MA ̭TEHˬ 26

1Yeˬsuˇ gaˇ kawˆ k'oeˇ deuˬ dawˬ tawˆ lu ̭ mehˬ nehˬ tsoˆ nehˬ g'aˬ ngeh, zaˬ lahˇ deuˬ-ahˇ heu lo ̭-ehˇ ehˇ nehˬ-euˬ meh. 2"Nyiˬ nah dzeuˇ naˇ, Baˬsaˬkaˬ Bawˬ-iˬ g'eh-eu aˇ yamˬ keuˆ le-euˬ naw ma ̭ siˬ nya meh. K'oeˇ ngeh, Tsawˇhaˬ-euˬ Zaˬmaˇ-ahˇ la ̭ ya ̭ k'oeˇ taˆ bi ta ̭ seh ̭-eu g'aˇ duˬ a nehˬ teh ̭-a." 3K'oeˇ naˇ, piˇ ma aˬ yui ̭ g'aˬ hawˇ-eu miˇ k'ahˬ zaˬ-euˬ aˬ yui ̭ aˬ tsu deuˬ, Piˇ ma Yaw huiˬ g'aˬ pyeu ̭-eu Gaˬyaˬpaˇ-euˬ nymˇ-ahˇ uiˬ leˇ-euˬ meh. 4Yeˬsuˇ-ahˇ ciˬ cuˇ ni pa ̭-awˇ seh ̭-eu g'aˇ duˬ, aˬ yaw ̭ ma ̭ bawˬ k'oeˬ-euˬ meh. 5Aˬ yaw ̭ ma ̭ ehˇ-eu, "Bawˬ-iˬ g'eh lu ̭ ngeh, aˬ dui ma ̭ aˬ yaw ̭-ahˇ maˬ nyeh ̭ nya nga siˬ. K'oeˇ lo ̭-ehˇ jahˇ naˇ, miˇ k'ahˬ zaˬ luiˬ g'a laˇ gaˇ ya guˆ nga." 6Beˬtaˬniˇ pu-ahˇ jawˇ-eu Siˇmoˬ lehˇ myahˇ-euˬ coiˬ doi tiˬ g'aˬ-euˬ nymˇ-ahˇ Yeˬsuˇ jawˇ lu ̭-eu meh. 7Yeˬsuˇ hawˬ jawˬ jawˬ lu ̭ ngeh, zaˬ miˬ zaˬ tiˬ g'aˬ aˇ poeˬ k'aˆ dui dui-eu tsiˇ yaw saw jeˬ dahˬ-eu lo pyuˇ maˇ tsa ̭ ciˬ la ̭-awˇ, Yeˬsuˇ-euˬ uˬ duˬ-ahˇ shehˆ daˆ nehˬ-euˬ meh. 8Zaˬ lahˇ deuˬ k'oeˇ gaˇ mawˇ ngeh, nui ma la ̭ k'oeˇ maˬ jawˇ tehˬ coeˇ-ehˇ ehˇ-eu, "Aˬ jeˬ miˇ neh aˇ poeˬ teu naˆ naˆ-ehˇ k'aˆ-eu jeˬ-ahˇ teu lo ̭-ehˇ shehˆ cawˆ te. 9Tsiˇ teu ahˬ law nmˇ-aˬ, pyuˇ g'awˬ mya ni za teh ̭-a. Pyuˇ k'oeˇ yuˇ-awˇ shaˬ zaˬ zahˬ zaˬ deuˬ-ahˇ caw ba nehˬ law nmˇ-aˬ, aˇ naˆ ni gaˇ dahˇ tsoeˬ leˇnmˇ." 10Aˬ yaw ̭ ma ̭ k'oeˇ lo ̭-ehˇ ehˇ lu ̭-eu Yeˬsuˇ siˬ nya-awˇ, heu lo ̭-ehˇ ehˇ nehˬ-euˬ meh. "Aˬ jeˬ miˇ neh zaˬ miˬ zaˬ teu g'aˬ-ahˇ naw ma ̭ laˆ bahˬ te. Aˬ yaw ̭ ngaˬ-ahˇ heu lo ̭-ehˇ jahˇ nehˬ la ̭-euˬ heu-aˬ, muiˬ dui dui meh. 11Shaˬ-eu zahˬ-eu tsawˇ haˬ deuˬ naw ma ̭ nehˬ-ehˇ aˬ myah lu ̭ jawˇ teh ̭-a. Ehˇ k'aw ̭, ngaˇ naw ma ̭ nehˬ-ehˇ aˬ myah lu ̭ jawˇ-eu maˬ ngeuˇ. 12Aˬ yaw ̭ heu lo ̭-ehˇ jahˇ-eu-aˬ, ngaˬ-euˬ g'awˇ mawˇ-ahˇ lmˬ bymˇ la ̭ k'oeˇ bi ba ̭ pahˬ-eu g'aˇ duˬ, tsiˇ yaw saw jeˬ shehˆ daˆ-awˇ laˆ saˆ nehˬ la ̭-euˬ jeˬ pyeu ̭-eu meh. 13Miˇ tsaˬ tahˬ k'awˇ heu doe ni, Laˬ k'aˬ cehˇ-eu Guiˬ lahˬ dawˬ heu k'aˇ mehˬ keuˆ gaˇ, zaˬ miˬ zaˬ heu g'aˬ neh mˇ-euˬ gaˇ kawˆ heu-ahˇ aˬ cawˬ ja-awˇ, aˬ yaw ̭-ahˇ noeˬ keuˆ teh ̭-a lehˇ, naw ma ̭-ehˇ ngaˇ maˇ jawˆ ni ehˇ-eu ma." 14K'oeˇ naˇ, zaˬ lahˇ tseˇ nyi ̭ g'aˬ la ̭ k'oeˇ, Yuˇdaˆ Iˇsaˬgaˬliˬoˆ lehˇ myahˇ-euˬ g'aˬ, piˇ ma aˬ yui ̭ deuˬ jawˇ gaˇ le-euˬ meh. 15"Yeˬsuˇ-ahˇ naw ma ̭-euˬ aˬ la ̭ la ̭ k'oeˇ a nehˬ naˇ, naw ma ̭ ngaˬ-ahˇ aˬ jeˬ bi ̭ te" lehˇ, piˇ ma aˬ yui ̭ k'oeˇ deuˬ-ahˇ aˬ yaw ̭ naˇ haˬ ngeh, aˬ yaw ̭ ma ̭ aˬ yaw ̭-ahˇ pyuˇ maˇ byaˆ smˬ tseˇ byaˆ bi ̭ nehˬ-euˬ meh. 16K'oeˇ ngeh nah neh naˇ, Yeˬsuˇ-ahˇ aˬ yaw ̭ ma ̭-euˬ aˬ la ̭ la ̭ k'oeˇ a nehˬ-eu g'aˇ duˬ aˬ myah yeh ̭ laˇ nga lehˇ, Yuˇdaˆ jawˬ lu ̭-eu meh. 17Dehˬ tseˬ maˬ ahˇ-eu Kaˬ muˇ dzaˬ-eu Bawˬ-iˬ aˇ dahˬ beh ngeh nah, zaˬ lahˇ deuˬ Yeˬsuˇ jawˇ gaˇ laˇ-awˇ ehˇ-eu, "Nawˇ nga ma ̭-ahˇ Baˬsaˬkaˬ dzaˬ byawˇ aˬ gaˇ bi lehˬ hmˬ maw ̭-eu nya." 18Aˬ yaw ̭ ehˇ-eu, "Meuˬ-ahˇ jawˇ-eu tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ jawˇ gaˇ iˇ-awˇ, 'Saˬ laˬ nyaˇ-eu nawˬ-euˬ nymˇ-ahˇ Baˬsaˬkaˬ Bawˬ-iˬ g'eh maw ̭ nya jeˇ' lehˇ ehˇ nehˬ-iˇ-awˬ." 19Yeˬsuˇ neh ehˇ nehˬ-euˬ lo ̭-ehˇ zaˬ lahˇ deuˬ mˇ-awˇ, Baˬsaˬkaˬ dzaˬ byawˇ laˆ dawˆ-euˬ meh. 20Uˬ ci ̭ uˬ taw taw le ngeh, Yeˬsuˇ hawˇ-eu zaˬ lahˇ tseˇ nyi ̭ g'aˬ hawˬ jawˬ jawˬ leˇ-euˬ meh. 21Aˬ yaw ̭ ma ̭ dzaˬ lu ̭ dawˇ lu ̭ ngeh Yeˬsuˇ ehˇ-eu, "Naw ma ̭ la ̭ k'oeˇ tiˬ g'aˬ ngaˬ-ahˇ ahˬ dzaˬ teh ̭-a lehˇ, naw ma ̭-ahˇ ngaˇ maˇ jawˆ ni ehˇ-eu ma." 22Zaˬ lahˇ deuˬ noeˬ shaˬ-eu la ̭ k'oeˇ, "Sahˬpaˬ-oˇ, ngaˬ-ahˇ ehˇ te loˇ" lehˇ, tiˬ g'aˬ saˇ-iˬ tiˬ g'aˬ aˬ yaw ̭-ahˇ naˇ haˬ-eu meh. 23Yeˬsuˇ ehˇ-eu, "Ngaˬ nehˬ-ehˇ g'awˬ nyoeˇ k'mˬ maˬ ta ̭-eu