LUˇKA ̭ 4

1Yeˬsuˇ-aˬ, Muiˬ-eu shawˇ-eu Yaw sahˇ Miˬyehˇ tiˬ byah ni ahˇ-eu la ̭ k'oeˇ Yawˇdaˬ lawˇ baˬ-ahˇ neh g'o ̭ laˇ-awˇ, Yaw sahˇ Miˬyehˇ neh aˬ yaw ̭-ahˇ bawˇ tsahˬ bawˇ dahˇ-ahˇ sheuˬ g'eh-euˬ meh. 2K'oeˇ gaˇ, Neh ̭sahˬpaˬ aˬ yaw ̭-ahˇ muˇ juˇ juˇ gaˇ oeˬ tseˇ nah byah ni ya daˬ-euˬ meh. Aˇ yamˬ k'oeˇ myah ni g'eh-eu la ̭ k'oeˇ, aˬ yaw ̭ tiˬ jeˬ-iˬ maˬ dzaˬ-euˬ miˇ neh, aˇ yamˬ k'oeˇ dzeuˇ ngeh jawˇ, hawˬ meh ̭ meh ̭ dui dui laˇ-euˬ meh. 3K'oeˇ ngeh, Neh ̭sahˬpaˬ aˬ yaw ̭-ahˇ ehˇ nehˬ-eu, "Nawˇ Miˬyehˇ-euˬ Zaˬmaˇ pyeu ̭-eu ngeuˇ naˇ, K'aˬ lo heu deuˬ-ahˇ kaˬ muˇ pyeu ̭ laˇ-awˬ lehˇ dawˬ bi ̭-awˬ tawˇ." 4Yeˬsuˇ aˬ yaw ̭-ahˇ ehˇ k'o ̭ nehˬ-eu, "'Dzaˬ dzaˬ dawˇ dawˇ baˬ da neh teh ̭-ehˇ tsawˇ haˬ zaˬ yaw deh ̭ deh ̭ nya-eu maˬ ngeuˇ-a' lehˇ, Jaˇli ̭ la ̭ k'oeˇ ehˇ taˬ-euˬ meh." 5K'oeˇ naˇ, Neh ̭sahˬpaˬ aˬ yaw ̭-ahˇ yaw goˇ-ahˇ sheuˬ daˆ g'eh-awˇ, miˇ tsaˬ k'oeˇ taˆ k'aˇ jaˆ-eu miˇ k'ahˬ dawˬ tawˆ lu ̭-ahˇ tiˬ k'ehˇ laˇ k'ehˬ bi mawˇ-euˬ meh. 6Neh ̭sahˬpaˬ ehˇ-eu, "Miˇ k'ahˬ heu deuˬ-ahˇ uˆ lahˇ-eu baoˬ dawˬ tawˆ lu ̭ hawˇ-eu pyuˇ shuiˇ myawˬ gahˬ dawˬ tawˆ lu ̭ nawˬ-ahˇ ngaˇ bi ̭ ma. Heu deuˬ dawˬ tawˆ lu ̭ ngaˬ-ahˇ a nehˬ jiˇ la ̭-euˬ miˇ neh, ngaˇ k'aˇ bi ̭ maw ̭-eu g'aˬ-ahˇ bi ̭ nya ma. 7Teu miˇ neh, nawˇ ngaˬ-ahˇ uˬ duˬ tahˬ naˇ, dawˬ tawˆ lu ̭ nawˬ-euˬ pyeu ̭ laˇ teh ̭-a." 8Yeˬsuˇ aˬ yaw ̭-ahˇ ehˇ k'o ̭ nehˬ-eu, "'Nawˬ-euˬ Miˬyehˇ pyeu ̭-eu SahˬpaˬMiˬyehˇ-ahˇ teh ̭-ehˇ nawˇ uˬ duˬ ya tahˬ-awˇ, aˬ yaw ̭-euˬ nui k'ahˇ teh ̭-ehˇ ya mˇ meh' lehˇ, Jaˇli ̭ la ̭ k'oeˇ ehˇ taˬ-euˬ meh." 9K'oeˇ naˇ, Neh ̭sahˬpaˬ neh Yeˬsuˇ-ahˇ Yeˬluˇsaˬlehˬ meuˬ-ahˇ sheuˬ g'eh-awˇ, Uˬ duˬ tahˬ nymˇ nymˇ ma-euˬ goˇ dui dui-eu k'aˬ boeˬ k'oeˇ taˆ sheuˬ taˬ-awˇ ehˇ nehˬ-eu, "Nawˇ Miˬyehˇ-euˬ Zaˬmaˇ pyeu ̭-eu ngeuˇ naˇ, heu gaˇ neh tsawˬ ka haw sheˇ. 10Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, Jaˇli ̭ la ̭ k'oeˇ heu lo ̭-ehˇ ehˇ taˬ-euˬ meh. 'Nawˬ-ahˇ bi bo saˆ-eu g'aˇ duˬ, Miˬyehˇ aˬ yaw ̭-euˬ mˬ taˆ g'aˬ k'ehˇ deuˬ-ahˇ k'ehˇ le ̭ teh ̭-a.' 11'Nawˬ-euˬ aˬ kuiˇ k'aˬ lo-ahˇ maˬ bi ga zaw ni, aˬ yaw ̭ ma ̭ nawˬ-ahˇ ciˬ teh ̭-a' lehˇ k'aw ̭ ehˇ taˬ-euˬ meh." 12Yeˬsuˇ aˬ yaw ̭-ahˇ ehˇ k'o ̭ nehˬ-eu, "'Nawˬ-euˬ Miˬyehˇ pyeu ̭-eu Sahˬpaˬ Miˬyehˇ-ahˇ nawˇ maˬ ya lawˬ haw-a' lehˇ, Jaˇli ̭ la ̭ k'oeˇ bo ̭ taˬ-euˬ meh." 13Neh ̭sahˬpaˬ neh Yeˬsuˇ-ahˇ yawˬ jeˬ na lu ̭ lawˬ haw-awˇ muˇ juˇ juˇ g'aˬ ngeh, Yeˬsuˇ-ahˇ tiˬ k'ehˬ tiˬ yamˬ byehˇ taˬ ya ̭-awˇ doˆ-iˇ-euˬ meh. 14K'oeˇ naˇ, Gaˬliˬlehˇ miˇ k'ahˬ-ahˇ Yeˬsuˇ g'o ̭ leˇ-euˬ meh. Muiˬ-eu shawˇ-eu Yaw sahˇ Miˬyehˇ-euˬ baoˬ aˬ yaw ̭ k'oeˇ taˆ jaˆ-euˬ meh. Aˬ yaw ̭-euˬ gaˇ kawˆ miˇ k'ahˬ k'oeˇ k'ahˬ gaˬ doe-iˇ-euˬ meh. 15K'oeˇ naˇ, uˬ duˬ tahˬ nymˇ la ̭ k'oeˇ aˬ yaw ̭ mehˬ nehˬ tsoˆ nehˬ-awˇ, tsawˇ haˬ yawˬ g'aˬ na lu ̭ aˬ yaw ̭-ahˇ ja ceuˬ-euˬ meh. 16K'oeˇ naˇ, Yeˬsuˇ-aˬ, aˬ yaw ̭ huiˬ laˇ-euˬ jawˇ duˬ pyeu ̭-eu Naˬzaˬlehˇ meuˬ-ahˇ iˇ-awˇ, Jawˇ nah keuˆ laˇ ngeh, aˬ myah myah k'aˇ daˆ leˇ-euˬ lo ̭-ehˇ, uˬ duˬ tahˬ nymˇ-ahˇ daˆ leˇ-euˬ meh. Aˬ yaw ̭ Jaˇli ̭ gui-eu lehˇ tuˇ laˇ ngeh, 17Miˬyehˇ g'aˇ duˬ ngehˬ dah-eu Iˇsaˬyaˇ neh bo ̭ taˬ-euˬ sahˬ bo ̭ aˬ yaw ̭-ahˇ bi ̭ nehˬ-euˬ meh. Aˬ yaw ̭ sahˬ bo ̭ k'oeˇ yoˆ puiˇ haw ngeh, heu lo ̭-ehˇ bo ̭ taˬ-euˬ tsahˇ-ahˇ puiˇ zaˬ-euˬ meh. 18"Sahˬpaˬ Miˬyehˇ-euˬ Yaw sahˇ-aˬ, ngaˬ-euˬ k'oeˇ taˆ keuˆ le-euˬ meh. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, shaˬ-eu zahˬ-eu tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ, guiˬ lahˬ dawˬ bi mehˬ-eu g'aˇ duˬ, aˬ yaw ̭ ngaˬ-ahˇ tseˇ doˆ-euˬ meh. pa ̭ taˬ-euˬ deuˬ-ahˇ pyehˬ nehˬ-awˇ, myaˆ beh ̭ deuˬ myaˆ nuiˆ mawˇ laˇ ni, bi k'ehˬ-euˬ deuˬ ya law-iˇ ni, dawˬ tsa ̭ dawˬ dzawˇ mˇ-eu g'aˇ duˬ, aˬ yaw ̭ ngaˬ-ahˇ k'ehˇ le ̭-euˬ meh. 19Sahˬpaˬ Miˬyehˇ g'awˬ shaˬ gaˬ-eu, aˇ k'o ̭ keuˆ le taˬ-euˬ gaˇ kawˆ, ngaˇ tsa ̭ gaˬ guˇ gaˬ le-euˬ ma." 20K'oeˇ naˇ, sahˬ bo ̭ k'oeˇ yoˆ k'o ̭-awˇ, uˬ duˬ tahˬ nymˇ-ahˇ sheuˬ g'eh-eu g'aˬ-ahˇ bi ̭ k'o ̭ nehˬ-awˇ nuiˇ-euˬ meh. Uˬ duˬ tahˬ nymˇ la ̭ k'oeˇ k'aˇ jawˇ-eu tsawˇ haˬ dawˬ tawˆ lu ̭, aˬ yaw ̭-ahˇ haw tsoˆ taˬ-euˬ meh. 21Aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ aˬ yaw ̭ ehˇ nehˬ-eu, "Naw ma ̭ ya gaˬ g'aˬ-euˬ Jaˇli ̭ aˇ deuˆ heu deuˆ iˬ nah naw ma ̭ naˇ haˬ lu ̭ ngeh byah laˇ-euˬ meh." 22Aˬ yaw ̭ ma ̭ dawˬ tawˆ lu ̭ aˬ yaw ̭-ahˇ ja ceuˬ-eu meh. Aˬ yaw ̭-euˬ k'aˬ meh-ahˇ ngehˬ doˆ la ̭-euˬ muiˬ dui dui-eu dawˬ deuˬ-ahˇ aˬ yaw ̭ ma ̭ zahˬ leˇ-awˇ ehˇ-eu, "Tsawˇ haˬ teu g'aˬ Yoˇsehˆ-euˬ aˬ li maˬ ngeuˇ-a loˇ." 23K'oeˇ naˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ Yeˬsuˇ heu lo ̭-ehˇ ehˇ nehˬ-euˬ meh. "'Saˬ laˬ g'oˬ-oˇ, yawˬ ha-euˬ naˇ gawˇ jeˬ huˬ laˆ taˬ-awˬ' lehˇ ehˇ-eu dawˬ daˬ lo ̭-ehˇ, naw ma ̭ ngaˬ-ahˇ ehˇ maw ̭ teh ̭-a lehˇ ngaˇ siˬ nya ma. Gaˬbeˬneˬoˬ meuˬ-ahˇ ngaˬ neh mˇ mehˬ ya ̭-euˬ jeˬ, heu gaˇ jiˇ mˇ mehˬ haw sheˇ lehˇ naw ma ̭ ehˇ maw ̭ teh ̭-a. 24Ngaˇ naw ma ̭-ahˇ dawˇ coe ni ehˇ nehˬ nyaˇ. Miˬyehˇ g'aˇ duˬ ngehˬ dah-eu tsawˇ haˬ-ahˇ, aˬ yaw ̭-euˬ jawˇ k'ahˬ la ̭ k'oeˇ aˬ cawˬ maˬ taˬ huiˬ nehˬ-a. 25Ngaˇ maˇ jawˆ ni ehˇ nehˬ nyaˇ. Smˇ k'o ̭ uˬ ta ̭ tiˬ paˆ keuˆ ni uˬ yehˇ maˬ yehˇ le ni jaˆ-euˬ miˇ neh, miˇ k'ahˬ k'ahˬ lah ni meh ̭ dui shu ̭ dui dui-eu jeˬ keuˆ le-euˬ Eˇliˇyaˆ-euˬ ziˇ k'oeˇ ziˇ-ahˇ, Iˇsaˬleˬlaˆ miˇ k'ahˬ la ̭ k'oeˇ miˬ coeˬ miˬ ma g'awˬ mya ni jawˇ-euˬ meh. 26Ehˇ k'aw ̭, Eˇliˇyaˆ-ahˇ nui g'aˬ jawˇ gaˇ maˬ k'ehˇ g'eh-ehˇ, Siˇdoˬ miˇ k'ahˬ Zaˬleˇpaˇ meuˬ-ahˇ jawˇ-eu miˬ coeˬ miˬ ma tiˬ g'aˬ jawˇ gaˇ teh ̭-ehˇ k'ehˇ g'eh-euˬ meh. 27Eˇliˇshehˇ-euˬ ziˇ-ahˇ k'aw ̭, Iˇsaˬleˬlaˆ miˇ k'ahˬ la ̭ k'oeˇ coiˬ doi naˇ-eu tsawˇ haˬ g'awˬ mya ni jawˇ-eu meh. Ehˇ k'aw ̭, nui g'aˬ-ahˇ maˬ bi muiˬ maˬ bi shawˇ laˇ-ehˇ Suˇliˆ tsawˇ jeuˬ Neˬmaˬ tiˬ g'aˬ-ahˇ teh ̭-ehˇ bi muiˬ bi shawˇ laˇ-euˬ meh." 28Aˬ yaw ̭ k'oeˇ lo ̭-ehˇ ehˇ gaˇ, uˬ duˬ tahˬ nymˇ la ̭ k'oeˇ jawˇ-eu tsawˇ haˬ deuˬ nui ma pehˇ dui dui-euˬ meh. 29Aˬ yaw ̭ ma ̭ tsawˬ tuˇ laˇ-awˇ, Yeˬsuˇ-ahˇ meuˬ meuˬ dzeˇ g'eu doˆ g'eh-awˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭-euˬ meuˬ jaˆ-eu gawˬ jawˬ k'oeˇ jawˬ-euˬ uˬ du tsahˇ daˆ g'eh-euˬ meh. Aˬ yaw ̭ ma ̭ aˬ yaw ̭-ahˇ lo guˇ-ahˇ biˬ ka nehˬ-eu lehˇ g'eh-eu meh. 30Ehˇ k'aw ̭, tsawˇ haˬ aˇ ma ̭-euˬ g'ahˇ ceh aˬ yaw ̭ iˇ paˆ doˆ g'eh-euˬ meh. 31K'oeˇ naˇ, Gaˬliˬlehˇ miˇ k'ahˬ Gaˬbeˬneˬoˬ meuˬ-ahˇ Yeˬsuˇ iˇ-euˬ meh. Jawˇ nah ngeh nah k'oeˇ gaˇ mehˬ nehˬ tsoˆ nehˬ-euˬ meh. 32Aˬ yaw ̭ mehˬ nehˬ tsoˆ nehˬ gaˇ aˬ yaw ̭ ma ̭ zahˬ dui dui leˇ-euˬ meh. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, baoˬ ahˇ-eu la ̭ k'oeˇ aˬ yaw ̭ mehˬ nehˬ tsoˆ nehˬ-euˬ meh. 33Uˬ duˬ tahˬ nymˇ k'oeˇ nymˇ la ̭ k'oeˇ, neh ̭ yaw jaw ̭ uˇ-eu tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ jawˇ-eu meh. Aˬ yaw ̭ yaw k'aˆ-ehˇ guˇ-awˇ, heu lo ̭-ehˇ ehˇ-eu meh. 34"Aˬ huˇ. Naˬzaˬlehˇ meuˬ-ahˇ jawˇ-eu Yeˬsuˇ-oˇ, nawˇ nga ma ̭-ahˇ aˬ jeˬ ta ̭ te. Nga ma ̭-ahˇ laˆ cawˆ le-eu lehˇ heu gaˇ oe teˬ loˇ. Nawˬ-ahˇ ngaˇ siˬ nya ma. Nawˇ-aˬ, Miˬyehˇ-euˬ muiˬ-eu shawˇ-eu g'aˬ meh." 35Neh ̭ k'oeˇ mawˇ-ahˇ Yeˬsuˇ dawˬ bi ̭-awˇ ehˇ-eu, "Ciˬ cuˇ ni jawˇ-awˇ tsawˇ haˬ teu g'aˬ-euˬ la ̭ k'oeˇ neh doˆ le-awˬ." Neh ̭ k'oeˇ mawˇ tsawˇ haˬ k'oeˇ g'aˬ-ahˇ aˬ yaw ̭ ma ̭-euˬ mehˬ shi bi coˬ dzeh-awˇ, maˬ laˆ tahˬ maˬ laˆ naˇ nehˬ ni doˆ-iˇ-euˬ meh. 36Tsawˇ haˬ k'oeˇ deuˬ zahˬ leˇ jiˇ-awˇ, tiˬ g'aˬ tiˇ g'aˬ ehˇ-eu, "Dawˬ teu dawˬ aˬ joˆ-ehˇ g'eh-eu dawˬ nga. Aˬ yaw ̭ dawˬ ngehˬ-awˇ neh ̭ yaw jaw ̭-ahˇ dawˬ bi ̭ ngeh, neh ̭ doˆ-iˇ-eu nga