LUˇKA ̭ 6

1Jawˇ nah ngeh nah, Yeˬsuˇ cehˇ yaˇ-ahˇ iˇ paˆ g'eh ngeh, aˬ yaw ̭-euˬ zaˬ lahˇ deuˬ cehˇ nmˇ tseuˆ-awˇ, aˬ la ̭ neh cehˇ pyuˇ tsui ̭ doˆ dzaˬ-euˬ meh. 2Paˬliˬsehˇ tiˬ paˆ na deuˬ ehˇ-eu, "Aˬ jeˬ miˇ neh Jawˇ nah-ahˇ maˬ mˇ k'mˬ-eu jeˬ naw ma ̭ mˇ te." 3Yeˬsuˇ ehˇ-eu, "Daˬbiˇ hawˇ-eu aˬ yaw ̭-euˬ mehˬ nah caw teh-euˬ tsawˇ haˬ deuˬ hawˬ meh ̭ laˇ ngeh, Daˬbiˇ aˬ joˆ-ehˇ jahˇ-euˬ gaˇ kawˆ naw ma ̭ maˬ ya gui haw-aˬ loˇ. 4Miˬyehˇ-euˬ nymˇ la ̭ k'oeˇ aˬ yaw ̭ uˇ leˇ-awˇ, aˬ yaw ̭-euˬ tsawˇ haˬ deuˬ nehˬ-ehˇ tiˬ kawˆ lo ̭-ehˇ, Miˬyehˇ-ahˇ lawˇ nehˬ taˬ-euˬ kaˬ muˇ dzaˬ-euˬ maˬ ngeuˇ-a loˇ. Dzaˇ k'oeˇ piˇ ma deuˬ maˬ ngeuˇ naˇ maˬ dzaˬ k'mˬ-eu maˬ ngeuˇ-a loˇ." 5Yeˬsuˇ paˇ ehˇ-eu, "Tsawˇhaˬ-euˬ Zaˬmaˇ-aˬ, Jawˇ nah-ahˇ uˆ lahˇ-eu Sahˬpaˬ meh." 6Jawˇ nah yawˬ nah yawˬ-ahˇ, Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ-euˬ uˬ duˬ tahˬ nymˇ-ahˇ Yeˬsuˇ uˇ leˇ-awˇ, mehˬ nehˬ tsoˆ nehˬ-euˬ meh. Aˬ la ̭ aˇ maˇ pyawˬ shiˇ-euˬ tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ k'oeˇ gaˇ jawˇ-eu meh. 7Paˬliˬsehˇ deuˬ hawˇ-eu Zahˇ dawˬ k'o ̭ dawˬ mehˬ-eu saˬ laˬ deuˬ Yeˬsuˇ-ahˇ yaw lehˬ poˆ maw ̭-eu miˇ neh, Jawˇ nah ngeh nah aˬ yaw ̭ naˇ gawˇ laˆ taˬ nehˬ nga loˇ lehˇ haw lu ̭-eu meh. 8Yeˬsuˇ aˬ yaw ̭ ma ̭-euˬ nui noeˬ haw mawˇ-awˇ, aˬ la ̭ tiˬ pyawˬ shiˇ-euˬ tsawˇ haˬ k'oeˇ g'aˬ-ahˇ "Heu gaˇ yaw ̭ laˇ-awˬ" lehˇ ehˇ nehˬ ngeh, tsawˇ haˬ k'oeˇ g'aˬ k'oeˇ gaˇ yaw ̭ leˇ-euˬ meh. 9Yeˬsuˇ aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ ehˇ nehˬ-eu, "Naw ma ̭-ahˇ ngaˇ naˇ haˬ nyaˇ. Jawˇ nah ngeh nah Zahˇ dawˬ k'o ̭ dawˬ aˬ dui-ahˇ aˬ jeˬ bi mˇ la ̭ ta. Yaw muiˬ jeˬ bi mˇ la ̭ ta loˇ. Maˬ muiˬ-eu jeˬ bi mˇ la ̭ ta loˇ. Aˬ cawˬ-euˬ sa ̭ laˇ-ahˇ ka k'o ̭-eu jeˬ bi mˇ la ̭ ta loˇ. Aˬ cawˬ-euˬ sa ̭ laˇ-ahˇ laˆ cawˆ-eu jeˬ bi mˇ la ̭ ta loˇ." 10Yeˬsuˇ aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ tiˬ jawˬ haw doe-awˇ, aˬ la ̭ tiˬ pyawˬ shiˇ-euˬ tsawˇ haˬ k'oeˇ g'aˬ-ahˇ "Aˬ la ̭ caw ja-awˬ" lehˇ ehˇ nehˬ-euˬ meh. Tsawˇ haˬ k'oeˇ g'aˬ aˬ la ̭ cawˬ ja ngeh, la ̭ shiˇ shiˇ-eu taˬ leˇ-euˬ meh. 11Ehˇ k'aw ̭, tsawˇ haˬ k'oeˇ deuˬ nui ma pehˇ dui dui-awˇ, Yeˬsuˇ-ahˇ aˬ joˆ-ehˇ jahˇ nehˬ paˬ nga lehˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭ yaw kaˬ bawˬ dzaˬ-euˬ meh. 12Aˇ nah aˇ yamˬ k'oeˇ la ̭ k'oeˇ, Yeˬsuˇ gawˬ jawˬ-ahˇ daˆ leˇ-awˇ guiˬ lahˬ shaˇ-euˬ meh. Uˬ ci ̭ miˇ lah-ehˇ Miˬyehˇ-ahˇ guiˬ lahˬ shaˇ bya-euˬ meh. 13Uˬ bya bya laˇ ngeh, aˬ yaw ̭-euˬ zaˬ lahˇ deuˬ-ahˇ kuˇ-awˇ, tseˇ nyi ̭ g'aˬ tseˇ doˆ-awˇ, g'aˬ k'ehˇ lehˇ myahˇ nehˬ-euˬ meh. 14Tseˇ doˆ-euˬ tseˇ nyi ̭ g'aˬ-aˬ, aˬ yaw ̭ neh Beˬtuˆluˆ lehˇ myahˇ nehˬ-euˬ Siˇmoˬ hawˇ-eu Siˇmoˬ-euˬ aˬ nyiˇ Aˬdehˬlehˬ, Yaˬkoˆ hawˇ-eu Yoˇhaˬ, Piˇliˇpuˆ, Baˬtawˇlaˬmehˇ, 15Ma ̭tehˬ, Toˇmaˆ, Aˬlaˬpehˇ-euˬ aˬ li Yaˬkoˆ, Zeˬloˆ lehˇ kuˇ-eu Siˇmoˬ, 16Yaˬkoˆ-euˬ aˬ li Yuˇdaˆ, aˇ nah Yeˬsuˇ-ahˇ ahˬ dzaˬ-euˬ g'aˬ pyeu ̭-eu Yuˇdaˆ Iˇsaˬgaˬliˬoˆ, heu deuˬ meh. 17Yeˬsuˇ aˬ yaw ̭-euˬ g'aˬ k'ehˇ deuˬ nehˬ-ehˇ gawˬ jawˬ-ahˇ neh za ̭ ka le-awˇ, myaˬ dui dui-eu zaˬ lahˇ deuˬ nehˬ-ehˇ deh ga-ahˇ yaw ̭ lu ̭-eu meh. Yeˬluˇsaˬlehˬ meuˬ-ahˇ jawˇ-eu tsawˇ haˬ deuˬ, iˬ ma laˆ shaˆ lawˇ deh-ahˇ jaˆ-eu Duˇlu meuˬ hawˇ-eu Siˇdoˬ meuˬ-ahˇ jawˇ-eu tsawˇ haˬ deuˬ uˬ ta ̭, Yuˇdaˆ miˇ k'ahˬ k'ahˬ lah ni jawˇ-eu tsawˇ haˬ deuˬ uiˬ laˇ-awˇ, tsawˇ haˬ myaˬ dui dui-eu meh. Aˬ yaw ̭ mehˬ nehˬ tsoˆ nehˬ gaˇ naˇ haˬ-eu g'aˇ duˬ hawˇ-eu, aˬ yaw ̭ neh naˇ gawˇ bi laˆ taˬ-eu g'aˇ duˬ, aˬ yaw ̭ ma ̭ uiˬ laˇ taˬ-euˬ meh. 18Neh ̭ yaw jaw ̭ uˇ-eu baˬ da neh shaˬ lu ̭-eu tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ, aˬ yaw ̭ laˆ taˬ nehˬ-euˬ meh. 19Tsawˇ haˬ aˇ ma ̭ dawˬ tawˆ lu ̭, aˬ yaw ̭-ahˇ ya toeˬ tuˆ ni leh jeh-eu meh. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, aˬ yaw ̭-euˬ la ̭ k'oeˇ baoˬ doˆ le-awˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭ dawˬ tawˆ lu ̭-ahˇ naˇ gawˇ bi taˬ leˇ-eu meh. 20Yeˬsuˇ aˬ yaw ̭-euˬ zaˬ lahˇ deuˬ-ahˇ haw-awˇ ehˇ-eu, "Naw ma ̭ shaˬ-eu zahˬ-eu tsawˇ haˬ deuˬ guiˬ lahˬ huiˬ-eu meh. Aˬjeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, Miˬyehˇ Miˇk'ahˬ naw ma ̭-ahˇ o ̭-eu meh. 21"Naw ma ̭ nymˬ-mˇ meh ̭ lu ̭ shu ̭ lu ̭-eu tsawˇ haˬ deuˬ guiˬ lahˬ huiˬ-eu meh. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, naw ma ̭ ya dzaˬ ya dawˇ dehˆ teh ̭-a. "Naw ma ̭ nymˬ-mˇ ya ngoeˇ-eu tsawˇ haˬ deuˬ guiˬ lahˬ huiˬ-eu meh. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, naw ma ̭ ya uiˇ teh ̭-a. 22"Tsawˇhaˬ-euˬ Zaˬmaˇ mehˬ nah naw ma ̭ caw teh-eu baˬ da neh, aˬ cawˬ naw ma ̭-ahˇ muiˇ-eu, naw ma ̭-ahˇ sawˇ dzeh-awˇ yehˬ bawˬ sehˇ lu-ehˇ ehˇ-eu, naw ma ̭-euˬ tsawˇ myahˇ cawˆ-iˇ ni jahˇ-eu, heu lo ̭-ehˇ g'eh-eu deuˬ-ahˇ naw ma ̭ ya daˬ ngeh, naw ma ̭ guiˬ lahˬ huiˬ-eu meh. 23K'oeˇ lo ̭-ehˇ g'eh-eu jeˬ naw ma ̭ k'oeˇ taˆ keuˆ le ngeh, laˬ k'aˬ cehˇ cehˇ-ehˇ tsawˬ-awˬ. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, mˬ k'oeˇ taˆ naw ma ̭ g'aˇ duˬ lehˬ hmˬ taˬ-euˬ la ̭ sawˬ huiˬ dui dui meh. Miˬyehˇ g'aˇ duˬ ngehˬ dah-euˬ tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ k'aw ̭, aˬ yaw ̭ ma ̭-euˬ aˬ poeˬ aˬ bawˇ deuˬ neh k'oeˇ lo ̭-ehˇ jahˇ nehˬ-euˬ meh. 24"Ehˇ k'aw ̭, naw ma ̭ nymˬ-mˇ smˇ muiˬ muiˬ-eu deuˬ ya noeˬ shaˬ dui dui meh. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, naw ma ̭ nui k'ahˇ jaˆ-eu jeˬ naw ma ̭ za dzeuˇ jiˇ-euˬ meh. 25"Naw ma ̭ nymˬ-mˇ ya dzaˬ ya dawˇ lu ̭-eu tsawˇ haˬ deuˬ ya noeˬ shaˬ dui dui meh. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, naw ma ̭ k'oeˇ taˆ meh ̭-eu shu ̭-eu jeˬ keuˆ le teh ̭-a. "Naw ma ̭ nymˬ-mˇ uiˇ lu ̭-eu tsawˇ haˬ deuˬ ya noeˬ shaˬ dui dui meh. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, naw ma ̭ myaˆ biˇ ya doˆ-awˇ, tsawˇ ngoeˇ ya ngoeˇ teh ̭-a. 26"Tsawˇ haˬ dawˬ tawˆ lu ̭ naw ma ̭-ahˇ ja ceuˬ laˇ ngeh, naw ma ̭ ya noeˬ shaˬ dui dui meh. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, Miˬyehˇ g'aˇ duˬ ngehˬ dah-eu jaˬ myaw ̭ deuˬ-ahˇ k'aw ̭, aˬ yaw ̭ ma ̭-euˬ aˬ poeˬ aˬ bawˇ deuˬ neh k'oeˇ lo ̭-ehˇ ja ceuˬ nehˬ-euˬ meh. 27Ehˇ k'aw ̭, ngaˬ-euˬ ehˇ dawˬ ya gaˬ-euˬ tsawˇ haˬ deuˬ pyeu ̭-eu naw ma ̭-ahˇ ngaˇ heu lo ̭-ehˇ ehˇ-eu ma. Naw ma ̭-ahˇ muiˇ-eu tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ gaˬ-awˬ. Naw ma ̭-ahˇ bye-eu tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ yaw muiˬ jeˬ mˇ nehˬ-awˬ. 28Naw ma ̭-ahˇ yaˬ k'ehˇ yaˬ-eu tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ dawˬ ngehˬ g'eh nehˬ-awˬ. Naw ma ̭-ahˇ yehˬ bawˬ sehˇ lu-ehˇ jahˇ nehˬ la ̭-euˬ tsawˇ haˬ deuˬ g'aˇ duˬ guiˬ lahˬ shaˇ nehˬ-awˬ. 29Nawˬ-euˬ baˬ ba-ahˇ tehˆ laˇ-eu tsawˇ haˬ-ahˇ, baˬ ba yawˬ pyawˬ yawˬ paˇ ciˬ daˬ nehˬ-awˬ. K'oeˇ taˆ dm daˆ taˬ-eu pehˇ k'ahˬ yuˇ geu ̭ laˇ-eu tsawˇ haˬ-ahˇ, la ̭ k'oeˇ dm ahˇ taˬ-euˬ kahˇ k'aw ̭ bi yuˇ geu ̭-awˬ. 30Nawˬ-ahˇ k'aˇ shaˇ-eu tsawˇ haˬ-ahˇ bi ̭-awˬ. Nawˬ-euˬ myawˬ yuˇ geu ̭-eu tsawˇ haˬ-ahˇ taˬ shaˇ k'o ̭. 31Aˬ cawˬ neh naw ma ̭-ahˇ k'aˇ bi mˇ nehˬ maw ̭-eu lo ̭-ehˇ, naw ma ̭ aˬ cawˬ-ahˇ mˇ nehˬ-awˬ. 32"Naw ma ̭-ahˇ gaˬ-eu tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ teh ̭-ehˇ gaˬ naˇ, naw ma ̭ aˬ jeˬ guiˬ lahˬ za nmˇ. Iˬ baˇ zaˬ deuˬ k'aw ̭, yawˬ ha-ahˇ gaˬ-eu tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ gaˬ-eu siˬ nya meh. 33Naw ma ̭-ahˇ yaw muiˬ jeˬ mˇ nehˬ la ̭-eu tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ teh ̭-ehˇ yaw muiˬ jeˬ mˇ k'o ̭ nehˬ naˇ, naw ma ̭ aˬ jeˬ guiˬ lahˬ za nmˇ. Iˬ baˇ zaˬ deuˬ k'aw ̭ k'oeˇ lo ̭-ehˇ mˇ k'o ̭ nehˬ-eu siˬ nya meh. 34Bi ̭ k'o ̭ la ̭ nya meh lehˇ noeˬ tmˬ coeˇ-eu tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ teh ̭-ehˇ ngaˬ nehˬ paˇ nehˬ naˇ, naw ma ̭ aˬ jeˬ guiˬ lahˬ za nmˇ. Iˬ baˇ zaˬ deuˬ k'aw ̭, k'oeˇ lo ̭-ehˇ za k'o ̭ gaˇ noeˬ tmˬ-awˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭ yaw kaˬ ngaˬ nehˬ paˇ nehˬ-eu meh. 35Ehˇ k'aw ̭, naw ma ̭-ahˇ muiˇ-eu deuˬ-ahˇ gaˬ-awˬ. Yaw muiˬ jeˬ mˇ-awˬ. Bi ̭ k'o ̭ nehˬ la ̭ gaˇ maˬ noeˬ tmˬ ni ngaˬ nehˬ paˇ nehˬ-awˬ. K'oeˇ lo ̭-ehˇ jahˇ naˇ, naw ma ̭ g'aˇ duˬ la ̭ sawˬ huiˬ dui dui-awˇ, Huiˬ dui Mahˇ dui dui-eu G'aˬ-euˬ zaˬ naw ma ̭ pyeu ̭ laˇ teh ̭-a. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, guiˬ lahˬ-ahˇ maˬ noeˬ mawˇ nya-eu tsawˇ haˬ hawˇ-eu haiˬ-eu tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ, aˬ yaw ̭ g'awˬ shaˬ gaˬ-eu meh. 36Naw ma ̭-euˬ Aˬda g'awˬ shaˬ gaˬ-eu nui ma ahˇ-eu lo ̭-ehˇ, naw ma ̭ k'aw ̭ ahˇ-awˬ. 37"Aˬ cawˬ-ahˇ yaw lehˬ taˬ poˆ. Naw ma ̭ aˬ cawˬ-ahˇ yaw lehˬ maˬ poˆ naˇ, Miˬyehˇ naw ma ̭-ahˇ yaw lehˬ maˬ poˆ-aˇ. Aˬ cawˬ-ahˇ yaˇ k'aˬ taˬ daˇ. Naw ma ̭ aˬ cawˬ-ahˇ yaˇ k'aˬ maˬ daˇ naˇ, Miˬyehˇ naw ma ̭-ahˇ yaˇ k'aˬ maˬ daˇ-aˇ. Aˬ cawˬ-ahˇ iˬ baˇ pyehˬ nehˬ-awˬ. Naw ma ̭ aˬ cawˬ-ahˇ iˬ baˇ pyehˬ nehˬ naˇ, Miˬyehˇ naw ma ̭-ahˇ iˬ baˇ pyehˬ nehˬ la ̭ teh ̭-a. 38Aˬ cawˬ-ahˇ bi ̭-awˬ. Naw ma ̭ aˬ cawˬ-ahˇ bi ̭ naˇ, Miˬyehˇ naw ma ̭-ahˇ biˬ la ̭ teh ̭-a. Miˬyehˇ naw ma ̭-ahˇ bi ̭ nehˬ la ̭ ngeh, byah dui dui-eu cehˇ pehˬ-ahˇ neh pehˬ-awˇ, dehˬ teuˇ zuˆ teuˇ-eu uˬ ta ̭, pu cu cu ni tawˆ ahˇ-awˇ, naw ma ̭-euˬ pehˇ k'ahˬ pehˇ dahˬ-ahˇ shehˆ ahˇ nehˬ la ̭ teh ̭-a. Naw ma ̭ neh aˬ cawˬ-ahˇ k'aˇ bi ̭ nehˬ-euˬ myaˆ ni, Miˬyehˇ naw ma ̭-ahˇ bi ̭ nehˬ la ̭ teh ̭-a." 39K'oeˇ naˇ, Yeˬsuˇ aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ yaw jeˬ ma jeˬ heu hmˬ ja mehˬ nehˬ-euˬ meh. "Myaˆ beh ̭ cawˬ cawˬ tiˬ g'aˬ tiˇ g'aˬ gaˇ ma sheuˬ mehˬ nya meh loˇ. Nyiˬ g'aˬ lu ̭ duˬ k'ahˬ-ahˇ maˬ ga ahˇ-aˇ loˇ. 40Dzaw zaˬ-aˬ, mehˬ zaˬ naˆ maˬ tseˇ huiˬ dzehˬ mahˇ dzehˬ ta loˇ. Ehˇ k'aw ̭, dawˬ tawˆ lu ̭ dzaw luiˆ jiˇ-euˬ dzaw zaˬ tiˬ g'aˬ-aˬ, yawˬ ha-ahˇ mehˬ-euˬ saˬ laˬ g'aˬ naˆ ni huiˬ keuˆ leˇ nya-eu meh. 41"Yawˬ ha-euˬ myaˆ nuiˆ-ahˇ tsmˬ-eu diˬ tm-ahˇ maˬ shaˇ sawˇ-ehˇ, nawˬ-euˬ mehˇ nmˇ-euˬ myaˆ nuiˆ-ahˇ tsmˬ-eu myaˆ paw ̭ paw ̭ zaˬ tiˬ hmˬ-ahˇ aˬ jeˬ miˇ neh