g'aˬ, ngaˬ-ahˇ aˬ cawˬ-euˬ aˬ la ̭ la ̭ k'oeˇ a nehˬ teh ̭-a. 24Tsawˇhaˬ-euˬ Zaˬmaˇ-aˬ, Jaˇli ̭ la ̭ k'oeˇ ehˇ taˬ-euˬ lo ̭-ehˇ ya shiˇ teh ̭-a. Ehˇ k'aw ̭, Tsawˇhaˬ-euˬ Zaˬmaˇ-ahˇ ahˬ dzaˬ-euˬ k'oeˇ g'aˬ ya noeˬ shaˬ dui dui teh ̭-a. Aˬ yaw ̭ maˬ deh ̭ le-euˬ law nmˇ-aˬ, aˬ yaw ̭ g'aˇ duˬ muiˬ dzehˬ teh ̭-a." 25Yeˬsuˇ-ahˇ aˬ cawˬ-euˬ aˬ la ̭ la ̭ k'oeˇ a nehˬ-euˬ g'aˬ pyeu ̭-eu Yuˇdaˆ ehˇ-eu, "Saˬ laˬ-oˇ, ngaˇ-a loˇ." Yeˬsuˇ ehˇ-eu, "Nawˇ ehˇ ngaˇ tawˇ." 26Aˬ yaw ̭ ma ̭ ci ̭ hawˬ dzaˬ lu ̭ ngeh, Yeˬsuˇ kaˬ muˇ yuˇ-awˇ, Miˬyehˇ-euˬ guiˬ lahˬ-ahˇ ja ceuˬ-euˬ meh. K'oeˇ naˇ, kaˬ muˇ k'oeˇ ngawˬ pyehˬ-awˇ, "Heu-aˬ, ngaˬ-euˬ g'awˇ mawˇ ma. Yuˇ-awˇ dzaˬ-awˬ" lehˇ ehˇ-awˇ biˇ nehˬ-euˬ meh. 27K'oeˇ naˇ, aˬ yaw ̭ k'mˬ maˬ ciˬ-awˇ, Miˬyehˇ-euˬ guiˬ lahˬ-ahˇ ja ceuˬ-euˬ meh. K'oeˇ naˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ ciˬ nehˬ-awˇ, heu lo ̭-ehˇ ehˇ nehˬ-euˬ meh. "Yawˬ g'aˬ na lu ̭ ciˬ-awˇ dawˇ-awˬ. 28Heu-aˬ, tsawˇ haˬ g'awˬ mya ni-euˬ iˬ baˇ bi buˬ bi law-iˇ-eu g'aˇ duˬ yoeˇ le-euˬ, Miˬyehˇ-euˬ dawˬ ma saˇ jaˇ-ahˇ ta ̭-eu ngaˬ-euˬ shiˬ ma. 29Ngaˬ Da-euˬ Miˇk'ahˬ la ̭ k'oeˇ, naw ma ̭ nehˬ-ehˇ aˬ ga ̭ dzaˇ uiˇ yaw shui ̭ ya dawˇ ta ̭-eu aˇ nah maˬ keuˆ laˇ k'oeˇ keuˆ ni, aˬ ga ̭ dzaˇ uiˇ heu ngaˇ maˬ paˇ dawˇ ma lehˇ, naw ma ̭-ahˇ ngaˇ ehˇ-eu ma." 30K'oeˇ naˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭ ja ceuˬ-eu caˇ dawˬ tiˬ bymˇ caˇ g'aˬ-awˇ, Saˬloˬ gawˬ jawˬ-ahˇ le-euˬ meh. 31K'oeˇ naˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ Yeˬsuˇ heu lo ̭-ehˇ ehˇ nehˬ-euˬ meh. "Nymˇ ci ̭ naw ma ̭ dawˬ tawˆ lu ̭ ngaˬ-ahˇ byehˇ dzeh-awˇ cehˆ teh ̭-a. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, 'Yawˇ bo-eu yaw sahˇ-ahˇ Miˬyehˇ seh ̭-awˇ, yawˇ yawˇ ma ̭ cehˆ byaˆ jiˇ teh ̭-a' lehˇ, Jaˇli ̭ la ̭ k'oeˇ ehˇ taˬ-euˬ meh. 32Ehˇ k'aw ̭, ngaˇ shiˇ-euˬ k'aw ̭, Miˬyehˇ ngaˬ-ahˇ paˇ bi g'o ̭ deh ̭ laˇ-awˇ, naw ma ̭-euˬ mehˬ hu Gaˬliˬlehˇ miˇ k'ahˬ-ahˇ ngaˇ iˇ tawˬ ma." 33Beˬtuˆluˆ Yeˬsuˇ-ahˇ ehˇ-eu, "Aˬ cawˬ nawˬ-ahˇ byehˇ dzeh-awˇ cehˆ jiˇ k'aw ̭, ngaˇ nawˬ-ahˇ maˬ byehˇ dzeh." 34Yeˬsuˇ Beˬtuˆluˆ-ahˇ ehˇ nehˬ-eu, "Nymˇ ci ̭ ya poeˇ maˬ doeˇ laˇ mi naˆ-ehˇ, nawˇ ngaˬ-ahˇ maˬ siˬ lehˇ smˬ poˆ keuˆ ni pyehˇ teh ̭-a lehˇ, ngaˇ nawˬ-ahˇ maˇ jawˆ ni ehˇ-eu ma." 35Beˬtuˆluˆ ehˇ-eu, "Ngaˇ nawˬ nehˬ-ehˇ ya shiˇ paˬ-ehˇ tsaˬ laˇ k'aw ̭, 'Nawˬ-ahˇ ngaˇ maˬ siˬ' lehˇ tiˬ jawˇ-iˬ maˬ ehˇ." Zaˬ lahˇ dawˬ tawˆ lu ̭ k'aw ̭, k'oeˇ lo ̭-ehˇ ehˇ-eu meh. 36K'oeˇ naˇ, Yeˬsuˇ hawˇ-eu aˬ yaw ̭-euˬ zaˬ lahˇ deuˬ, Geˬseˬmaˬniˇ lehˇ kuˇ-eu jawˇ duˬ-ahˇ iˇ-awˇ, Zaˬ lahˇ deuˬ-ahˇ Yeˬsuˇ ehˇ nehˬ-eu, "Naw ma ̭ heu gaˇ nuiˇ tawˬ-awˬ. Ngaˇ k'oeˇ paw dzeˇ guiˬ lahˬ shaˇ-iˇ la." 37Beˬtuˆluˆ hawˇ-eu Zeˬbeˬdehˇ-euˬ aˬ li nyiˬ g'aˬ-ahˇ aˬ yaw ̭ sheuˬ-awˇ iˇ-euˬ meh. Aˬ yaw ̭ noeˬ shaˬ dui dui-awˇ, nui ma la ̭ k'oeˇ shaˬ zahˬ mˇ dui dui lu ̭-eu meh. 38Aˬ ha smˇ g'aˬ-ahˇ aˬ yaw ̭ ehˇ nehˬ-eu, "Ngaˬ-euˬ nui ma shaˬ zahˬ mˇ-eu shiˇ taw tehˬ ni miˇ-a. Heu gaˇ jawˇ-awˇ, ngaˬ nehˬ-ehˇ lo ̭ tawˬ-awˬ." 39Aˬ yaw ̭ ui cuiˆ iˇ jiˆ-awˇ, baˬ ba miˇ tsa tuˆ ni awˆ byaˆ-awˇ, heu lo ̭-ehˇ guiˬ lahˬ shaˇ-euˬ meh. "Ngaˬ Da-oˇ, shaˬ zahˬ na ̭ dui dui-eu k'mˬ maˬ heu-ahˇ dzeuˇ-iˇ nya naˇ, bi dzeuˇ-iˇ la ̭. Ehˇ k'aw ̭, ngaˬ-euˬ nui noeˬ taˬ bi pyeu ̭. Nawˬ-euˬ nui noeˬ bi pyeu ̭-awˬ." 40K'oeˇ naˇ, zaˬ lahˇ k'oeˇ smˇ g'aˬ jawˇ gaˇ aˬ yaw ̭ g'o ̭-iˇ ngeh, yu ̭ k'aˆ taˬ-euˬ gaˇ ya mawˇ-euˬ meh. Aˬ yaw ̭ Beˬtuˆluˆ-ahˇ ehˇ nehˬ-eu, "Nawˬ ha smˇ g'aˬ naˬ liˬ tiˬ la ̭ byah ni teh ̭-ehˇ k'aw ̭ ngaˬ nehˬ-ehˇ maˬ lo ̭ caw nya ni aˬ joˆ-ehˇ g'eh ta. 41Muˇ juˇ juˇ-eu mehˬ nah naw ma ̭ maˬ ya caw teh g'eh ni, guiˬ lahˬ shaˇ-awˇ yaw beuˇ beuˇ-ehˇ jawˇ-awˬ. Nui ma keuˆ k'aw ̭, g'awˇ mawˇ g'aˬ baˬ meh." 42Yeˬsuˇ tiˬ poˆ paˇ iˇ-awˇ, "Ngaˬ Da-oˇ, shaˬ zahˬ na ̭ dui dui-eu k'mˬ maˬ heu-ahˇ ngaˇ maˬ dawˇ-ehˇ maˬ bi dzeuˇ-iˇ nya naˇ, nawˇ nui ma tsaˬ-eu lo ̭-ehˇ bi pyeu ̭-awˬ" lehˇ guiˬ lahˬ paˇ shaˇ poˆ-iˇ-euˬ meh. 43Aˬ yaw ̭ tiˬ poˆ paˇ g'o ̭ le ngeh, zaˬ lahˇ k'oeˇ smˇ g'aˬ myaˆ nuiˆ maˬ byeh diˇ coeˇ-ehˇ yu ̭ k'aˆ taˬ-euˬ gaˇ paˇ ya mawˇ-euˬ meh. 44Aˬ yaw ̭ ma ̭ jawˇ gaˇ neh Yeˬsuˇ paˇ doˆ-iˇ-awˇ, smˬ poˆ tiˬ poˆ guiˬ lahˬ paˇ shaˇ-iˇ-euˬ meh. 45K'oeˇ naˇ, zaˬ lahˇ deuˬ jawˇ gaˇ aˬ yaw ̭ paˇ g'o ̭ le-awˇ, heu lo ̭-ehˇ ehˇ nehˬ-euˬ meh. "Naw ma ̭ nymˬ-mˇ keuˆ ni yu ̭ k'aˆ-awˇ g'aˬ naˬ naˬ lu ̭ te siˬ loˇ. Haw yawˬ. Tsawˇhaˬ-euˬ Zaˬmaˇ-ahˇ iˬ baˇ zaˬ-euˬ aˬ la ̭ la ̭ k'oeˇ a nehˬ-eu aˇ yamˬ keuˆ le-euˬ meh. 46Tuˇ-awˬ. Iˇ kaˇ-euˇ. Haw sheˇ. Ngaˬ-ahˇ ahˬ dzaˬ-eu lehˇ g'eh-eu g'aˬ heu gaˇ oe keuˆ taˬ-euˬ ngaˇ." 47Yeˬsuˇ dawˬ ngehˬ g'aˬ-eu maˬ dah ni, zaˬ lahˇ tseˇ nyi ̭ g'aˬ la ̭ k'oeˇ ahˇ-eu Yuˇdaˆ lehˇ myahˇ-euˬ g'aˬ oe keuˆ-euˬ meh. Mi cehˇ hawˇ-eu daˇ kawˬ ba ̭ lu ̭-eu tsawˇ haˬ aˇ ma ̭ ma ̭ ma tiˬ ma ̭, aˬ yaw ̭ nehˬ-ehˇ oe-euˬ meh. Piˇ ma aˬ yui ̭ deuˬ hawˇ-eu aˬ yui ̭ aˬ tsu geu ̭-eu deuˬ neh aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ k'ehˇ g'eh le ̭-euˬ meh. 48"Ngaˇ mehˬ cuˇ cuˇ nehˬ-eu g'aˬ-aˬ, naw ma ̭ poˆ lu ̭-eu k'oeˇ g'aˬ meh de. K'oeˇ g'aˬ-ahˇ nyeh ̭-awˬ" lehˇ, Yeˬsuˇ-ahˇ ahˬ dzaˬ taˬ-euˬ zaˬ lahˇ k'oeˇ g'aˬ neh, tsawˇ haˬ k'oeˇ ma ̭-ahˇ ehˇ nehˬ taˬ-euˬ meh. 49Yuˇdaˆ-aˬ, Yeˬsuˇ jawˇ gaˇ dawˇ coe ni iˇ-awˇ, "Saˬ laˬ-oˇ, nawˬ-ahˇ nui saˇ o ̭ lu ̭-uˇ" lehˇ ehˇ-awˇ, mehˬ cuˇ cuˇ nehˬ-euˬ meh. 50Yeˬsuˇ aˬ yaw ̭-ahˇ ehˇ nehˬ-eu, "Cawˬ-oˇ, nawˇ mˇ lu ̭-eu jeˬ yaw kawˇ-ehˇ mˇ-awˬ." K'oeˇ naˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭ oe-awˇ, Yeˬsuˇ-ahˇ nyeh ̭-awˇ, deuˇ geuˆ ni daw ̭ cu ̭ taˬ-euˬ meh. 51Yeˬsuˇ nehˬ-ehˇ jawˇ lu ̭-eu tiˬ g'aˬ mi cehˇ g'awˇ doˆ-awˇ, Piˇ ma Yaw huiˬ g'aˬ-euˬ zaˬ k'aˆ-ahˇ coeˇ-awˇ, naˬ pa ̭ coeˇ tsehˆ-euˬ meh. 52Yeˬsuˇ ehˇ-eu, "Nawˬ-euˬ mi cehˇ-ahˇ tawˆ k'awˆ la ̭ k'oeˇ soeˬ ahˇ k'o ̭-awˬ. Mi cehˇ-ahˇ nui ma huiˬ-eu tsawˇ haˬ dawˬ tawˆ lu ̭, mi cehˇ la ̭-ahˇ ya shiˇ teh ̭-a. 53Ngaˬ-ahˇ bi caw ba le-eu g'aˇ duˬ, ngaˬ Da-ahˇ ngaˇ kuˇ gaˬ nya-awˇ, mˬ taˆ g'aˬ k'ehˇ guiˇ ma ̭ tseˇ nyi ̭ ma ̭ dzehˬ ni, ngaˇ jawˇ gaˇ aˬ yaw ̭ tiˬ poˆ teh ̭-ehˇ pyehˬ le ̭ nya meh lehˇ, nawˇ maˬ siˬ nya te loˇ. 54Ehˇ k'aw ̭, k'oeˇ lo ̭-ehˇ jahˇ naˇ, heu lo ̭-ehˇ pyeu ̭ laˇ meh ehˇ taˬ-euˬ Jaˇli ̭ dawˬ kawˬ k'oeˇ aˬ joˆ-ehˇ byah laˇ nya nmˇ." 55K'oeˇ naˇ, tsawˇ haˬ aˇ ma ̭ k'oeˇ ma ̭-ahˇ Yeˬsuˇ heu lo ̭-ehˇ ehˇ nehˬ-euˬ meh. "Smˇ k'oeˬ tahˇ joe-ahˇ nyeh ̭-eu lo ̭-ehˇ, naw ma ̭ mi cehˇ hawˇ-eu daˇ kawˬ ba ̭-awˇ ngaˬ-ahˇ ya nyeh ̭ le ta loˇ. Uˬ duˬ tahˬ nymˇ nymˇ ma la ̭ k'oeˇ ngaˇ yawˬ nah na lu ̭ nuiˇ-awˇ mehˬ nehˬ tsoˆ nehˬ lu ̭ k'aw ̭, naw ma ̭ ngaˬ-ahˇ maˬ nyeh ̭ le-a. 56Ehˇ k'aw ̭, Miˬyehˇ g'aˇ duˬ ngehˬ dah-eu deuˬ neh Jaˇli ̭ la ̭ k'oeˇ k'aˇ bo ̭ taˬ-euˬ lo ̭-ehˇ byah laˇ ni, heu lo ̭-ehˇ bi pyeu ̭ laˇ-euˬ meh." K'oeˇ ngeh, zaˬ lahˇ dawˬ tawˆ lu ̭, aˬ yaw ̭-ahˇ byehˇ dzeh ya ̭-awˇ cehˆ jiˇ-euˬ meh. 57Yeˬsuˇ-ahˇ nyeh ̭-euˬ tsawˇ haˬ k'oeˇ deuˬ, Yeˬsuˇ-ahˇ Piˇ ma Yaw huiˬ g'aˬ pyeu ̭-eu Gaˬyaˬpaˇ-euˬ nymˇ-ahˇ sheuˬ g'eh-euˬ meh. Zahˇ dawˬ k'o ̭ dawˬ mehˬ-eu saˬ laˬ deuˬ hawˇ-eu aˬ yui ̭ aˬ tsu geu ̭ lu ̭-eu deuˬ, k'oeˇ gaˇ uiˬ leˇ taˬ-euˬ meh. 58Beˬtuˆluˆ-aˬ, naˇ k'ah paw ui cuiˆ gaˇ mahˇ kaˬ gaˇ cah-awˇ, Piˇ ma Yaw huiˬ g'aˬ-euˬ nymˇ-ahˇ gawˬ lahˇ taˬ-euˬ la ̭ k'oeˇ paw keuˆ ni caw teh keuˆ g'eh-euˬ meh. Aˬ yaw ̭ lahˇ la ̭ k'oeˇ uˇ leˇ-awˇ, Yeˬsuˇ-ahˇ aˬ cawˬ aˬ joˆ-ehˇ jahˇ nehˬ-eu tiˬ saˬ tiˬ li haw-eu g'aˇ duˬ, k'oeˇ gaˇ lo ̭ piˇ-eu yehˇ deuˬ nehˬ-ehˇ ga