LUˇKA ̭ 21

1Yeˬsuˇ haw g'eh ngeh, smˇ muiˬ smˇ baw deuˬ pyuˇ daˬ dawˆ duˬ-ahˇ pyuˇ daˬ dawˆ lu ̭ gaˇ ya mawˇ-euˬ meh. 2K'oeˇ ngeh, shaˬ dui dui-eu miˬ coeˬ miˬ ma tiˬ g'aˬ guiˬ shuiˇ maˇ byaˆ nyiˬ byaˆ dawˆ ahˇ lu ̭ gaˇ aˬ yaw ̭ ya mawˇ-euˬ meh. 3Yeˬsuˇ ehˇ-eu, "Shaˬ dui dui-eu miˬ coeˬ miˬ ma heu g'aˬ aˬ yaw ̭ ma ̭ dawˬ tawˆ lu ̭ myaˆ maˬ tseˇ damˬ-euˬ meh lehˇ, ngaˇ naw ma ̭-ahˇ ehˇ-eu ma. 4Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭-aˬ, g'awˬ mya ni jaˆ-eu la ̭ k'oeˇ yuˇ doˆ-awˇ Miˬyehˇ-ahˇ damˬ-euˬ meh. Ehˇ k'aw ̭, aˬ yaw ̭-aˬ, shaˬ dui dui-eu la ̭ k'oeˇ, aˬ yaw ̭ yaw deh ̭ deh ̭-eu g'aˇ duˬ maˬ dzeˇ ni damˬ jiˇ-euˬ meh." 5Tsawˇ haˬ tiˬ paˆ na deuˬ, Uˬ duˬ tahˬ nymˇ nymˇ ma-ahˇ muiˬ dui dui-eu k'aˬ lo gawˬ-awˇ tsoˆ taˬ-euˬ gaˇ kawˆ hawˇ-eu, k'oeˇ gaˇ Miˬyehˇ-ahˇ aˬ joˆ-ehˇ lawˇ nehˬ shehˇ nehˬ lu ̭-eu gaˇ kawˆ ja poeˬ-eu meh. Ehˇ k'aw ̭, aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ Yeˬsuˇ heu lo ̭-ehˇ ehˇ nehˬ-euˬ meh. 6"Nymˬ-mˇ naw ma ̭ heu deuˬ dawˬ tawˆ lu ̭ ya mawˇ lu ̭ meh. Heu gaˇ k'aˇ gawˬ taˬ-euˬ k'aˬ lo heu deuˬ tiˬ siˬ k'oeˇ taˆ tiˬ siˬ maˬ jaˆ zi ̭ nya ni byaˆ-iˇ jiˇ-eu aˇ nah keuˆ le teh ̭-a." 7Aˬ yaw ̭ ma ̭ Yeˬsuˇ-ahˇ naˇ haˬ-eu, "Saˬ laˬ-oˇ, k'oeˇ lo ̭-ehˇ g'eh-eu jeˬ aˬ myah keuˆ le ta. K'oeˇ lo ̭-ehˇ keuˆ le-eu lehˇ g'eh ngeh, aˬ joˆ-ehˇ pyeu ̭ laˇ gaˇ haw-awˇ ya siˬ ta." 8Yeˬsuˇ ehˇ-eu, "Aˬ cawˬ neh gaˇ ma maˬ bi sheuˬ bahˬ ni yaw gahˇ gahˇ-ehˇ deh ̭-awˬ. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, ngaˬ-euˬ g'aˇ duˬ ngehˬ dah le-euˬ ma lehˇ ehˇ-eu tsawˇ haˬ g'awˬ mya g'aˬ doˆ le-awˇ, 'Ngaˇ aˬ yaw ̭ ma. Aˇ nah aˇ yamˬ k'oeˇ yamˬ keuˆ le-euˬ meh' lehˇ ehˇ teh ̭-a. Aˬ yaw ̭ ma ̭-euˬ mehˬ nah naw ma ̭ taˬ caw teh. 9Guiˇ deuˆ-eu teˇ saˇ hawˇ-eu miˇ k'ahˬ suˬ saˬ-eu gaˇ kawˆ naw ma ̭ ya gaˬ ngeh, taˬ tsawˬ guˆ-iˇ. K'oeˇ lo ̭-ehˇ g'eh-eu jeˬ yaw beh keuˆ le teh ̭-a. Ehˇ k'aw ̭, aˇ saˬ saˬ-eu aˇ yamˬ keuˆ le-euˬ maˬ ngeuˇ-a siˬ." 10K'oeˇ naˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ aˬ yaw ̭ paˇ ehˇ nehˬ-eu, "Miˇ k'ahˬ tiˬ k'ahˬ tiˇ k'ahˬ guiˇ deuˆ-awˇ, tsawˇ jeuˬ tiˬ jeuˬ tiˇ jeuˬ ceh teh ̭-a. 11Miˇ luˆ luˆ dui dui-awˇ, yawˬ gaˇ na lu ̭ meh ̭-eu shu ̭-eu jeˬ hawˇ-eu, yaw jaw naˇ-eu naˇ gawˇ gawˇ ma keuˆ le teh ̭-a. Guˆ dui dui laˇ paˬ-ehˇ g'eh-eu jeˬ hawˇ-eu huiˬ dui dui-eu bi siˬ bi mawˇ-eu jeˬ mˬ-ahˇ neh doˆ le teh ̭-a. 12Ehˇ k'aw ̭, k'oeˇ lo ̭-ehˇ g'eh-eu deuˬ maˬ keuˆ le mi naˆ-ehˇ, aˬ cawˬ naw ma ̭-ahˇ nyeh ̭-awˇ, k'ehˬ nehˬ k'aˆ nehˬ la ̭ teh ̭-a. Yaˇ k'aˬ bi daˇ-eu g'aˇ duˬ, naw ma ̭-ahˇ uˬ duˬ tahˬ nymˇ doe ni nyeh ̭ g'eh-awˇ, pa ̭ kuˆ doe bi nyeh ̭ uˇ teh ̭-a. Naw ma ̭ ngaˬ-euˬ tsawˇ myahˇ-ahˇ g'oe-eu baˬ da neh, sahˬ paˬ sahˬ ma deuˬ-euˬ mehˬ shi, aˬ cawˬ naw ma ̭-ahˇ tsahˇ g'eh teh ̭-a. 13K'oeˇ-aˬ, naw ma ̭ Laˬ k'aˬ cehˇ-eu Guiˬ lahˬ dawˬ gaˇ kawˆ saˇ kiˇ kamˬ-eu g'aˇ duˬ muiˬ-eu aˇ yamˬ meh. 14Naw ma ̭ aˬ cawˬ-ahˇ aˬ joˆ-ehˇ ya ngehˬ ya tmˇ k'o ̭ nehˬ-eu gaˇ kawˆ, aˇ yamˬ maˬ keuˆ laˇ mi naˆ-ehˇ k'ahˬ maˬ lahˇ ni jawˇ-awˬ. 15Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, naw ma ̭-ahˇ muiˇ-eu deuˬ maˬ ja g'aˬ nya-eu dawˬ hawˇ-eu zaˬ siˬ tsawˇ gahˇ, naw ma ̭-ahˇ ngaˇ bi ̭ ma. 16Naw ma ̭-euˬ aˬ da aˬ ma, mehˇ nmˇ, aˬ yui ̭ aˬ nyiˇ hawˇ-eu cawˬ deuˬ neh, naw ma ̭-ahˇ aˬ cawˬ-euˬ aˬ la ̭ la ̭ k'oeˇ bi a nehˬ gaˇ keuˆ-awˇ, tiˬ paˆ na deuˬ-aˬ, seh ̭ gaˇ keuˆ ni ya daˬ teh ̭-a. 17Naw ma ̭ ngaˬ-euˬ tsawˇ myahˇ-ahˇ g'oe-eu miˇ neh, tsawˇ haˬ dawˬ tawˆ lu ̭ naw ma ̭-ahˇ bye teh ̭-a. 18Ehˇ k'aw ̭, naw ma ̭-euˬ uˬ duˬ tsehˇ kahˇ tiˬ kahˇ teh ̭-ehˇ k'aw ̭, cawˆ-iˇ gaˇ maˬ keuˆ-aˇ. 19Naw ma ̭ zi ̭ dah ni kamˬ coeˇ naˇ, deh ̭-eu jeˬ-ahˇ za teh ̭-a. 20"Yeˬluˇsaˬlehˬ meuˬ-ahˇ guiˇ ma ̭ deuˬ jawˬ lahˇ le-euˬ gaˇ ya mawˇ ngeh, meuˬ k'oeˇ meuˬ ya cawˆ-iˇ-eu aˇ yamˬ keuˆ le-euˬ gaˇ siˬ nya-awˬ. 21K'oeˇ ngeh, Yuˇdaˆ miˇ k'ahˬ-ahˇ jawˇ-eu tsawˇ haˬ deuˬ gawˬ jawˬ paw ya cehˆ daˆ-awˇ, meuˬ la ̭ k'oeˇ jawˇ-eu tsawˇ haˬ deuˬ meuˬ la ̭ nyiˇ ya cehˆ doˆ meh. Dahˇ taˆ jawˇ-eu tsawˇ haˬ deuˬ meuˬ-ahˇ maˬ ya uˇ le-a. 22Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, k'oeˇ-aˬ, Jaˇli ̭ la ̭ k'oeˇ k'aˇ ehˇ taˬ-euˬ jeˬ bi byah laˇ-eu g'aˇ duˬ, k'ehˬ-eu k'aˆ-eu aˇ nah deuˬ pyeu ̭-eu meh. 23Aˇ nah aˇ yamˬ k'oeˇ keuˆ le ngeh, aˬ nyiˇ pi lu ̭-eu zaˬ miˬ zaˬ deuˬ hawˇ-eu, zaˬ nahˬ aˬ ma deuˬ shaˬ zahˬ na ̭ dui dui teh ̭-a. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, noeˬ shaˬ dui dui-eu jeˬ miˇ k'ahˬ heu k'ahˬ k'oeˇ taˆ keuˆ le-awˇ, Miˬyehˇ nui ma pehˇ-eu jeˬ tsawˇ jeuˬ heu jeuˬ k'oeˇ taˆ teuˇ le teh ̭-a. 24Aˬ yaw ̭ ma ̭ mi cehˇ k'ehˬ-ahˇ ya shiˇ-awˇ, aˬ cawˬ miˇ k'ahˬ doe ni bi nyeh ̭ byoˆ g'eh teh ̭-a. Yeˬluˇsaˬlehˬ meuˬ-aˬ, aˬ cawˬ tsawˇ jeuˬ neh bi nawˬ pahˬ teh ̭-a. Aˬ cawˬ tsawˇ jeuˬ k'oeˇ deuˬ-euˬ aˇ yamˬ maˬ jiˇ k'oeˇ keuˆ ni, bi nawˬ pahˬ taˬ teh ̭-a. 25"Nahˇ ma, ba la, aˬ guiˇ la ̭ k'oeˇ, bi siˬ bi mawˇ-eu g'awˬ mya jeˬ pyeu ̭ doˆ laˇ teh ̭-a. Miˇ tsaˬ tsawˇ jeuˬ deuˬ iˬ ma laˆ shaˆ iˇ luˆ dzeh-awˇ teˇ saˇ mahˇ gaˇ guˆ dui dui-awˇ, zahˬ leˇ tsoˆ leˇ teh ̭-a. 26Miˇ tsaˬ k'oeˇ taˆ keuˆ le teuˇ le-eu lehˇ g'eh-eu jeˬ-ahˇ tsawˇ haˬ zaˬ deuˬ noeˬ mawˇ-awˇ, mya ̭ leˇ teh ̭-a. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, mˬ taˆ-euˬ baoˬ deuˬ luˆ laˇ nyeh laˇ jiˇ teh ̭-a. 27K'oeˇ naˇ, Tsawˇhaˬ-euˬ Zaˬmaˇ mˬ dmˇ dziˬ-awˇ, baoˬ hawˇ-eu yaw sheh ̭ k'ahˬ sehˇ huiˬ dui dui-eu la ̭ k'oeˇ oe gaˇ ya mawˇ teh ̭-a. 28Heu lo ̭-ehˇ g'eh-eu deuˬ pyeu ̭ dahˬ beh laˇ ngeh, uˬ duˬ ba ̭ diˇ-awˇ haw-awˬ. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, naw ma ̭-ahˇ ka k'o ̭ le-eu aˇ yamˬ peh laˇ-euˬ meh." 29K'oeˇ naˇ, yaw jeˬ maˬ jeˬ heu hmˬ, aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ Yeˬsuˇ ja mehˬ nehˬ-euˬ meh. "Siˬ guˬ aˇ bawˇ hawˇ-eu, aˇ bawˇ dawˬ tawˆ lu ̭-ahˇ haw-awˬ. 30Aˇ bawˇ baw nmˬ nmˬ laˇ gaˇ naw ma ̭ ya mawˇ ngeh, jawˇ la doˆ le shaw-iˬ meh lehˇ naw ma ̭ siˬ nya meh. 31K'oeˇ lo ̭-ehˇ duˇ ni, gaˇ kawˆ k'oeˇ deuˬ pyeu ̭ doˆ laˇ ngeh, Miˬyehˇ Miˇk'ahˬ keuˆ le-eu dawˬ peh peh laˇ-euˬ meh lehˇ naw ma ̭ siˬ nya-awˬ. 32"Nymˬ-mˇ deh ̭ lu ̭-eu tsawˇ haˬ heu deuˬ maˬ shiˇ jiˇ mi naˆ-ehˇ, gaˇ kawˆ heu deuˬ dawˬ tawˆ lu ̭ pyeu ̭ laˇ teh ̭-a lehˇ, naw ma ̭-ahˇngaˇ maˇ jawˆ ni ehˇ-eu ma. 33Mˬ hawˇ-eu miˇ maˬ jaˆ coeˇ-ehˇ byoˆ-iˇ k'aw ̭, ngaˬ-euˬ dawˬ tiˬ jawˇ-iˬ maˬ byoˆ-iˇ-aˇ. 34"Naw ma ̭ yaw beuˇ beuˇ-ehˇ jawˇ-awˬ. Maˬ ngeuˇ naˇ, dzaˬ boˆ dawˇ boˆ boˆ-eu jeˬ, dzaˬ yeh ̭ dawˇ yeh ̭-eu jeˬ hawˇ-eu, yaw deh ̭ deh ̭-eu gaˇ kawˆ k'ahˬ lahˇ-eu jeˬ naw ma ̭-euˬ nui ma-ahˇ ciˬ tehˬ taˬ-awˇ maˬ noeˬ maˬ duˇ-ehˇ jawˇ lu ̭ ngeh, lahˇ ju-ahˇ pa ̭ leˇ-eu lo ̭-ehˇ, aˇ nah k'oeˇ nah naw ma ̭ k'oeˇ taˆ ja pyuˬ ni bi keuˆ le nmˬ-mˇ. 35Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, miˇ tsaˬ heu k'oeˇ taˆ k'aˇ jawˇ-eu tsawˇ haˬ dawˬ tawˆ lu ̭ k'oeˇ taˆ aˇ nah k'oeˇ nah keuˆ le teh ̭-a. 36Keuˆ le teuˇ le-eu gaˇ kawˆ k'oeˇ deuˬ dawˬ tawˆ lu ̭-ahˇ, naw ma ̭ deh ̭ dzeuˇ jawˇ dzeuˇ nya ni g'aˬ tiˬ byah ahˇ-awˇ, Tsawˇhaˬ-euˬ Zaˬmaˇ mehˬ shi ya yaw ̭ gaˇ deh ̭ keuˆ nya ni, aˬ myah lu ̭ yaw beuˇ beuˇ-ehˇ jawˇ-awˇ guiˬ lahˬ shaˇ-awˬ." 37Yeˬsuˇ-aˬ, yawˬ nah na lu ̭ nah g'ahˇ paw Uˬ duˬ tahˬ nymˇ nymˇ ma la ̭ k'oeˇ mehˬ nehˬ-euˬ meh. Ehˇ k'aw ̭, uˬ ci ̭ ci ̭ le ngeh, Saˬloˬ gawˬ jawˬ-ahˇ ya ̭ leˇ-eu meh. 38Uˬ shawˬ yaw na ̭-ehˇ tsawˇ haˬ dawˬ tawˆ lu ̭ Uˬ duˬ tahˬ nymˇ nymˇ ma-ahˇ le-awˇ, aˬ yaw ̭ mehˬ nehˬ tsoˆ nehˬ gaˇ naˇ haˬ leˇ-eu meh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\