LUˇKA ̭ 22

1Baˬsaˬkaˬ Bawˬ-iˬ lehˇ kuˇ-eu Dehˬ tseˬ maˬ dawˆ-euˬ Kaˬ muˇ dzaˬ-eu Bawˬ-iˬ g'eh-eu aˇ yamˬ peh laˇ-euˬ meh. 2Piˇ ma aˬ yui ̭ deuˬ hawˇ-eu, Zahˇ dawˬ k'o ̭ dawˬ mehˬ-eu saˬ laˬ deuˬ-aˬ, tsawˇ haˬ aˇ ma ̭-ahˇ guˆ-eu meh. K'oeˇ miˇ neh, Yeˬsuˇ-ahˇ ciˬ cuˇ ni seh ̭ k'oeˬ-eu gaˇ ma poˆ lu ̭-eu meh. 3K'oeˇ naˇ, zaˬ lahˇ tseˇ nyi ̭ g'aˬ la ̭ k'oeˇ ahˇ-eu Iˇsaˬgaˬliˬoˆ lehˇ ehˇ-eu Yuˇdaˆ k'oeˇ g'aˬ-ahˇ neh ̭ Saˬdaˬ uˇ leˇ-euˬ meh. 4K'oeˇ miˇ neh, piˇ ma aˬ yui ̭ deuˬ hawˇ-eu uˬ duˬ tahˬ nymˇ nymˇ ma-ahˇ lo ̭ piˇ-eu deuˬ k'oeˇ taˆ uˆ lahˇ-eu yaw huiˬ yaw mahˇ deuˬ jawˇ gaˇ Yuˇdaˆ iˇ-awˇ, Yeˬsuˇ-ahˇ aˬ joˆ-ehˇ ahˬ dzaˬ-eu gaˇ kawˆ ja cawˬ-iˇ-euˬ meh. 5Aˬ yaw ̭ ma ̭ laˬ k'aˬ cehˇ-awˇ, aˬ yaw ̭-ahˇ pyuˇ bi ̭-eu g'aˇ duˬ nui ma tsaˬ-euˬ meh. 6Yuˇdaˆ g'eh nui ma tsaˬ-awˇ, aˬ cawˬ maˬ bi siˬ ni Yeˬsuˇ-ahˇ aˬ yaw ̭ ma ̭-euˬ aˬ la ̭ la ̭ k'oeˇ a ahˇ nehˬ-eu g'aˇ duˬ aˬ myah yeh ̭ laˇ nga lehˇ jawˬ-euˬ meh. 7K'oeˇ naˇ, Baˬsaˬkaˬ dzaˬ byawˇ g'aˇ duˬ yawˇ zaˬ ya seh ̭-eu aˇ nah pyeu ̭-eu Dehˬ tseˬ maˬ ahˇ-eu kaˬ muˇ dzaˬ-eu aˇ nah keuˆ le-euˬ meh. 8Beˬtuˆluˆ hawˇ-eu Yoˇhaˬ aˬ nya ̭-ahˇ Yeˬsuˇ ehˇ nehˬ-eu, 'Naw nya ̭ iˇ-awˇ aˬ dui ma ̭ Baˬsaˬkaˬ dzaˬ byawˇ dzaˬ-eu g'aˇ duˬ lehˬ hmˬ-iˇ-awˬ." 9Aˬ yaw ̭ nya ̭ ehˇ-eu, "Aˬ geu gaˇ lehˬ hmˬ-iˇ nmˇ." 10Yeˬsuˇ ehˇ-eu, "Naw nya ̭ meuˬ-ahˇ uˇ leˇ ngeh, iˇ cu ̭ mui deuˇ oeˬ lahˬ ba ̭ lu ̭-eu tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ-ahˇ ya tahˬ puˬ teh ̭-a. Aˬ yaw ̭ uˇ-iˇ-eu nymˇ-ahˇ keuˆ ni aˬ yaw ̭-euˬ mehˬ nah caw teh g'eh-awˬ. 11K'oeˇ naˇ, nymˇ k'oeˇ nymˇ-euˬ nymˇ sahˇ g'aˬ-ahˇ, 