dzuˇ leˇ-euˬ meh. 59Piˇ ma aˬ yui ̭ deuˬ hawˇ-eu, Ba ̭ dzah aˇ muˇ muˇ lah-ehˇ, Yeˬsuˇ-ahˇ yaw lehˬ poˆ doˆ-awˇ seh ̭-eu lehˇ leh jeh-eu meh. 60Ehˇ k'aw ̭, aˬ yaw ̭ ma ̭ Yeˬsuˇ-euˬ yaw lehˬ maˬ poˆ doˆ nya-a. Tsawˇ haˬ g'awˬ mya ni mehˬ shi paw doˆ laˇ-awˇ, jaˬ myaw ̭ myaw ̭-ehˇ ja laˇ k'aw ̭, aˬ yaw ̭-euˬ yaw lehˬ maˬ poˆ doˆ nya-a. Aˇ saˬ saˬ laˇ jawˬ-ehˇ, tsawˇ haˬ nyiˬ g'aˬ mehˬ shi paw doˆ laˇ-euˬ meh. 61Aˬ yaw ̭ nya ̭ ehˇ-eu, "Tsawˇ haˬ teu g'aˬ, Miˬyehˇ-euˬ Uˬ duˬ tahˬ nymˇ nymˇ ma-ahˇ deh pyaˆ dzeh jiˇ-awˇ, smˬ nah la ̭ k'oeˇ paˇ tsoˆ k'o ̭ nya ma lehˇ ehˇ-eu meh." 62K'oeˇ ngeh, Piˇ ma Yaw huiˬ g'aˬ tuˇ laˇ-awˇ ehˇ-eu, "Tsawˇ haˬ teu nyiˬ g'aˬ nawˬ-ahˇ teu lo ̭-ehˇ ehˇ laˇ gaˇ, nawˇ ehˇ k'o ̭ nehˬ-eu dawˬ maˬ jaˆ loˇ." 63Ehˇ k'aw ̭, Yeˬsuˇ dawˬ maˬ ngehˬ ni ciˬ cuˇ ni jawˇ-eu meh. Piˇ ma Yaw huiˬ g'aˬ dawˬ tiˬ poˆ paˇ ehˇ-eu, "Deh ̭ lu ̭-eu Miˬyehˇ-euˬ tsawˇ myahˇ uˬ moˆ, ngaˇ nawˬ-ahˇ heu lo ̭-ehˇ bi kamˬ-eu ma. Nawˇ, Ka li lehˇ ehˇ-eu Miˬyehˇ-euˬ Zaˬmaˇ ngeuˇ ma loˇ." 64Yeˬsuˇ ehˇ-eu, "Nawˇ ehˇ lu ̭ ngaˇ tawˇ. Ehˇ k'aw ̭, naw ma ̭ dawˬ tawˆ lu ̭-ahˇ ngaˇ heu lo ̭-ehˇ ehˇ-eu ma. Aˬ kaˇ naˇ, Tsawˇhaˬ-euˬ Zaˬmaˇ-aˬ, Baoˬ huiˬ-eu Miˬyehˇ-euˬ aˇ maˇ paw nuiˇ lu ̭ gaˇ maˬ ehˇ, mˬ taˆ mˬ dmˇ dziˬ-awˇ oe gaˇ maˬ ehˇ, naw ma ̭ ya mawˇ teh ̭-a." 65Dawˬ k'oeˇ dawˬ-ahˇ ya gaˬ ngeh, Piˇ ma Yaw huiˬ g'aˬ yawˬ ha dm lu ̭-eu mehˬ tsoeˬ g'eu pyaˬ-awˇ ehˇ-eu, "Tsawˇ haˬ heu g'aˬ Miˬyehˇ-ahˇ yehˬ bawˬ sehˇ lu-ehˇ ehˇ-euˬ meh. Saˇ kiˇ yawˬ jeˬ yawˬ maˬ paˇ loˬ meh. Aˬ yaw ̭ Miˬyehˇ-euˬ tsawˇ myahˇ-ahˇ yehˬ bawˬ sehˇ lu-ehˇ ehˇ-euˬ naw ma ̭ ya gaˬ-euˬ meh. 66Naw ma ̭-ahˇ aˬ joˆ-ehˇ noeˬ-eu nya." Aˬ yaw ̭ ma ̭ ehˇ-eu, "Aˬ yaw ̭ lehˬ dui dui-awˇ, shiˇ-eu geuˇ meh." 67K'oeˇ naˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭ aˬ yaw ̭-euˬ myaˆ pyawˬ-ahˇ duˬ k'aˬ k'a daˆ-awˇ diˬ-euˬ meh. Tiˬ paˆ na deuˬ aˬ yaw ̭-euˬ baˬ ba-ahˇ tehˆ-awˇ heu lo ̭-ehˇ naˬ g'a nehˬ-euˬ meh. 68"Ka li-oˇ, Miˬyehˇ g'aˇ duˬ ngehˬ dah nya-eu jeˬ maˇ-iˬ, nawˬ-ahˇ naˬ tehˆ tehˆ nehˬ la ̭-euˬ aˬ suˇ g'aˬ nga lehˇ tsaˬ haw sheˇ." 69Nymˇ tiˬ jawˬ lahˇ gawˬ taˬ-euˬ la ̭ k'oeˇ, gaˇ dzeˇ paw Beˬtuˆluˆ nuiˇ lu ̭ ngeh, zaˬ miˬ zaˬ zaˬ k'aˆ tiˬ g'aˬ aˬ yaw ̭ jawˇ gaˇ oe-awˇ ehˇ-eu, "Nawˇ jiˇ, Gaˬliˬlehˇ tsawˇ haˬ Yeˬsuˇ nehˬ-ehˇ jawˇ-euˬ tsawˇ haˬ meh." 70Aˬ yaw ̭ ma ̭ dawˬ tawˆ lu ̭-euˬ mehˬ shi Beˬtuˆluˆ tsawˇ pyehˇ pyehˇ-awˇ ehˇ-eu, "Nawˇ ehˇ-eu gaˇ kawˆ teu ngaˇ maˬ siˬ nya nya." 71K'oeˇ naˇ, lahˇ la ̭ k'oeˇ uˇ leˇ-eu g'oˆ k'ehˬ dawˬ peh aˬ yaw ̭ cehˆ jiˆ-iˇ-awˇ jawˇ-euˬ meh. Zaˬ miˬ zaˬ zaˬ k'aˆ tiˬ g'aˬ aˬ yaw ̭-ahˇ paˇ mawˇ-awˇ, k'oeˇ gaˇ jawˇ-eu tsawˇ haˬ k'oeˇ deuˬ-ahˇ ehˇ-eu, "Teu g'aˬ Naˬzaˬlehˇ tsawˇ haˬ Yeˬsuˇ nehˬ-ehˇ jawˇ-euˬ tsawˇ haˬ meh." 72Beˬtuˆluˆ tsawˇ pyehˇ pyehˇ-awˇ paˇ ehˇ-eu, "Tsawˇ haˬ k'oeˇ g'aˬ-ahˇ ngaˇ maˬ siˬ lehˇ kamˬ peuˬ ma." 73Tiˬ k'ehˬ paˇ kaˇ-iˇ ngeh, k'oeˇ gaˇ yaw ̭ lu ̭-eu tsawˇ haˬ deuˬ Beˬtuˆluˆ jawˇ gaˇ oe-awˇ ehˇ-eu, "Ngeuˇ ngaˇ. Nawˇ jiˇ aˬ yaw ̭ ma ̭ la ̭ k'oeˇ uˇ-eu tsawˇ haˬ ngaˇ. Nawˇ dawˬ ngehˬ gaˇ naˇ haˬ k'aw ̭ siˬ laˇ miˇ-a." 74K'oeˇ ngeh jawˇ, Beˬtuˆluˆ ehˇ-eu, "Ngaˇ jaˬ myaw ̭ maˬ myaw ̭ lehˇ kamˬ peuˬ ma. Ngaˇ jaˬ myaw ̭ myaw ̭ lawˬ naˇ, Miˬyehˇ ngaˬ-ahˇ k'ehˬ lu ̭-uˇ. Tsawˇ haˬ k'oeˇ g'aˬ-ahˇ ngaˇ maˇ maˇ ni maˬ siˬ nya nya." K'oeˇ lo ̭-ehˇ ehˇ g'aˬ-eu nehˬ-ehˇ, ya poeˇ doeˇ doˆ laˇ-euˬ meh. 75K'oeˇ ngeh jawˇ, "Ya poeˇ maˬ doeˇ laˇ mi naˆ-ehˇ, nawˇ ngaˬ-ahˇ maˬ siˬ lehˇ smˬ poˆ keuˆ ni pyehˇ teh ̭-a" lehˇ, Yeˬsuˇ neh aˬ yaw ̭-ahˇ ehˇ nehˬ-euˬ dawˬ k'oeˇ dawˬ-ahˇ, Beˬtuˆluˆ noeˬ doˆ leˇ-euˬ meh. K'oeˇ naˇ, aˬ yaw ̭ la ̭ nyiˇ iˇ doˆ-awˇ, ngoeˇ dui dui-euˬ meh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\