MAˬKUˆ 12

1K'oeˇ naˇ, Yeˬsuˇ aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ yaw jeˬ ma jeˬ heu hmˬ ja mehˬ nehˬ-euˬ meh. "Tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ aˬ ga ̭ ga ̭ yaˇ tiˬ yaˇ ka-awˇ, yaˇ kmˇ mˇ jawˬ-awˇ, aˬ ga ̭ dzaˇ uiˇ nawˬ-eu duˬ k'ahˬ jahˇ-awˇ, yaˇ kmˇ-ahˇ lo ̭-eu nymˇ goˇ tiˬ nymˇ tsoˆ-euˬ meh. K'oeˇ naˇ, yaˇ kmˇ mˇ-eu deuˬ-ahˇ mˇ paˆ bi paˆ ya ̭-awˇ, yawˬ k'ahˬ yawˬ miˇ yawˬ-ahˇ iˇ-euˬ meh. 2Aˬ ga ̭ aˇ siˬ pyaˆ yamˬ tsaˬ laˇ ngeh, yaˇ kmˇ mˇ paˆ paˆ-euˬ deuˬ jawˇ gaˇ aˬ yaw ̭-euˬ zaˬ k'aˆ ti ̭ g'aˬ k'ehˇ g'eh-awˇ, aˬ yaw ̭-ahˇ o ̭-eu aˬ ga ̭ aˇ siˬ bi pi laˬ-iˇ-euˬ meh. 3Yaˇ kmˇ mˇ paˆ paˆ-eu deuˬ neh zaˬ k'aˆ k'oeˇ g'aˬ-ahˇ nyeh ̭-awˇ diˬ-awˇ, tiˬ jeˬ-iˬ maˬ bi ̭ ni bi g'o ̭ leˇ-euˬ meh. 4K'oeˇ naˇ, yaˇ kmˇ-euˬ yaw sahˇ k'oeˇ g'aˬ zaˬ k'aˆ yawˬ g'aˬ yawˬ paˇ k'ehˇ g'eh-euˬ meh. Zaˬ k'aˆ k'oeˇ g'aˬ-ahˇ k'aw ̭, aˬ yaw ̭ ma ̭ neh uˬ duˬ-ahˇ diˬ-awˇ, sha ̭ dawˇ dui dui-eu jeˬ jahˇ nehˬ-euˬ meh. 5Yaˇ kmˇ-euˬ yaw sahˇ k'oeˇ g'aˬ zaˬ kaˆ tiˬ g'aˬ paˇ k'ehˇ g'eh ngeh, aˬ yaw ̭ ma ̭ neh bi seh ̭-euˬ meh. Zaˬ k'aˆ nui deuˬ g'awˬ mya g'aˬ-ahˇ k'aw ̭, diˬ-eu deuˬ-ahˇ diˬ-awˇ, seh ̭-eu deuˬ-ahˇ seh ̭-euˬ meh. 6K'oeˇ ngeh poˆ jawˇ, aˬ yaw ̭ k'ehˇ g'eh paˬ-ehˇ g'eh-eu tsawˇ haˬ-aˬ, aˬ yaw ̭ gaˬ dui dui-eu aˬ yaw ̭-euˬ aˬ li tiˬ g'aˬ dzeˇ-eu teh ̭ meh. Aˇ saˬ saˬ ngeh poˆ, aˬ yaw ̭-euˬ aˬ li k'oeˇ g'aˬ-ahˇ yaˇ kmˇ mˇ paˆ paˆ-eu tsawˇ haˬ k'oeˇ deuˬ jawˇ gaˇ k'ehˇ g'eh-euˬ meh. 'Ngaˬ li-ahˇ maˇ diˇ-aˬ, aˬ yaw ̭ ma ̭ yaw zeu baw teh ̭-a lehˇ ngaˇ siˬ duˬ ma' lehˇ aˬ yaw ̭ ehˇ-eu meh. 7Ehˇ k'aw ̭, aˬ ga ̭ yaˇ kmˇ mˇ paˆ paˆ-eu tsawˇ haˬ k'oeˇ deuˬ tiˬ g'aˬ tiˇ g'aˬ ehˇ-eu, 'Heu g'aˬ-aˬ, aˬ ga ̭ yaˇ kmˇ yaw sahˇ g'aˬ-euˬ aˬ li ngaˇ. Oe-awˬ, aˬ dui ma aˬ yaw ̭-ahˇ seh ̭ kaˇ-euˇ. Aˬ yaw ̭-ahˇ o ̭-eu jeˬ biˇ aˬ dui ma ̭ za teh ̭-a' lehˇ ehˇ-eu meh. 8Aˬ li k'oeˇ g'aˬ-ahˇ aˬ yaw ̭ ma ̭ nyeh ̭-awˇ seh ̭-awˇ, yaˇ kmˇ la ̭ nyiˇ ba ̭ dzeh-euˬ meh. 9"K'oeˇ ngeh jawˇ, aˬ ga ̭ yaˇ kmˇ-euˬ yaw sahˇ k'oeˇ g'aˬ aˬ joˆ-ehˇ jahˇ nmˇ. Aˬ yaw ̭ oe-awˇ, aˬ ga ̭ yaˇ kmˇ mˇ paˆ paˆ-eu tsawˇ haˬ k'oeˇ deuˬ-ahˇ seh ̭-awˇ, aˬ ga ̭ yaˇ kmˇ k'oeˇ yawˬ deuˬ yawˬ-ahˇ a nehˬ-awˇ paˇ bi mˇ paˆ teh ̭-a. 10Jaˇli ̭ la ̭ k'oeˇ heu lo ̭-ehˇ bo ̭ taˬ-euˬ naw ma ̭ maˬ gui haw-aˬ loˇ. 'Nymˇ gawˬ-eu deuˬ maˬ geu ̭ nahˇ-ehˇ, ba ̭ dzeh taˬ-euˬ k'aˬ lo k'oeˇ siˬ, k'aˬ lo dawˬ tawˆ maˬ tseˇ poeˬ-eu, la ̭ coeˇ lo zi ̭ pyeu ̭ laˇ-euˬ meh. 11Sahˬpaˬ Miˬyehˇ k'oeˇ loˇ jahˇ-euˬ, aˇ naˆ ni zahˬ leˇ duˬ jaˆ nga."' 12Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ aˬ yui ̭ aˬ tsu deuˬ Yeˬsuˇ-ahˇ nyeh ̭-eu lehˇ leh jeh-eu meh. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, aˬ yaw ̭ yaw jeˬ ma jeˬ heu hmˬ ja-eu-aˬ, aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ ehˇ maw ̭-eu meh lehˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭ siˬ nya-eu meh. Ehˇ k'aw ̭, aˬ yaw ̭ ma ̭ tsawˇ haˬ aˇ ma ̭-ahˇ guˆ-eu miˇ neh, aˬ yaw ̭-ahˇ maˬ nyeh ̭ ni doˆ-iˇ-euˬ meh. 13K'oeˇ naˇ, Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ aˬ yui ̭ aˬ tsu k'oeˇ deuˬ neh, Paˬliˬsehˇ deuˬ hawˇ-eu Heˬloˆ aˇ muˇ la ̭ k'oeˇ uˇ-eu tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ k'ehˇ g'eh-awˇ, Yeˬsuˇ dawˬ bi ngehˬ bahˬ ni, dawˬ lahˇ ju bi k'mˇ-iˇ-euˬ meh. 14Aˬ yaw ̭ ma ̭ Yeˬsuˇ jawˇ gaˇ oe-awˇ ehˇ-eu, "Saˬ laˬ-oˇ, nawˇ-aˬ, tsawˇ haˬ zaˬ deuˬ noeˬ doeˇ laˇ gaˇ maˬ guˆ ni dawˇ coe ni ngehˬ-eu tmˇ-eu tsawˇ haˬ meh lehˇ nga ma ̭ siˬ nya ma. Nawˇ tsawˇ haˬ-euˬ myaˆ pyawˬ naˇ mehˇ-ahˇ maˬ haw ni, tsawˇ haˬ zaˬ g'aˇ duˬ Miˬyehˇ-euˬ nui k'ahˇ aˬ joˆ-ehˇ jaˆ-eu gaˇ kawˆ dawˇ coe ni mehˬ-eu meh. Loˇmaˆ Sahˬ pahˬ-ahˇ kawˬ doˆ nehˬ-eu aˬ dui-euˬ Zahˇ dawˬ k'o ̭ dawˬ-ahˇ bahˬ meh loˇ, maˬ bahˬ-a loˇ lehˇ tiˬ poˆ ehˇ nehˬ la ̭ sheˇ. 15Nga ma ̭ doˆ nehˬ-eu tsaˬ meh loˇ. Maˬ tsaˬ-a loˇ." Ehˇ k'aw ̭, aˬ yaw ̭ ma ̭ nui ma la ̭ k'oeˇ aˬ joˆ-ehˇ noeˬ-awˇ dawˬ ngehˬ lu ̭-eu Yeˬsuˇ mawˇ jiˇ-awˇ ehˇ-eu, "Aˬ jeˬ miˇ neh naw ma ̭ ngaˬ-ahˇ lahˇ ju k'mˇ-eu lehˇ leh jeh te. Pyuˇ mehˇ byaˆ tiˬ byaˆ hehˇ la ̭-awˬ. Ngaˇ haw la." 16Aˬ yaw ̭ ma ̭ mehˇ byaˆ tiˬ byaˆ yuˇ la ̭ ngeh, aˬ yaw ̭ ehˇ-eu, "Heu gaˇ ahˇ-eu heu aˬ suˇ g'aˬ-euˬ aˇ baˇ hawˇ-eu tsawˇ myahˇ nga." Aˬ yaw ̭ ma ̭ ehˇ-eu, "Loˇmaˆ Sahˬ paˬ-euˬ aˇ baˇ nga." 17Aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ Yeˬsuˇ ehˇnehˬ-eu, "Toˆ-ehˇ ngeuˇ naˇ, Loˇmaˆ Sahˬ paˬ-euˬ myawˬ Loˇmaˆ Sahˬ paˬ-ahˇ bi ̭-awˇ, Miˬyehˇ-euˬ myawˬ Miˬyehˇ-ahˇ bi ̭-awˬ." K'oeˇ ngeh, aˬ yaw ̭ ma ̭ Yeˬsuˇ-ahˇ zahˬ dui dui leˇ-euˬ meh. 18K'oeˇ naˇ, shiˇ-euˬ tsawˇ haˬ deuˬ maˬ g'o ̭ deh ̭ laˇ nya-aˇ lehˇ ehˇ-eu Saˬduˬgehˇ deuˬ Yeˬsuˇ jawˇ gaˇ laˇ-awˇ, heu lo ̭-ehˇ naˇ haˬ-euˬ meh. 19"Saˬ laˬ-oˇ, Moˇseˬ neh nga ma ̭ g'aˇ duˬ bo ̭ taˬ ya ̭-euˬ zahˇ dawˬ k'o ̭ dawˬ heu lo ̭-ehˇ jaˆ-eu meh. 'Tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ miˬ zaˬ sheuˬ-awˇ, zaˬ maˬ jawˇ le mi naˆ-ehˇ shiˇ naˇ, aˬ yaw ̭-euˬ tsui ̭ maˬ ya bi dahˬ-iˇ ni zaˬ bi jawˇ le-eu g'aˇ duˬ, aˬ yaw ̭-euˬ miˬ zaˬ-ahˇ aˬ yaw ̭-euˬ aˬ nyiˇ paˇ ya bi sheuˬ meh' lehˇ bo ̭ taˬ-euˬ meh. 20Mehˇ nmˇ shi ̭ g'aˬ jawˇ-eu meh. Aˬ yui ̭ yui ̭ saˬ g'aˬ miˬ zaˬ sheuˬ-awˇ, zaˬ maˬ jawˇ le mi naˆ-ehˇ shiˇ-euˬ meh. 21Aˬ yaw ̭-euˬ miˬ zaˬ-ahˇ aˬ yaw ̭ la ̭ oˆ saˬ-i g'eh-eu aˬ nyiˇ g'aˬ paˇ sheuˬ-awˇ, k'oeˇ g'aˬ k'aw ̭ zaˬ maˬ jawˇ le ni shiˇ-euˬ meh. Mehˇ nmˇ smˇ g'aˬ tiˬ g'aˬ k'aw ̭, k'oeˇ lo ̭-ehˇ g'eh-awˇ shiˇ-euˬ meh. 22Tiˬ g'aˬ saˇ-iˬ tiˬ g'aˬ k'oeˇ lo ̭-ehˇ pyeu ̭ ka le ̭-awˇ, mehˇ nmˇ shi ̭ g'aˬ lu ̭ zaˬ miˬ zaˬ k'oeˇ g'aˬ-ahˇ sheuˬ-awˇ, zaˬ maˬ jawˇ le mi naˆ-ehˇ shiˇ jiˇ-euˬ meh. Aˇ saˬ saˬ laˇ ngeh, zaˬ miˬ zaˬ k'oeˇ g'aˬ k'aw ̭ shiˇ-euˬ meh. 23Shiˇ-euˬ tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ Miˬyehˇ bi g'o ̭ deh ̭ laˇ ngeh nah, zaˬ miˬ zaˬ k'oeˇ g'aˬ aˬ geu g'aˬ-euˬ miˬ zaˬ geu ̭ nmˇ. Shi ̭ mehˇ nmˇ lu ̭ aˬ yaw ̭-ahˇ sheuˬ-euˬ meh." 24Aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ Yeˬsuˇ ehˇ nehˬ-eu, "Naw ma ̭ lehˬ dui dui ngaˇ. Aˬ jeˬ miˇ neh lehˬ-eu nga lehˇ siˬ nya ma loˇ. Naw ma ̭ Jaˇli ̭ maˬ siˬ nya-eu uˬ ta ̭, Miˬyehˇ-euˬ baoˬ-ahˇ k'aw ̭ maˬ siˬ nya-eu miˇ neh, lehˬ-eu ngaˇ. 25Shiˇ-euˬ tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ Miˬyehˇ bi g'o ̭ deh ̭ laˇ ngeh, mˬ taˆ g'aˬ k'ehˇ lo ̭-ehˇ pyeu ̭-awˇ, sheuˬ dahˬ dzaˬ-eu maˬ paˇ baw meh. 26Shiˇ-euˬ tsawˇ haˬ g'o ̭ deh ̭ laˇ-eu gaˇ kawˆ-ahˇ ta ̭ leˇ-awˇ, Moˇseˬ-euˬ Sahˬ bo ̭ la ̭ k'oeˇ bo ̭ taˬ-euˬ miˬ dzaˬ do ̭-eu baw duˆ gaˇ kawˆ naw ma ̭ ma gui haw-aˬ loˇ. 'Ngaˇ-aˬ, Aˬbyaˬhaˬ, Iˇtsaˆ, Yaˬkoˆ-euˬ Miˬyehˇ ma' lehˇ, Moˇseˬ-ahˇ Miˬyehˇ ehˇ nehˬ-euˬ gaˇ kawˆ, k'oeˇ gaˇ bo ̭ taˬ-euˬ maˬ ngeuˇ-a loˇ. 27Aˬ yaw ̭-aˬ, deh ̭ lu ̭-eu deuˬ-euˬ Miˬyehˇ meh. Shiˇ-euˬ deuˬ-euˬ Miˬyehˇ maˬ ngeuˇ-a. Naw ma ̭ lehˬ dui dui ngaˇ." 28K'oeˇ ngeh, Zahˇ dawˬ k'o ̭ dawˬ mehˬ-eu saˬ laˬ tiˬ g'aˬ k'oeˇ gaˇ laˇ-awˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭ tiˬ g'aˬ tiˇ g'aˬ k'oeˇ lo ̭-ehˇ ja ceh ceh lu ̭ gaˇ ya gaˬ-euˬ meh. Saˬduˬgehˇ deuˬ neh naˇ haˬ-euˬ dawˬ-ahˇ Yeˬsuˇ yaw muiˬ paˬ-ehˇ ehˇ k'o ̭ nehˬ nya gaˇ aˬ yaw ̭ ya mawˇ ngeh, aˬ yaw ̭ k'aw ̭ heu lo ̭-ehˇ tiˬ dawˬ naˇ haˬ-euˬ meh. "Saˬ laˬ-oˇ, Zahˇ dawˬ k'o ̭ dawˬ la ̭ k'oeˇaˬ geu dawˬ aˬ cawˬ naˆ maˬ tseˇ huiˬ dzehˬ ta." 29Yeˬsuˇ ehˇ-eu, "Aˬ cawˬ naˆ maˬ tseˇ huiˬ dzehˬ-eu dawˬ-aˬ, heu dawˬ meh. 'Iˇsaˬleˬlaˆ tsawˇ haˬ deuˬ-oˇ, naˇ haˬ-awˬ. Aˬ dui-euˬ Miˬyehˇ pyeu ̭-eu Sahˬpaˬ Miˬyehˇ teh ̭-ehˇ Sahˬpaˬ meh. 30Nawˬ-euˬ nui ma dawˬ tawˆ lu ̭, nawˬ-euˬ sa ̭ laˇ dawˬ tawˆ lu ̭, nawˬ-euˬ nui noeˬ nui duˇ dawˬ tawˆ lu ̭, nawˬ-euˬ g'aˬ dawˬ tawˆ lu ̭, nawˬ-euˬ Miˬyehˇ pyeu ̭-eu Sahˬpaˬ Miˬyehˇ-ahˇ gaˬ-awˬ.' 31Aˬ cawˬ naˆ maˬ tseˇ huiˬ dzehˬ-eu nyiˬ dawˬ tiˬ dawˬ-aˬ, heu lo ̭-ehˇ meh. 'Nawˬ-euˬ g'awˇ mawˇ-ahˇ gaˬ-eu lo ̭-ehˇ, nawˬ-euˬ dawˬ peh jawˇ-eu tsawˇ haˬ-ahˇ gaˬ-awˬ.' Heu nyiˬ dawˬ naˆ maˬ tseˇ huiˬ dzehˬ-eu zahˇ dawˬ k'o ̭ dawˬ maˬ paˇ jaˆ meh." 32Zahˇ dawˬ k'o ̭ dawˬ mehˬ-eu saˬ laˬ k'oeˇ g'aˬ Yeˬsuˇ-ahˇ ehˇ nehˬ-eu, "Nawˇ ehˇ-eu tsaˬ meh saˬ laˬ-oˇ. Sahˬpaˬ Miˬyehˇ teh ̭-ehˇ Miˬyehˇ pyeu ̭-awˇ, miˬyehˇ nui g'aˬ maˬ jawˇ-a lehˇ ehˇ-eu teu tsaˬ meh. 33Yawˬ ha-euˬ nui ma dawˬ tawˆ lu ̭, sa ̭ laˇ dawˬ tawˆ lu ̭, g'aˬ dawˬ tawˆ lu ̭, Miˬyehˇ-ahˇ ya gaˬ-awˇ, yawˬ haˇ yawˬ ha gaˬ-eu lo ̭-ehˇ, yawˬ ha dawˬ peh jawˇ-eu tsawˇ haˬ-ahˇ ya gaˬ meh. Miˬyehˇ-ahˇ, jeˬ zaˬ mawˇ lah-ehˇ miˬ dzaˬ-ahˇ dzah puiˆ-awˇ lawˇ nehˬ-eu hawˇ-eu, nui jeˬ damˬ nehˬ-eu naˆ maˬ tseˇ, zahˇ dawˬ k'o ̭ dawˬ heu nyiˬ dawˬ-ahˇ naˇ haˬ geu ̭-eu muiˬ dzehˬ meh." 34Tsawˇ haˬ k'oeˇ g'aˬ yaw muiˬ paˬ-ehˇ shaˇ noeˬ-awˇ k'oeˇ lo ̭-ehˇ ehˇ gaˇ Yeˬsuˇ ya mawˇ ngeh, heu lo ̭-ehˇ ehˇ nehˬ-euˬ meh. "Nawˇ-aˬ, Miˬyehˇ Miˇk'ahˬ-ahˇ yaw k'aˆ-ehˇ maˬ paˇ kaˬ ngaˇ." K'oeˇ naˇ, tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ-iˬ Yeˬsuˇ-ahˇ tiˬ jeˬ-iˬ maˬ paˇ naˇ haˬ peuˬ ni pyeu ̭-iˇ-euˬ meh. 35Yeˬsuˇ Uˬ duˬ tahˬ nymˇ nymˇ ma la ̭ k'oeˇ mehˬ nehˬ tsoˆ nehˬ lu ̭ ngeh, heu lo ̭-ehˇ ehˇ-eu meh. "Ka li-aˬ, Daˬbiˇ-euˬ zaˬ meh lehˇ Zahˇ dawˬ k'o ̭ dawˬ mehˬ-eu saˬ laˬ deuˬ aˬ joˆ-ehˇ ehˇ nya ta. 36Daˬbiˇ-ahˇ Muiˬ-eu shawˇ-eu Yaw sahˇ Miˬyehˇ neh bi noeˬ doˆ-awˇ, heu lo ̭-ehˇ bi ehˇ-euˬ meh. 