LUˇKA ̭ 19

1Yeˬliˇkoˇ meuˬ-ahˇ Yeˬsuˇ le uˇ-awˇ cah g'eh lu ̭-eu meh. 2Saˬgehˇ lehˇ myahˇ-euˬ tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ k'oeˇ gaˇ jawˇ-eu meh. Aˬ yaw ̭-aˬ, kawˬ ta ̭-eu paw yaw huiˬ keuˆ leˇ taˬ-euˬ tiˬ g'aˬ pyeu ̭-awˇ, smˇ muiˬ muiˬ-eu meh. 3Aˬ yaw ̭ Yeˬsuˇ-ahˇ mawˇ haw maw ̭-eu meh. Ehˇ k'aw ̭, tsawˇ haˬ myaˬ dui dui-eu uˬ ta ̭, aˬ yaw ̭-euˬ g'awˇ mawˇ yaw awˆ miˇ neh, maˬ haw mawˇ nya-a. 4Yeˬsuˇ-ahˇ aˬ yaw ̭ haw mawˇ nya ni, Yeˬsuˇ iˇ-eu gaˇ ma k'oeˇ kahˇ caw caw-ehˇ, mehˬ hu paw aˬ yaw ̭ cehˆ k'mˬ-iˇ-awˇ, siˬ guˬ maˇ sheuˇ aˇ bawˇ-ahˇ daˆ leˇ-awˇ lo ̭-euˬ meh. 5Yeˬsuˇ k'oeˇ gaˇ iˇ keuˆ ngeh, aˬ yaw ̭-ahˇ g'awˇ leuˇ haw-awˇ, "Saˬgehˇ-oˇ, yaw kawˇ-ehˇ za ̭ ka le-awˬ. Iˬ nah nawˬ-euˬ nymˇ-ahˇ ngaˇ ya naˬ laˇ nga" lehˇ ehˇ nehˬ-euˬ mah. 6K'oeˇ ngeh, aˬ yaw ̭ yaw kawˇ-ehˇ za ̭ ka le-awˇ, Yeˬsuˇ-ahˇ laˬ k'aˬ tiˬ cehˇ ha-euˬ meh. 7K'oeˇ gaˇ k'aˇ mawˇ-euˬ tsawˇ haˬ dawˬ tawˆ lu ̭ Yeˬsuˇ-ahˇ mahˇ mahˇ-ehˇ ehˇ-eu, "Tsawˇ haˬ teu g'aˬ aˬ joˆ-ehˇ iˬ baˇ zaˬ-euˬ nymˇ-ahˇ daˬ yah geu ̭-iˇ-eu nga." 8Saˬgehˇ tuˇ-awˇ, Sahˬpaˬ Yeˬsuˇ-ahˇ ehˇ nehˬ-eu, "Sahˬpaˬ-oˇ, ngaˬ-euˬ pyuˇ shuiˇ myawˬ gahˬ tiˬ paˆ, shaˬ-eu zahˬ-eu tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ bi ̭ ma. Ngaˬ neh tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ na-ahˇ tiˬ jeˬ paˬ myaw ̭ dzaˬ taˬ-euˬ jaˆ naˇ, oeˬ bymˇ tsoeˬ k'o ̭ nehˬ ma." 9Yeˬsuˇ aˬ yaw ̭-ahˇ ehˇ nehˬ-eu, "Iˬ nah nymˇ heu nymˇ-ahˇ ka k'o ̭-eu jeˬ keuˆ le-euˬ meh. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, nymˇ sahˇ g'aˬ k'aw ̭, Aˬbyaˬhaˬ-euˬ zaˬ meh. 10Tsawˇhaˬ-euˬ Zaˬmaˇ-aˬ, byoˆ-iˇ-euˬ deuˬ-ahˇ poˆ mawˇ-awˇ ka k'o ̭-eu g'aˇ duˬ oe-euˬ meh." 11Yeˬsuˇ k'oeˇ lo ̭-ehˇ ehˇ gaˇ aˬ yaw ̭ ma ̭ naˇ haˬ lu ̭ ngeh, Yeˬsuˇ aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ yaw jeˬ ma jeˬ heu hmˬ ja mehˬ nehˬ-euˬ meh. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, aˬ yaw ̭ Yeˬluˇsaˬlehˬ meuˬ-ahˇ le keuˆ-eu dawˬ peh peh laˇ-awˇ, Miˬyehˇ Miˇk'ahˬ keuˆ le shaw-iˬ meh lehˇ aˬ yaw ̭ ma ̭ noeˬ lu ̭-eu meh. 12K'oeˇ miˇ neh, aˬ yaw ̭ heu lo ̭-ehˇ ehˇ-eu meh. "Sahˬ paˬ-euˬ aˇ jeuˬ pyeu ̭-eu yaw huiˬ yaw mahˇ tiˬ g'aˬ, sahˬ paˬ-euˬ aˇ yaˬ ha laˬ-iˇ-eu lehˇ, gaˇ mahˇ kaˬ-eu miˇ k'ahˬ-ahˇ iˇ-euˬ meh. 13Aˬ yaw ̭ maˬ iˇ mi naˆ-ehˇ, aˬ yaw ̭-euˬ zaˬ k'aˆ tseˇ g'aˬ-ahˇ kuˇ-awˇ, tiˬ g'aˬ-ahˇ shuiˇ maˇ byaˆ tiˬ byaˆ ' bi ̭ taˬ ya ̭-awˇ ehˇ nehˬ-eu, 'Ngaˇ g'o ̭ keuˆ laˇ ngeh keuˆ ni, heu yuˇ-awˇ jeˬ ga ̭ ga ̭ tawˬ-awˬ.' 14Ehˇ k'aw ̭, aˬ yaw ̭-euˬ miˇ k'ahˬ zaˬ deuˬ aˬ yaw ̭-ahˇ bye-awˇ, aˬ yaw ̭-euˬ mehˬ nah tsawˇ haˬ pyehˬ g'eh-awˇ heu lo ̭-ehˇ bi tsa ̭ ga ̭-iˇ-euˬ meh. 'Tsawˇ haˬ heu g'aˬ-ahˇ nga ma ̭ k'oeˇ taˆ sahˬ paˬ geu ̭-awˇ maˬ bi uˆ lahˇ maw ̭ nya.' 15"Tsawˇ haˬ k'oeˇ g'aˬ sahˬ paˬ-euˬ aˇ yaˬ yuˇ-awˇ g'o ̭ laˇ ngeh, aˬ yaw ̭ neh shuiˇ maˇ byaˆ bi ̭ taˬ ya ̭-euˬ zaˬ k'aˆ k'oeˇ deuˬ aˇ myaˆ ni ga ̭ jeuˬ-euˬ gaˇ kawˆ ya siˬ ni, aˬ yaw ̭ jawˇ gaˇ yaw kawˇ-ehˇ bi kuˇ la ̭-euˬ meh. 16Yaw beh g'aˬ aˬ yaw ̭-euˬ mehˬ shi laˇ-awˇ ehˇ-eu, 'Sahˬ paˬ-oˇ, nawˬ-euˬ shuiˇ maˇ byaˆ k'oeˇ byaˆ neh, shuiˇ maˇ byaˆ tseˇ byaˆ ngaˇ ga ̭ jeuˬ taˬ-euˬ ma.' 17Aˬ yaw ̭ ehˇ k'o ̭ nehˬ-eu, 'Muiˬ-eu zaˬ k'aˆ-oˇ. Muiˬ ngaˇ. Gaˇ yaw nyiˇ la ̭ k'oeˇ nawˇ saˇ jaˇ zi ̭-eu baˬ da neh, meuˬ tseˇ meuˬ-ahˇ uˆ lahˇ-eu baoˬ, ngaˇ nawˬ-ahˇ bi ̭-eu ma.' 18Nyiˬ g'aˬ tiˬ g'aˬ laˇ-awˇ ehˇ-eu, 'Sahˬ paˬ-oˇ, nawˬ-euˬ shuiˇ maˇ byaˆ k'oeˇ byaˆ neh, shuiˇ maˇ byaˆ ngaˬ byaˆ ngaˇ ga ̭ jeuˬ taˬ-euˬ ma.' 19Aˬ yaw ̭ ehˇ k'o ̭ nehˬ-eu, 'Meuˬ ngaˬ meuˬ-ahˇ uˆ lahˇ-eu baoˬ, ngaˇ nawˬ-ahˇ bi ̭-eu ma.' 20Tiˬ g'aˬ paˇ laˇ-awˇ ehˇ-eu, 'Sahˬ paˬ-oˇ, nawˬ-euˬ shuiˇ maˇ byaˆ hehˬ. Nawˬ-euˬ shuiˇ maˇ byaˆ-ahˇ paˇ jeh neh toeˆ cu ̭-awˇ bi jaˆ-euˬ ma. 21Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, nawˇ yaw ya ̭ miˇ neh nawˬ-ahˇ ngaˇ guˆ-eu ma. Nawˬ neh maˬ yuˇ taˬ-euˬ gaˇ nawˇ yuˇ geu ̭-awˇ, nawˬ neh maˬ sehˬ-euˬ gaˇ nawˇ yehˬ dzaˬ-eu meh.' 22"Aˬ yaw ̭ ehˇ k'o ̭ nehˬ-eu, 'Haiˬ dui dui-eu zaˬ k'aˆ-oˇ, nawˬ-euˬ k'aˬ meh-ahˇ doˆ le-euˬ dawˬ neh, nawˬ-ahˇ ngaˇ yaˇ k'aˬ daˇ ma. Ngaˬ neh maˬ yuˇ taˬ-euˬ gaˇ ngaˇ yuˇ geu ̭-awˇ, ngaˬ neh maˬ sehˬ-euˬ gaˇ ngaˇ yehˬ dzaˬ-euˬ nawˇ siˬ duˬ-eu nga laˬ. 23Toˆ-ehˇ ngeuˇ-eu maˇ-iˬ, aˬ jeˬ miˇ neh ngaˬ-euˬ pyuˇ-ahˇ pyuˇ cehˇ jiˇ la ̭ k'oeˇ maˬ dawˆ ahˇ-iˇ teˬ. Dawˆ ahˇ-iˇ law nmˇ-aˬ, ngaˇ g'o ̭ keuˆ laˇ ngeh, ngaˬ-euˬ pyuˇ uˬ ta ̭, jiˇ jeuˬ k'aw ̭ ngaˇ paˇ za teh ̭-a.' 24" K'oeˇ naˇ, k'oeˇ gaˇ yaw ̭ lu ̭-eu tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ aˬ yaw ̭ ehˇ nehˬ-eu, 'Aˬ yaw ̭ jawˇ gaˇ jaˆ-eu shuiˇ maˇ byaˆ k'oeˇ byaˆ yuˇ k'o ̭-awˇ, shuiˇ maˇ byaˆ tseˇ byaˆ ahˇ-eu g'aˬ-ahˇ bi ̭ nehˬ-awˬ.' 25Ehˇ k'aw ̭, aˬ yaw ̭ ma ̭ ehˇ-eu, 'Sahˬ paˬ-oˇ, aˬ yaw ̭ shuiˇ maˇ byaˆ tseˇ byaˆ ahˇ-eu beu tawˇ.' 26Aˬ yaw ̭ ehˇ-eu, 'Ngaˇ naw ma ̭-ahˇ ehˇ nehˬ nyaˇ. Jaˆ-eu tsawˇ haˬ yawˬ g'aˬ na lu ̭-ahˇ paˇ bi ̭ lahˬ nehˬ teh ̭-a. Maˬ jaˆ-eu tsawˇ haˬ-aˬ, maˬ jaˆ k'aˇ jaˆ-eu dawˬ tawˆ lu ̭ bi yuˇ jiˇ teh ̭-a. 27Ngaˇ uˆ lahˇ-eu uˬ moˆ maˬ jawˇ maw ̭-eu ngaˬ-ahˇ muiˇ-eu tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ-aˬ, heu gaˇ sheuˬ la ̭-awˇ, ngaˬ-euˬ mehˬ shi seh ̭ dzeh-awˬ."' 28Yeˬsuˇ k'oeˇ lo ̭-ehˇ ehˇ g'aˬ ngeh, aˬ yaw ̭ ma ̭-euˬ mehˬ hu Yeˬluˇsaˬlehˬ meuˬ-ahˇ aˬ yaw ̭ le tawˬ-euˬ meh. 29Saˬloˬ gawˬ jawˬ-ahˇ jaˆ-eu Behˬpaˇgeˬ pu hawˇ-eu Beˬtaˬniˇ pu dawˬ peh aˬ yaw ̭ le keuˆ ngeh, aˬ yaw ̭-euˬ zaˬ lahˇ nyiˬ g'aˬ-ahˇ mehˬ hu paw pyehˬ g'eh-euˬ meh. 30Zaˬ lahˇ k'oeˇ nyiˬ g'aˬ-ahˇ heu lo ̭-ehˇ mehˬ nehˬ-awˇ bi le-euˬ meh. "Naw nya ̭-euˬ mehˬ hu jaˆ-eu pu k'oeˇ pu-ahˇ le-awˬ. Naw nya ̭ pu-ahˇ uˇ leˇ-eu nehˬ-ehˇ, tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ-iˬ maˬ dziˬ haw-euˬ mahˬ tahˬ laˆ zaˬ tiˬ mawˇ pa ̭ taw ̭ taˬ-awˇ jawˇ gaˇ ya mawˇ teh ̭-a. Aˇ caˆ tseuˆ puiˇ-awˇ heu gaˇ tsahˇ k'o ̭ le ̭-awˬ. 31Tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ na, 'Aˬ jeˬ miˇ neh mahˬ tahˬ laˆ aˇ caˆ tseuˆ puiˇ te' lehˇ ehˇ laˇ naˇ, 'Sahˬpaˬ loˬ-eu meh' lehˇ ehˇ nehˬ-awˬ." 32Aˬ yaw ̭ nya ̭ le ngeh, yawˬ jeˬ na lu ̭ Yeˬsuˇ neh k'aˇ ehˇ-euˬ lo ̭-ehˇ jaˆ gaˇ ya mawˇ-euˬ meh. 33Aˬ yaw ̭ nya ̭ mahˬ tahˬ laˆ aˇ caˆ tseuˆ puiˇ ngeh, "Naw nya ̭ aˬ jeˬ miˇ neh mahˬ tahˬ laˆ aˇ caˆ tseuˆ puiˇ te" lehˇ, yaw sahˇ g'aˬ ehˇ-eu meh. 34"Sahˬpaˬ loˬeu meh" lehˇ, aˬ yaw ̭ nya ̭ ehˇ k'o ̭ nehˬ-euˬ meh. 35K'oeˇ naˇ, mahˬ tahˬ laˆ zaˬ k'oeˇ mawˇ-ahˇ Yeˬsuˇ jawˇ gaˇ tsahˇ k'o ̭ le ̭-awˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭-euˬ mehˬ tsoeˬ mahˬ tahˬ laˆ k'oeˇ taˆ lehˆ k'awˬ-awˇ, Yeˬsuˇ bi dziˬ-euˬ meh. 36Aˬ yaw ̭ mahˬ tahˬ laˆ dziˬ-awˇ le lu ̭ ngeh, aˬ yaw ̭ ma ̭-euˬ mehˬ tsoeˬ lehˆ-awˇ gaˇ ma-ahˇ k'awˬ nehˬ-euˬ meh. 37Yeˬluˇsaˬlehˬ meuˬ dawˬ peh le keuˆ-awˇ, Saˬloˬ gawˬ jawˬ caw caw-ehˇ iˇ ka ngeh, zaˬ lahˇ deuˬ baˬ ma ̭ ma ̭ lah-ehˇ laˬ k'aˬ cehˇ dui dui-awˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭ neh ya mawˇ-euˬ huiˬ dui dui-eu gaˇ k'oeˇ deuˬ g'aˇ duˬ, yaw k'aˆ-ehˇ guˇ guˇ-ehˇ Miˬyehˇ-ahˇ ja ceuˬ-euˬ meh. 38"Sahˬpaˬ Miˬyehˇ-euˬ tsawˇ myahˇ uˬ moˆ oe-euˬ sahˬ paˬ guiˬ lahˬ huiˬ lu ̭-uˇ. Mˬ k'oeˇ taˆ nui saˇ o ̭-eu jeˬ jaˆ-awˇ, yaw goˇ jawˇ-eu Miˬyehˇ yaw sheh ̭ k'ahˬ sehˇ huiˬ lu ̭-uˇ." 39K'oeˇ ngeh, tsawˇ haˬ aˇ ma ̭ la ̭ k'oeˇ ahˇ-eu Paˬliˬsehˇ tiˬ paˆ na deuˬ Yeˬsuˇ-ahˇ ehˇ-eu, "Saˬ laˬ-oˇ, nawˬ-euˬ zaˬ lahˇ deuˬ-ahˇ yaw k'aˆ-ehˇ taˬ guˇ lehˇ dehˬ-awˬ." 40Yeˬsuˇ ehˇ-eu, "Ngaˇ naw ma ̭-ahˇ ehˇ nehˬ nyaˇ. Tsawˇ haˬ heu deuˬ maˬ guˇ-ehˇ naˬ leˇ naˇ, k'aˬ lo deuˬ guˇ laˇ teh ̭-a." 41Aˬ yaw ̭ meuˬ dawˬ peh le