ̭-uˇ. Ehˇ k'aw ̭, nui saˇ o ̭-eu jeˬ-ahˇ za geuˇ-eu tsawˇ haˬ maˬ jawˇ naˇ, naw ma ̭-euˬ nui saˇ o ̭-eu jeˬ naw ma ̭-ahˇ paˇ g'o ̭ k'o ̭ laˇ teh ̭-a. 7Aˬ yaw ̭ k'oeˇ nymˇ-ahˇ teh ̭-ehˇ jawˇ-awˇ, k'aˇ bi dzaˬ k'aˇ bi dawˇ la ̭-eu jeˬ dzaˬ-awˬ dawˇ-awˬ. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, gaˇ mˇ-eu tsawˇ haˬ-aˬ, g'aˬ gaˇ poeˬ za-eu tsaˬ teh ̭-a. Nymˇ daˆ taˬ daˆ paˇ. 8Meuˬ aˬ geu meuˬ-ahˇ uˇ leˇ-eu maˬ kaˬ, naw ma ̭-ahˇ ha nehˬ la ̭ naˇ, k'aˇ bi dzaˬ la ̭-euˬ jeˬ dzaˬ-awˬ. 9K'oeˇ gaˇ jawˇ-eu naˇ-eu gawˇ-eu tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ laˆ taˬ nehˬ-awˇ, 'Miˬyehˇ Miˇk'ahˬ naw ma ̭ jawˇ gaˇ keuˆ le-eu dawˬ peh peh laˇ-euˬ meh' lehˇ ehˇ nehˬ-awˬ. 10Ehˇ k'aw ̭, naw ma ̭ meuˬ aˬ geu meuˬ-ahˇ uˇ leˇ-eu maˬ kaˬ, naw ma ̭-ahˇ maˬ ha nehˬ la ̭ naˇ, meuˬ-euˬ gaˇ ma doe ni iˇ-awˇ, 11'Nga ma ̭ heu gaˇ laˇ keuˆ ya ̭-euˬ saˇ kiˇ pyeu ̭ ni, nga ma ̭-euˬ aˬ kuiˇ pehˬ zaˬ-ahˇ leh ̭ laˇ-euˬ naw ma ̭-euˬ meuˬ-ahˇ jaˆ-eu k'aˬ lehˇ-ahˇ keuˆ ni, heu gaˇ sawˆ k'aˇ nehˬ ya ̭ ma de. Ehˇ k'aw ̭, Miˬyehˇ Miˇk'ahˬ naw ma ̭ jawˇ gaˇ keuˆ le-eu dawˬ peh peh laˇ-euˬ meh lehˇ siˬ nya-awˬ' lehˇ ehˇ nehˬ-awˬ. 12Yaˇ k'aˬ daˇ-eu Aˇ nah keuˆ le ngeh, Sawˇdoˬ meuˬ-ahˇ k'ehˬ nehˬ-euˬ naˆ maˬ tseˇ, meuˬ k'oeˇ meuˬ-ahˇ Miˬyehˇ k'ehˬ nehˬ teh ̭-a. 13"Kawˇlaˬseˬ meuˬ-oˇ, nawˇ ya noeˬ shaˬ dui dui teh ̭-a. Behˬdzeˇdaˬ meuˬ-oˇ, nawˇ jiˇ ya noeˬ shaˬ dui dui teh ̭-a. Naw nya ̭-ahˇ mˇ mehˬ nehˬ-euˬ zahˬ dui dui leˇ paˬ-ehˇ g'eh-eu gaˇ kawˆ k'oeˇ deuˬ, Duˇlu meuˬ hawˇ-eu Siˇdoˬ meuˬ-ahˇ mˇ mehˬ nehˬ-euˬ law nmˇ-aˬ, aˬ yaw ̭ ma ̭ aˬ myah ba neh iˬ baˇ noeˬ poˆ-awˇ, guˬ daˇ pehˇ zeuˇ mehˬ tsoeˬ dm-awˇ, uˬ duˬ-ahˇ k'aˬ lehˇ tawˆ daˆ tawˆ daˆ-ehˇ nuiˇ lu ̭-eu maˬ siˬ. 14Ehˇ k'aw ̭, Yaˇ k'aˬ daˇ-eu Aˇ nah keuˆ le ngeh, Duˇlu meuˬ hawˇ-eu Siˇdoˬ meuˬ naˆ maˬ tseˇ, naw nya ̭ nyi ̭ meuˬ-ahˇ Miˬyehˇ k'ehˬ nehˬ la ̭ teh ̭-a. 15Gaˬbeˬneˬoˬ meuˬ-oˇ, nawˇ toe. Mˬ-ahˇ tuˆ ni bi ciˬ huiˬ bi ciˬ mahˇ maw ̭-eu nya loˇ. Nawˬ-ahˇ shiˬ buiˇ lah ma-ahˇ biˬ ahˇ nehˬ la ̭ teh ̭-a." 16K'oeˇ naˇ, zaˬ lahˇ deuˬ-ahˇ Yeˬsuˇ ehˇ nehˬ-eu, "Naw ma ̭ neh mehˬ-euˬ dawˬ-ahˇ naˇ haˬ geu ̭-eu tsawˇ haˬ-aˬ, ngaˬ-euˬ dawˬ-ahˇ naˇ haˬ geu ̭ gaˇ duˇ-eu meh. Naw ma ̭ neh mehˬ-euˬ dawˬ-ahˇ maˬ naˇ haˬ geu ̭-eu tsawˇ haˬ-aˬ, ngaˬ-euˬ dawˬ-ahˇ maˬ naˇ haˬ geu ̭ gaˇ duˇ-eu meh. Ngaˬ-euˬ dawˬ-ahˇ maˬ naˇ haˬ geu ̭-eu tsawˇ haˬ-aˬ, ngaˬ-ahˇ k'ehˇ g'eh le ̭-euˬ g'a-euˬ dawˬ-ahˇ maˬ naˇ haˬ geu ̭ gaˇ duˇ-eu meh." 17Zaˬ lahˇ shi ̭ tseˇ nyi ̭ g'aˬ laˬ k'aˬ tiˬ cehˇ g'o ̭ keuˆ laˇ-awˇ ehˇ-eu, "Sahˬpaˬ-oˇ, nga ma ̭ nawˬ-euˬ tsawˇ myahˇ-ahˇ g'oe-awˇ dawˬ bi ̭ nehˬ naˇ, neh ̭ deuˬ k'aw ̭ naˇ haˬ-eu meh." 18Yeˬsuˇ aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ ehˇ k'o ̭ nehˬ-eu, "Mˬ myaw ̭ myaw ̭-eu lo ̭-ehˇ, Saˬdaˬ mˬ-ahˇ neh ga ka le gaˇ ngaˇ mawˇ-euˬ ma. 19Naˇ haˬ sheˇ. Do ̭ k'aˆ-eu aˇ lawˇ hawˇ-eu boeˬ kaˬ laˬ ma-ahˇ nawˬ tehˬ nya-eu uˬ ta ̭, muiˇ-eu deuˬ-euˬ baoˬ-ahˇ g'aˬ leˇ nya ni, ngaˇ naw ma ̭-ahˇ baoˬ bi ̭-eu ma. Naw ma ̭-ahˇ laˆ coeˬ laˆ ciˆ nya-eu tiˬ jeˬ-iˬ maˬ jaˆ-a. 20Ehˇ k'aw ̭, neh ̭ deuˬ naw ma ̭-euˬ dawˬ-ahˇ naˇ haˬ gaˇ laˬ k'aˬ taˬ cehˇ. Mˬ k'oeˇ taˆ naw ma ̭-euˬ tsawˇ myahˇ bo ̭ ahˇ taˬ-euˬ gaˇ laˬ k'aˬ cehˇ-awˬ." 21K'oeˇ ngeh, Muiˬ-eu shawˇ-eu Yaw sahˇ Miˬyehˇ la ̭ k'oeˇ Yeˬsuˇ laˬ k'aˬ cehˇ-awˇ, heu lo ̭-ehˇ ehˇ-eu meh. "Mˬ sahˇ Sahˬpaˬ miˇ sahˇ Sahˬma pyeu ̭-eu Aˬda-oˇ, nawˬ-euˬ guiˬ lahˬ-ahˇ ngaˇ ja ceuˬ-eu ma. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, zaˬ siˬ tsawˇ gahˇ ahˇ-eu tsawˇ haˬ deuˬ hawˇ-eu, siˬ-eu nya-eu tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ, gaˇ kawˆ heu deuˬ nawˇ za ̭ taˬ-awˇ, maˬ siˬ maˬ nya-eu tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ nawˇ pah mehˬ nehˬ-euˬ meh. Nawˬ-euˬ g'awˬ shaˬ gaˬ-eu jeˬ baˬ da neh, nawˇ k'oeˇ lo ̭-ehˇ jahˇ nehˬ la ̭ maw ̭-eu jeˬ pyeu ̭-eu meh. 22"Yawˬ jeˬ naˬ lu ̭ ngaˬ Da neh ngaˬ-ahˇ a nehˬ jiˇ la ̭-euˬ meh. Zaˬmaˇ-aˬ, aˬ suˇ g'aˬ-a lehˇ, Aˬda maˬ ngeuˇ naˇ tiˬ g'aˬ-iˬ maˬ siˬ nya-a. K'oeˇ lo ̭-ehˇ duˇ ni, Aˬda-aˬ, aˬ suˇ g'aˬ-a lehˇ, Zaˬmaˇ hawˇ-eu Zaˬmaˇ neh tseˇ doˆ-awˇ pah mehˬ nehˬ-euˬ deuˬ maˬ ngeuˇ naˇ, tiˬ g'aˬ-iˬ maˬ siˬ nya-a." 23K'oeˇ naˇ, Yeˬsuˇ zaˬ lahˇ deuˬ jawˇ paw ciˬ pyawˇ-awˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ teh ̭-ehˇ ciˬ cuˇ ni heu lo ̭-ehˇ ehˇ k'oeˬ nehˬ-euˬ meh. "Naw ma ̭ neh ya mawˇ-euˬ heu deuˬ-ahˇ ya mawˇ-eu myaˆ nuiˆ-aˬ, guiˬ lahˬ huiˬ dui dui-eu myaˆ nuiˆ meh. 24Ngaˇ naw ma ̭-ahˇ ehˇ nehˬ nyaˇ. Miˬyehˇ g'aˇ duˬ ngehˬ dah-eu tsawˇ haˬ g'awˬ mya g'aˬ hawˇ-eu miˇ k'ahˬ sahˬ paˬ g'awˬ mya g'aˬ, naw ma ̭ neh ya mawˇ-euˬ jeˬ mawˇ maw ̭ dui dui-eu meh. Ehˇ k'aw ̭, aˬ yaw ̭ ma ̭ maˬ ya mawˇ-aˬ. Naw ma ̭ neh ya gaˬ-euˬ jeˬ-ahˇ k'aw ̭, ga ̭ maw ̭ dui dui-eu meh. Ehˇ k'aw ̭, maˬ ya gaˬ-aˬ." 25K'oeˇ naˇ, Zahˇ dawˬ k'o ̭ dawˬ mehˬ-eu saˬ laˬ tiˬ g'aˬ tuˇ laˇ-awˇ, aˬ yaw ̭-ahˇ lawˬ haw maw ̭-eu miˇ neh, heu lo ̭-ehˇ ehˬ-eu meh. "Saˬ laˬ-oˇ, mˬ maˬ maˬ byaˆ zaˇ ziˇ deh ̭-eu jeˬ-ahˇ za nya ni, ngaˇ aˬ jeˬ ya mˇ ta." 26Aˬ yaw ̭-ahˇ Yeˬsuˇ ehˇ nehˬ-eu, "Zahˇ dawˬ k'o ̭ dawˬ la ̭ k'oeˇ aˬ joˆ-ehˇ ehˇ taˬ ta. Nawˇ aˬ joˆ-ehˇ gui mawˇ teˬ." 27Aˬ yaw ̭ ehˇ-eu, "'Nawˬ-euˬ nui ma dawˬ tawˆ lu ̭, nawˬ-euˬ sa ̭ laˇ dawˬ tawˆ lu ̭, nawˬ-euˬ g'aˬ dawˬ tawˆ lu ̭, nawˬ-euˬ Miˬyehˇ pyeu ̭-eu SahˬpaˬMiˬyehˇ-ahˇ gaˬ-awˬ' lehˇ bo ̭ taˬ-awˇ, 'Yawˬ haˇ yawˬ ha gaˬ-eu lo ̭-ehˇ, yawˬ ha dawˬ peh jawˇ-eu tsawˇ haˬ-ahˇ gaˬ-awˬ' lehˇ bo ̭ taˬ-euˬ meh." 28Yeˬsuˇ ehˇ-eu, "Nawˇ ehˇ-eu tsaˬ meh. K'oeˇ lo ̭-ehˇ mˇ-awˬ. Mˬ maˬ maˬ byaˆ zaˇ ziˇ deh ̭-eu jeˬ-ahˇ nawˇ za teh ̭-a." 29Ehˇ k'aw ̭, Zahˇ dawˬ k'o ̭ dawˬ mehˬ-eu saˬ laˬ k'oeˇ g'aˬ, yawˬ ha yaw tsaˬ geu ̭ maw ̭-eu miˇ neh, heu lo ̭-ehˇ ehˇ-eu meh. "Yawˬ ha dawˬ peh jawˇ-eu tsawˇ haˬ lehˇ ehˇ-eu aˬ suˇ g'aˬ-ahˇ ehˇ ta." 30Yeˬsuˇ ehˇ k'o ̭ nehˬ-eu, "Tiˬ poˆ-aˬ, tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ Yeˬluˇsaˬlehˬ meuˬ-ahˇ neh Yeˬliˇkoˇ meuˬ-ahˇ iˇ lu ̭ ngeh, tahˇ joe tahˬ puˬ-awˇ, aˬ yaw ̭ k'aˇ ahˇ-eu jeˬ dawˬ tawˆ lu ̭ bi yuˇ jiˇ-euˬ uˬ ta ̭, shiˇ taw tehˬ ni bi diˬ-awˇ bi ga ya ̭-euˬ meh. 31Piˇ ma tiˬ g'aˬ gaˇ ma k'oeˇ kahˇ-ahˇ iˇ zaˬ-euˬ meh. Ehˇ k'aw ̭, tsawˇ haˬ k'oeˇ g'aˬ ga gaˇ aˬ yaw ̭ ya mawˇ ngeh, gaˇ jaw jaw-awˇ iˇ dzeuˇ g'eh-euˬ meh. 32K'oeˇ lo ̭-ehˇ duˇ ni, Leˬbiˇ tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ paˇ oe-awˇ, tsawˇ haˬ k'oeˇ g'aˬ ga gaˇ ya mawˇ ngeh, gaˇ jaw jaw-awˇ iˇ dzeuˇ g'eh-euˬ meh. 33Ehˇ k'aw ̭, Saˬmaˬliˆ tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ gaˇ ma k'oeˇ kahˇ oe-awˇ, k'oeˇ tsahˇ-ahˇ oe keuˆ ngeh, tsawˇ haˬ k'oeˇ g'aˬ ga gaˇ ya mawˇ-awˇ, g'awˬ shaˬ haw gaˬ-euˬ meh. 34Tsawˇ haˬ k'oeˇ g'aˬ ga gaˇ aˬ yaw ̭ iˇ-awˇ, diˬ leu ̭ diˬ k'aw taˬ-euˬ maˇ k'ehˬ maˇ naˇ-ahˇ aˬ ga ̭ dzaˇ uiˇ hawˇ-eu tsiˇ shehˆ leh ̭ nehˬ-awˇ, saˬ paˇ neh lahˇ cu ̭ nehˬ-euˬ meh. K'oeˇ naˇ, aˬ yaw ̭ neh dziˬ le ̭-euˬ mahˬ tahˬ laˆ k'oeˇ taˆ ciˬ dziˬ-awˇ, daˬ yah ya ̭ duˬ nymˇ la ̭ k'oeˇ ciˬ ahˇ-awˇ, yaw muiˬ paˬ-ehˇ bo saˆ nehˬ-euˬ meh. 35Yawˬ nah yawˬ aˬ yaw ̭ pyuˇ maˇ byaˆ nyiˬ byaˆ yuˇ doˆ-awˇ, daˬ yah ya ̭-eu nymˇ k'oeˇ nymˇ-ahˇ haw-eu g'aˬ-ahˇ bi ̭-awˇ, heu lo ̭-ehˇ ehˇ nehˬ ya ̭-euˬ meh. 