MAˬKUˆ 15

1Uˬ bya bya laˇ-euˬ nehˬ-ehˇ, piˇ ma aˬ yui ̭ deuˬ, tsawˇ mawˬ tsawˇ k'aˆ deuˬ, Zahˇ dawˬ k'o ̭ dawˬ mehˬ-eu saˬ laˬ deuˬ hawˇ-eu, Ba ̭dzah aˇ muˇ-ahˇ k'aˇ uˇ-eu tsawˇ haˬ dawˬ tawˆ lu ̭, yaw kawˇ-ehˇ tahˬ dzoeˇ-awˇ, mehˬ bawˬ mˇ-euˬ meh. Aˬ yaw ̭ ma ̭ aˬ yaw ̭-ahˇ shmˇ caˆ pa ̭-awˇ, sahˬ paˬ Piˇlaˆ jawˇ gaˇ bi tsahˇ ha-iˇ-euˬ meh. 2Sahˬ paˬ Piˇlaˆ aˬ yaw ̭-ahˇ naˇ haˬ-eu, "Nawˇ Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ-euˬ sahˬ paˬ ngeuˇ ma loˇ." Yeˬsuˇ ehˇ-eu, "Nawˇ ehˇ ngaˇ tawˇ." 3K'oeˇ naˇ, piˇ ma aˬ yui ̭ deuˬ Yeˬsuˇ gaˇ kawˆ yaw lehˬ g'awˬ mya jeˬ ja-eu meh. 4Sahˬ paˬ Piˇlaˆ aˬ yaw ̭-ahˇ paˇ naˇ haˬ-eu, "Aˬ yaw ̭ ma ̭ nawˬ-euˬ yaw lehˬ teu naˆ naˆ-ehˇ ja gaˇ naˇ haˬ sheˇ. Nawˇ ehˇ k'o ̭ nehˬ-eu dawˬ maˬ jaˆ loˇ." 5Ehˇ k'aw ̭, Yeˬsuˇ dawˬ maˬ tmˇ ni ciˬ cuˇ ni jawˇ-eu miˇ neh, sahˬ paˬ Piˇlaˆ zahˬ leˇ-euˬ meh. 6Baˬsaˬkaˬ Bawˬ-iˬ k'aˇ g'eh ngeh, tawˬ-ahˇ nyeh ̭ uˇ taˬ-euˬ tsawˇ haˬ deuˬ la ̭ k'oeˇ, miˇ k'ahˬ zaˬ deuˬ bi pyehˬ doˆ maw ̭-eu tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ-ahˇ sahˬ paˬ Piˇlaˆ pyehˬ doˆ nehˬ-eu meh. 7Aˇ yamˬ k'oeˇ yamˬ-ahˇ, miˇ k'ahˬ-ahˇ puiˬ-eu jeˬ hawˇ-eu, tsawˇ haˬ-ahˇ seh ̭-eu jeˬ mˇ-euˬ miˇ neh tawˬ-ahˇ bi nyeh ̭ uˇ taˬ-euˬ tsawˇ haˬ tiˬ muˇ jawˇ-eu meh. Baˬlaˬbaˇ lehˇ myahˇ-euˬ tiˬ g'aˬ k'aw ̭, aˬ yaw ̭ ma ̭ nehˬ-ehˇ tawˬ-ahˇ uˇ-eu meh. 8Tsawˇ haˬ aˇ ma ̭ uiˬ laˇ-awˇ, aˬ yaw ̭ k'o ̭ yaw ̭ jahˇ lu ̭-eu lo ̭-ehˇ, tawˬ-ahˇ uˇ-eu tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ pyehˬ doˆ nehˬ-eu g'aˇ duˬ, sahˬ paˬ Piˇlaˆ-ahˇ shaˇ laˇ-euˬ meh. 9Aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ aˬ yaw ̭ naˇ haˬ-eu, "Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ-euˬ sahˬ paˬ-ahˇ bi pyehˬ doˆ maw ̭ miˇ-a loˇ." 10Piˇ ma aˬ yui ̭ deuˬ myaˆ naˆ-eu baˬ da neh, Yeˬsuˇ-ahˇ aˬ yaw ̭-euˬ aˬ la ̭ la ̭ k'oeˇ a nehˬ laˇ-euˬ gaˇ kawˆ, sahˬ paˬ Piˇlaˆ yaw muiˬ paˬ-ehˇ siˬ duˬ taˬ-euˬ meh. 11Ehˇ k'aw ̭, Baˬlaˬbaˇ-ahˇ bi pyehˬ ni sahˬ paˬ Piˇlaˆ-ahˇ shaˇ-eu g'aˇ duˬ, tsawˇ haˬ aˇ ma ̭-ahˇ piˇ ma aˬ yui ̭ deuˬ neh mehˬ gahˇ taˬ-euˬ meh. 12Sahˬ paˬ piˇ laˆ aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ paˇ naˇ haˬ-eu, "Toˆ-ehˇ ngeuˇ naˇ, Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ-euˬ sahˬ paˬ lehˇ naw ma ̭ kuˇ-eu k'oeˇ g'aˬ-ahˇ aˬ joˆ-ehˇ bi jahˇ nehˬ maw ̭-eu nya." 13Aˬ yaw ̭ ma ̭ guˇ-awˇ ehˇ-eu, "La ̭ ya ̭ k'oeˇ taˆ ta ̭ seh ̭-awˬ." 14Sahˬ paˬ Piˇlaˆ ehˇ-eu, "Aˬ yaw ̭ neh mˇ bahˬ taˬ-euˬ aˬ jeˬ jaˆ ta." Aˬ yaw ̭ ma ̭ yaw k'aˆ-ehˇ paˇ guˇ-awˇ ehˇ-eu, "La ̭ ya ̭ k'oeˇ taˆ ta ̭ seh ̭-awˬ." 15Sahˬ paˬ Piˇlaˆ-aˬ, tsawˇ haˬ aˇ ma ̭ nui k'ahˇ shiˇ ni mˇ nehˬ maw ̭-eu miˇ neh, Baˬlaˬbaˇ-ahˇ pyehˬ doˆ nehˬ-euˬ meh. K'oeˇ naˇ, Yeˬsuˇ-ahˇ yahˬ caˆ neh bi jui ̭-awˇ, la ̭ ya ̭ k'oeˇ taˆ bi ta ̭ seh ̭-eu g'aˇ duˬ a nehˬ-euˬ meh. 16Yehˇ deuˬ neh Yeˬsuˇ-ahˇ miˇ k'ahˬ sahˬ paˬ-euˬ hawˇ nymˇ gawˬ lahˇ taˬ-euˬ la ̭ k'oeˇ tsahˇ uˇ g'eh-awˇ, yehˇ k'oeˇ ma ̭ ma ̭ lah-ehˇ kuˇ uiˬ jiˇ-euˬ meh. 17Aˬ yaw ̭ ma ̭ Yeˬsuˇ-ahˇ neˇ naˆ naˆ-eu pehˇ k'ahˬ pehˇ mahˇ nyeh ̭ dm nehˬ-awˇ, aˬ gah ciˇ ni neh shuiˇ uˬ k'oˆ lo ̭-ehˇ daˇ k'ahˇ k'ahˇ-awˇ, aˬ yaw ̭-euˬ uˬ duˬ-ahˇ nyeh ̭ k'oˆ nehˬ-euˬ meh. 18K'oeˇ naˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭ aˬ la ̭ ba ̭ diˇ-awˇ, aˬ yaw ̭-ahˇ yaw zeu baw nehˬ-eu lo ̭-ehˇ jahˇ niˇ g'a-awˇ, "Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ-euˬ sahˬ paˬ ziˇ baw ziˇ za lu ̭-uˇ" lehˇ ehˇ niˇ g'a-eu meh. 19K'oeˇ naˇ, aˇ to ̭ aˇ kahˬ neh aˬ yaw ̭-euˬ uˬ duˬ-ahˇ diˬ-awˇ, duˬ k'aˬ k'a daˆ k'a daˆ-ehˇ, aˬ yaw ̭-euˬ mehˬ shi pawˬ tsui ̭ pawˬ dmˬ dmˬ-awˇ uˬ duˬ tahˬ niˇ g'a-euˬ meh. 20Aˬ yaw ̭ ma ̭ aˬ yaw ̭-ahˇ niˇ g'a dehˆ g'aˬ ngeh, neˇ naˆ naˆ-eu pehˇ k'ahˬ pehˇ mahˇ k'oeˇ kahˇ nyeh ̭ lehˆ-awˇ, aˬ yaw ̭-euˬ mehˬ tsoeˬ paˇ nyeh ̭ dm nehˬ-euˬ meh. K'oeˇ naˇ, aˬ yaw ̭-ahˇ la ̭ ya ̭ k'oeˇ taˆ ta ̭ seh ̭-eu lehˇ tsahˇ doˆ g'eh-euˬ meh. 21Aˬ yaw ̭ ma ̭ gaˇ pehˇ le lu ̭ ngeh, pu paw neh meuˬ-ahˇ laˇ lu ̭-eu Siˇmoˬ lehˇ myahˇ-euˬ g'aˬ-ahˇ mawˇ-awˇ, yehˇ deuˬ neh aˬ yaw ̭-ahˇ nyeh ̭-awˇ, Yeˬsuˇ-euˬ la ̭ ya ̭ bi ba ̭-euˬ meh. (Siˇmoˬ-aˬ, Kuˇleˬniˬ meuˬ-ahˇ jawˇ-eu meh. Aˬleˬsaˬduˇ hawˇ-eu Luˇpuˇ-euˬ aˬ da meh.) 22Aˬ yaw ̭ ma ̭ Yeˬsuˇ-ahˇ Gawˇlaˬgawˇda lehˇ kuˇ-eu jawˇ duˬ-ahˇ sheuˬ g'eh-euˬ meh. Gawˇlaˬgawˇda lehˇ ehˇ-eu dawˬ tsui ̭-aˬ, 'Uˬ duˬ k'mˬ' lehˇ ehˇ maw ̭-eu meh. 23Aˬ yaw ̭ ma ̭ aˬ yaw ̭-ahˇ muˇlaˬ lehˇ kuˇ-eu jaˆ g'aˬ yaw saw jeˬ keuˬ taˬ-euˬ aˬ ga ̭ dzaˇ uiˇ bi dawˇ-euˬ meh. Ehˇ k'aw ̭, aˬ yaw ̭ maˬ dawˇ-a. 24K'oeˇ naˇ, aˬ yaw ̭-ahˇ la ̭ ya ̭ k'oeˇ taˆ ta ̭ tehˬ-awˇ, aˬ yaw ̭-euˬ mehˬ tsoeˬ-ahˇ aˬ yaw ̭ ma ̭ shehˆ tsaˬ tsaˬ-awˇ biˇ geu ̭-euˬ meh. 25Aˬ yaw ̭ ma ̭ aˬ yaw ̭-ahˇ la ̭ ya ̭ k'oeˇ taˆ ta ̭ tehˬ ngeh, uˬ shawˬ paw naˬ liˬ g'oeˬ la ̭ byah laˇ-euˬ meh. 26"Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ-euˬ sahˬ paˬ" lehˇ bo ̭ taˬ-euˬ, aˬ yaw ̭-ahˇ yaw lehˬ no-euˬ dawˬ ta ̭ myahˬ taˬ-euˬ meh. 27Tahˇ joeˬ nyiˬ g'aˬ-ahˇ k'aw ̭, aˬ yaw ̭ nehˬ-ehˇ tiˬ kawˆ lo ̭-ehˇ, aˇ maˇ paw tiˬ g'aˬ, aˇ caˇ paw tiˬ g'aˬ lehˇ, la ̭ ya ̭ k'oeˇ taˆ ta ̭ tehˬ taˬ-euˬ meh. 29K'aˇ iˇ k'aˇ laˇ tsehˆ-eu tsawˇ haˬ deuˬ uˬ duˬ jui ̭ jui ̭-ehˇ naˬ g'a-eu, "Aˬ heuˇ. Uˬ duˬ tahˬ nymˇ nymˇ ma deh pyaˆ dzeh-awˇ smˬ nah la ̭ k'oeˇ paˇ tsoˆ k'o ̭ nya-eu g'aˬ-oˇ, 30yawˬ haˇ yawˬ ha ka k'o ̭-awˇ la ̭ ya ̭ k'oeˇ taˆ neh za ̭ ka le-awˬ tawˇ le." 31K'oeˇ lo ̭-ehˇ duˇ ni, piˇ ma aˬ yui ̭ deuˬ hawˇ-eu, Zahˇ dawˬ k'o ̭ dawˬ mehˬ-eu saˬ laˬ deuˬ k'aw ̭, tiˬ g'aˬ tiˇ g'aˬ heu lo ̭-ehˇ ehˇ-awˇ, Yeˬsuˇ-ahˇ naˬ g'a-eu meh. "Aˬ yaw ̭ aˬ cawˬ-ahˇ ka k'o ̭ nya-euˬ k'aw ̭, yawˬ haˇ yawˬ ha maˬ ka k'o ̭ nya law hawˇ ngaˬ laˬ. 32Iˇsaˬleˬlaˆ tsawˇ jeuˬ-euˬ sahˬ paˬ pyeu ̭-eu Ka li heu g'aˬ, hehˬ nymˬ-mˇ la ̭ ya ̭ k'oeˇ taˆ neh za ̭ ka le gaˇ ya mawˇ law nmˇ-aˬ, aˬ dui ma ̭ aˬ yaw ̭-ahˇ jah ma ehˇ lawˬ." Aˬ yaw ̭ nehˬ-ehˇ la ̭ ya ̭ k'oeˇ taˆ bi ta ̭ tehˬ taˬ-euˬ k'oeˇ nyiˬ g'aˬ k'aw ̭, aˬ yaw ̭-ahˇ yehˬ bawˬ sehˇ lu-ehˇ ehˇ-eu meh. 33Nah loˆ ceh laˇ ngeh, miˇ k'ahˬ k'oeˇ k'ahˬ k'ahˬ lah-ehˇ zahˇ tsui ni pyeu ̭-iˇ-awˇ, yaw zahˇ k'oeˇ naˬ liˬ smˇ la ̭ byah ni jaˆ-euˬ meh. 34Uˬ ci ̭ uˬ taw naˬ liˬ smˇ la ̭ byah laˇ ngeh, Yeˬsuˇ yaw k'aˆ-ehˇ guˇ-awˇ, "Eˇ liˇ, Eˇliˇ, laˬ maˬ saˬ baˇ taˬ niˬ" lehˇ ehˇ-eu meh. Dawˬ tsui ̭-aˬ, "Ngaˬ-euˬ Miˬyehˇ-oˇ, ngaˬ-euˬ Miˬyehˇ-oˇ, aˬ jeˬ miˇ neh ngaˬ-ahˇ byehˇ dzeh nehˬ la ̭ te" lehˇ ehˇ maw ̭-eu meh. 35K'oeˇ gaˇ jawˇ-eu tsawˇ haˬ tiˬ paˆ na deuˬ aˬ yaw ̭ guˇ gaˇ gaˬ ngeh, "Naˇ haˬ sheˇ. Aˬ yaw ̭ Eˇliˇya-ahˇ kuˇ-eu nya" lehˇ ehˇ-eu meh. 36Aˬ yaw ̭ ma ̭ la ̭ k'oeˇ tiˬ g'aˬ, behˇ baˆ la ̭ daˬ-ahˇ duˇ-eu laˆ shaˆ iˇ jaˬ caˆ luˆ tiˬ luˆ yuˇ-awˇ coeˬ daˆ g'eh-awˇ, aˬ ga ̭ dzaˇ uiˇ yaw byawˬ-ahˇ laˆ duiˆ-awˇ, aˇ to ̭ aˇ kahˬ-euˬ mehˬ dzaˬ-ahˇ g'oˆ tehˬ-awˇ, Yeˬsuˇ bi cuˆ dawˇ-eu lehˇ cawˬ miˇ nehˬ-awˇ ehˇ-eu, "Taˬ tehˬ lawˬ siˬ. Eˇliˇya oe-awˇ aˬ yaw ̭-ahˇ la ̭ ya ̭ k'oeˇ taˆ neh ciˬ ka nehˬ le nga loˇ lehˇ tiˬ k'ehˬ dawˬ haw kaˇ-euˇ." 37Yeˬsuˇ tiˬ teˇ guˇ k'aˆ laˇ-awˇ, sa ̭ g'awˇ tsehˆ-euˬ meh. 38Uˬ duˬ tahˬ nymˇ nymˇ ma la ̭ k'oeˇ taw taˬ-euˬ saˬ paˇ lawˆ kaˬ k'oeˇ, uˬ duˬ-ahˇ neh dawˬ dahˬ-ahˇ doˆ ni, nyiˬ paˆ paˆ-iˇ-euˬ meh. 39La ̭ ya ̭-euˬ mehˬ shi yaw ̭ lu ̭-eu yehˇ deuˬ k'oeˇ taˆ aˬ yui ̭ geu ̭-eu g'aˬ, Yeˬsuˇ sa ̭ g'awˇ tsehˆ gaˇ haw duˬ-awˇ ehˇ-eu, "Tsawˇ haˬ heu g'aˬ maˇ maˇ ni Miˬyehˇ-euˬ Zaˬmaˇ law hawˇ nga." 40Zaˬ miˬ zaˬ tiˬ deuˬ ui cuiˆ gaˇ mahˇ kaˬ gaˇ jawˇ-awˇ haw lu ̭-eu meh. Maˬliˇ Maˬgaˬdaˬlaˇ, Yaˬkoˆ yaw nyiˇ g'aˬ hawˇ-eu Yoˇsehˆ aˬ nya ̭ nmˇ-euˬ aˬ ma Maˬliˇ hawˇ-eu, Saˬloˬmeˬ aˬ ha smˇ g'aˬ k'aw ̭, k'oeˇ gaˇ ahˇ-eu meh. 41Yeˬsuˇ Gaˬliˬlehˇ miˇ k'ahˬ-ahˇ jawˇ ngeh, aˬ yaw ̭ ma ̭ aˬ yaw ̭-euˬ mehˬ nah caw teh-awˇ, aˬ yaw ̭-ahˇ caw ba nehˬ-euˬ meh. Aˬ yaw ̭ nehˬ-ehˇ Yeˬluˇsaˬlehˬ meuˬ-ahˇ caw teh laˇ-euˬ tsawˇ haˬ deuˬ k'aw ̭, k'oeˇ gaˇ ahˇ-eu meh. 42K'oeˇ ngeh nah-aˬ, Jawˇ nah-euˬ mehˬ hu ngeh nah pyeu ̭-eu Lehˬhmˬ-eu aˇ nah meh. K'oeˇ miˇ neh, uˬ ci ̭ uˬ taw taw le ngeh, 43Ba ̭dzah aˇ muˇ la ̭ k'oeˇ aˬ cawˬ yaw zeu baw-eu tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ pyeu ̭-awˇ, Miˬyehˇ Miˇk'ahˬ keuˆ le gaˇ dawˬ lu ̭-eu g'aˬ pyeu ̭-eu Aˬliˇma ̭tehˬ meuˬ-ahˇ jawˇ-eu Yoˇsehˆ-aˬ, sahˬ paˬ Piˇlaˆ jawˇ gaˇ nui ma k'aˬ duˬ ni le-awˇ, Yeˬsuˇ-euˬ g'awˇ mawˇ shaˇ leˇ-euˬ meh. 44Yeˬsuˇ shiˇ-euˬ meh lehˇ ehˇ gaˇ ya gaˬ ngeh, sahˬ paˬ Piˇlaˆ zahˬ leˇ-euˬ meh. K'oeˇ miˇ neh, guiˇ ma ̭ k'oeˇ taˆ uˆ lahˇ-eu yaw huiˬ yaw mahˇ tiˬ g'aˬ-ahˇ kuˇ-awˇ, "Aˬ yaw ̭ shiˇ-euˬ tiˬ k'ehˬ k'awˆ laˇ mehˬ loˇ" lehˇ naˇ haˬ-euˬ meh. 45Yaw huiˬ yaw mahˇ k'oeˇ g'aˬ aˬ yaw ̭-ahˇ ehˇ duˬ nehˬ ngeh, Yeˬsuˇ-euˬ g'awˇ mawˇ ba ̭ g'eh nya teh ̭-a lehˇ, Yoˇsehˆ-ahˇ sahˬ paˬ Piˇlaˆ ehˇ nehˬ-euˬ meh. 46Yoˇsehˆ-aˬ, shawˇ jehˆ ni g'eh-eu saˬ paˇ paˇ pyuˇ zeuˇ-awˇ, Yeˬsuˇ-euˬ g'awˇ mawˇ ba ̭ ka-awˇ, mawˇ tawˆ tawˆ-awˇ, lo guˇ-ahˇ ta ̭ byoe-awˇ jahˇ taˬ-euˬ lmˬ bymˇ la ̭ k'oeˇ ba ̭ pahˬ-iˇ-euˬ meh. K'oeˇ naˇ, lmˬ bymˇ-euˬ mehˬ k'ehˬ-ahˇ k'aˬ lo lo ma ngawˬ tsoeˬ ya ̭-euˬ meh. 47Maˬliˇ Maˬgaˬdaˬlaˇ hawˇ-eu, Yoˇsehˆ-euˬ aˬ ma Maˬ liˇ aˬ ha nya ̭ k'aw ̭, k'oeˇ gaˇ haw haw-ehˇ jawˇ-awˇ, Yeˬsuˇ-ahˇ aˬ geu tsahˇ-ahˇ ba ̭ pahˬ-euˬ mawˇ duˬ ya ̭-euˬ meh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\