LUˇKA ̭ 24

1Tiˬ jaw la ̭ k'oeˇ aˇ dahˬ beh-eu nah uˬ shawˬ yaw na ̭-ehˇ, zaˬ miˬ zaˬ k'oeˇ deuˬ aˬ yaw ̭ ma ̭ neh lehˬ hmˬ taˬ-euˬ tsiˇ yaw saw deuˬ yuˇ-awˇ, lmˬ bymˇ-ahˇ iˇ-euˬ meh. 2K'oeˇ ngeh, lmˬ bymˇ lo k'ahˬ-ahˇ ngawˬ tsoeˬ taˬ-euˬ k'aˬ lo k'oeˇ siˬ ngawˬ dzeh-awˇ jaˆ gaˇ ya mawˇ-euˬ meh. 3Ehˇ k'aw ̭, la ̭ k'oeˇ uˇ-iˇ haw ngeh, Sahˬpaˬ Yeˬsuˇ-euˬ g'awˇ mawˇ maˬ jaˆ gaˇ ya mawˇ-euˬ meh. 4Aˬ yaw ̭ ma ̭ zahˬ leˇ-awˇ jawˇ ngeh, yaw sheh ̭ bya-eu mehˬ tsoeˬ dm lu ̭-eu tsawˇ haˬ nyiˬ g'aˬ aˬ yaw ̭ ma ̭-euˬ dawˬ peh yaw ̭ lu ̭ gaˇ ya mawˇ-euˬ meh. 5Aˬ yaw ̭ ma ̭ tsawˬ guˆ-iˇ-awˇ, baˬ ba miˇ tsa tuˆ ni awˆ byaˆ g'eh ngeh, tsawˇ haˬ k'oeˇ nyiˬ g'aˬ heu lo ̭-ehˇ ehˇ-eu meh. "Naw ma ̭ aˬ jeˬ miˇ neh deh ̭ lu ̭-eu tsawˇ haˬ-ahˇ shiˇ-euˬ deuˬ jawˇ-eu jawˇ duˬ-ahˇ poˆ le teˬ. 6Aˬ yaw ̭ heu gaˇ maˬ paˇ jawˇ meh. Aˬ yaw ̭ g'o ̭ deh ̭ laˇ g'aˬ-euˬ meh. Aˬ yaw ̭ Gaˬliˬlehˇ miˇ k'ahˬ-ahˇ jawˇ ngeh, naw ma ̭-ahˇ aˬ joˆ-ehˇ ehˇ nehˬ la ̭-euˬ gaˇ paˇ noeˬ poˆ haw sheˇ. 7'Tsawˇhaˬ-euˬ Zaˬmaˇ-ahˇ iˬ baˇ zaˬ deuˬ-euˬ aˬ la ̭ la ̭ k'oeˇ a nehˬ-awˇ la ̭ ya ̭ k'oeˇ taˆ bi ta ̭ seh ̭ teh ̭-a. Ehˇ k'aw ̭, smˬ nah byah laˇ naˇ, Miˬyehˇ aˬ yaw ̭-ahˇ paˇ bi g'o ̭ deh ̭ laˇ teh ̭-a' lehˇ ehˇ nehˬ la ̭-euˬ maˬ ngeuˇ-a loˇ." 8K'oeˇ ngeh, zaˬ miˬ zaˬ k'oeˇ deuˬ aˬ yaw ̭ neh ehˇ-euˬ dawˬ k'oeˇ dawˬ-ahˇ noeˬ doˆ leˇ-euˬ meh. 9K'oeˇ naˇ, lmˬ bymˇ-ahˇ neh g'o ̭ leˇ-awˇ, G'aˬ k'ehˇ tseˇ nyi ̭ g'aˬ hawˇ-eu nui deuˬ dawˬ tawˆ lu ̭-ahˇ, gaˇ kawˆ k'oeˇ deuˬ dzawˇ mehˬ nehˬ-euˬ meh. 10Zaˬ miˬ zaˬ k'oeˇ deuˬ-aˬ, Maˬliˇ Maˬgaˬdaˬlaˇ, Yoˇaˬnaˆ, Yaˬkoˆ-euˬ aˬ ma Maˬliˇ aˬ ha ma ̭ meh. Aˬ yaw ̭ ma ̭ hawˇ-eu aˬ yaw ̭ ma ̭ nehˬ-ehˇ jawˇ-eu zaˬ miˬ zaˬ nui deuˬ neh, G'aˬ k'ehˇ deuˬ-ahˇ gaˇ kawˆ k'oeˇ deuˬ dzawˇ nehˬ-euˬ meh. 11Ehˇ k'aw ̭, maˬ ngeuˇ gaˇ ehˇ-eu nga lehˇ noeˬ-awˇ, G'aˬ k'ehˇdeuˬ maˬ jah-a. 12Ehˇ k'aw ̭, Beˬtuˆluˆ tsawˬ tuˇ-awˇ, lmˬ bymˇ-ahˇ cehˆ g'eh-euˬ meh. Aˬ yaw ̭ awˆ k'o ̭-awˇ haw ngeh, mawˇ tawˆ saˬ paˇ teh ̭-ehˇ jaˆ ya ̭-euˬ gaˇ ya mawˇ-euˬ meh. Aˬ yaw ̭ zahˬ leˇ-awˇ g'o ̭-iˇ-euˬ meh. 13Aˬ yaw ̭ k'oeˇ ngeh nah-ahˇ, Yeˬsuˇ mehˬ nah caw teh-euˬ tsawˇ haˬ nyiˬ g'aˬ, Yeˬluˇsaˬlehˬ meuˬ-ahˇ neh shi ̭ laˇ byah ni kaˬ-eu Eˇmaw ̭ pu-ahˇ iˇ-euˬ meh. 14Aˬ yaw ̭ nya ̭ Yeˬsuˇ-ahˇ ta ̭ seh ̭-euˬ gaˇ kawˆ k'oeˇ deuˬ ja ja-ehˇ iˇ lu ̭-eu meh. 15K'oeˇ lo ̭-ehˇ ja ja-ehˇ iˇ lu ̭ ngeh, Yeˬsuˇ aˬ yaw ̭ nya ̭ jawˇ gaˇ oe-awˇ, tiˬ kawˆ lo ̭-ehˇ iˇ-euˬ meh. 16Ehˇ k'aw ̭, aˬ yaw ̭ nya ̭-euˬ myaˆ nuiˆ dehˬ kaˬ taˬ-euˬ lo ̭-ehˇ pyeu ̭-awˇ, aˬ yaw ̭-ahˇ maˬ haw siˬ nya-a. 17"Naw nya ̭ aˬ jeˬ gaˇ kawˆ ja ja-ehˇ cah te" lehˇ Yeˬsuˇ ehˇ nehˬ-euˬ meh. Aˬ yaw ̭ nya ̭ naˬ leˇ-awˇ, myaˆ pyawˬ nyoeˬ k'euˇ ni yaw ̭ lu ̭-eu meh. 18K'oeˇ naˇ, aˬ yaw ̭ nya ̭ la ̭ k'oeˇ, Gaˬloˇpaˇ lehˇ myahˇ-euˬ g'aˬ Yeˬsuˇ-ahˇ ehˇ-eu, "Yeˬluˇsaˬlehˬ meuˬ-ahˇ le-awˇ, nymˬ-mˇ heu myaˆ nah-ahˇ k'oeˇ gaˇ aˬ jeˬ pyeu ̭ ya ̭-euˬ gaˇ kawˆ maˬ siˬ nya-eu, nawˇ maˬ ngeuˇ aˬ suˇ g'aˬ jawˇ nga jeˇ." 19Yeˬ suˇ ehˇ-eu, "Aˬ jeˬ gaˇ kawˆ-a." Aˬ yaw ̭ nya ̭ ehˇ-eu. "Naˬzaˬlehˇ tsawˇ haˬ Yeˬsuˇ-euˬ gaˇ kawˆ tawˇ. Aˬ yaw ̭-aˬ, Miˬyehˇ hawˇ-eu tsawˇ haˬ dawˬ tawˆ lu ̭-euˬ mehˬ shi, mˇ-eu shaˇ-eu ngehˬ-eu tmˇ-eu baoˬ huiˬ dui dui-eu, Miˬyehˇ g'aˇ duˬ ngehˬ dah-eu tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ meh. 20Aˬ yaw ̭-ahˇ seh ̭-eu lehˇ yaˇ k'aˬ bi daˇ tsehˆ-eu g'aˇ duˬ, nga ma ̭-euˬ piˇ ma aˬ yui ̭ deuˬ hawˇ-eu sahˬ paˬ sahˬ ma deuˬ neh a dzeh nehˬ-awˇ, la ̭ ya ̭ k'oeˇ taˆ bi ta ̭ seh ̭-euˬ meh. 21Aˬ yaw ̭ Iˇsaˬleˬlaˆ tsawˇ jeuˬ-ahˇ ka k'o ̭ teh ̭-a lehˇ nga ma ̭ jah-euˬ ma. K'oeˇ uˬ ta ̭, k'oeˇ lo ̭-ehˇ pyeu ̭ dzeuˇ ya ̭-euˬ smˬ nah byah laˇ-euˬ meh. 22K'oeˇ naˇ, nga ma ̭-euˬ aˇ muˇ-ahˇ ta ̭-eu zaˬ miˬ zaˬ tiˬ deuˬ nga ma ̭ zahˬ leˇ paˬ-ehˇ paˇ ja-eu meh. Uˬ shawˬ yaw na ̭-ehˇ aˬ yaw ̭ ma ̭ lmˬ bymˇ-ahˇ iˇ-euˬ nga. 23Ehˇ k'aw ̭, Yeˬsuˇ-euˬ g'awˇ mawˇ maˬ jaˆ gaˇ mawˇ ya ̭-awˇ, k'oeˇ naˇ, yaw sahˇ la ̭ k'oeˇ mˬ taˆ g'aˬ k'ehˇ-ahˇ aˬ yaw ̭ ma ̭ paˇ mawˇ-awˇ, Yeˬsuˇ deh ̭ lu ̭ meh lehˇ, mˬ taˆ g'aˬ k'ehˇ neh aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ ehˇ nehˬ la ̭-euˬ meh lehˇ ja-eu meh. 24Nga ma ̭-euˬ tsawˇ haˬ tiˬ paˆ na deuˬ lmˬ bymˇ-ahˇ iˇ haw ngeh, zaˬ miˬ zaˬ k'oeˇ deuˬ neh k'aˇ ehˇ-euˬ lo ̭-ehˇ jaˆ-awˇ, aˬ yaw ̭-ahˇ maˬ ya mawˇ-aˬ jeˇ." 25K'oeˇ ngeh jawˇ, aˬ yaw ̭ nya ̭-ahˇ Yeˬsuˇ ehˇ nehˬ-eu, "Dawˇ ga-oˇ, Miˬyehˇ g'aˇ duˬ ngehˬ dah-eu tsawˇ haˬ deuˬ neh k'aˇ ehˇ taˬ-euˬ dawˬ tawˆ lu ̭-ahˇ jah tuˆ le ̭-eu g'aˇ duˬ, aˇ naˆ naˆ-ehˇ ga-eu nya. 26Ka li aˬ yaw ̭ yaw sheh ̭ k'ahˬ sehˇ la ̭ k'oeˇ uˇ leˇ nya ni, k'oeˇ deuˬ-ahˇ jeˬ huˬ ya daˬ-eu maˬ ngeuˇ-a loˇ." 27K'oeˇ naˇ, aˬ yaw ̭ nya ̭-ahˇ Yeˬsuˇ ja shaw nehˬ-euˬ meh. Jaˇli ̭ la ̭ k'oeˇ aˬ yaw ̭-euˬ gaˇ kawˆ k'aˇ ehˇ taˬ-euˬ yawˬ jeˬ na lu ̭, Moˇseˬ neh bo ̭-euˬ sahˬ bo ̭ deuˬ-ahˇ neh dahˬ beh-awˇ, Miˬyehˇ g'aˇ duˬ ngeh dah-eu deuˬ neh bo ̭-euˬ sahˬ bo ̭ deuˬ-ahˇ keuˆ ni, aˬ yaw ̭ nya ̭ g'oˆ shaw nya ni Yeˬsuˇ ja mehˬ nehˬ-euˬ meh. 28Aˬ yaw ̭ ma ̭ iˇ lu ̭-eu pu k'oeˇ pu-euˬ pu dzeˇ iˇ keuˆ ngeh, Yeˬsuˇ-aˬ, mehˬ hu paw paˇ iˇ-eu lehˇ g'eh-eu meh. 29Ehˇ k'aw ̭, aˬ yaw ̭ nya ̭ aˬ yaw ̭-ahˇ g'eu tehˬ-awˇ, "Nga nya ̭ nehˬ-ehˇ jawˇ ya ̭-awˬ. Uˬ ci ̭ ci ̭ le-awˇ zahˇ le shaw-iˬ ngaˇ." lehˇ ehˇ-eu meh. K'oeˇ miˇ neh, aˬ yaw ̭ nya ̭ nehˬ-ehˇ iˇ kahˇ la ̭ k'oeˇ uˇ leˇ-awˇ ya ̭-euˬ meh. 30Aˬ yaw ̭ nya ̭ nehˬ-ehˇ hawˬ jawˬ jawˬ leˇ ngeh, aˬ yaw ̭ kaˬ muˇ yuˇ-awˇ dawˬ ngehˬ g'eh nehˬ-euˬ meh. K'oeˇ naˇ, ngawˬ pyehˬ-awˇ aˬ yaw ̭ nya ̭-ahˇ biˇ nehˬ-euˬ meh. 31K'oeˇ ngeh, aˬ yaw ̭ nya ̭-euˬ myaˆ nuiˆ pah laˇ-awˇ, aˬ yaw ̭-ahˇ haw siˬ-euˬ meh. Ehˇ k'aw ̭, aˬ yaw ̭-ahˇ maˬ paˇ ya mawˇ ni byoˆ-iˇ-euˬ meh. 32Aˬ yaw ̭ nya ̭ yaw kaˬ ehˇ-eu, "Gaˇ pehˇ-ahˇ aˬ yaw ̭ aˇ nya ̭-ahˇ dawˬ ngehˬ cawˬ laˇ-awˇ Jaˇli ̭ gaˇ kawˆ ja mehˬ nehˬ la ̭ ngeh, nui ma la ̭ k'oeˇ miˬ dzaˬ do ̭-eu lo ̭-ehˇ g'eh law miˇ-a ehˇ lawˬ." 33Aˬ yaw ̭ nya ̭ tiˬ poˆ teh ̭-ehˇ tsawˬ tuˇ-awˇ, Yeˬluˇsaˬlehˬ meuˬ-ahˇ g'o ̭ leˇ-euˬ meh. Zaˬ lahˇ tseˇ nyi ̭ g'aˬ hawˇ-eu nui deuˬ uiˬ leˇ taˬ-awˇ jawˇ gaˇ aˬ yaw ̭ nya ̭ ya mawˇ-euˬ meh. 34"Sahˬpaˬ Yeˬsuˇ g'o ̭ deh ̭ laˇ-euˬ yaw duˬ baw meh. Aˬ yaw ̭-euˬ g'awˇ mawˇ Siˇmoˬ-ahˇ bi mawˇ le-euˬ meh" lehˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭ ehˇ lu ̭-eu meh. 35K'oeˇ ngeh, gaˇ pehˇ-ahˇ pyeu ̭ laˇ-euˬ gaˇ kawˆ maˬ ehˇ, kaˬ muˇ ngawˬ pyehˬ ngeh hawˇ-eu aˬ yaw ̭ nya ̭ aˬ yaw ̭-ahˇ haw siˬ-euˬ gaˇ kawˆ maˬ ehˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ aˬ yaw ̭ nya ̭ dzawˇ mehˬ nehˬ-euˬ meh. 36Aˬ yaw ̭ ma ̭ k'oeˇ lo ̭-ehˇ ja lu ̭ ngeh, Yeˬsuˇ aˬ yaw ̭ ma ̭-euˬ g'ahˇ ceh yaw ̭ le-awˇ, "Naw ma ̭ k'oeˇ taˆ nui saˇ o ̭-eu jeˬ jaˆ lu ̭-uˇ" lehˇ ehˇ-eu meh. 37Ehˇ k'aw ̭, aˬ yaw ̭ ma ̭ zahˬ leˇ-awˇ, tsawˬ guˆ-iˇ-eu la ̭ k'oeˇ, yaw sahˇ mawˇ le-euˬ nga lehˇ noeˬ-euˬ meh. 38K'oeˇ ngeh, aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ aˬ yaw ̭ ehˇ nehˬ-eu, "Aˬ jeˬ miˇ neh naw ma ̭ nui ma suˬ saˬ-awˇ tsawˬ toeˬ tsawˬ daˆ-ehˇ noeˬ lu ̭ te. 39Ngaˬ-euˬ aˬ kuiˇ aˬ la ̭-ahˇ haw sheˇ. Maˇ maˇ ni ngaˇ ma. Ngaˬ-ahˇ toeˬ haw sawˆ haw-awˇ, haw duˬ sheˇ. Yaw sahˇ ngeuˇ lawˬ naˇ, heu lo ̭-ehˇ shaˬ yoeˬ hawˇ-eu shaˬ jiˇ maˬ baw-aˇ." 40Aˬ yaw ̭ k'oeˇ lo ̭-ehˇ ehˇ g'aˬ-awˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ aˬ yaw ̭-euˬ aˬ kuiˇ aˬ la ̭ bi haw-euˬ meh. 41Aˬ yaw ̭ ma ̭ zahˬ leˇ-awˇ laˬ k'aˬ cehˇ dui dui k'aw ̭, maˬ jah duˬ nya-ehˇ shaˬ lu ̭-eu meh. K'oeˇ miˇ neh, "Dzaˬ-eu tiˬ jeˬ paˬ maˬ jaˆ loˇ" lehˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ aˬ yaw ̭ naˇ haˬ-euˬ meh. 42Aˬyaw ̭ ma ̭ aˬ yaw ̭-ahˇ ngaˬ sha tehˬ ba-euˬ bi ̭ nehˬ-euˬ meh. 43Aˬ yaw ̭ yuˇ-awˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭-euˬ mehˬ shi dzaˬ-euˬ meh. 44K'oeˇ naˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ aˬ yaw ̭ heu lo ̭-ehˇ ehˇ nehˬ-euˬ meh. "Moˇseˬ-euˬ Zahˇ dawˬ k'o ̭ dawˬ la ̭ k'oeˇ maˬ ehˇ, Miˬyehˇ g'aˇ duˬ ngehˬ dah-eu deuˬ neh bo ̭ taˬ-euˬ sahˬ bo ̭ deuˬ la ̭ k'oeˇ maˬ ehˇ, Ja ceuˬ-eu sahˬ bo ̭ la ̭ k'oeˇ maˬ ehˇ, ngaˬ-euˬ gaˇ kawˆ bo ̭ taˬ-euˬ yawˬ jeˬ na lu ̭, heu lo ̭-ehˇ pyeu ̭ laˇ-awˇ ya byah laˇ meh lehˇ, ngaˇ naw ma ̭ nehˬ-ehˇ jawˇ ngeh neh naw ma ̭-ahˇ ehˇ nehˬ-euˬ ma." 45K'oeˇ ngeh, Jaˇ li ̭-ahˇ g'oˆ shaw nya ni, aˬ yaw ̭ ma ̭-euˬ nui ma-ahˇ aˬ yaw ̭ pah nehˬ-euˬ meh. 46K'oeˇ naˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ heu lo ̭-ehˇ ehˇ nehˬ-euˬ meh. "Jaˇli ̭ la ̭ k'oeˇ heu lo ̭-ehˇ bo ̭ taˬ-euˬ meh. Ka li-aˬ, seh ̭ gaˇ ya daˬ-awˇ, smˬ nah byah laˇ naˇ, Miˬyehˇ neh paˇ bi g'o ̭ deh ̭ laˇ teh ̭-a. 47K'oeˇ naˇ, Yeˬluˇsaˬlehˬ meuˬ-ahˇ neh dahˬ beh-awˇ, tsawˇ jeuˬ dawˬ tawˆ lu ̭-ahˇ iˬ baˇ noeˬ poˆ-eu gaˇ kawˆ hawˇ-eu, Miˬyehˇ iˬ baˇ pyehˬ nehˬ-eu gaˇ kawˆ, aˬ yaw ̭-euˬ tsawˇ myahˇ uˬ moˆ ya mehˬ nehˬ-iˇ meh lehˇ bo ̭ taˬ-euˬ meh. 48Naw ma ̭-aˬ, gaˇ kawˆ heu g'aˇ duˬ saˇ kiˇ ya kamˬ-eu tsawˇ haˬ deuˬ meh. 49Ngaˬ Da neh ngaˬ-ahˇ bi ̭ taˬ-euˬ saˇ jaˇ dawˬ, naw ma ̭-ahˇ ngaˇ paˇ bi ̭-eu ma. Ehˇ k'aw ̭, mˬ taˆ-euˬ baoˬ naw ma ̭ k'oeˇ taˆ maˬ keuˆ le k'oeˇ keuˆ ni, meuˬ la ̭ k'oeˇ naw ma ̭ ya dawˬ tawˬ meh." 50K'oeˇ naˇ, Yeˬsuˇ neh aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ Beˬtaˬniˇ pu dawˬ peh keuˆ ni sheuˬ keuˆ g'eh-awˇ, aˬ la ̭ ba ̭ diˇ-awˇ aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ dawˬ ngehˬ g'eh nehˬ-euˬ meh. 51Aˬ yaw ̭ dawˬ ngehˬ g'eh nehˬ g'aˬ ngeh, aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ g'awˬ-iˇ-awˇ, mˬ k'oeˇ taˆ bi sheuˬ daˆ k'o ̭ le ̭-euˬ meh. 52Aˬ yaw ̭ ma ̭ aˬ yaw ̭-ahˇ uˬ duˬ tahˬ ya ̭-awˇ, Yeˬluˇsaˬlehˬ meuˬ-ahˇ laˬ k'aˬ tiˬ cehˇ g'o ̭ leˇ-euˬ meh. 53K'oeˇ naˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭ Uˬ duˬ tahˬ nymˇ nymˇ ma la ̭ k'oeˇ teh ̭-ehˇ Miˬyehˇ-ahˇ ja ceuˬ ja ceuˬ-ehˇ jawˇ-euˬ meh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\