MA ̭TEHˬ 1:18

18Yeˬsuˇ Ka li deh ̭ le-euˬ gaˇ kawˆ-aˬ, heu lo ̭-ehˇ meh. Aˬ yaw ̭-euˬ aˬ ma Maˬliˇ-aˬ, Yoˇsehˆ-ahˇ dahˬ dzaˬ-iˇ-eu g'aˇ duˬ ngehˬ cawˬ tsehˆ taˬ-euˬ meh. Ehˇ k'aw ̭, Maˬliˇ-aˬ, aˬ yaw ̭ nya ̭ oeˇ mˇ maˬ baˇ mi naˆ-ehˇ, Muiˬ-eu shawˇ-eu Yaw sahˇ Miˬyehˇ baˬ da neh zaˬ tsehˆ leˇ-euˬ gaˇ kawˆ, yawˬ haˇ yawˬ ha ya siˬ-euˬ meh.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More