MA ̭TEHˬ 13

1K'oeˇ ngeh nah Yeˬsuˇ iˇ kahˇ-ahˇ neh doˆ-iˇ-awˇ, lah lah dzeˇ nuiˇ-euˬ meh. 2Aˬ yaw ̭ dawˬ peh uiˬ laˇ-euˬ tsawˇ haˬ aˇ ma ̭ myaˬ dui dui-eu miˇ neh, aˬ yaw ̭ lawˬ la ̭ k'oeˇ nuiˇ-iˇ-awˇ, tsawˇ haˬ aˇ ma ̭ lah lah dzeˇ yaw ̭-euˬ meh. 3Aˬ yaw ̭ yaw jeˬ ma jeˬ ja ja-ehˇ, g'awˬ mya jeˬ mehˬ nehˬ tsoˆ nehˬ-euˬ meh. "Siˬ yoeˬ sehˬ-eu tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ siˬ yoeˬ sehˬ-iˇ-euˬ meh. 4Aˬ yaw ̭ siˬ yoeˬ sehˬ ngeh, siˬ yoeˬ tiˬ paˆ na deuˬ gaˇ ma-ahˇ ga-iˇ-awˇ, aˇ jiˇ neh bi g'oˆ dzaˬ jiˇ-euˬ meh. 5Siˬ yoeˬ tiˬ paˆ na deuˬ-aˬ, miˇ tsaˬ baˬ-eu k'aˬ lo lo yaˇ-ahˇ ga-iˇ-euˬ meh. Miˇ tsaˬ maˬ na ̭-eu miˇ neh, aˇ ji ji doˆ laˇ-eu yaw kawˇ meh. 6Ehˇ k'aw ̭, nahˇ tsaˇ k'aˆ laˇ-awˇ, aˇ ji k'oeˇ deuˬ-ahˇ law ̭ zaw ngeh, ciˇ ka maˬ na ̭-eu miˇ neh, nyoeˬ-iˇ koˆ-iˇ-eu meh. 7Siˬ yoeˬ tiˬ paˆ na deuˬ-aˬ, aˬ gah gah yaˇ-ahˇ ga-iˇ-awˇ, aˬ gah baw duˆ neh bi uˆ tehˬ-euˬ meh. 8Ehˇ k'aw ̭, siˬ yoeˬ tiˬ paˆ na deuˬ-aˬ, miˇ tsaˬ miˇ muiˬ muiˬ gaˇ ga-iˇ-awˇ, siˬ le loˆ le-euˬ meh. Tiˬ paˆ na deuˬ tiˬ yaˇ bymˇ, tiˬ paˆ na deuˬ ko ̭ tseˇ bymˇ, tiˬ paˆ na deuˬ smˬ tseˇ bymˇ za le-euˬ meh. 9Naˬ bawˇ k'aˇ tso ̭-eu deuˬ naˇ haˬ-awˬ." 10K'oeˇ naˇ, zaˬ lahˇ deuˬ Yeˬsuˇ jawˇ gaˇ laˇ-awˇ ehˇ-eu, "Nawˇ tsawˇ haˬ aˇ ma ̭-ahˇ mehˬ nehˬ tsoˆ nehˬ ngeh, aˬ jeˬ miˇ neh yaw jeˬ ma jeˬ ja ja-ehˇ mehˬ nehˬ te." 11Yeˬsuˇ ehˇ-eu, "Mˬtaˆ Miˇk'ahˬ gaˇ kawˆ aˬ cawˬ maˬ g'oˆ shaw nya-eu za ̭ taˬ-euˬ jeˬ-ahˇ g'oˆ shaw nya-eu tsawˇ gahˇ deuˬ, naw ma ̭-ahˇ bi ̭ taˬ g'aˬ-euˬ meh. Ehˇ k'aw ̭, aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ maˬ bi ̭ taˬ-aˬ. 12Jaˆ-eu tsawˇ haˬ deuˬ bi jaˆ dzehˬ laˇ ni paˇ bi ̭ lahˬ nehˬ teh ̭-a. Ehˇ k'aw ̭, maˬ jaˆ-eu tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ-aˬ, k'aˇ jaˆ-eu dawˬ tawˆ lu ̭ yuˇ jiˇ nehˬ teh ̭-a. 13Aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ ngaˇ mehˬ nehˬ tsoˆ nehˬ ngeh, yaw jeˬ ma jeˬ ja ja-ehˇ mehˬ nehˬ tsoˆ nehˬ-eu-aˬ, aˬ yaw ̭ ma ̭ myaˆ nuiˆ tso ̭ k'aw ̭ maˬ mawˇ nya gaˇ duˇ-awˇ, naˬ bawˇ tso ̭ k'aw ̭ maˬ gaˬ nya gaˇ duˇ-eu miˇ neh meh. 14Miˬyehˇ g'aˇ duˬ ngehˬ dah-eu Iˇsaˬyaˇ neh ehˇ taˬ-euˬ dawˬ heu deuˬ-aˬ, aˬ yaw ̭ ma ̭ lo ̭-ehˇ g'eh gaˇ ehˇ taˬ-euˬ dawˬ meh. 'Tsawˇ haˬ heu deuˬ gaˬ dehˆ-euˬ k'aw ̭, tiˬ paw ̭-iˬ maˬ g'oˆ shaw nya-a. Tsawˇ haˬ heu deuˬ mawˇ dehˆ-euˬ k'aw ̭, tiˬ paw ̭-iˬ maˬ siˬ duˬ leˇ-a. 15Nui ma aˬ dzawˬ dzawˬ-iˇ jiˇ-awˇ, naˬ bawˇ pa ̭ tsoeˬ tsoeˬ taˬ jiˇ-awˇ, myaˆ nuiˆ miˆ tehˬ jiˇ taˬ-euˬ meh. K'oeˇ lo ̭-ehˇ maˬ ngeuˇ law nmˇ-aˬ, myaˆ nuiˆ-ahˇ mawˇ leˇ-awˇ, naˬ bawˇ-ahˇ gaˬ leˇ-awˇ, noeˬ siˬ noeˬ mawˇ nya-awˇ, naˇ gawˇ bi laˆ saˆ-eu g'aˇ duˬ, ngaˇ jawˇ paw ciˬ pyawˇ teh ̭-a lehˇ, Miˬyehˇ ehˇ lu ̭-eu meh.' 16"Naw ma ̭-euˬ myaˆ nuiˆ mawˇ nya-awˇ, naˬ bawˇ gaˬ nya-eu miˇ neh, aˇ naˆ ni guiˬ lahˬ huiˬ-eu nga. 17Ngaˇ naw ma ̭-ahˇ maˇ jawˆ ni ehˇ nehˬ nyaˇ. Miˬyehˇ g'aˇ duˬ ngehˬ dah-eu tsawˇ haˬ hawˇ-eu Miˬyehˇ-euˬ tsawˇ haˬ deuˬ, naw ma ̭ ya mawˇ-euˬ jeˬ-ahˇ mawˇ maw ̭ dui dui-euˬ k'aw ̭, ma ya mawˇ haw-ehˇ, naw ma ̭ ya gaˬ-euˬ jeˬ-ahˇ gaˬ maw ̭ dui dui-euˬ k'aw ̭, maˬ ya gaˬ haw-aˬ. 18"Siˬ yoeˬ sehˬ-eu gaˇ kawˆ yaw jeˬ ma jeˬ-euˬ dawˬ tsui ̭-ahˇ naˇ haˬ sheˇ. 19Gaˇ ma-ahˇ ga-iˇ-euˬ siˬ yoeˬ lehˇ ehˇ-eu-aˬ, Miˬyehˇ Miˇk'ahˬ gaˇ kawˆ mehˬ gaˇ ya gaˬ-euˬ k'aw ̭, maˬ g'oˆ shaw nya-eu tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ ehˇ maw ̭-eu meh. Haiˬ-eu yaw sahˇ laˇ-awˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭-euˬ nui ma la ̭ k'oeˇ sehˬ ahˇ taˬ-euˬ jeˬ-ahˇ ja tawˆ ni yuˇ byoˆ g'eh-eu meh. 20K'aˬ lo lo yaˇ-ahˇ ga-iˇ-euˬ siˬ yoeˬ lehˇ ehˇ-eu-aˬ, Miˬyehˇ Miˇk'ahˬ gaˇ kawˆ mehˬ gaˇ ya gaˬ ngeh, maˬ nyi naˬ ni tiˬ poˆ teh ̭-ehˇ laˬ k'aˬ tiˬ cehˇ ha geu ̭-eu tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ ehˇ maw ̭-eu meh. 21Ehˇ k'aw ̭, duˬ ciˇ maˬ toeˬ zi ̭ nya-eu miˇ neh, g'awˬ myahˇ ni maˬ gmˬ-a. Dawˬ k'oeˇ deuˬ-ahˇ ha geu ̭-euˬ baˬ da neh shaˬ-eu zahˬ-eu jeˬ hawˇ-eu k'ehˬ-eu k'aˆ-eu jeˬ-ahˇ ya daˬ ngeh, tiˬ poˆ teh ̭-ehˇ coˬ-iˇ-eu meh. 22Aˬ gah gah yaˇ-ahˇ ga-iˇ-euˬ siˬ yoeˬ lehˇ ehˇ-eu-aˬ, dawˬ k'oeˇ deuˬ-ahˇ ya gaˬ-euˬ k'aw ̭, shiˬ shaˬ jiˇ gaˇ kawˆ k'ahˬ lahˇ-eu jeˬ hawˇ-eu, pyuˇ shuiˇ myawˬ gahˬ-ahˇ gaˬ-eu nui ma neh bi uˆ tehˬ-awˇ, aˇ siˬ maˬ siˬ le nya-eu tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ ehˇ maw ̭-eu meh. 23Miˇ tsaˬ miˇ muiˬ muiˬ gaˇ ga-iˇ-euˬ siˬ yoeˬ lehˇ ehˇ-eu-aˬ, dawˬ k'oeˇ deuˬ-ahˇ ya gaˬ-awˇ g'oˆ shaw-euˬ tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ ehˇ maw ̭-eu meh. K'oeˇ lo ̭-ehˇ g'eh-eu tsawˇ haˬ deuˬ-aˬ, aˬ diˇ aˬ maˇ aˇ siˬ siˬ le-eu meh. Tiˬ paˆ na deuˬ tiˬ yaˇ bymˇ, tiˬ paˆ na deuˬ ko ̭ tseˇ bymˇ, tiˬ paˆ na deuˬ smˬ tseˇ bymˇ siˬ le-eu meh." 24Aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ Yeˬsuˇ yaw jeˬ ma jeˬ tiˬ hmˬ heu lo ̭-ehˇ paˇ ja mehˬ nehˬ-euˬ meh. "Miˬyehˇ Miˇk'ahˬ-aˬ, heu lo ̭-ehˇ duˇ-eu meh. 25Tiˬ miˇ-aˬ, aˬ cawˬ yu ̭ tsiˇ jiˇ-euˬ yamˬ-ahˇ, muiˇ-eu tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ oe-awˇ, cehˇ siˬ yoeˬ sehˬ taˬ-euˬ gaˇ shmˇ ma sehˬ k'oeˬ-awˇ cah-euˬ meh. 26Cehˇ muiˬ laˇ-awˇ, g'o bymˬ g'o doˆ doˆ yamˬ tsaˬ laˇ ngeh, shmˇ ma nawˆ laˇ taˬ-euˬ gaˇ ya mawˇ-euˬ meh. 27Zaˬ k'aˆ deuˬ deh yaˇ yaw sahˇ g'aˬ jawˇ gaˇ laˇ-awˇ ehˇ-eu, 'Baw leˬ-oˇ, nawˇ siˬ yoeˬ yaw muiˬ sehˬ-euˬ maˬ ngeuˇ te loˇ. Shmˇ ma k'oeˇ deuˬ aˬ gaˇ neh doˆ laˇ-euˬ ta.' 28Aˬ yaw ̭ ehˇ-eu, 'Muiˇ-eu tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ na neh jahˇ-euˬ teh ̭-a.' Zaˬ k'aˆ deuˬ ehˇ-eu, 'Shmˇ ma k'oeˇ deuˬ mo ̭ dzeh jiˇ-awˬ loˇ.' 29Aˬ yaw ̭ ehˇ-eu, 'Taˬ mo ̭ dzeh-iˇ siˬ. aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, naw ma ̭ shmˇ ma mo ̭ dzeh ngeh, cehˇ cehˇ bawˬ tiˬ bawˬ na g'awˇ dzeh-iˬ-eu baw le. 30Cehˇ laˆ luiˆ yamˬ tsaˬ laˇ ngeh keuˆ ni, cehˇ hawˇ-eu shmˇ ma tiˬ kawˆ lo ̭-ehˇ deh ̭ tawˬ lu ̭-uˇ. Shmˇ ma deuˬ jeˬ huˬ g'awˇ uiˬ-awˇ, aˇ dzahˬ dzahˬ uiˬ-awˇ miˬ dzaˬ-ahˇ ba ̭ puiˆ g'aˬ miˇ tsa, cehˇ yehˬ cehˇ diˬ luiˆ-awˇ cehˇ jiˇ-ahˇ pi ahˇ-awˬ lehˇ, cehˇ yehˬ cehˇ diˬ-eu tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ ngaˇ ehˇ nehˬ ma.' " 31Aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ Yeˬsuˇ yaw jeˬ ma jeˬ tiˬ hmˬ heu lo ̭-ehˇ paˇ ja mehˬ nehˬ-euˬ meh. "Mˬtaˆ Miˇk'ahˬ-aˬ, heu lo ̭-ehˇ duˇ-eu meh. Tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ g'awˬ paˆ aˇ nuiˆ tiˬ nuiˆ yuˇ-awˇ, aˬ yaw ̭-euˬ yaˇ-ahˇ sehˬ taˬ-euˬ meh. 32G'awˬ paˆ aˇ nuiˆ -aˬ, aˇ nuiˆ dawˬ tawˆ lu ̭ k'oeˇ taˆ aˬ cawˬ naˆ maˬ tseˇ nyiˇ teˬ dzehˬ-eu aˇ nuiˆ pyeu ̭ k'aw ̭, deh ̭ laˇ mehˇ laˇ ngeh, sahˬ lahˬ dawˬ tawˆ lu ̭ naˆ maˬ tseˇ huiˬ dzehˬ-awˇ, aˇ bawˬ bawˬ ma ma-iˇ-eu miˇ neh, k'oeˇ taˆ zaw-eu aˇ jiˇ deuˬ uˬ la ̭-ahˇ bahˬ bahˬ le-eu meh." 33Aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ Yeˬsuˇ yaw jeˬ ma jeˬ tiˬ hmˬ heu lo ̭-ehˇ paˇ ja mehˬ nehˬ-euˬ meh. "Mˬtaˆ Miˇk'ahˬ-aˬ, heu lo ̭-ehˇ duˇ-eu meh. Zaˬ miˬ zaˬ tiˬ g'aˬ dehˬ tseˬ ui cuiˆ yuˇ-awˇ, cehˇ meu smˇ puˬ-ahˇ keuˬ-awˇ, dawˬ tawˆ lu ̭ bi poˬ laˇ jiˇ gaˇ duˇ-eu meh." 34Gaˇ kawˆ k'oeˇ deuˬ dawˬ tawˆ lu ̭, yaw jeˬ ma jeˬ ja ja-ehˇ, tsawˇ haˬ aˇ ma ̭-ahˇ Yeˬsuˇ mehˬ nehˬ-euˬ meh. Yaw jeˬ ma jeˬ maˬ ja-ehˇ mehˬ nehˬ-euˬ tiˬ jeˬ-iˬ maˬ jaˆ-a. 35Miˬyehˇ g'aˇ duˬ ngehˬ dah-eu deuˬ neh ehˇ taˬ-euˬ dawˬ heu deuˬ byah laˇ ni, aˬ yaw ̭ k'oeˇ lo ̭-ehˇ mehˬ nehˬ-euˬ meh. "Ngaˬ-euˬ k'aˬ meh ngaˇ mˇ nga-awˇ, yaw jeˬ ma jeˬ ja mehˬ nehˬ-awˇ, Miˇ beh ngeh neh za ̭ taˬ-euˬ jeˬ, aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ dzawˇ duˬ nehˬ ma." 36Yeˬsuˇ tsawˇ haˬ aˇ ma ̭ ma ̭ ma jawˇ gaˇ neh doˆ-iˇ-awˇ, iˇ kahˇ la ̭ k'oeˇ uˇ leˇ ngeh, aˬ yaw ̭-euˬ zaˬ lahˇ deuˬ aˬ yaw ̭ jawˇ gaˇ laˇ-awˇ ehˇ-eu, "Deh yaˇ-ahˇ deh ̭-eu shmˇ ma gaˇ kawˆ yaw jeˬ ma jeˬ k'oeˇ hmˬ-euˬ dawˬ tsui ̭ tiˬ poˆ ja mehˬ la ̭ sheˇ." 37Yeˬsuˇ ehˇ-eu, "Siˬ yoeˬ yaw muiˬ sehˬ-eu g'aˬ lehˇ ehˇ-eu-aˬ, Tsawˇhaˬ-euˬ Zaˬmaˇ-ahˇ ehˇ-eu meh. 38Deh yaˇ lehˇ ehˇ-eu-aˬ, miˇ tsaˬ heu-ahˇ ehˇ-eu meh. Siˬ yoeˬ yaw muiˬ lehˇ ehˇ-eu-aˬ, Miˬyehˇ Miˇk'ahˬ-ahˇ ta ̭-eu tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ ehˇ-eu meh. 39Shmˇ ma sehˬ k'oeˬ-eu muiˇ-eu g'aˬ lehˇ ehˇ-eu-aˬ, Neh ̭ sahˬ paˬ-ahˇ ehˇ-eu meh. Cehˇ laˆ luiˆ-eu aˇ yamˬ lehˇ ehˇ-eu-aˬ, miˇ tsaˬ heu aˇ saˬ saˬ-eu aˇ yamˬ-ahˇ ehˇ-eu meh. Cehˇ yehˬ cehˇ diˬ-eu tsawˇ haˬ deuˬ lehˇ ehˇ-eu-aˬ, mˬ taˆ g'aˬ k'ehˇ deuˬ-ahˇ ehˇ-eu meh. 40Shmˇ ma-ahˇ g'oˆ uiˬ-awˇ, miˬ dzaˬ-ahˇ ba ̭ puiˆ-eu lo ̭-ehˇ, miˇ tsaˬ heu aˇ saˬ saˬ ngeh nah k'oeˇ lo ̭-ehˇ pyeu ̭ laˇ teh ̭-a. 41Tsawˇhaˬ-euˬ Zaˬmaˇ-aˬ, aˬ yaw ̭-euˬ mˬ taˆ g'aˬ k'ehˇ deuˬ-ahˇ pyehˬ g'eh le ̭-awˇ, aˬ cawˬ iˬ baˇ mˇ ni jahˇ-eu tsawˇ haˬ dawˬ tawˆ lu ̭ hawˇ-eu, yaw haiˬ jeˬ k'aˇ mˇ-eu tsawˇ haˬ dawˬ tawˆ lu ̭-ahˇ, aˬ yaw ̭-euˬ Miˇ k'ahˬ la ̭ k'oeˇ neh bi sheuˬ doˆ uiˬ teh ̭-a. 42K'oeˇ naˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ guˆ dui dui laˇ paˬ-ehˇ g'eh-eu miˬ dzaˬ jehˆ bymˇ-ahˇ bi ba ̭ puiˆ-awˇ, k'oeˇ gaˇ ngoeˇ ngoeˇ-ehˇ, seuˬ teu ̭ teu ̭-ehˇ ya shaˬ teh ̭-a. 43K'oeˇ ngeh, Miˬyehˇ-euˬ tsawˇ haˬ deuˬ-aˬ, aˬ yaw ̭ ma ̭-euˬ Aˬda-euˬ Miˇk'ahˬ la ̭ k'oeˇ, nahˇ ma lo ̭-ehˇ yaw sheh ̭ bya teh ̭-a. Naˬ bawˇ k'aˇ tso ̭-eu deuˬ naˇ haˬ-awˬ. 44"Mˬtaˆ Miˇk'ahˬ-aˬ, heu lo ̭-ehˇ duˇ-eu meh. Tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ deh ma tiˬ kawˬ-ahˇ pyuˇ pahˬ mawˇ-awˇ, yaˆ pymˬ taˬ ya ̭-euˬ meh. Aˬ yaw ̭ laˬ k'aˬ cehˇ dui dui-eu la ̭ k'oeˇ, k'aˇ jaˆ-eu jeˬ dawˬ tawˆ lu ̭ ahˬ jiˇ-awˇ, deh ma k'oeˇ kawˬ zeuˇ tsehˆ-euˬ meh. 45"Tiˬ poˆ paˇ ya ehˇ naˇ, Mˬtaˆ Miˇk'ahˬ-aˬ, heu lo ̭-ehˇ duˇ-eu meh. Tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ muiˬ dui dui-eu aˇ caˇ caˇ k'aw ̭ sehˇ shaˇ poˆ lu ̭-eu meh. 46Aˇ dzehˬ dzeuˇ ni muiˬ-eu aˇ caˇ caˇ k'aw ̭ sehˇ tiˬ siˬ aˬ yaw ̭ mawˇ ngeh, aˬ yaw ̭ k'aˇ jaˆ-eu jeˬ dawˬ tawˆ lu ̭ ahˬ-iˇ-awˇ, sehˇ k'oeˇ siˬ zeuˇ tsehˆ-euˬ meh. 47"Tiˬ poˆ paˇ ya ehˇ naˇ, Mˬtaˆ Miˇk'ahˬ-aˬ, za dzeh gaˇ duˇ-eu meh. Iˬ ma laˆ shaˆ la ̭ k'oeˇ za dzeh ahˇ g'eh ngeh, ngaˬ shaˬ ngaˬ deˇ yawˬ jeˬ na lu ̭-ahˇ dzeh pymˬ-eu meh. 48Ngaˬ shaˬ tiˬ byah ni dzeh pa ̭ g'aˬ ngeh, lawˇ dzeˇ g'eu doˆ-eu meh. K'oeˇ naˇ nuiˇ-awˇ, ngaˬ shaˬ yaw muiˬ deuˬ k'aˆ puˬ-ahˇ tseˇ ahˇ-awˇ, maˬ muiˬ-eu deuˬ tseˇ dzeh-eu meh. 49Miˇ tsaˬ heu aˇ saˬ saˬ-eu aˇ nah keuˆ le ngeh, k'oeˇ lo ̭-ehˇ pyeu ̭ laˇ teh ̭-a. Mˬ taˆ g'aˬ k'ehˇ deuˬ doˆ le-awˇ, haiˬ-eu tsawˇ haˬ deuˬ hawˇ-eu yaw tsaˬ yaw dawˇ tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ tseˇ paˆ le teh ̭-a. 50Haiˬ-eu tsawˇ haˬ deuˬ-aˬ, guˆ dui dui laˇ paˬ-ehˇ g'eh-eu miˬ dzaˬ jehˆ bymˇ-ahˇ bi biˬ ahˇ-awˇ, ngoeˇ ngoeˇ-ehˇ, seuˬ teu ̭ teu ̭-ehˇ ya shaˬ teh ̭-a. 51"Gaˇ kawˆ heu deuˬ naw ma ̭ g'oˆ shaw-euˬ ma loˇ" lehˇ Yeˬsuˇ naˇ haˬ ngeh, "G'oˆ shaw-euˬ ma" lehˇ aˬ yaw ̭ ma ̭ ehˇ-eu meh. 52Aˬ yaw ̭ ehˇ-eu, "Dawˬ tsui ̭-aˬ, heu lo ̭-ehˇ meh. Mˬtaˆ Miˇk'ahˬ-euˬ zaˬ lahˇ pyeu ̭ laˇ-euˬ Zahˇ dawˬ k'o ̭ dawˬ mehˬ-eu saˬ laˬ aˬ geu g'aˬ maˬ kaˬ, kuˆ lawˆ la ̭ k'oeˇ jeˬ hmˬ taˬ-euˬ myawˬ yaw shui ̭ hawˇ-eu yaw oeˇ yuˇ doˆ la ̭-eu nymˇ sahˇ aˬ da tiˬ g'aˬ-ahˇ duˇ-eu meh." 53Yeˬsuˇ yaw jeˬ ma jeˬ k'oeˇ deuˬ ja mehˬ g'aˬ ngeh, jawˇ duˬ k'oeˇ tsahˇ-ahˇ neh doˆ-iˇ-awˇ, 54aˬ yaw ̭ jawˇ-eu meuˬ-ahˇ g'o ̭ leˇ-euˬ meh. Aˬ yaw ̭ uˬ duˬ tahˬ nymˇ la ̭ k'oeˇ mehˬ nehˬ tsoˆ nehˬ g'aˬ ngeh, ya gaˬ-euˬ tsawˇ haˬ deuˬ zahˬ leˇ-awˇ, heu lo ̭-ehˇ ehˇ-eu meh. "Heu lo ̭-ehˇ g'eh-eu zaˬ siˬ tsawˇ gahˇ deuˬ aˬ yaw ̭ aˬ gaˇ neh za-euˬ nga. Zahˬ leˇ paˬ-ehˇ g'eh-eu gaˇ heu deuˬ aˬ yaw ̭ aˬ joˆ-ehˇ mˇ nya-eu nga. 55Aˬ yaw ̭ la ̭ saˇ maˇ-euˬ aˬ li maˬ ngeuˇ-a loˇ. Maˬliˇ-euˬ aˬ li k'oeˇ g'aˬ maˬ ngeuˇ-a loˇ. Yaˬkoˆ, Yoˇsehˆ, Siˇmoˬ, Yuˇdaˆ, aˬ ha mehˇ nmˇ-euˬ aˇ doˆ k'oeˇ g'aˬ maˬ ngeuˇ-a loˇ. 56Aˬ yaw ̭-euˬ dmˇ ma dawˬ tawˆ lu ̭ heu gaˇ jawˇ jiˇ-eu maˬ ngeuˇ-a loˇ. Teu lo ̭-ehˇ g'eh-eu zaˬ siˬ tsawˇ gahˇ deuˬ aˬ yaw ̭ aˬ gaˇ za-euˬ nga." 57K'oeˇ naˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭ aˬ yaw ̭-ahˇ maˬ ha geu ̭-a. Yeˬsuˇ aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ ehˇ nehˬ-eu, "Miˬyehˇ g'aˇ duˬ ngehˬ dah-eu tsawˇ haˬ-ahˇ, yawˬ gaˇ na lu ̭ aˬ cawˬ taˬ huiˬ nehˬ-eu meh. Ehˇ k'aw ̭, aˬ yaw ̭ jawˇ-eu meuˬ hawˇ-eu aˬ yaw ̭-euˬ iˇ kahˇ la ̭ k'oeˇ, aˬ yaw ̭-ahˇ maˬ taˬ huiˬ nehˬ-a." 58Aˬ yaw ̭ ma ̭ nui jah maˬ ahˇ-eu miˇ neh, zahˬ leˇ paˬ-ehˇ g'eh-eu g'awˬ mya jeˬ, k'oeˇ gaˇ aˬ yaw ̭ maˬ mˇ mehˬ nehˬ-a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\