toeˬ ceh te. Yawˬ ha-euˬ myaˆ nuiˆ-ahˇ diˬ tm tsmˬ lu ̭-eu maˬ mawˇ nya gaˇ, 'Nawˬ-eu myaˆ nuiˆ-ahˇ ahˇ-eu myaˆ paw ̭ ngaˇ pehˆ doˆ nehˬ nyaˇ' lehˇ, nawˬ-euˬ mehˇ nmˇ-ahˇ nawˇ aˬ joˆ-ehˇ ehˇ leˇ coeˇ-eu nya. 42Aw ̭-a ̭ tahˬ k'oˬ-ahˇ duˇ-eu tsawˇ haˬ -oˇ. Nawˬ-euˬ myaˆ nuiˆ-ahˇ tsmˬ-eu diˬ tm jeˬ huˬ ba ̭ doˆ-awˬ. K'oeˇ sahˇ miˇ tsa, nawˬ-euˬ mehˇ nmˇ-euˬ myaˆ nuiˆ-ahˇ ahˇ-eu myaˆ paw ̭ aˬ joˆ-ehˇ jahˇ-awˇ pehˆ doˆ nehˬ paˬ nga lehˇ, nawˬ-ahˇ mawˇ duˬ laˇ teh ̭-a. 43"Aˇ bawˇ yaw muiˬ-ahˇ aˇ siˬ yaw doeˇ maˬ siˬ le nya-a. K'oeˇ gaˇ duˇ ni, aˇ bawˇ yaw doeˇ-ahˇ aˇ siˬ yaw muiˬ maˬ siˬ le nya-a. 44Aˬ gah baw duˆ-ahˇ siˬ guˬ aˇ siˬ maˬ pyaˆ haw-aˬ. Aˬ gah la ̭ cehˇ baw duˆ-ahˇ aˬ ga ̭ aˇ siˬ maˬ pyaˆ haw-aˬ. 45Tsawˇ haˬ yaw muiˬ-aˬ, yawˬ ha-euˬ nui ma la ̭ k'oeˇ jeˬ hmˬ taˬ-euˬ yaw muiˬ jeˬ yuˇ doˆ la ̭-awˇ, tsawˇ haˬ yaw haiˬ-aˬ, yawˬ ha-eu nui ma la ̭ k'oeˇ shaˇ dawˆ taˬ-euˬ yaw haiˬ jeˬ beuˬ doˆ la ̭-eu meh. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, nui ma la ̭ k'oeˇ k'aˇ ahˇ-eu jeˬ, k'aˬ meh-ahˇ ngehˬ doˆ la ̭-eu meh. 46"Ngaˬ neh ehˇ taˬ-euˬ lo ̭-ehˇ naw ma ̭ maˬ mˇ gaˇ neh, aˬ jeˬ miˇ neh ngaˬ-ahˇ 'Sahˬpaˬ-o, Sahˬpaˬ-oˇ' lehˇ kuˇ te. 47Ngaˇ jawˇ gaˇ laˇ-awˇ, ngaˬ neh mehˬ-euˬ dawˬ gaˬ-awˇ naˇ haˬ geu ̭-eu tsawˇ haˬ-aˬ, aˬ joˆ-ehˇ g'eh-eu tsawˇ haˬ-ahˇ duˇ-eu gaˇ kawˆ, ngaˇ naw ma ̭-ahˇ mehˬ nehˬ nyaˇ. 48Aˬ yaw ̭-aˬ, yaw na ̭ na ̭-ehˇ k'ahˬ-awˇ, k'aˬ lo k'oeˇ taˆ zi ̭ dah ni maˇ-awˇ tsoˆ-euˬ nymˇ tsoˆ-eu tsawˇ haˬ-ahˇ duˇ-eu meh. Iˇ jeuˬ jeuˬ le-awˇ nymˇ k'oeˇ nymˇ-ahˇ ciˬ tahˬ ciˬ tuˆ k'aw ̭, zi ̭ dah ni tsoˆ taˬ-euˬ miˇ neh, maˬ luˆ maˬ laˆ laˇ-a. 49Ehˇ k'aw ̭, ngaˬ neh mehˬ-euˬ dawˬ gaˬ-awˇ maˬ naˇ haˬ geu ̭-eu tsawˇ haˬ-aˬ, dawˬ pehˬ maˬ laˆ zi ̭ ni nymˇ tsoˆ-euˬ tsawˇ haˬ-ahˇ duˇ-eu meh. Iˇ jeuˬ jeuˬ le-awˇ nymˇ k'oeˇ nymˇ-ahˇ ciˬ tahˬ ciˬ tuˆ ngeh, tiˬ poˆ teh ̭-ehˇ coˬ dzeh-iˇ-awˇ, coˬ pyaˆ coˬ shaˆ jiˇ-eu meh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\