'Nawˬ-ahˇ muiˇ-eu tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ, nawˬ-euˬ aˬ kuiˇ pehˬ zaˬ uˬ moˆ, ngaˇ maˬ nyeh ̭ uiˬ jiˇ k'oeˇ keuˆ ni, ngaˬ-euˬ aˇ maˇ paw nuiˇ-awˬ lehˇ, ngaˬ-euˬ Sahˬpaˬ kuˇ hawˇ kamˇ-ahˇ, SahˬpaˬMiˬyehˇ ehˇ nehˬ-euˬ meh.' 37Daˬbiˇ-euˬ mawˇ do k'aw ̭, aˬ yaw ̭-ahˇ Sahˬ paˬ lehˇ kuˇ-euˬ meh. Toˆ-ehˇ ngeuˇ naˇ, Ka li-aˬ, Daˬbiˇ-euˬ zaˬ aˬ joˆ-ehˇ pyeu ̭ nya ta." Yeˬsuˇ neh mehˬ nehˬ tsoˆ nehˬ-euˬ dawˬ-ahˇ, tsawˇ haˬ aˇ ma ̭ ma ̭ ma laˬ k'aˬ tiˬ cehˇ naˇ haˬ lu ̭-eu meh. 38Aˬ yaw ̭ mehˬ-eu tsoˆ-eu la ̭ k'oeˇ, heu lo ̭-ehˇ ehˇ-eu meh. "Pehˇ k'ahˬ pehˇ mahˇ dm dm-ehˇ cah-awˇ, lehˆ kawˆ doe ni aˬ cawˬ yaw zeu baw nehˬ-eu jeˬ-ahˇ geu ̭ maw ̭-eu, Zahˇ dawˬ k'o ̭ dawˬ mehˬ-eu saˬ laˬ deuˬ-ahˇ yahˇ-awˬ. 39Aˬ yaw ̭ ma ̭-aˬ, uˬ duˬ tahˬ nymˇ la ̭ k'oeˇ hawˇ-eu bawˬ-iˬ g'eh-eu jawˇ duˬ deuˬ-ahˇ, aˬ cawˬ ta ̭-ehˇ muiˬ dzehˬ-eu nuiˇ duˬ-ahˇ nuiˇ maw ̭-eu meh. 40Miˬ coeˬ miˬ ma deuˬ-euˬ nymˇ-ahˇ aˬ yaw ̭ ma ̭ nawˬ dzaˬ k'aˆ dzaˬ-awˇ, aˬ cawˬ neh yaw muiˬ ngaˇ lehˇ bi haw-eu g'aˇ duˬ guiˬ lahˬ g'awˬ myahˇ ni shaˇ-eu meh. Doeˇ dui dui-eu k'ehˬ-eu k'aˆ-eu jeˬ-ahˇ aˬ yaw ̭ ma ̭ ya daˬ teh ̭-a." 41Pyuˇ daˬ dawˆ duˬ-euˬ mehˬ shi Yeˬsuˇ nuiˇ-awˇ,tsawˇ haˬ g'awˬ mya ni pyuˇ daˬ dawˆ laˇ gaˇ haw lu ̭-eu meh. Smˇ muiˬ smˇ baw g'awˬ mya g'aˬ laˇ-awˇ, pyuˇ g'awˬ mya ni damˬ-eu meh. 42K'oeˇ naˇ, shaˬ dui dui-eu miˬ coeˬ miˬ ma tiˬ g'aˬ laˇ-awˇ, tiˬ pehˆ poeˬ-eu guiˬ shuiˇ mehˇ byaˆ nyiˬ byaˆ damˬ-euˬ meh. 43K'oeˇ ngeh, aˬ yaw ̭-euˬ zaˬ lahˇ deuˬ-ahˇ aˬ yaw ̭ kuˇ uiˬ-awˇ, heu lo ̭-ehˇ ehˇ nehˬ-euˬ meh. "Ngaˇ naw ma ̭-ahˇ maˇ jawˆ ni ehˇ nehˬ nyaˇ. Shaˬ dui dui-eu miˬ coeˬ miˬ ma heu g'aˬ-aˬ, pyuˇ daˬ k'aˇ dawˆ laˇ-euˬ tsawˇ haˬ dawˬ tawˆ lu ̭ la ̭ k'oeˇ, aˬ cawˬ myaˆ maˬ tseˇ damˬ-euˬ g'aˬ pyeu ̭-eu meh. 44Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, nui deuˬ-aˬ, g'awˬ mya ni jaˆ-eu la ̭ k'oeˇ yuˇ doˆ-awˇ damˬ-euˬ meh. Ehˇ k'aw ̭, aˬ yaw ̭-aˬ, shaˬ dui dui-eu la ̭ k'oeˇ, aˬ yaw ̭ yaw deh ̭ deh ̭-eu g'aˇ duˬ maˬ dzeˇ ni, k'aˇ ahˇ-eu dawˬ tawˆ lu ̭ damˬ jiˇ-euˬ meh."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\