MAˬKUˆ 9

1Aˬ yaw ̭ paˇ ehˇ-eu, "Ngaˇ naw ma ̭-ahˇ maˇ jawˆ ni ehˇ nehˬ nyaˇ. Heu gaˇ jawˇ lu ̭-eu tsawˇ haˬ tiˬ paˆ na deuˬ maˬ shiˇ dzeuˇ mi naˆ-ehˇ, Miˬyehˇ Miˇk'ahˬ baoˬ tiˬ byah ni keuˆ le gaˇ ya mawˇ teh ̭-a." 2Ko ̭ nah dzeuˇ-iˇ ngeh, Beˬtuˆluˆ, Yaˬkoˆ, Yoˇhaˬ aˬ ha smˇ g'aˬ-ahˇ teh ̭-ehˇ Yeˬsuˇ sheuˬ-awˇ, gawˬ jawˬ yaw goˇ-ahˇ daˆ leˇ-euˬ meh. K'oeˇ gaˇ, aˬ ha smˇ g'aˬ-euˬ mehˬ shi Yeˬsuˇ g'awˇ mawˇ paˇ-euˬ meh. 3Aˬ yaw ̭-euˬ mehˬ tsoeˬ yaw sheh ̭ bya laˇ-awˇ, pyuˇ deuˬ ni g'eh-eu meh. Miˇ tsaˬ k'oeˇ taˆ jawˇ-eu mehˬ tsoeˬ lehˬ tsiˬ-eu tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ-iˬ, k'oeˇ naˆ naˆ-ehˇ pyuˇ laˇ ni maˬ lehˬ tsiˬ shawˇ nya-a. 4Eˇliˇyaˆ hawˇ-eu Moˇseˬ aˬ nya ̭ k'aw ̭, k'oeˇ gaˇ doˆ le-awˇ, Yeˬsuˇ nehˬ-ehˇ dawˬ ngehˬ cawˬ lu ̭ gaˇ aˬ yaw ̭ ma ̭ ya mawˇ-euˬ meh. 5K'oeˇ ngeh, Beˬtuˆluˆ Yeˬsuˇ-ahˇ ehˇ-eu, "Saˬ laˬ-oˇ, aˬ dui ma ̭ heu gaˇ jawˇ-eu heu aˇ naˆ ni muiˬ-eu nga. Nga ma ̭ sehˬ g'awˆ smˬ g'awˆ g'awˆ ma. Nawˬ-euˬ g'aˇ duˬ tiˬ g'awˆ, Moˇseˬ g'aˇ duˬ tiˬ g'awˆ, Eˇliˇyaˆ g'aˇ duˬ tiˬ g'awˆ g'awˆ ma." 6Aˬ ha smˇ g'aˬ guˆ dui dui-awˇ, Beˬtuˆluˆ dawˬ ngehˬ tsaˬ maˬ siˬ-a. 7K'oeˇ ngeh, aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ mˬ dmˇ dehˬ kaˬ le-awˇ, mˬ dmˇ la ̭ k'oeˇ heu lo ̭-ehˇ dawˬ ngehˬ doˆ la ̭-euˬ meh. "Heu-aˬ, ngaˇ gaˬ dui dui-eu ngaˬ-euˬ Zaˬmaˇ ma. Aˬ yaw ̭-euˬ dawˬ-ahˇ naˇ haˬ geu ̭-awˬ." 8Aˬ yaw ̭ ma ̭ tiˬ jawˬ haw doe g'eh k'aw ̭, nui g'aˬ tiˬ g'aˬ-iˬ maˬ jawˇ-ehˇ, Yeˬsuˇ tiˬ g'aˬ teh ̭-ehˇ aˬ yaw ̭ ma ̭ nehˬ-ehˇ jawˇ lu ̭ gaˇ ya mawˇ-euˬ meh. 9Aˬ yaw ̭ ma ̭ gawˬ jawˬ-ahˇ neh za ̭ ka le lu ̭ geh, Yeˬsuˇ aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ dawˬ bi ̭-awˇ ehˇ-eu, "Tsawˇ haˬ-euˬ Zaˬmaˇ shiˇ-awˇ, Miˬyehˇ neh maˬ bi g'o ̭ deh ̭ laˇ k'oeˇ keuˆ ni, naw ma ̭ neh k'aˇ ya