laˬ." 37K'oeˇ naˇ, Yeˬsuˇ-euˬ gaˇ kawˆ miˇ k'ahˬ k'oeˇ k'ahˬ gaˬ doe-iˇ-euˬ meh. 38Yeˬsuˇ uˬ duˬ tahˬ nymˇ-ahˇ neh doˆ-iˇ-awˇ, Siˇmoˬ-euˬ nymˇ-ahˇ iˇ-euˬ meh. Siˇmoˬ-euˬ tsawˇ mawˬ zaˬ miˬ zaˬ g'aˬ pyaˬ dui dui-eu meh.Aˬ yaw ̭-ahˇ tiˬ poˆ haw nehˬ-eu g'aˇ duˬ, aˬ yaw ̭ ma ̭ Yeˬsuˇ-ahˇ shaˇ-eu meh. 39Aˬ yaw ̭-euˬ dawˬ peh Yeˬsuˇ yaw ̭ leˇ-awˇ, naˇ gawˇ-ahˇ dehˬ ngeh, pyaˬ-eu taˬ leˇ-awˇ, tiˬ poˆ teh ̭-ehˇ tsawˬ tuˇ laˇ-awˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ hawˬ byawˇ laˆ dawˆ nehˬ-euˬ meh. 40Nahˇ ma ga ahˇ g'aˬ ngeh, naˇ gawˇ g'awˬ mya jeˬ naˇ-eu tsawˇ haˬ g'awˬ mya ni-ahˇ, Yeˬsuˇ jawˇ gaˇ sheuˬ ha laˇ-euˬ meh. Yawˬ g'aˬ na lu ̭ k'oeˇ taˆ aˬ yaw ̭ aˬ la ̭ ba ̭ daˆ nehˬ-awˇ, dawˬ tawˆ lu ̭-ahˇ laˆ taˬ nehˬ-euˬ meh. 41Tsawˇ haˬ g'awˬ mya g'aˬ la ̭ k'oeˇ uˇ-eu neh ̭ deuˬ k'aw ̭, "Nawˇ-aˬ, Miˬyehˇ-euˬ Zaˬmaˇ meh" lehˇ guˇ guˇ-ehˇ doˆ-iˇ jiˇ-euˬ meh. Neh ̭ k'oeˇ deuˬ dawˬ maˬ bi ngehˬ doˆ laˬ ni, Yeˬsuˇ yaw k'aˆ k'aˆ-ehˇ dehˬ-euˬ meh. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, aˬ yaw ̭ Ka li pyeu ̭-eu gaˇ kawˆ aˬ yaw ̭ ma ̭ siˬ nya-eu meh. 42Uˬ bya bya laˇ ngeh, Yeˬsuˇ meuˬ-ahˇ neh doˆ-iˇ-awˇ, ciˬ cuˇ ni g'eh-eu jawˇ duˬ-ahˇ iˇ-euˬ meh. Tsawˇ haˬ aˇ ma ̭ aˬ yaw ̭-ahˇ poˆ mawˇ le-awˇ, tiˬ gaˇ-iˬ maˬ paˇ bi iˇ ni aˬ yaw ̭ ma ̭ nehˬ-ehˇ teh ̭-ehˇ bi jawˇ-eu g'aˇ duˬ leh jeh-euˬ meh. 43Ehˇ k'aw ̭, aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ aˬ yaw ̭ ehˇ nehˬ-eu, "Miˬyehˇ Miˇk'ahˬ gaˇ kawˆ Laˬ k'aˬ cehˇ-eu Guiˬ lahˬ dawˬ heu, meuˬ nui deuˬ-ahˇ k'aw ̭ ngaˇ ya mehˬ-iˇ-a siˬ. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, K'oeˇ lo ̭-ehˇ bi mehˬ-iˇ-eu lehˇ Miˬyehˇ ngaˬ-ahˇ k'ehˇ g'eh le ̭-euˬ meh." 44K'oeˇ naˇ, Yuˇdaˆ miˇ k'ahˬ doe ni, uˬ duˬ tahˬ nymˇ la ̭ k'oeˇ aˬ yaw ̭ dawˬ mehˬ mehˬ-euˬ meh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\