'Tsawˇ haˬ heu g'aˬ-ahˇ yaw muiˬ paˬ-ehˇ tiˬ poˆ bo saˆ nehˬ la ̭ sheˇ. Heu myaˆ maˬ tseˇ zmˬ jiˇ naˇ, ngaˇ paˇ g'o ̭ le ngeh nawˬ-ahˇ tsoeˬ k'o ̭ nehˬ ma.' 36"Tsawˇ haˬ k'oeˇ smˇ g'aˬ la ̭ k'oeˇ, tahˇ joe bi joe-euˬ g'aˬ-euˬ dawˬ peh jawˇ-eu tsawˇ haˬ lehˇ, aˬ geu g'aˬ-ahˇ nawˇ kuˇ nmˇ." 37Zahˇ dawˬ k'o ̭ dawˬ mehˬ-eu saˬ laˬ k'oeˇ g'aˬ ehˇ-eu, "Aˬ yaw ̭-ahˇ g'awˬ shaˬ gaˬ nehˬ-euˬ k'oeˇ g'aˬ-ahˇ kuˇ-eu tsaˬ teh ̭-a." Yeˬsuˇ aˬ yaw ̭-ahˇ ehˇ nehˬ-eu, "Nawˇ g'eh k'oeˇ lo ̭-ehˇ mˇ-iˇ-awˬ." 38Yeˬsuˇ hawˇ-eu aˬ yaw ̭-euˬ zaˬ lahˇ deuˬ mehˬ hu paw le lu ̭ ngeh, pu tiˬ pu-ahˇ uˇ leˇ-awˇ, Maˬta lehˇ myahˇ-euˬ zaˬ miˬ zaˬ tiˬ g'aˬ Yeˬsuˇ-ahˇ aˬ yaw ̭-euˬ nymˇ la ̭ k'oeˇ ha ahˇ-euˬ meh. 39Maˬta-euˬ aˬ nyiˇ Maˬliˇ lehˇ myahˇ-euˬ zaˬ miˬ zaˬ tiˬ g'aˬ jawˇ-eu meh. Maˬliˇ-aˬ, Sahˬpaˬ Yeˬsuˇ-euˬ aˬ kuiˇ dawˬ peh nuiˇ-awˇ, Yeˬsuˇ mehˬ nehˬ tsoˆ nehˬ gaˇ naˇ haˬ lu ̭-eu meh. 40Ehˇ k'aw ̭, Maˬta-aˬ, dzaˬ dzaˬ dawˇ dawˇ laˆ saˆ-eu tehˬ g'a lu ̭-eu baˬ da neh, nui ma maˬ saˇ-ehˇ, Yeˬsuˇ jawˇ gaˇ iˇ-awˇ ehˇ-eu, "Sahˬpaˬ-oˇ, ngaˬ-euˬ aˬ nyiˇ teu g'aˬ ngaˬ-ahˇ teh ̭-ehˇ byehˇ dzeh-awˇ dzaˬ dzaˬ dawˇ dawˇ bi laˆ saˆ la ̭-euˬ gaˇ nawˇ tiˬ jeˬ-iˬ maˬ ehˇ te loˇ. Ngaˬ-ahˇ caw mˇ nehˬ le-awˬ lehˇ tiˬ poˆ ehˇ nehˬ-iˬ sheˇ." 41Ehˇ k'aw ̭, Yeˬsuˇ ehˇ-eu, "Maˬta-oˇ, Maˬta-oˇ. Nawˇ-aˬ, g'awˬ mya jeˬ tehˬ g'a-awˇ k'ahˬ lahˇ lu ̭-eu nga. 42Ehˇ k'aw ̭, Maˬliˇ neh tseˇ geu ̭-euˬ jeˬ tsaˬ dui dui meh. K'oeˇ jeˬ-ahˇ aˬ cawˬ maˬ lu doˆ geu ̭ nya-a."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\