mawˇ-euˬ jeˬ, tiˬ g'aˬ-ahˇ-iˬ taˬ ja nehˬ." 10Yeˬsuˇ neh dawˬ bi ̭-euˬ lo ̭-ehˇ aˬ yaw ̭ ma ̭ naˇ haˬ geu ̭-euˬ meh. Ehˇ k'aw ̭, aˬ yaw ̭ ma ̭ yaw kaˬ ja-eu, "Shiˇ-awˇ g'o ̭ deh ̭ laˇ-eu lehˇ ehˇ-eu teu aˬ jeˬ-ahˇ ehˇ maw ̭-eu nga." 11Aˬ yaw ̭ ma ̭ Yeˬsuˇ-ahˇ naˇ haˬ-eu, "Eˇliˇyaˆ jeˬ huˬ oe teh ̭-a lehˇ, aˬ jeˬ miˇ neh Zahˇ dawˬ k'o ̭ dawˬ mehˬ-eu saˬ laˬ deuˬ ehˇ ta." 12Yeˬsuˇ ehˇ-eu, "Yawˬ jeˬ na lu ̭ lehˬ hmˬ laˆ saˆ le-eu g'aˇ duˬ, Eˇliˇyaˆ jeˬ huˬ ya oe teh ̭-a. Ehˇ k'aw ̭, Tsawˇhaˬ-euˬ Zaˬmaˇ-aˬ, g'awˬ mya jeˬ-ahˇ ya daˬ-awˇ, aˬ cawˬ neh bi byehˇ dzeh teh ̭-a lehˇ, Jaˇli ̭ la ̭ k'oeˇ aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ taˬ ta. 13Naw ma ̭-ahˇ ngaˇ ehˇ nehˬ nyaˇ. Eˇliˇyaˆ oe g'a-euˬ meh. Ehˇ k'aw ̭, Jaˇli ̭ la ̭ k'oeˇ ehˇ taˬ-euˬ lo ̭-ehˇ, tsawˇ haˬ zaˬ deuˬ aˬ yaw ̭-ahˇ yehˬ bawˬ sehˇ lu-ehˇ k'aˇ g'eh maw ̭-eu g'eh nehˬ-euˬ meh." 14Zaˬ lahˇ nui deuˬ jawˇ gaˇ aˬ yaw ̭ ma ̭ g'o ̭ keuˆ le ngeh, zaˬ lahˇ k'oeˇ deuˬ-euˬ tiˬ jawˬ tsawˇ haˬ aˇ ma ̭ ma ̭ ma uiˬ le bymˇ le-awˇ, Zahˇ dawˬ k'o ̭ dawˬ mehˬ-eu saˬ laˬ deuˬ nehˬ-ehˇ tsawˇ pyehˇ pyehˇ lu ̭ gaˇ ya mawˇ-euˬ meh. 15Tsawˇ haˬ aˇ ma ̭ k'oeˇ ma ̭ Yeˬsuˇ-ahˇ ya mawˇ ngeh, laˬ k'aˬ cehˇ dui dui-eu la ̭ k'oeˇ, Yeˬsuˇ jawˇ gaˇ cehˆ g'eh-awˇ ha-euˬ meh. 16Zaˬ lahˇ deuˬ-ahˇ Yeˬsuˇ naˇ haˬ-eu, "Naw ma ̭ aˬ yaw ̭ ma ̭ nehˬ-ehˇ aˬ jeˬ gaˇ kawˆ pyehˇ lu ̭ te." 17Tsawˇ haˬ aˇ ma ̭ ma ̭ ma la ̭ k'oeˇ tiˬ g'aˬ ehˇ-eu, "Saˬ laˬ-oˇ, ngaˬ li neh ̭ uˇ-awˇ dawˬ maˬ ngehˬ nya-eu miˇ neh, nawˇ jawˇ gaˇ sheuˬ la ̭-euˬ ma. 18Neh ̭ k'oeˇ mawˇ aˬ yaw ̭-ahˇ k'aˇ uˇ-iˇ ngeh, miˇ tsa ciˬ tahˬ ciˬ tuˆ nehˬ-eu meh. K'oeˇ naˇ, k'aˬ meh-ahˇ buiˇ meu ̭ doˆ le-awˇ, seuˬ teu ̭ teu ̭-ehˇ, g'awˇ mawˇ g'ahˇ cawˬ ni pyeu ̭-iˇ-eu meh. Neh ̭ k'oeˇ mawˇ teh doˆ nehˬ la ̭ lehˇ, nawˬ-euˬ zaˬ lahˇ deuˬ-ahˇ ngaˇ shaˇ-euˬ k'aw ̭, aˬ yaw ̭ ma ̭ maˬ teh doˆ nehˬ la ̭ nya-a." 19Aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ Yeˬsuˇ ehˇ nehˬ-eu, "Jah-eu nui ma maˬ ahˇ-eu ziˇ heu ziˇ-ahˇ deh ̭ lu ̭-eu tsawˇ haˬ deuˬ-oˇ, naw ma ̭ nehˬ-ehˇ ngaˇ aˇ myah keuˆ ni ya jawˇ ta. Naw ma ̭-ahˇ ngaˇ aˇ myah keuˆ ni ya oˇ ta. Aˬ li k'oeˇ li-ahˇ heu gaˇ sheuˬ la ̭-awˬ." 20Aˬ li k'oeˇ li-ahˇ Yeˬsuˇ jawˇ gaˇ sheuˬ la ̭-awˇ, neh ̭ k'oeˇ mawˇ Yeˬsuˇ-ahˇ ya mawˇ-eu nehˬ-ehˇ tiˬ poˆ teh ̭-ehˇ, aˬ li k'oeˇ li-ahˇ shaˬ guˬ shaˬ caˆ bi g'eu laˇ-awˇ, mahˬ poˆ poˆ poˆ-ehˇ, k'aˬ meh-ahˇ buiˇ meu ̭ paˬ paˬ-ehˇ bi teuˆ-euˬ meh. 21Aˬ da g'aˬ-ahˇ Yeˬsuˇ naˇ haˬ-eu, "Nawˬ li heu lo ̭-ehˇ g'eh lu ̭-eu aˇ myah ni keuˆ laˇ taˬ." Aˬ yaw ̭ ehˇ-eu, "Nyiˇ ngeh neh g'eh lu ̭-eu meh. 22Miˬ dzaˬ-ahˇ bi coˬ puiˆ-awˇ, iˇ cu ̭-ahˇ bi coˬ duiˆ-eu la ̭ k'oeˇ, aˬ yaw ̭ ya shiˇ ni neh ̭ teu mawˇ g'awˬ mya poˆ leh jeh-euˬ meh. G'eh nya naˇ, nga nya ̭ da zaˬ-ahˇ g'awˬ shaˬ gaˬ-eu la ̭ k'oeˇ, tiˬ poˆ caw ba nehˬ la ̭-awˬ lehˇ shaˇ-eu ma." 23Yeˬsuˇ ehˇ-eu, "G'eh nya naˇ lehˇ aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ te. Jah-eu tsawˇ haˬ g'aˇ duˬ yawˬ jeˬ na lu ̭ pyeu ̭ laˇ nya meh." 24K'oeˇ ngeh, aˬ da k'oeˇ g'aˬ ngoeˇ ngoeˇ-ehˇ ehˇ-eu, "Ngaˇ aˬ diˇ jah ma. Ehˇ k'aw ̭, jah-eu maˬ lo ̭ nya. Jah-eu myaˬ laˇ ni ngehˬ g'eh nehˬ la ̭-awˬ." 25Aˬ yaw ̭ ma ̭ jawˇ gaˇ tsawˇ haˬ aˇ ma ̭ cehˆ la ̭ lu ̭ gaˇ Yeˬsuˇ ya mawˇ ngeh, neh ̭ k'oeˇ mawˇ-ahˇ dawˬ bi ̭-awˇ ehˇ nehˬ-eu, "Aˬ dzawˬ bi dzawˬ-iˇ-awˇ naˬ bawˬ bi bawˬ-iˇ-eu neh ̭-oˇ, aˬ li teu li la ̭ k'oeˇ neh doˆ le-awˬ. Aˬ kaˇ naˇ, aˬ yaw ̭ la ̭ k'oeˇ tiˬ jawˇ-iˬ taˬ paˇ uˇ-iˇ lehˇ nawˬ-ahˇ ngaˇ dawˬ bi ̭-eu ma." 26K'oeˇ ngeh, neh ̭ k'oeˇ mawˇ yaw k'aˆ-ehˇ guˇ laˇ-awˇ, aˬ li k'oeˇ li-ahˇ mawˇ bawˬ coˬ coˬ-ehˇ yaw k'aˆ-ehˇ bi teuˆ laˇ-awˇ doˆ-iˇ-euˬ meh. Aˬ li k'oeˇ li yaw shiˇ-ahˇ duˇ-eu miˇ neh, yawˬ g'aˬ na lu ̭ "Shiˇ-euˬ ngaˇ" lehˇ ehˇ-eu meh. 27Ehˇ k'aw ̭, Yeˬsuˇ aˬ li k'oeˇ li-euˬ aˬ la ̭-ahˇ nyeh ̭ tehˬ-awˇ tsahˇ tuˇ nehˬ ngeh, tuˇ laˇ-euˬ meh. 28Yeˬsuˇ nymˇ la ̭ k'oeˇ uˇ leˇ-awˇ jawˇ ngeh, zaˬ lahˇ deuˬ aˬ yaw ̭-ahˇ ciˬ cuˇ ni naˇ haˬ-eu, "Aˬ jeˬ miˇ neh nga ma ̭ neh ̭ k'oeˇ mawˇ-ahˇ maˬ teh doˆ nya ta." 29Yeˬsuˇ ehˇ-eu, "Guiˬ lahˬ shaˇ-eu jeˬ baˬ da neh teh ̭-ehˇ neh ̭ k'oeˇ jeˬ-ahˇ teh doˆ nya-eu meh. Nuiˬ jeˬ jahˇ-awˇ maˬ teh doˆ nya-a." 30Yeˬsuˇ hawˇ-eu aˬ yaw ̭-euˬ zaˬ lahˇ deuˬ jawˇ duˬ k'oeˇ tsahˇ-ahˇ neh doˆ-iˇ-awˇ, Gaˬliˬlehˇ miˇ k'ahˬ la ̭ k'oeˇ iˇ g'eh-euˬ meh. Yeˬsuˇ-aˬ, aˬ yaw ̭ aˬ geu tsahˇ-ahˇ jawˇ-eu gaˇ kawˆ aˬ cawˬ maˬ bi siˬ maw ̭-a. 31Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, aˬ yaw ̭-euˬ zaˬ lahˇ deuˬ-ahˇ aˬ yaw ̭ heu lo ̭-ehˇ mehˬ nehˬ lu ̭-eu meh. "Tsawˇhaˬ-euˬ Zaˬmaˇ-aˬ, aˬ yaw ̭-ahˇ seh ̭-eu deuˬ-euˬ aˬ la ̭ la ̭ k'oeˇ aˬ cawˬ neh bi a nehˬ-awˇ bi seh ̭ teh ̭-a. Ehˇ k'aw ̭, smˬ nah byah laˇ naˇ, aˬ yaw ̭ paˇ g'o ̭ deh ̭ laˇ teh ̭-a." 32Ehˇ k'aw ̭, aˬ yaw ̭ k'oeˇ lo ̭-ehˇ mehˬ-eu aˬ yaw ̭ ma ̭ maˬ g'oˆ shaw nya-ehˇ, aˬ yaw ̭-ahˇ maˬ naˇ haˬ peuˬ ni jawˇ-euˬ meh. 33Aˬ yaw ̭ ma ̭ Gaˬbeˬneˬoˬ meuˬ-ahˇ iˇ keuˆ-awˇ, nymˇ la ̭ k'oeˇ jawˇ lu ̭ ngeh, "Naw ma ̭ gaˇ pehˇ-ahˇ aˬ jeˬ gaˇ kawˆ tsawˇ pyehˇ pyehˇ teˬ" lehˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ Yeˬsuˇ naˇ haˬ-euˬ meh. 34Ehˇ k'aw ̭, aˬ yaw ̭ ma ̭ dawˬ maˬ ngehˬ ni ciˬ cuˇ ni jawˇ-eu meh. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, aˬ geu g'aˬ aˬ cawˬ naˆ maˬ tseˇ huiˬ dzehˬ-eu gaˇ kawˆ, aˬ yaw ̭ ma ̭ yaw kaˬ gaˇ pehˇ-ahˇ tsawˇ pyehˇ pyehˇ-euˬ meh. 35Yeˬsuˇ nuiˇ-awˇ, zaˬ lahˇ tseˇ nyi ̭ g'aˬ-ahˇ kuˇ-awˇ ehˇ nehˬ-eu, "Aˬ cawˬ-euˬ mehˬ hu jawˇ maw ̭-eu