'Saˬlaˬ nyaˇ-eu aˬ yaw ̭ hawˇ-eu aˬ yaw ̭-euˬ zaˬ lahˇ deuˬ Baˬsaˬkaˬ dzaˬ byawˇ dzaˬ-eu g'aˇ duˬ aˇ lawˆ aˬ gaˇ jaˆ ta jeˇ' lehˇ naˇ haˬ-awˬ. 12K'oeˇ ngeh, nymˇ-euˬ la ̭ taˆ tiˆ-ahˇ laˆ saˆ taˬ-awˇ jaˆ-eu aˇ lawˆ lawˆ ma tiˬ lawˆ, naw nya ̭-ahˇ aˬ yaw ̭ mehˬ nehˬ la ̭ teh ̭-a. K'oeˇ gaˇ lehˬ hmˬ dah taˬ-awˬ." 13Aˬ yaw ̭ nya ̭ iˇ haw ngeh, yawˬ jeˬ na lu ̭ Yeˬsuˇ neh ehˇ-euˬ lo ̭-ehˇ jaˆ gaˇ ya mawˇ-awˇ, Baˬsaˬkaˬ dzaˬ byawˇ Lehˬ hmˬ laˆ dawˆ-euˬ meh. 14Baˬsaˬkaˬ dzaˬ byawˇ dzaˬ-eu aˇ yamˬ keuˆ laˇ ngeh, Yeˬsuˇ hawˬ jeh-ahˇ jawˬ leˇ-euˬ meh. G'aˬ k'ehˇ deuˬ k'aw ̭, aˬ yaw ̭ nehˬ-ehˇ jawˬ leˇ-euˬ meh. 15Aˬ yaw ̭ maˬ-ahˇ aˬ yaw ̭ ehˇ nehˬ-eu, "Ngaˇ maˬ ya kamˇ shiˇ mi naˆ-ehˇ, naw ma ̭ nehˬ-ehˇ Baˬsaˬkaˬ dzaˬ byawˇ heu byawˇ dzaˬ ta ̭ maw ̭ dui dui-eu ma. 16Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, Miˬyehˇ Miˇk'ahˬ la ̭ k'oeˇ dzaˬ byawˇ heu-euˬ dawˬ tsui ̭ maˬ byah laˇ k'oeˇ keuˆ ni, dzaˬ byawˇ heu ngaˇ maˬ paˇ dzaˬ ma lehˇ, naw ma ̭-ahˇ ngaˇ ehˇ-eu ma." 17K'oeˇ naˇ, Yeˬsuˇ k'mˬ maˬ ciˬ-awˇ, Miˬyehˇ-euˬ guiˬ lahˬ-ahˇ ja ceuˬ-awˇ ehˇ-eu, "K'mˬ maˬ heu ciˬ-awˇ, tiˬ g'aˬ ui cuiˆ dawˇ-awˬ. 18Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, Miˬyehˇ Miˇk'ahˬ maˬ keuˆ le k'oeˇ keuˆ ni, aˬ ga ̭ dzaˇ uiˇ ngaˇ maˬ paˇ dawˇ ma." 19K'oeˇ lo ̭-ehˇ ehˇ g'aˬ ngeh, aˬ yaw ̭ kaˬ muˇ yuˇ-awˇ, Miˬyehˇ-euˬ guiˬ lahˬ-ahˇ ja ceuˬ-awˇ ngawˬ pyehˬ-euˬ meh. K'oeˇ naˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ biˇ nehˬ-awˇ ehˇ-eu, "Heu-aˬ, naw ma ̭ g'aˇ duˬ lawˇ nehˬ-euˬ ngaˬ-euˬ g'awˇ mawˇ ma. Ngaˬ-ahˇ noeˬ keuˆ-eu la ̭ k'oeˇ heu lo ̭-ehˇ mˇ-awˬ." 20K'oeˇ gaˇ duˇ ni, ci ̭ hawˬ dzaˬ g'aˬ ngeh, aˬ yaw ̭ma ̭-ahˇ k'mˬ maˬ ciˬ nehˬ-awˇ ehˇ-eu, "Heu-aˬ, naw ma ̭ g'aˇ duˬ yoeˇ le-euˬ ngaˬ-euˬ shiˬ baˬ da neh pyeu ̭ laˇ-euˬ dawˬ ma saˇ jaˇ yaw shui ̭ ma. 21"Ehˇ k'aw ̭, ngaˬ-ahˇ ahˬ dzaˬ-eu g'aˬ-euˬ aˬ la ̭-aˬ, ngaˬ nehˬ-ehˇ hawˬ jeh ta ̭ lu ̭ meh. 22Tsawˇ haˬ-euˬ Zaˬmaˇ-aˬ, Miˬyehˇ neh noeˬ tsehˆ taˬ-euˬ lo ̭-ehˇ ya shiˇ teh ̭-a. Ehˇ k'aw ̭, aˬ yaw ̭-ahˇ ahˬ dzaˬ-euˬ g'aˬ ya noeˬ shaˬ dui dui teh ̭-a." 23K'oeˇ ngeh, aˬ yaw ̭ ma ̭ la ̭ k'oeˇ aˬ yaw ̭-ahˇ ahˬ dzaˬ-euˬ g'aˬ aˬ suˇ g'aˬ-a lehˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭ tiˬ g'aˬ tiˇ g'aˬ naˇ haˬ-eu meh. 24Zaˬ lahˇ deuˬ yaw kaˬ, aˬ geu g'aˬ aˬ cawˬ naˆ maˬ tseˇ huiˬ dzehˬ-eu gaˇ kawˆ tsawˇ pyehˇ pyehˇ-eu meh. 25Aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ Yeˬsuˇ ehˇ nehˬ-eu, "Aˬ cawˬ miˇ k'ahˬ-euˬ sahˬ paˬ deuˬ-aˬ, miˇ k'ahˬ zaˬ deuˬ k'oeˇ taˆ baoˬ jaˆ-eu meh. Miˇ k'ahˬ-ahˇ uˆ lahˇ-eu tsawˇ haˬ deuˬ k'aw ̭, guiˬ lahˬ bi ̭-eu tsawˇ haˬ deuˬ lehˇ yawˬ haˇ yawˬ ha kuˇ-eu meh. 26Ehˇ k'aw ̭, naw ma ̭-aˬ, k'oeˇ lo ̭-ehˇ taˬ geu ̭. Naw ma ̭ la ̭ k'oeˇ aˬ cawˬ naˆ maˬ tseˇ huiˬ dzehˬ-eu g'aˬ-aˬ, aˬ cawˬ naˆ maˬ tseˇ nyiˇ-eu g'aˬ lo ̭-ehˇ geu ̭-awˇ, aˬ cawˬ koeˇ taˆ aˬ yui ̭ aˬ tsu geu ̭-eu g'aˬ-aˬ, aˬ cawˬ-euˬ zaˬ k'aˆ lo ̭-ehˇ geu ̭-awˬ. 27Huiˬ dzehˬ-eu g'aˬ aˬ geu g'aˬ-a. Hawˬ jeh-ahˇ jawˬ-awˇ dzaˬ-eu g'aˬ-a loˇ. Hawˬ byawˇ laˆ dawˆ nehˬ-eu g'aˬ-a loˇ. Hawˬ jeh-ahˇ jawˬ-awˇ dzaˬ-eu g'aˬ huiˬ dzehˬ-eu maˬ ngeuˇ-a loˇ. Ehˇ k'aw ̭, ngaˇ-aˬ, naw ma ̭-ahˇ hawˬ byawˇ laˆ dawˆ nehˬ-eu g'aˬ lo ̭-ehˇ duˇ-eu ma. 28"Naw ma ̭ ngaˬ-ahˇ maˬ byehˇ dzeh ni, ngaˬ nehˬ-ehˇ tiˬ kawˆ lo ̭-ehˇ shaˬ-eu zahˬ-eu jeˬ-ahˇ daˬ dzeuˇ la ̭-euˬ meh. 29Ngaˬ Da neh ngaˬ-ahˇ uˆ lahˇ-eu baoˬ bi ̭ la ̭-euˬ lo ̭-ehˇ, naw ma ̭-ahˇ k'aw ̭ baoˬ k'oeˇ ngaˇ bi ̭-eu ma. 30Ngaˇ uˆ lahˇ-eu miˇ k'ahˬ la ̭ k'oeˇ, naw ma ̭ ngaˬ-euˬ hawˬ jeh-ahˇ ya dzaˬ yaw dawˇ ta ̭-awˇ, Iˇsaˬleˬlaˆ tsawˇ jeuˬ tseˇ nyi ̭ jeuˬ k'oeˇ taˆ uˆ lahˇ-eu dzoeˬ dzaˬ nuiˇ mahˬ deuˬ k'oeˇ taˆ, naw ma ̭ nuiˇ-awˇ ya dzoeˬ teh ̭-a. 31"Siˇmoˬ-oˇ, Siˇmoˬ-oˇ, haw taˬ-awˬ. Cehˇ baw shawˇ-eu lo ̭-ehˇ, yaw muiˬ yaw doeˇ siˬ duˬ laˇ ni naw ma ̭ dawˬ tawˆ lu ̭-ahˇ lawˬ haw-eu g'aˇ duˬ, neh ̭ Saˬdaˬ a kawˬ-aˬ za taˬ-euˬ meh. 32Ehˇ k'aw ̭, Siˇmoˬ nawˇ jah-eu jeˬ-ahˇ maˬ ya byehˇ dzeh ni ngaˇ guiˬ lahˬ shaˇ lu ̭-eu ma. Nawˇ noeˬ poˆ-awˇ g'o ̭ k'o ̭ laˇ ngeh, nawˬ-euˬ cawˬ zaˬ lahˇ deuˬ-ahˇ g'aˬ bi ̭ nehˬ-awˬ." 33Beˬtuˆluˆ ehˇ-eu, "Sahˬpaˬ-oˇ, nawˬ nehˬ-ehˇ pa ̭ kuˆ-ahˇ tiˬ kawˆ lo ̭-ehˇ uˇ-awˇ tiˬ gaˇ shiˇ-eu g'aˇ duˬ ngaˇ noeˬ tsehˆ taˬ-euˬ ma." 34Yeˬsuˇ ehˇ-eu, "Beˬtuˆluˆ-oˇ, ngaˇ nawˬ-ahˇ heu lo ̭-ehˇ ehˇ-eu ma. Nymˇ ci ̭ ya poeˇ maˬ doeˇ laˇ mi naˆ-ehˇ, ngaˬ-ahˇ maˬ siˬ lehˇ, smˬ poˆ keuˆ ni nawˇ pyehˇ teh ̭-a." 35K'oeˇ naˇ, Yeˬsuˇ aˬ yaw ̭-euˬ zaˬ lahˇ deuˬ-ahˇ ehˇ nehˬ-eu, "Ngaˇ naw ma ̭-ahˇ, pyuˇ pawˬ behˆ, pehˇ tahˬ, sehˬ nawˆ, heu deuˬ maˬ bi yuˇ ni k'ehˇ g'eh ngeh, naw ma ̭ tiˬ jeˬ paˬ loˬ-euˬ jaˆ te loˇ." Aˬ yaw ̭ ma ̭ ehˇ-eu, "Tiˬ jeˬ-iˬ maˬ loˬ-aˬ." 36Yeˬsuˇ ehˇ-eu, "Ehˇ k'aw ̭, nymˬ-mˇ poˆ jawˇ-aˬ, pyuˇ pawˬ behˆ k'aˇ ahˇ-eu tsawˇ haˬ, pyuˇ pawˬ behˆ pi g'eh-awˬ. Pehˇ tahˬ jaˆ-eu tsawˇ haˬ k'aw ̭, sha ̭ g'eh-awˬ. Mi cehˇ maˬ ahˇ-eu tsawˇ haˬ, yawˬ ha-euˬ pehˇ k'ahˬ ahˬ-awˇ mi cehˇ zeuˇ-awˬ. 37Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, 'Aˬ yaw ̭-ahˇ smˇ k'oeˬ tahˇ joe lo ̭-ehˇ sawˇ nehˬ teh ̭-a' lehˇ ehˇ-eu dawˬ k'oeˇ dawˬ ngaˬ-euˬ k'oeˇ taˆ keuˆ le teh ̭-a. Ngaˬ-euˬ gaˇ kawˆ k'aˇ bo ̭ taˬ-euˬ jeˬ byah laˇ meh." 38Zaˬ lahˇ deuˬ ehˇ-eu, "Sahˬpaˬ-oˇ, haw sheˇ. Heu gaˇ mi cehˇ nyiˬ kahˇ ahˇ ma," Yeˬsuˇ ehˇ-eu, "G'aˬ teh ̭-a." 39Yeˬsuˇ-aˬ, aˬ myah myah aˬ yaw ̭ k'aˇ jahˇ-eu lo ̭-ehˇ, meuˬ-ahˇ neh doˆ-iˇ-awˇ, saˬ loˬ gawˬ jawˬ-ahˇ le-euˬ meh. Zaˬ lahˇ deuˬ k'aw ̭, aˬ yaw ̭ nehˬ-ehˇ le-euˬ meh. 40Jawˇ duˬ k'oeˇ tsahˇ-ahˇ aˬ yaw ̭ le keuˆ ngeh, "Muˇ juˇ juˇ-eu mehˬ nah maˬ ya caw teh g'eh ni guiˬ lahˬ shaˇ-awˬ" lehˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ ehˇ nehˬ-euˬ meh. 41K'oeˇ naˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭ jawˇ gaˇ neh daˇ biˬ tiˬ biˬ kaˬ gaˇ aˬ yaw ̭ iˇ-awˇ, pawˬ tsui ̭ pawˬ dmˬ dmˬ-awˇ guiˬ lahˬ shaˇ-euˬ meh. 42"Aˬ da-oˇ, nawˇ nui ma tsaˬ naˇ shaˬ zahˬ na ̭ dui dui-eu k'mˬ maˬ heu k'mˬ-ahˇ bi dzeuˇ-iˇ la ̭. Ehˇ k'aw ̭, ngaˬ-euˬ nui noeˬ taˬ bi pyeu ̭ la ̭. Nawˬ-euˬ nui noeˬ bi pyeu ̭-awˬ." 43Mˬ taˆ g'aˬ k'ehˇ tiˬ g'aˬ aˬ yaw ̭ jawˇ gaˇ doˆ le-awˇ, aˬ yaw ̭-ahˇ g'aˬ bi ̭ lahˬ nehˬ-euˬ meh. 44Aˬ yaw ̭ nui ma shaˬ zahˬ mˇ dui dui-eu la ̭ k'oeˇ, yaw beh naˆ maˬ tseˇ guiˬ lahˬ paˇ shaˇ dui dui-euˬ meh. Shiˬ miˇ tsa dzaˆ ka-eu lo ̭-ehˇ, aˬ yaw ̭ kuˬ pyuˇ yoeˇ le-euˬ meh. 45Aˬ yaw ̭ guiˬ lahˬ shaˇ lu ̭-eu tuˇ laˇ-awˇ, zaˬ lahˇ deuˬ jawˇ gaˇ g'o ̭-iˇ ngeh, noeˬ shaˬ dui dui-awˇ g'aˬ doeˇ doeˇ-eu miˇ neh, yu ̭ k'aˆ taˬ-euˬ gaˇ ya mawˇ-euˬ meh. 46Aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ aˬ yaw ̭ ehˇ nehˬ-eu, "Naw ma ̭ aˬ jeˬ miˇ neh yu ̭ k'aˆ lu ̭ te. Muˇ juˇ juˇ-eu mehˬ nah maˬ ya caw teh g'eh ni, tuˇ-awˇ guiˬ lahˬ shaˇ-awˬ." 47Yeˬsuˇ dawˬ ngehˬ g'aˬ-eu maˬ dah ni, zaˬ lahˇ tseˇ nyi ̭ g'aˬ la ̭ k'oeˇ ahˇ-eu Yuˇdaˆ lehˇ myahˇ-euˬ g'aˬ mehˬ huˬ huˬ-awˇ, tsawˇ haˬ aˇ ma ̭ tiˬ ma ̭ laˇ keuˆ-euˬ meh. Aˬ yaw ̭ Yeˬsuˇ-ahˇ mehˬ cuˇ cuˇ-eu lehˇ, Yeˬsuˇ-euˬ dawˬ peh le-euˬ meh. 48Ehˇ k'aw ̭, Yeˬsuˇ aˬ yaw ̭-ahˇ ehˇ nehˬ-eu, "Yuˇdaˆ-oˇ, nawˇ Tsawˇhaˬ-euˬ Zaˬmaˇ-ahˇ mehˬ cuˇ tiˬ poˆ cuˇ-awˇ ahˬ dzaˬ-eu lehˇ g'eh-eu ma loˇ." 49Yeˬsuˇ nehˬ-ehˇ jawˇ lu ̭-eu tsawˇ haˬ deuˬ, Yeˬsuˇ-ahˇ nyeh ̭ laˇ-euˬ ngaˇ lehˇ haw siˬ ngeh, "Sahˬpaˬ-oˇ, nga ma ̭ mi cehˇ neh deuˆ ma de" lehˇ ehˇ-eu meh. 50Aˬ yaw ̭ ma ̭ la ̭ k'oeˇ tiˬ g'aˬ, Piˇma Yaw huiˬ g'aˬ-euˬ zaˬ k'aˆ-ahˇ mi cehˇ neh coeˇ-awˇ, naˬ pa ̭ aˇ maˇ paw pyawˬ coeˇ tsehˆ dzeh-euˬ meh. 51Ehˇ k'aw ̭, "G'aˬ-aˇ. Taˬ paˇ jahˇ" lehˇ Yeˬsuˇ ehˇ-awˇ, na pa ̭-ahˇ toeˬ ciˆ-awˇ laˆ taˬ nehˬ-euˬ meh. 52K'oeˇ naˇ, piˇ ma aˬ yui ̭ deuˬ, Uˬ duˬ tahˬ nymˇ nymˇ ma-ahˇ lo ̭ piˇ-eu guiˇ ma ̭ deuˬ k'oeˇ taˆ uˆ lahˇ-eu yaw huiˬ yaw mahˇ deuˬ hawˇ-eu, Uˬ duˬ tahˬ nymˇ nymˇ ma la ̭ k'oeˇ aˬ yui ̭ aˬ tsu geu ̭ lu ̭-eu deuˬ -ahˇ, Yeˬ suˇ heu lo ̭-ehˇ ehˇ nehˬ-eu meh. "Smˇ k'oeˬ tahˇ joe-ahˇ nyeh ̭-eu lo ̭-ehˇ, mi cehˇ hawˇ-eu daˇ kawˬ ba ̭-awˇ naw ma ̭ ngaˬ-ahˇ ya nyeh ̭ laˇ ta loˇ. 53Naw ma ̭ nehˬ-ehˇ Uˬ duˬ tahˬ nymˇ nymˇ ma la ̭ k'oeˇ yawˬ nah na lu ̭ ngaˇ jawˇ lu ̭ ngeh, naw ma ̭ ngaˬ-ahˇ maˬ nyeh ̭-a. Ehˇ kaw ̭, yaw zahˇ-euˬ baoˬ uˆ lahˇ-eu aˇ yamˬ heu yamˬ, naw ma ̭ heu lo ̭-ehˇ mˇ-eu g'aˇ duˬ tsaˬ dui dui-eu aˇ yamˬ meh." 54K'oeˇ naˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭ Yeˬ suˇ-ahˇ nyeh ̭-awˇ, Piˇ ma Yaw huiˬ g'aˬ-euˬ nymˇ-ahˇ sheuˬ g'eh-euˬ meh. Beˬtuˆluˆ-aˬ, naˇ k'ah paw ui cuiˆ gaˇ mahˇ kaˬ gaˇ cah-awˇ caw teh lu ̭-eu meh. 55Kmˇ cehˇ gawˬ lahˇ taˬ-euˬ la ̭ k'oeˇ jaˆ-eu pu ka g'ahˇ ceh aˬ yaw ̭ ma ̭ miˬ dzaˬ baw do ̭-awˇ nuiˇ ngeh, Beˬtuˆluˆ k'aw ̭, ga dzuˇ leˇ-euˬ meh. 56Aˬ yaw ̭ miˬ dzaˬ bya gaˇ nuiˇ lu ̭-eu zaˬ miˬ zaˬ zaˬ k'aˆ tiˬ g'aˬ ya mawˇ ngeh, aˬ yaw ̭-ahˇ haw tsoˆ taˬ-awˇ ehˇ-eu, "Tsawˇ haˬ heu g'aˬ jiˇ Yeˬsuˇ nehˬ-ehˇ jawˇ-euˬ tsawˇ haˬ meh." 57Ehˇ k'aw ̭, Beˬtuˆluˆ tsawˇ pyehˇ pyehˇ-awˇ ehˇ-eu, "Aˬ buˇ-oˇ, aˬ yaw ̭-ahˇ ngaˇ maˬ siˬ nya nya." 58Tiˬ k'ehˬ paˇ keuˆ laˇ ngeh, tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ aˬ yaw ̭-ahˇ paˇ haw siˬ-awˇ ehˇ-eu, "Nawˇ g'eh aˬ yaw ̭ ma ̭-euˬ aˇ muˇ-ahˇ uˇ-eu tsawˇ haˬ meh." Ehˇ k'aw ̭, Beˬtuˆluˆ paˇ pyehˇ-eu, "Mawˬ cawˬ-oˇ, ngaˇ maˬ ngeuˇ." 59Naˬ liˬ tiˬ la ̭ ehˇ g'aˬ ni paˇ kaˇ-iˇ ngeh, tiˬ g'aˬ paˇ ehˇ-eu, "Tsawˇ haˬ heu g'aˬ Yeˬ suˇ nehˬ-ehˇ jawˇ euˬ yaw duˬ baw meh. Aˬ jeˬ miˇ ehˇ naˇ, aˬ yaw ̭ Gaˬliˬlehˇ tsawˇ haˬ meh." 60Ehˇ kaw ̭, Beˬtuˆluˆ pyehˇ-eu, " Mawˬ cawˬ-oˇ, nawˇ ehˇ-eu gaˇ kawˆ teu ngaˇ tiˬ jeˬ-iˬ maˬ siˬ nya nya." Aˬ yaw ̭ k'oeˇ lo ̭-ehˇ ehˇ g'aˬ-eu maˬ dah ni, ya poeˇ doeˇ doˆ laˇ-euˬmeh. 