LUˇKA ̭ 20

1Tiˬ nah-aˬ, Yeˬsuˇ Uˬ duˬ tahˬ nymˇ nymˇ ma la ̭ k'oeˇ mehˬ-awˇ tsoˆ-awˇ, Laˬ k'aˬ cehˇ-eu Guiˬ lahˬ dawˬ mehˬ lu ̭ ngeh, piˇ ma aˬ yui ̭ deuˬ, Zahˇ dawˬ k'o ̭ dawˬ mehˬ-eu saˬ laˬ deuˬ hawˇ-eu, aˬ yui ̭ aˬ tsu deuˬ aˬ yaw ̭ jawˇ gaˇ laˇ-awˇ ehˇ-eu, 2"Nawˇ aˬ gaˇ-euˬ baoˬ-ahˇ g'oe-awˇ teu lo ̭-ehˇ mˇ te. Baoˬ teu aˬ suˇ g'aˬ neh nawˬ-ahˇ bi ̭ la ̭-euˬ ta lehˇ nga ma ̭-ahˇ ehˇ nehˬ la ̭ sheˇ." 3Yeˬsuˇ aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ ehˇ nehˬ-eu, "Ngaˇ g'eh naw ma ̭-ahˇ tiˬ dawˬ naˇ haˬ la. Naw ma ̭ ehˇ haw sheˇ. 4Yoˇhaˬ iˇ cu ̭ shawˇ-eu k'oeˇ aˬ gaˇ-euˬ baoˬ za-awˇ mˇ ta. Miˬyehˇ neh bi mˇ taˬ loˇ. Tsawˇ haˬ neh bi mˇ taˬ loˇ." 5Aˬ yaw ̭ ma ̭ yaw kaˬ heu lo ̭-ehˇ bawˬ dzaˬ-euˬ meh. "'Miˬyehˇ neh bi mˇ-euˬ meh' lehˇ aˬ dui ma ̭ ehˇ naˇ, 'Toˆ-ehˇ maˇ-iˬ naw ma ̭ aˬ jeˬ miˇ neh Yoˇhaˬ-ahˇ maˬ jah te' lehˇ aˬ yaw ̭ ehˇ laˇ teh ̭-a. 6'Tsawˇ haˬ zaˬ neh bi mˇ-euˬ meh' lehˇ paˇ ehˇ naˇ k'aw ̭, tsawˇ haˬ dawˬ tawˆ lu ̭ aˬ dui ma ̭-ahˇ k'aˬ lo biˬ laˇ teh ̭-a. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, Yoˇhaˬ-aˬ, Miˬyehˇ g'aˇ duˬ ngehˬ dah-eu tsawˇ haˬ meh lehˇ aˬ yaw ̭ ma ̭ jah duˬ taˬ-euˬ beu tawˇ." 7K'oeˇ miˇ neh aˬ yaw ̭ ma ̭ Yeˬsuˇ-ahˇ ehˇ k'o ̭ nehˬ-eu, "Aˬ gaˇ-euˬ baoˬ neh aˬ yaw ̭ iˇ cu ̭ shawˇ-eu gaˇ kawˆ nga ma ̭ maˬ siˬ." 8Yeˬsuˇ aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ ehˇ nehˬ-eu, "Toˆ-ehˇ ngeuˇ naˇ, aˬ gaˇ-euˬ baoˬ-ahˇ g'oe-awˇ ngaˇ heu lo ̭-ehˇ mˇ lu ̭-eu gaˇ kawˆ, naw ma ̭-ahˇ ngaˇ maˬ ehˇ nehˬ." 9K'oeˇ naˇ, tsawˇ haˬ k'oeˇ deuˬ-ahˇ yaw jeˬ ma jeˬ heu hmˬ Yeˬsuˇ ja mehˬ nehˬ-euˬ meh. "Tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ aˬ ga ̭ ga ̭ yaˇ tiˬ yaˇ yaˇ-awˇ, yaˇ kmˇ mˇ-eu deuˬ-ahˇ mˇ paˆ bi paˆ ya ̭-awˇ, yawˬ k'ahˬ yawˬ miˇ yawˬ-ahˇ g'awˬ myahˇ ni jawˇ-iˇ-euˬ meh. 10Aˬ ga ̭ aˇ siˬ pyaˆ yamˬ tsaˬ laˇ ngeh, yaˇ kmˇ mˇ paˆ paˆ-eu deuˬ jawˇ gaˇ aˬ yaw ̭-euˬ zaˬ k'aˆ tiˬ g'aˬ k'ehˇ g'eh-awˇ, aˬ yaw ̭-ahˇ o ̭-eu aˬ ga ̭ aˇ siˬ bi pi laˬ-iˇ-euˬ meh. Ehˇ k'aw ̭, yaˇ kmˇ mˇ paˆ paˆ-eu tsawˇ haˬ k'oeˇ deuˬ zaˬ k'aˆ k'oeˇ g'aˬ-ahˇ diˬ-awˇ, tiˬ jeˬ-iˬ maˬ bi ̭ ni bi g'o ̭ leˇ-euˬ meh. 11Zaˬ k'aˆ yawˬ g'aˬ yawˬ paˇ pyehˬ g'eh-euˬ meh. K'oeˇ g'aˬ-ahˇ k'aw ̭, aˬ yaw ̭ ma ̭ diˬ-awˇ, sha ̭ dawˇ dui dui paˬ-ehˇ jahˇ nehˬ-awˇ, yaw ̭ ngeh ̭-ehˇ bi g'o ̭ leˇ-euˬ meh. 12Zaˬ k'aˆ smˇ g'aˬ tiˬ g'aˬ paˇ pyehˬ g'eh-euˬ meh. K'oeˇ g'aˬ-ahˇ k'aw ̭ diˬ-awˇ, yaˇ kmˇ la ̭ nyiˇ ba ̭ dzeh-euˬ meh. 13K'oeˇ ngeh, aˬ ga ̭ yaˇ kmˇ-euˬ yaw sahˇ k'oeˇ g'aˬ ehˇ-eu, 'Ngaˇ aˬ joˆ-ehˇ jahˇ paˬ nga. Ngaˇ gaˬ-eu ngaˬ li-ahˇ k'ehˇ g'eh ma. Aˬ yaw ̭-ahˇ maˇ diˇ-aˬ, aˬ yaw ̭ ma ̭ yaw zeu baw-eu duˇ.' 14Ehˇ k'aw ̭, yaˇ kmˇ mˇ paˆ paˆ-eu tsawˇ haˬ k'oeˇ deuˬ aˬ yaw ̭-ahˇ mawˇ ngeh heu lo ̭-ehˇ ehˇ-eu meh. 'Heu g'aˬ-aˬ, aˬ ga ̭ yaˇ kmˇ yaw sahˇ-euˬ aˬ li ngaˇ. Aˬ dui ma ̭ aˬ yaw ̭-ahˇ seh ̭ kaˇ-euˇ. Aˬ yaw ̭-ahˇ o ̭-eu jeˬ biˇ a dui za teh ̭-a' lehˇ ehˇ-eu meh. 15K'oeˇ naˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭ aˬ yaw ̭-ahˇ aˬ ga ̭ yaˇ kmˇ la ̭ nyiˇ biˬ doˆ-awˇ seh ̭-euˬ meh. "K'oeˇ ngeh jawˇ, aˬ ga ̭ yaˇ kmˇ-euˬ yaw sahˇ k'oeˇ g'aˬ aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ aˬ joˆ-ehˇ jahˇ nehˬ nmˇ. 16Aˬ yaw ̭ oe-awˇ, aˬ ga ̭ yaˇ kmˇ mˇ paˆ paˆ-eu tsawˇ haˬ k'oeˇ deuˬ-ahˇ seh ̭-awˇ, yawˬ deuˬ yawˬ-ahˇ aˬ ga ̭ yaˇ kmˇ k'oeˇ kmˇ a nehˬ-awˇ paˇ bi mˇ teh ̭-a." Yeˬsuˇ k'oeˇ lo ̭-ehˇ ehˇ gaˇ tsawˇ haˬ k'oeˇ deuˬ ya gaˬ ngeh, "K'oeˇ lo ̭-ehˇ maˬ pyeu ̭ laˇ k'mˬ-aˇ' lehˇ ehˇ-eu meh. 17Yeˬsuˇ aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ haw-awˇ ehˇ-eu, "Toˆ-ehˇ maˇ-iˬ, Jaˇli ̭ la ̭ k'oeˇ heu lo ̭-ehˇ bo ̭ taˬ-euˬ k'oeˇ, aˬ jeˬ-ahˇ ehˇ maw ̭ ta. 'Nymˇ gawˬ-eu deuˬ maˬ geu ̭ nahˇ-ehˇ, ba ̭ dzeh taˬ-euˬ k'aˬ lo k'oeˇ siˬ, k'aˬ lo dawˬ tawˆ maˬ tseˇ poeˬ-eu, la ̭ coeˇ lo zi ̭ pyeu ̭ laˇ-euˬ meh.' 18K'aˬ lo k'oeˇ siˬ k'oeˇ taˆ k'aˇ ga daˆ-eu tsawˇ haˬ k'eh ̭-iˇ k'oeˆ-iˇ teh ̭-a. K'aˬ lo k'oeˇ siˬ neh k'aˇ bi ga daˆ-euˬ tsawˇ haˬ pyehˆ-iˇ teh ̭-a." 19Zahˇ dawˬ k'o ̭ dawˬ mehˬ-eu saˬ laˬ deuˬ hawˇ-eu piˇ ma aˬ yui ̭ deuˬ, Yeˬsuˇ-ahˇ tiˬ poˆ teh ̭-ehˇ nyeh ̭-eu lehˇ g'eh-eu meh. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, aˬ yaw ̭ yaw jeˬ ma jeˬ ja-eu k'oeˇ aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ ehˇ maw ̭-eu meh lehˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭ g'oˆ siˬ-euˬ meh. Ehˇ k'aw ̭, tsawˇ haˬ aˇ ma ̭-ahˇ aˬ yaw ̭ ma ̭ guˆ-eu miˇ neh maˬ nyeh ̭ peuˬ-a. 20K'oeˇ miˇ neh, aˬ myah yeh ̭ laˇ nga lehˇ aˬ yaw ̭ ma ̭ jawˬ lu ̭-eu meh. K'oeˬ sho-eu tsawˇ haˬ k'ehˇ-awˇ, tsawˇ haˬ yaw muiˬ bi geu ̭-awˇ bi iˇ-euˬ meh. Yeˬsuˇ dawˬ ngehˬ bahˬ gaˇ nyeh ̭-awˇ, miˇ k'ahˬ k'oeˇ k'ahˬ-ahˇ uˆ lahˇ-eu Loˇmaˆ sahˬ paˬ-euˬ la ̭-ahˇ bi a nehˬ-eu g'aˇ duˬ, aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ k'ehˇ g'eh-euˬ meh. 21Aˬ yaw ̭ ma ̭ Yeˬsuˇ-ahˇ ehˇ-eu, "Saˬ laˬ-oˇ, nawˇ dawˇ coe ni ngehˬ-awˇ tmˇ-awˇ, dawˇ coe ni mehˬ-eu tsoˆ-eu tsawˇ haˬ meh lehˇ nga ma ̭ siˬ nya ma. Nawˇ tsawˇ haˬ zaˬ-euˬ myaˆ pyawˬ-ahˇ maˬ haw ni, Miˬyehˇ-euˬ nui k'ahˇ dawˇ coe ni mehˬ-eu meh. 22Loˇmaˆ sahˬ paˬ-ahˇ kawˬ doˆ nehˬ-eu, aˬ dui-euˬ Zahˇ dawˬ k'o ̭ dawˬ-ahˇ bahˬ meh loˇ, maˬ bahˬ-a loˇ lehˇ tiˬ poˆ ehˇ nehˬ la ̭ sheˇ." 23Ehˇ k'aw ̭, aˬ yaw ̭ ma ̭ tsawˇ gahˇ gahˇ gaˇ Yeˬsuˇ haw siˬ-awˇ, heu lo ̭-ehˇ ehˇ nehˬ-euˬ meh. 24"Ngaˬ-ahˇ pyuˇ maˇ byaˆ tiˬ byaˆ bi haw la ̭ sheˇ. Heu gaˇ ahˇ-eu heu aˬ suˇ g'aˬ-euˬ aˇ baˇ hawˇ-eu tsawˇ myahˇ nga." Aˬ yaw ̭ ma ̭ ehˇ-eu, "Loˇmaˆ sahˬ paˬ-euˬ aˇ baˇ meh." 25Yeˬsuˇ aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ ehˇ nehˬ-eu, "Toˆ-ehˇ ngeuˇ naˇ, Loˇmaˆ sahˬ paˬ-euˬ myawˬ Loˇmaˆ sahˬ paˬ-ahˇ bi ̭-awˇ, Miˬyehˇ-euˬ myawˬ Miˬyehˇ-ahˇ bi ̭-awˬ." 26Tsawˇ haˬ aˇ ma ̭ mehˬ shi Yeˬsuˇ dawˬ ngehˬ bahˬ ni aˬ yaw ̭ ma ̭ maˬ jahˇ nya-eu miˇ neh, Yeˬsuˇ-ahˇ aˬ yaw ̭ ma ̭ maˬ nyeh ̭ nya-a. Ehˇ k'aw ̭, Yeˬsuˇ neh ehˇ-euˬ dawˬ-ahˇ zahˬ leˇ-awˇ, ciˬ cuˇ ni jawˇ-euˬ meh. 27Shiˇ-euˬ tsawˇ haˬ maˬ g'o ̭ deh ̭ laˇ nya-aˇ lehˇ ehˇ-eu Saˬduˬgehˇ deuˬ Yeˬsuˇ jawˇ gaˇ laˇ-awˇ, 28heu lo ̭-ehˇ naˇ haˬ-euˬ meh. "Saˬ laˬ-oˇ, Moˇseˬ neh nga ma ̭ g'aˇ duˬ bo ̭ taˬ ya ̭-euˬ zahˇ dawˬ k'o ̭ dawˬ heu lo ̭-ehˇ jaˆ-eu meh. 'Tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ miˬ zaˬ sheuˬ-awˇ, zaˬ maˬ jawˇ le mi naˆ-ehˇ shiˇ naˇ, aˬ yaw ̭-euˬ tsui ̭ maˬ ya bi dahˬ-iˇ ni zaˬ bi jawˇ le-eu g'aˇ duˬ, aˬ yaw ̭-euˬ miˬ zaˬ-ahˇ aˬ yaw ̭-euˬ aˬ nyiˇ paˇ ya bi sheuˬ meh.' 29Mehˇ nmˇ shi ̭ g'aˬ jawˇ-eu meh. Aˬ yui ̭ yui ̭ saˬ g'aˬ miˬ zaˬ sheuˬ-awˇ, zaˬ maˬ jawˇ le mi naˆ-ehˇ shiˇ-euˬ meh. 30K'oeˇ naˇ, aˬ nyiˇ nyiˬ g'aˬ tiˬ g'aˬ paˇ sheuˬ-euˬ meh. 31K'oeˇ naˇ, aˬ nyiˇ smˇ g'aˬ tiˬ g'aˬ paˇ sheuˬ-euˬ meh. Shi ̭ mehˇ nmˇ lu ̭ zaˬ miˬ zaˬ k'oeˇ g'aˬ-ahˇ sheuˬ-awˇ, zaˬ maˬ jawˇ le ni shiˇ jiˇ-euˬ meh. 32Aˇ saˬ saˬ laˇ ngeh, zaˬ miˬ zaˬ k'oeˇ g'aˬ k'aw ̭ shiˇ-euˬ meh. 33Shiˇ-euˬ tsawˇ haˬ deuˬ paˇ g'o ̭ deh ̭ laˇ ngeh nah, zaˬ miˬ zaˬ k'oeˇ g'aˬ aˬ geu g'aˬ-euˬ miˬ zaˬ ya geu ̭ nmˇ. Shi ̭ mehˇ nmˇ lu ̭ aˬ yaw ̭-ahˇ sheuˬ-euˬ meh." 34Aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ Yeˬsuˇ ehˇ nehˬ-eu, "Heu ziˇ-euˬ tsawˇ haˬ deuˬ-aˬ, sheuˬ dahˬ dzaˬ ta ̭-eu meh. 35Ehˇ k'aw ̭, g'o ̭ deh ̭ laˇ-eu geuˇ-awˇ, aˬ kaˇ kaˇ ziˇ la ̭ k'oeˇ ya deh ̭ ya jawˇ-eu tsawˇ haˬ deuˬ-aˬ, sheuˬ dahˬ dzaˬ ta ̭-eu maˬ paˇ baw meh. 36Aˬ yaw ̭ ma ̭-aˬ, mˬ taˆ g'aˬ k'ehˇ lo ̭-ehˇ pyeu ̭ laˇ-awˇ, tiˬ jawˇ-iˬ maˬ shiˇ-a. Aˬ yaw ̭ ma ̭ shiˇ g'aˬ-awˇ paˇ g'o ̭ deh ̭ laˇ-euˬ miˇ neh, Miˬyehˇ-euˬ zaˬ deuˬ pyeu ̭ laˇ-euˬ meh. 37Shiˇ-euˬ tsawˇ haˬ deuˬ aˬ diˇ ya g'o ̭ deh ̭ laˇ meh. Miˬ dzaˬ do ̭-eu baw duˆ gaˇ kawˆ bo ̭ taˬ-euˬ k'oeˇ tsahˇ-ahˇ, Moˇseˬ neh SahˬpaˬMiˬyehˇ-ahˇ, 'Aˬbyaˬhaˬ-euˬ Miˬyehˇ, Iˇtsaˆ-euˬ Miˬyehˇ, Yaˬkoˆ-euˬ Miˬyehˇ' lehˇ kuˇ-euˬ gaˇ kawˆ bo ̭ taˬ-euˬ meh. 38Aˬ yaw ̭-aˬ, shiˇ-euˬ tsawˇ haˬ deuˬ-euˬ Miˬyehˇ maˬ ngeuˇ-a. Deh ̭ lu ̭-eu tsawˇ haˬ deuˬ-euˬ Miˬyehˇ meh. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, aˬ yaw ̭ mehˬ shi dawˬ tawˆ lu ̭ yaw deh ̭ meh." 39Zahˇ dawˬ k'o ̭ dawˬ mehˬ-eu saˬ laˬ tiˬ paˆ na deuˬ ehˇ-eu, "Saˬ laˬ-oˇ, nawˬ neh ehˇ-euˬ tsaˬ dui dui miˇ-a." 40K'oeˇ naˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭ aˬ yaw ̭-ahˇ tiˬ jeˬ-iˬ maˬ naˇ haˬ peuˬ-a. 41Yeˬ suˇ aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ ehˇ nehˬ-eu, "Ka li-aˬ, Daˬbiˇ-euˬ zaˬ meh lehˇ aˬ yaw ̭ ma ̭ aˬ joˆ-ehˇ ehˇ nya ta. 42Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, Daˬbiˇ aˬ yaw ̭ neh Ja ceuˬ-eu sahˬ bo ̭ la ̭ k'oeˇ heu lo ̭-ehˇ ehˇ taˬ-euˬ meh. 'Nawˬ-ahˇ muiˇ-eu tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ, nawˬ-euˬ aˬ kuiˇ pehˬ zaˬ uˬ moˆ, ngaˇ maˬ nyeh ̭ uiˬ jiˇ k'oeˇ keuˆ ni, ngaˬ-euˬ aˇ maˇ paw nuiˇ-awˬ lehˇ, ngaˬ-euˬ sahˬ paˬ kuˇ hawˇ kamˇ-ahˇ SahˬpaˬMiˬyehˇ ehˇ nehˬ-euˬ meh.' 44Daˬbiˇ-euˬ mawˇ do k'aw ̭, aˬ yaw ̭-ahˇ sahˬ paˬ lehˇ kuˇ-eu meh. Toˆ-ehˇ ngeuˇ naˇ, Ka li-aˬ, Daˬbiˇ-euˬ zaˬ aˬ joˆ-ehˇ pyeu ̭ nya ta." 45Tsawˇ haˬ dawˬ tawˆ lu ̭ naˇ haˬ lu ̭ gaˇ, Yeˬsuˇ aˬ yaw ̭-euˬ zaˬ lahˇ deuˬ-ahˇ heu lo ̭-ehˇ ehˇ nehˬ-euˬ meh. 46"Pehˇ k'ahˬ pehˇ mahˇ dm dm-ehˇ cah-awˇ, lehˆ lehˆ kawˆ doe ni aˬ cawˬ yaw zeu baw nehˬ-eu jeˬ-ahˇ geu ̭ maw ̭-eu Zahˇ dawˬ k'o ̭ dawˬ mehˬ-eu saˬ laˬ deuˬ-ahˇ yahˇ-awˬ. Aˬ yaw ̭ maˬ-aˬ, uˬ duˬ tahˬ nymˇ la ̭ k'oeˇ hawˇ-eu bawˬ-iˬ g'eh gaˇ, aˬ cawˬ ta ̭-ehˇ muiˬ dzehˬ-eu nuiˇ duˬ deuˬ-ahˇ nuiˇ maw ̭-eu meh. 47Miˬ coeˬ miˬ ma deuˬ-euˬ nymˇ-ahˇ aˬ yaw ̭ ma ̭ k'aˆ dzaˬ-awˇ, aˬ cawˬ bi mawˇ-eu g'aˇ duˬ guiˬ lahˬ g'awˬ myahˇ ni shaˇ-eu meh. Doeˇ dui dui-eu k'ehˬ-eu k'aˆ-eu jeˬ-ahˇ aˬ yaw ̭ ma ̭ ya daˬ teh ̭-a."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\