tsawˇ haˬ-aˬ, aˬ cawˬ mehˬ nah ya jawˇ-awˇ, dawˬ tawˆ lu ̭-euˬ zaˬ k'aˆ jeˬ huˬ ya geu ̭ meh." 36K'oeˇ naˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭-euˬ mehˬ shi aˬ yaw ̭ zaˬ yaw nyiˇ tiˬ g'aˬ sheuˬ taˬ-euˬ meh. Zaˬ k'oeˇ g'aˬ-ahˇ aˬ yaw ̭ ciˬ-awˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ heu lo ̭-ehˇ ehˇ nehˬ-euˬ meh. 37"Ngaˬ-euˬ tsawˇ myahˇ uˬ moˆ heu lo ̭-ehˇ g'eh-eu zaˬ yaw nyiˇ tiˬ g'aˬ-ahˇ ha geu ̭-eu tsawˇ haˬ-aˬ, ngaˬ-ahˇ ha geu ̭ gaˇ duˇ-eu meh. Ngaˬ-ahˇ ha geu ̭-eu tsawˇ haˬ-aˬ, ngaˬ-ahˇ teh ̭-ehˇ ha geu ̭-eu maˬ ngeuˇ-a. Ngaˬ-ahˇ k'ehˇ g'eh le ̭-euˬ g'aˬ-ahˇ k'aw ̭ ha geu ̭ gaˇ duˇ-eu meh." 38Yoˇhaˬ Yeˬsuˇ-ahˇ ehˇ-eu, "Saˬ laˬ-oˇ, tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ nawˬ-euˬ tsawˇ myahˇ uˬ moˆ neh ̭ teh doˆ lu ̭ gaˇ nga ma ̭ ya mawˇ-awˇ, k'oeˇ lo ̭-ehˇ maˬ bi jahˇ ni laˆ tsoeˬ nehˬ-euˬ ma. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, aˬ yaw ̭-aˬ, aˬ dui aˇ muˇ mehˬ nah caw teh-eu tsawˇ haˬ maˬ ngeuˇ-a." 39Ehˇ k'aw ̭, Yeˬsuˇ ehˇ-eu, "Aˬ yaw ̭-ahˇ taˬ laˆ tsoeˬ. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, ngaˬ-euˬ tsawˇ myahˇ-ahˇ g'oe-awˇ zahˬ leˇ paˬ-ehˇ g'eh-eu jeˬ mˇ mehˬ-eu tsawˇ haˬ aˬ geuˬ g'aˬ maˬ kaˬ, ngaˬ-ahˇ yaw awˬ awˬ-ehˇ maˬ ja bu-aˇ. 40Aˬ dui-ahˇ muiˇ-eu paw maˬ pyawˬ-eu tsawˇ haˬ-aˬ, aˬ dui jawˇ paw pyawˬ-eu tsawˇ haˬ meh. 41Ngaˇ naw ma ̭-ahˇ maˇ jawˆ ni ehˇ nehˬ nyaˇ. Naw ma ̭ Ka li-euˬ tsawˇ haˬ pyeu ̭-eu nga lehˇ siˬ nya-awˇ, naw ma ̭-ahˇ iˇ cu ̭ tiˬ k'mˬ k'aˇ bi dawˇ la ̭-eu tsawˇ haˬ aˬ geu g'aˬ maˬ kaˬ, aˬ diˇ aˬ maˇ guiˬ lahˬ za teh ̭-a. 42"Tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ na, heu lo ̭-ehˇ g'eh-eu ngaˬ-ahˇ jah-eu zaˬ yaw nyiˇ tiˬ g'aˬ iˬ baˇ mˇ ni sheuˬ bahˬ naˇ, aˬ yaw ̭-euˬ kawˬ lahˇ-ahˇ lo lehˬ lehˬ ma pa ̭ taw ̭-awˇ, iˬ ma laˆ shaˆ-ahˇ bi biˬ ahˇ-eu-aˬ, aˬ yaw ̭ g'aˇ duˬ muiˬ dzehˬ meh. 43K'oeˇ miˇ neh, nawˬ-euˬ aˬ la ̭ tiˬ pyawˬ baˬ da neh nawˇ iˬ baˇ ya mˇ-euˬ ngeuˇ naˇ, aˬ la ̭ k'oeˇ pyawˬ toˆ tsehˆ dzeh-awˬ. Aˬ la ̭ nyiˬ pyawˬ lu ̭ tso ̭-awˇ, tiˬ jawˇ-iˬ maˬ miˆ-iˇ ni do ̭ lu ̭-eu shiˬ buiˇ lah ma-ahˇ bi biˬ pu ̭-eu naˆ maˬ tseˇ, aˬ la ̭ tiˬ pyawˬ teh ̭-ehˇ tso ̭ k'aw ̭, mˬ taˆ miˇ k'ahˬ-ahˇ le keuˆ-awˇ ya deh ̭-eu-aˬ, nawˬ-euˬ g'aˇ duˬ muiˬ dzehˬ teh ̭-a. 45Nawˬ-euˬ aˬ kuiˇ tiˬ kahˬ baˬ da neh nawˇ iˬ baˇ ya mˇ-euˬ ngeuˇ naˇ, aˬ kuiˇ k'oeˇ kahˬ deuˆ tsehˆ dzeh-awˬ. Aˬ kuiˇ nyiˬ kahˬ lu ̭ tso ̭-awˇ shiˬ buiˇ lah ma-ahˇ bi biˬ pu ̭-eu naˆ maˬ tseˇ, aˬ kuiˇ tiˬ kahˬ teh ̭-ehˇ tso ̭ k'aw ̭, mˬ taˆ miˇ k'ahˬ-ahˇ le keuˆ-awˇ ya deh ̭-eu-aˬ, nawˬ-euˬ g'aˇ duˬ muiˬ dzehˬ teh ̭-a. 47Nawˬ-euˬ myaˆ nuiˆ tiˬ nuiˆ baˬ da neh nawˇ iˬ baˇ ya mˇ-euˬ ngeuˇ naˇ, myaˆ nuiˆ k'oeˇ nuiˆ k'eu ̭ doˆ dzeh-awˬ. Myaˆ nuiˆ nyiˬ nuiˆ lu ̭ tso ̭-awˇ shiˬ buiˇ lah ma-ahˇ bi biˬ pu ̭-eu naˆ maˬ tseˇ, myaˆ nuiˆ tiˬ nuiˆ teh ̭-ehˇ tso ̭ k'aw ̭, Miˬyehˇ Miˇk'ahˬ-ahˇ ya uˇ le-eu-aˬ, nawˬ-euˬ g'aˇ duˬ muiˬ dzehˬ teh ̭-a. 48Shiˬ buiˇ lah ma la ̭ k'oeˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ dzaˬ-eu luˆ tahˬ tiˬ jawˇ-iˬ maˬ shiˇ-ehˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ puiˆ-eu miˬ dzaˬ tiˬ jawˇ-iˬ maˬ miˆ-iˇ-a. 49"Lawˇ-eu jeˬ-ahˇ saˬ deu ̭ sehˬ-awˇ bi shawˇ laˇ-eu lo ̭-ehˇ, tsawˇ haˬ yawˬ g'aˬ na lu ̭-ahˇ miˬ dzaˬ neh lawˬ haw-awˇ bi shawˇ laˇ teh ̭-a. 50"Saˬ deu ̭-aˬ, yaw muiˬ meh. Ehˇ k'aw ̭, saˬ ca taˆ-eu byoˆ-iˇ naˇ, saˬ ca paˇ taˆ laˇ ni nawˇ aˬ jo ̭-ehˇ paˇ jahˇ nya nmˇ. "Naw ma ̭ la ̭ k'oeˇ cawˬ cawˬ ta ̭-eu saˬ deu ̭ saˬ ca bi ahˇ-awˇ, tiˬ g'aˬ tiˇ g'aˬ tsaˬ leˇ dzoeˇ leˇ-eu la ̭ k'oeˇ deh ̭-awˬ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\