61K'oeˇ ngeh, Sahˬpaˬ Yeˬsuˇ zeuˆ pyawˇ le ̭-awˇ, Beˬtuˆluˆ-ahˇ haw-euˬ meh. "Nymˇ ci ̭ ya poeˇ maˬ doeˇ laˇ mi naˆ-ehˇ, ngaˬ-ahˇ maˬ siˬ lehˇ smˬ poˆ keu ni nawˇ pyehˇ teh ̭-a" lehˇ, Sahˬpaˬ Yeˬsuˇ neh aˬ yaw ̭-ahˇ ehˇ nehˬ-euˬ dawˬ k'oeˇ dawˬ-ahˇ Beˬtuˆluˆ noeˬ doˆ leˇ-euˬ meh. 62K'oeˇ naˇ, Beˬtuˆluˆ doˆ-iˇ-awˇ, ngoeˇ dui dui- euˬ meh. 63Yeˬ suˇ-ahˇ nyeh ̭-awˇ lo ̭ lu ̭-eu tsawˇ haˬ k'oeˇ deuˬ, aˬ yaw ̭-ahˇ naˬ g'a naˬ g'a-ehˇ diˬ-euˬ meh. 64K'oeˇ naˇ aˬ yaw ̭-euˬ myaˆ nuiˆ ka ̭ kaˬ nehˬ-awˇ, "Nawˇ Miˬ yehˇ g'aˇ duˬ ngehˬ dah nya-eu jeˬ maˇ-iˬ, nawˬ-ahˇ naˬ tehˆ tehˆ-euˬ aˬ suˇ g'aˬ nga lehˇ ehˇ haw sheˇ " lehˇ ehˇ nehˬ-euˬ meh. 65K'oeˇ naˇ, aˬ yawˬ ma ̭ aˬ yaw ̭-ahˇ yehˬ bawˬ sehˇ lu-ehˇ g'awˬ mya jeˬ ehˇ niˇ g'a nehˬ-euˬ meh. 66Uˬ bya bya laˇ ngeh, tsawˇ mawˬ tsawˇ k'aˆ deuˬ, piˇ ma aˬ yui ̭ deuˬ hawˇ-eu Zahˇ dawˬ k'o ̭ dawˬ mehˬ-eu saˬ laˬ deuˬ tiˬ gaˇ uiˬ leˇ-awˇ, Yeˬ suˇ-ahˇ Ba ̭ dzah -euˬ mehˬ shi bi sheuˬ la ̭-euˬ meh. 67Aˬ yaw ̭ ma ̭ ehˇ-eu, "Nawˇ Ka li ngeuˇ ma loˇ lehˇ, nga ma ̭-ahˇ ehˇ nehˬ la ̭ sheˇ." Yeˬ suˇ ehˇ-eu, "Ngaˇ ehˇ k'aw ̭ naw ma ̭ maˬ jah-aˇ. 68Ngaˇ naw ma ̭-ahˇ paˇ naˇ haˬ k'aw ̭, naw ma ̭ maˬ ehˇ k'o ̭ nehˬ la ̭-aˇ. 69Ehˇ kaw ̭, aˬ kaˇ naˇ, Tsawˇhaˬ-euˬ Zaˬmaˇ-aˬ, Baoˬhuiˬ-eu Miˬyehˇ-euˬ aˇ maˇ paw ya nuiˇ teh ̭-aˬ." 70K'oeˇ ngeh, aˬ yaw ̭ ma ̭ dawˬ tawˆ lu ̭ ehˇ-eu, "Toˆ-ehˇ ngeuˇ naˇ, nawˇ Miˬyehˇ-euˬ Zaˬmaˇ ngeuˇ te loˇ." Aˬ yaw ̭ ehˇ-eu, "Ngeuˇ meh lehˇ naw ma ̭ ehˇ ngaˇ tawˇ." 71K'oeˇ ngeh jawˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭ ehˇ-eu, "A dui ma ̭ saˇ kiˇ yawˬ-awˇ yawˬ maˬ paˇ loˬ meh. Aˬ yaw ̭-euˬ k'aˬ meh-ahˇ ngehˬ doˆ la ̭-euˬ dawˬ aˬ dui gaˬ duˬ-euˬ ma."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\