keuˆ-awˇ, meuˬ-ahˇ ya mawˇ ngeh, meuˬ-euˬ g'aˇ duˬ tsawˇ ngoeˇ ngoeˇ-awˇ, 42heu lo ̭-ehˇ ehˇ-eu meh. "Yeˬluˇsaˬlehˬ meuˬ-oˇ, nawˬ-ahˇ nui saˇ o ̭-eu jeˬ bi ̭ nya-eu aˬ jeˬ-a lehˇ iˬ nah nawˇ siˬ nya law nmˇ-aˬ, muiˬ dui dui meh. Ehˇ k'aw ̭, k'oeˇ jeˬ-ahˇ nymˬ-mˇ nawˇ maˬ mawˇ-a. 43Nawˬ-ahˇ muiˇ-eu deuˬ nawˬ-euˬ tiˬ jawˬ taˆ ciˬ goˇ-awˇ lo ̭ jawˬ-eu la ̭ k'oeˇ, yawˬ paw na lu ̭ tah uˇ le-eu aˇ nah keuˆ le teh ̭-a. 44Nawˇ hawˇ-eu nawˬ-euˬ meuˬ lahˇ la ̭ k'oeˇ jawˇ-eu tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ, geu ̭-eu jeˬ maˬ ahˇ-ehˇ pyeu ̭-iˇ ngeh keuˆ ni a yaw ̭ ma ̭ laˆ cawˆ jiˇ teh ̭-a. K'aˬ lo tsaˬ byaˆ deuˬ tiˬ siˬ k'oeˇ taˆ tiˬ siˬ maˬ jaˆ coeˇ gaˇ keuˆ ni aˬ yaw ̭ ma ̭ jahˇ teh ̭-a. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, Miˬyehˇ nawˬ-ahˇ ka k'o ̭ le-eu lehˇ oe ya ̭-euˬ aˇ yamˬ-ahˇ nawˇ maˬ siˬ nya-aˬ." 45K'oeˇ naˇ, Uˬ duˬ tahˬ nymˇ nymˇ ma-ahˇ Yeˬsuˇ uˇ leˇ-awˇ, myawˬ ahˬ-eu tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ teh doˆ-euˬ meh. 46Aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ aˬ yaw ̭ ehˇ nehˬ-eu, "'Ngaˬ-euˬ Uˬ duˬ tahˬ nymˇ nymˇ ma-ahˇ guiˬ lahˇ shaˇ-eu nymˇ lehˇ kuˇ teh ̭-a' lehˇ, Miˬyehˇ neh ehˇ taˬ-euˬ dawˬ Jaˇli ̭ la ̭ k'oeˇ bo ̭ taˬ-euˬ meh. Ehˇ k'aw ̭, smˇ k'oeˬ tahˇ joe deuˬ-euˬ baˇ shmˇ duˬ pyeu ̭-iˇ ni naw ma ̭ jahˇ lu ̭-eu ngaˇ." 47Yawˬ nah na lu ̭, Uˬ duˬ tahˬ nymˇ nymˇ ma la ̭ k'oeˇ Yeˬsuˇ mehˬ nehˬ tsoˆ nehˬ-euˬ meh. Piˇ ma aˬ yui ̭ deuˬ, Zahˇ dawˬ k'o ̭ dawˬ mehˬ-eu saˬ laˬ deuˬ hawˇ-eu, miˇ k'ahˬ zaˬ-euˬ aˬ yui ̭ aˬ tsu deuˬ, aˬ yaw ̭-ahˇ seh ̭ maw ̭-eu meh. 48Ehˇ k'aw ̭, aˬ yaw ̭ ma ̭ tiˬ jeˬ-iˬ maˬ g'eh nya-a. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, tsawˇ haˬ dawˬ tawˆ lu ̭ aˬ yaw ̭-euˬ dawˬ-ahˇ naˇ haˬ maw ̭ dui dui-awˇ, tiˬ dawˬ-iˬ maˬ bi ga ka ya ̭ maw ̭-a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\