LUˇKA ̭ 2

1K'oeˇ ngeh, Loˇmaˆ miˇ k'ahˬ la ̭ oˆ k'aˇ jawˇ-eu miˇ k'ahˬ zaˬ dawˬ tawˆ lu ̭ tsawˇ myahˇ ya dawˆ meh lehˇ, sahˬ paˬ Gehˇsaˬ Awˇguˇtuˆ dawˬ bi ̭-euˬ meh. 2K'oeˇ-aˬ, miˇ k'ahˬ zaˬ tsawˇ myahˇ dawˆ beh beh-euˬ poˆ pyeu ̭-awˇ, Suˇliˆ miˇ k'ahˬ-ahˇ Guˇleˬniˇ uˆ lahˇ lu ̭ ngeh yamˬ-ahˇ tsaˬ-eu meh. 3Tsawˇ haˬ yawˬ g'aˬ na lu ̭ yawˬ ha-euˬ meuˬ-ahˇ g'o ̭-iˇ-awˇ tsawˇ myahˇ ya dawˆ-iˇ-eu meh. 4Yoˇsehˆ-aˬ, sahˬ paˬ Daˬbiˇ-euˬ tsui ̭-ahˇ ta ̭-eu miˇ neh, Gaˬliˬlehˇ miˇ k'ahˬ Naˬzaˬlehˇ meuˬ-ahˇ neh Sahˬpaˬ Daˬbiˇ deh ̭ le-euˬ meuˬ pyeu ̭-eu Yuˇdaˆ miˇ k'ahˬ Behˬlehˬhehˬ meuˬ-ahˇ iˇ-euˬ meh. 5Aˬ yaw ̭-ahˇ dahˬ dzaˬ laˇ-eu lehˇ saˇ jaˇ dzaˬ taˬ-euˬ Maˬliˇ nehˬ-ehˇ tiˬ kawˆ lo ̭-ehˇ tsawˇ myahˇ dawˆ leˇ-eu lehˇ le-euˬ meh. K'oeˇ ngeh, Maˬliˇ aˬ nyiˇ pi lu ̭-eu meh. 6Aˬ yaw ̭ nya ̭ Behˬlehˬhehˬ meuˬ-ahˇ jawˇ lu ̭ ngeh, aˬ yaw ̭ zaˬ ciˬ deˇ le-euˬ meh. 7K'oeˇ ngeh, aˬ yaw ̭ zaˬ ciˬ-awˇ, deh ̭ le beh beh-euˬ aˬ li-ahˇ bui loˬ loˬ-awˇ, mawˇ neˇ k'awˇ lawˬ la ̭ k'oeˇ ciˬ yu ̭ taˬ-euˬ meh. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, daˬ yah ya ̭-eu nymˇ la ̭ k'oeˇ, aˬ yaw ̭ nya ̭ ya ̭ k'aˇ maˬ za-a. 8Miˇ k'ahˬ k'oeˇ k'ahˬ-ahˇ jawˇ-eu yawˇ bo-eu tsawˇ haˬ tiˬ deuˬ, yaˇ peuˬ-ahˇ yawˇ bo ya ̭-euˬ meh. 9Mˬ taˆ g'aˬ k'ehˇ tiˬ g'aˬ aˬ yaw ̭ ma ̭ jawˇ gaˇ doˆ le-awˇ, Sahˬpaˬ Miˬyehˇ-euˬ yaw sheh ̭ k'ahˬ sehˇ aˬ yaw ̭ ma ̭-euˬ tiˬ jawˬ bya le-euˬ miˇ neh, aˬ yaw ̭ ma ̭ guˆ dui dui-iˇ-euˬ meh. 10Ehˇ k'aw ̭, mˬ taˆ g'aˬ k'ehˇ k'oeˇ g'aˬ ehˇ-eu, 'Taˬ guˆ. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, tsawˇ haˬ dawˬ tawˆ lu ̭ laˬ k'aˬ cehˇ dui dui paˬ-ehˇ g'eh-eu laˬ k'aˬ cehˇ-eu guiˬ lahˬ dawˬ naw ma ̭-ahˇ ngaˇ tsa ̭ gaˬ le-euˬ ma. 11Iˬ nah, Daˬbiˇ-euˬ meuˬ la ̭ k'oeˇ, naw ma ̭-ahˇ Ka k'o ̭-eu g'aˬ pyeu ̭-eu Sahˬpaˬ Ka li deh ̭ le-euˬ meh. 12Aˬ yaw ̭ deh ̭ le-euˬ saˇ kiˇ heu lo ̭-ehˇ jaˆ teh ̭-a. Zaˬ nahˬ-ahˇ bui loˬ loˬ-awˇ, mawˇ neˇ k'awˇ lawˬ la ̭ k'oeˇ ciˬ yu ̭ taˬ-euˬ gaˇ naw ma ̭ ya mawˇ teh ̭-a." 13Jaˬ pyuˬ ni mˬ taˆ g'aˬ k'ehˇ k'oeˇ g'aˬ nehˬ-ehˇ mˬ taˆ g'aˬ k'ehˇ baˬ ma ̭ puˇ jeˬ-ehˇ doˆ le-awˇ, Miˬyehˇ-ahˇ ja ceuˬ-eu caˇ dawˬ heu lo ̭-ehˇ caˇ-eu meh. 14"Mˬ taˆ yaw goˇ jawˇ-eu Miˬyehˇ, baoˬ yaw sheh ̭ k'ahˬ sehˇ huiˬ lu ̭-uˇ. Miˇ tsaˬ tsawˇ haˬ zaˬ deuˬ la ̭ k'oeˇ, aˬ yaw ̭ nui k'ahˇ shiˇ-eu deuˬ-ahˇ, nui saˇ za-eu jeˬ o ̭ lu ̭-uˇ." 15Mˬ taˆ g'aˬ k'ehˇ deuˬ mˬ-ahˇ daˆ g'o ̭ leˇ dzeuˇ ngeh, yawˇ bo-eu deuˬ tiˬ g'aˬ tiˇ g'aˬ ehˇ-eu, "Aˬ dui ma ̭ Behˬlehˬhehˬ meuˬ-ahˇ le-awˇ, Sahˬpaˬ Miˬyehˇ neh aˬ dui-ahˇ ehˇ nehˬ la ̭-euˬ jeˬ-ahˇ haw-iˇ kaˇ-euˇ." 16K'oeˇ naˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭ yaw kawˇ-ehˇ iˇ-awˇ, Maˬliˇ hawˇ-eu Yoˇsehˆ aˬ nya ̭-ahˇ mawˇ-awˇ, zaˬ nahˬ-ahˇ mawˇ neˇ k'awˇ lawˬ la ̭ k'oeˇ ciˬ yu ̭ taˬ-euˬ gaˇ ya mawˇ-euˬ meh. 17Aˬ yaw ̭ ma ̭ k'oeˇ gaˇ ya mawˇ ngeh, zaˬ nahˬ k'oeˇ g'aˬ gaˇ kawˆ mˬ taˆ g'aˬ k'ehˇ neh aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ k'aˇ ehˇ nehˬ-euˬ jeˬ dzawˇ mehˬ nehˬ-euˬ meh. 18Yawˇ bo-eu deuˬ ehˇ gaˇ k'aˇ ya gaˬ-euˬ tsawˇ haˬ dawˬ tawˆ lu ̭, zahˬ dui dui leˇ-euˬ meh. 19Maˬliˇ-aˬ, gaˇ kawˆ k'oeˇ deuˬ dawˬ tawˆ lu ̭ juiˇ taˬ-awˇ, nui ma la ̭ k'oeˇ shaˇ noeˬ shaˇ noeˬ-ehˇ jawˇ-euˬ meh. 20Yawˇ bo-eu deuˬ-aˬ, aˬ yaw ̭ ma ̭ neh k'aˇ ya gaˬ k'aˇ ya mawˇ-euˬ jeˬ dawˬ tawˆ lu ̭ g'aˇ duˬ, Miˬyehˇ-ahˇ ja ceuˬ-eu caˇ dawˬ caˇ caˇ-ehˇ g'o ̭-iˇ-euˬ meh. Yawˬ jeˬ na lu ̭ mˬ taˆ g'aˬ k'ehˇ neh k'aˇ ehˇ nehˬ-euˬ lo ̭-ehˇ pyeu ̭ lu ̭ gaˇ aˬ yaw ̭ ma ̭ ya mawˇ duˬ ya ̭-euˬ meh. 21Nah jawˇ byah laˇ-awˇ, aˬ li k'oeˇ li-ahˇ baˆ k'oˆ mehˬ dzaˬ yehˬ nehˬ yamˬ tsaˬ laˇ ngeh, Yeˬsuˇ lehˇ myahˇ nehˬ-euˬ meh. Tsawˇ myahˇ k'oeˇ-aˬ, aˬ ma-euˬ uˬ maˆ la ̭ k'oeˇ maˬ tsehˆ leˇ mi naˆ-ehˇ mˬ taˆ g'aˬ k'ehˇ neh bi ̭ taˬ ya ̭-euˬ tsawˇ myahˇ meh. 22Moˇseˬ-euˬ Zahˇ dawˬ k'o ̭ dawˬ la ̭ k'oeˇ ehˇ taˬ-euˬ jaˆ-eu lo ̭-ehˇ, Yoˇsehˆ hawˇ-eu Maˬliˇ aˬ nya ̭ dzeˇ zaˬ g'awˇ mawˇ shawˇ-eu zahˇ jahˇ yamˬ tsaˬ laˇ-euˬ meh. K'oeˇ miˇ neh, aˬ li k'oeˇ li-ahˇ Sahˬpaˬ Miˬyehˇ mehˬ shi ciˬ sha leˇ-eu g'aˇ duˬ, Yeˬluˇsaˬlehˬ meuˬ-ahˇ sheuˬ g'eh-euˬ meh. 23Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, "Deh ̭ beh beh le-euˬ aˬ li yawˬ g'aˬ na lu ̭, SahˬpaˬMiˬyehˇ-ahˇ ya a nehˬ meh" lehˇ, Sahˬpaˬ Miˬyehˇ-euˬ Zahˇ dawˬ k'o ̭ dawˬ la ̭ k'oeˇ ehˇ taˬ-euˬ meh. 24K'oeˇ uˬ ta ̭, Sahˬpaˬ Miˬyehˇ-euˬ Zahˇ dawˬ k'o ̭ dawˬ la ̭ k'oeˇ bo ̭ taˬ-euˬ lo ̭-ehˇ, k'aˬ k'oeˬ tiˬ gu maˬ ngeuˇ naˇ, yaˇ miˇ k'aˬ k'oeˬ zaˬ nyiˬ mawˇ ya lawˇ nehˬ leˇ-eu meh. 25K'oeˇ ngeh yamˬ-ahˇ, Suˇmoˬ lehˇ myahˇ-euˬ tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ Yeˬluˇsaˬlehˬ meuˬ-ahˇ jawˇ-eu meh. Aˬ yaw ̭-aˬ, Miˬyehˇ-ahˇ guˆ-eu nui ma ahˇ-eu tsawˇ haˬ yaw muiˬ tiˬ g'aˬ pyeu ̭-awˇ, Iˇsaˬleˬlaˆ tsawˇ jeuˬ ka k'o ̭-eu jeˬ za-eu aˇ nah-ahˇ dawˬ lu ̭-eu tiˬ g'aˬ meh. Muiˬ-eu shawˇ-eu Yaw sahˇ Miˬyehˇ aˬ yaw ̭ nehˬ-ehˇ jawˇ-eu meh. 26Sahˬpaˬ Miˬyehˇ neh bi oe ma lehˇ saˇ jaˇ dzaˬ taˬ-euˬ Ka li-ahˇ maˬ ya mawˇ k'oeˇ keuˆ ni aˬ yaw ̭ maˬ ya shiˇ-aˇ lehˇ, Muiˬ-eu shawˇ-eu Yaw sahˇ Miˬyehˇ aˬ yaw ̭-ahˇ pah mehˬ nehˬ-euˬ meh. 27Yaw sahˇ Miˬyehˇ sheuˬ g'eh-eu mehˬ nah, Uˬ duˬ tahˬ nymˇ nymˇ ma la ̭ k'oeˇ Suˇmoˬ uˇ leˇ-euˬ meh. Zahˇ dawˬ k'o ̭ dawˬ la ̭ k'oeˇ ehˇ taˬ-euˬ lo ̭-ehˇ zahˇ jahˇ nehˬ-eu g'aˇ duˬ, zaˬ nahˬ Yeˬsuˇ-ahˇ Uˬ duˬ tahˬ nymˇ nymˇ ma la ̭ k'oeˇ ciˬ uˇ la ̭ ngeh, 28Suˇmoˬ zaˬ nahˬ-ahˇ ciˬ-awˇ, Miˬyehˇ-ahˇ ja ceuˬ-awˇ heu lo ̭-ehˇ ehˇ-eu meh. 29"Sahˬpaˬ Miˬyehˇ-oˇ, nawˇ ngaˬ-ahˇ, saˇ jaˇ dzaˬ-euˬ byah laˇ-euˬ nga. Nawˬ-euˬ zaˬ k'aˆ pyeu ̭-eu ngaˬ-ahˇ, nui saˇ o ̭-eu jeˬ byah k'aˇ-awˇ, deh ̭ ziˇ bi jiˇ nehˬ la ̭-euˬ meh. 30Nawˬ-euˬ ka k'o ̭-eu jeˬ-ahˇ ngaˇ, myaˆ nuiˆ ya mawˇ duˬ g'aˬ-euˬ ma. 31Nawˬ-euˬ ka k'o ̭-eu jeˬ k'oeˇ-ahˇ, tsawˇ jeuˬ dawˬ tawˆ lu ̭-euˬ mehˬ shi, nawˇ lehˬ hmˬ laˆ saˆ taˬ-euˬ meh. 32Lawˇ ci ̭ zaˬ deuˬ mawˇ nya laˇ ni, yaw sheh ̭ bya nehˬ-eu jeˬ pyeu ̭-awˇ, nawˬ neh kuˇ-euˬ tsawˇ jeuˬ pyeu ̭-eu, Iˇsaˬleˬlaˆ tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ, Yaw sheh ̭ k'ahˬ sehˇ bi huiˬ-euˬ meh." 33Zaˬ nahˬ-euˬ gaˇ kawˆ Suˇmoˬ k'oeˇ lo ̭-ehˇ ehˇ gaˇ, zaˬ nahˬ-euˬ aˬ da aˬ ma zahˬ leˇ-euˬ meh. 34Aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ Suˇmoˬ dawˬ ngehˬ g'eh nehˬ-awˇ, aˬ ma g'aˬ pyeu ̭-eu Maˬliˇ-ahˇ heu lo ̭-ehˇ ehˇ nehˬ-euˬ meh. "Iˇsaˬleˬlaˆ miˇ k'ahˬ la ̭ k'oeˇ tsawˇ haˬ g'awˬ mya ni cawˆ-iˇ-awˇ, tsawˇ haˬ g'awˬ mya ni ka k'o ̭-eu jeˬ-ahˇ za ni, zaˬ nahˬ heu g'aˬ-ahˇ Miˬyehˇ tseˇ doˆ-euˬ meh. Aˬ yaw ̭-aˬ, aˬ cawˬ ja bu ja doeˇ gaˇ ya daˬ-eu Miˬyehˇ neh bi siˬ bi mawˇ le-euˬ jeˬ pyeu ̭-awˇ, 35aˬ yaw ̭ ma ̭-euˬ nui ma la ̭ k'oeˇ za ̭ taˬ-euˬ jeˬ-ahˇ aˬ yaw ̭ pah dzeh teh ̭-a. K'oeˇ uˬ ta ̭, nui ma-ahˇ mi cehˇ tsawˆ byoe gaˇ duˇ ni, nawˇ shaˬ zahˬ ya mˇ teh ̭-a." 36Aˬ shaˬ tsawˇ jeuˬ Paˬnoeˬlaˇ-euˬ aˬ buˇ Aˬnaˬ lehˇ kuˇ-eu, Miˬyehˇ g'aˇ duˬ ngeh dah-eu zaˬ miˬ zaˬ tiˬ g'aˬ jawˇ-eu meh. Aˬ yaw ̭-aˬ, mawˬ dui dui laˇ-euˬ meh. Aˬ yaw ̭ smˇ miˇ iˇ-awˇ, k'aˬ dzeˇ zaˬ nehˬ-ehˇ shi ̭ k'o ̭ teh ̭-ehˇ ya deh ̭ ta ̭ ya ̭-euˬ meh. 37K'oeˇ ngeh neh naˇ, yeh ̭ tseˇ k'o ̭ byah laˇ ngeh keuˆ ni miˬ coeˬ miˬ ma geu ̭-awˇ jawˇ-eu meh. Aˬ yaw ̭ Uˬ duˬ tahˬ nymˇ nymˇ ma-ahˇ tiˬ jawˇ-iˬ maˬ g'awˬ-iˇ ni, uˬ ci ̭ nah g'ahˇ maˬ ehˇ, maˬ dzaˬ-eu zahˇ jahˇ-awˇ guiˬ lahˬ shaˇ-euˬ meh. 38Aˇ yamˬ k'oeˇ yamˬ nyiˬ paˆ-ehˇ aˬ yaw ̭ laˇ keuˆ-awˇ, Miˬyehˇ-ahˇ ja ceuˬ-awˇ, Yeˬluˇsaˬlehˬ meuˬ-ahˇ Miˬyehˇ bi buˬ-iˇ gaˇ noeˬ tmˬ lu ̭-eu tsawˇ haˬ dawˬ tawˆ lu ̭-ahˇ, zaˬ nahˬ k'oeˇ g'aˬ-euˬ gaˇ kawˆ a ̭ yaw ̭ ja mehˬ-euˬ meh. 39SahˬpaˬMiˬyehˇ-euˬ Zahˇ dawˬ k'o ̭ dawˬ la ̭ k'oeˇ ehˇ taˬ-euˬ lo ̭-ehˇ, Yoˇsehˆ hawˇ-eu Maˬliˇ aˬ nya ̭ dzeˇ zaˬ mˇ byah g'aˬ ngeh, aˬ yaw ̭ pehˬ jawˇ-eu meuˬ pyeu ̭-eu Gaˬliˬlehˇ miˇ k'ahˬ Naˬzaˬlehˇ meuˬ-ahˇ g'o ̭ leˇ-euˬ meh. 40Aˬ li k'oeˇ g'aˬ huiˬ laˇ-awˇ, nui ma sa ̭ laˇ g'aˬ ahˇ laˇ lu ̭-eu uˬ ta ̭, zaˬ siˬ tsawˇ gahˇ byah-awˇ, Miˬyehˇ-euˬ guiˬ lahˬ aˬ yaw ̭ k'oeˇ taˆ jaˆ-eu meh. 41Yeˬsuˇ-euˬ aˬ ma aˬ da-aˬ, aˬ yaw ̭ k'o ̭ yaw ̭ Yeˬluˇsaˬlehˬ meuˬ-ahˇ Baˬsaˬkaˬ Bawˬ-iˬ g'eh ngeh le-eu meh. 42Yeˬsuˇ tseˇ nyi ̭ k'o ̭ byah laˇ ngeh k'o ̭ k'aw ̭, aˬ ziˇ aˬ law k'aˇ le-euˬ lo ̭-ehˇ, bawˬ-iˬ g'eh gaˇ le-euˬ meh. 43Bawˬ-iˬ g'eh g'aˬ-awˇ g'o ̭ le lu ̭ ngeh, Yeˬsuˇ Yeˬluˇsaˬlehˬ meuˬ-ahˇ jawˇ ya ̭-euˬ meh. Gaˇ kawˆ k'oeˇ aˬ yaw ̭-euˬ aˬ ma aˬ da maˬ siˬ nya-a. 44Aˬ cawˬ nehˬ-ehˇ g'o ̭-iˇ lu ̭ teh ̭-a lehˇ noeˬ-awˇ, tiˬ nah gaˇ ma iˇ g'aˬ miˇ tsa, aˬ yui ̭ aˬ nyiˇ deuˬ hawˇ-eu cawˬ deuˬ jawˇ gaˇ poˆ haw-euˬ meh. 45Ehˇ k'aw ̭, aˬ yaw ̭-ahˇ maˬ poˆ mawˇ nya-eu miˇ neh, Yeˬluˇsaˬlehˬ meuˬ-ahˇ g'o ̭ k'o ̭ leˇ-awˇ poˆ leˇ-euˬ meh. 46Smˬ nah poˆ keuˆ la ̭ ngeh, Uˬ duˬ tahˬ nymˇ nymˇ ma la ̭ k'oeˇ poˆ mawˇ leˇ-euˬ meh. Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ saˬ laˬ deuˬ nehˬ-ehˇ aˬ yaw ̭ nuiˇ-awˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭ neh mehˬ nehˬ tsoˆ nehˬ-euˬ gaˇ naˇ haˬ-awˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ g'awˬ mya jeˬ naˇ haˬ poˆ lu ̭-eu meh. 47Aˬ yaw ̭ ehˇ gaˇ k'aˇ ya gaˬ-euˬ tsawˇ haˬ dawˬ tawˆ lu ̭, aˬ yaw ̭-euˬ zaˬ siˬ tsawˇ gahˇ hawˇ-eu aˬ yaw ̭ neh ngehˬ k'o ̭ tmˇ k'o ̭-euˬ dawˬ deuˬ-ahˇ zahˬ dui dui leˇ-eu meh. 48Aˬ yaw ̭-euˬ aˬ ma aˬ da aˬ yaw ̭-ahˇ poˆ mawˇ ngeh, zahˬ leˇ-awˇ, aˬ yaw ̭-euˬ aˬ ma ehˇ-eu, "Aˬ li-oˇ, aˬ jeˬ miˇ neh heu lo ̭-ehˇ bi shaˬ la ̭ te. Nawˬ da nga nya ̭ nawˬ-ahˇ k'ahˬ lahˇ-awˇ poˆ lu ̭-eu shiˇ-iˬ law miˇ-a tawˇ." 49Aˬ yaw ̭ ehˇ-eu, "Naw nya ̭ aˬ jeˬ miˇ neh ngaˬ-ahˇ poˆ te. Ngaˬ Da-euˬ nymˇ-ahˇ ngaˇ ya jawˇ meh lehˇ naw nya ̭ maˬ siˬ nya te loˇ." 50Ehˇ k'aw ̭, aˬ yaw ̭ ehˇ maw ̭-eu dawˬ tsui ̭-ahˇ, aˬ nya ̭ dzeˇ zaˬ maˬ g'oˆ shaw nya-a. 51K'oeˇ naˇ, aˬ yaw ̭ nya ̭ nehˬ-ehˇ Naˬzaˬlehˇ meuˬ-ahˇ Yeˬsuˇ g'o ̭-iˇ-awˇ, ehˇ dawˬ naˇ haˬ naˇ haˬ-ehˇ jawˇ-euˬ meh. Aˬ yaw ̭-euˬ aˬ ma-aˬ, gaˇ kawˆ k'oeˇ deuˬ dawˬ tawˆ lu ̭, nui ma la ̭ k'oeˇ juiˇ taˬ-euˬ meh. 52Yeˬsuˇ-aˬ, zaˬ siˬ tsawˇ gahˇ hawˇ-eu g'awˇ mawˇ huiˬ laˇ-awˇ, Miˬyehˇ maˬ ehˇ, tsawˇ haˬ maˬ ehˇ, aˬ yaw ̭-ahˇ nui ma tsaˬ-eu meh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\