MA ̭TEHˬ 27

1Uˬ bya bya laˇ ngeh, piˇ ma aˬ yui ̭ deuˬ hawˇ-eu aˬ yui ̭ aˬ tsu deuˬ dawˬ tawˆ lu ̭, Yeˬsuˇ-ahˇ bi seh ̭-eu g'aˇ duˬ bawˬ dzaˬ-euˬ meh. 2Aˬ yaw ̭ ma ̭ aˬ yaw ̭-ahˇ shmˇ caˆ pa ̭-awˇ tsahˇ doˆ g'eh-awˇ, Loˇmaˆ tsawˇ haˬ sahˬ paˬ Piˇlaˆ jawˇ gaˇ tsahˇ g'eh-euˬ meh. 3Yeˬsuˇ-ahˇ ahˬ dzaˬ-euˬ Yuˇdaˆ k'oeˇ g'aˬ, Yeˬsuˇ-ahˇ seh ̭-eu g'aˇ duˬ aˬ cawˬ yaˇ k'aˬ daˇ tsehˆ g'aˬ-euˬ gaˇ kawˆ ya siˬ ngeh, yawˬ ha neh mˇ lehˬ-euˬ gaˇ kawˆ noeˬ shaˬ dui dui-awˇ, piˇ ma aˬ yui ̭ deuˬ hawˇ-eu aˬ yui ̭ aˬ tsu deuˬ jawˇ gaˇ pyuˇ maˇ byaˆ k'oeˇ smˬ tseˇ byaˆ bi ̭ k'o ̭ ha-iˇ-euˬ meh. 4Aˬ yaw ̭ ehˇ-eu, "Iˬ baˇ maˬ ahˇ-eu tsawˇ haˬ-ahˇ bi seh ̭-eu lehˇ ahˬ dzaˬ-euˬ ngaˬ-euˬ yaw lehˬ heu, iˬ baˇ huiˬ dui dui nya." Aˬ yaw ̭ ma ̭ ehˇ-eu, "Gaˇ kawˆ teu nga ma ̭-ahˇ tiˬ jeˬ-iˬ maˬ ta ̭. Nawˬ-euˬ gaˇ kawˆ nawˇ teh ̭ meh." 5Yuˇdaˆ-aˬ, pyuˇ maˇ byaˆ k'oeˇ deuˬ Uˬ duˬ tahˬ nymˇ nymˇ ma la ̭ k'oeˇ biˬ ahˇ ya ̭-awˇ doˆ-iˇ-euˬ meh. K'oeˇ naˇ, yawˬ haˇ yawˬ ya pa ̭ g'eu seh ̭-iˇ-euˬ meh. 6Piˇ ma aˬ yui ̭ deuˬ pyuˇ k'oeˇ deuˬ g'oˆ k'o ̭-awˇ ehˇ-eu, "Pyuˇ heu deuˬ-aˬ, shiˬ-euˬ aˇ poeˬ bi ̭-euˬ pyuˇ pyeu ̭-eu miˇ neh, Uˬ duˬ tahˬ nymˇ nymˇ ma-euˬ pyuˇ nehˬ-ehˇ maˬ dawˆ ahˇ taˬ k'mˬ-a." 7K'oeˇ naˇ, daˬ yah deuˬ shiˇ ngeh duˬ pahˬ-eu lmˬ bymˇ geu ̭-eu g'aˇ duˬ, pyuˇ k'oeˇ neh Oeˬ lahˬ tehˆ-eu tsawˇ haˬ-euˬ Miˇ tsaˬ lehˇ kuˇ-eu miˇ tsaˬ tiˬ tsahˇ zeuˇ-euˬ meh. 8K'oeˇ miˇ neh, jawˇ duˬ k'oeˇ tsahˇ-ahˇ iˬ nah keuˆ ni "Shiˬ-euˬ Miˇ tsaˬ" lehˇ kuˇ-eu meh. 9Miˬyehˇ g'aˇ duˬ ngehˬ dah-eu Yeˬlaˬmiˇ neh ehˇ taˬ-euˬ dawˬ, k'oeˇ gaˇ byah laˇ-euˬ meh. "Iˇsaˬleˬlaˆ tsawˇ haˬ deuˬ neh aˬ yaw ̭-euˬ aˇ poeˬ daˇ tsehˆ-euˬ lo ̭-ehˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭ pyuˇ mehˇ byaˆ smˬ tseˇ byaˆ yuˇ-euˬ meh. 10SahˬpaˬMiˬyehˇ neh ngaˬ-ahˇ dawˬ bi ̭ taˬ-euˬ lo ̭-ehˇ, pyuˇ k'oeˇ neh oeˬ lahˬ tehˆ-eu tsawˇ haˬ-euˬ miˇ tsaˬ zeuˇ-euˬ meh" lehˇ ehˇ taˬ-euˬ jaˆ-eu meh. 11Loˇmaˆ sahˬ paˬ mehˬ shi Yeˬsuˇ-ahˇ bi yaw ̭-euˬ meh. Loˇmaˆ sahˬ paˬ k'oeˇ g'aˬ Yeˬsuˇ-ahˇ naˬ haˬ-eu, "Nawˇ Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ-euˬ sahˬ paˬ ma loˇ." Yeˬsuˇ ehˇ-eu, "Nawˇ ehˇ ngaˇ tawˇ." 12Ehˇ k'aw ̭, piˇ ma aˬ yui ̭ deuˬ hawˇ-eu aˬ yui ̭ aˬ tsu deuˬ aˬ yaw ̭-ahˇ yaw lehˬ poˆ-awˇ ehˇ laˇ gaˇ, aˬ yaw ̭ dawˬ maˬ tmˇ ni ciˬ cuˇ ni jawˇ-euˬ meh. 13"Aˬ yaw ̭ ma ̭ nawˬ-ahˇ teu naˆ naˆ-ehˇ ehˇ lu ̭-eu nawˇ maˬ gaˬ te loˇ" lehˇ, sahˬ paˬ Piˇlaˆ aˬ yaw ̭-ahˇ naˇ haˬ-euˬ meh. 14Ehˇ k'aw ̭, Yeˬsuˇ dawˬ tiˬ dawˬ-iˬ maˬ tmˇ gaˇ sahˬ paˬ k'oeˇ g'aˬ zahˬ dui dui leˇ-euˬ meh. 15Baˬsaˬkaˬ Bawˬ-iˬ k'aˇ g'eh ngeh, tawˬ-ahˇ uˇ-eu tsawˇ haˬ deuˬ la ̭ k'oeˇ, tsawˇ haˬ aˇ ma ̭ neh bi pyehˬ doˆ maw ̭-eu tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ-ahˇ, Loˇmaˆ sahˬ paˬ pyehˬ doˆ nehˬ-eu meh. 16K'oeˇ ngeh, Yeˬsuˇ Baˬlaˬbaˇ lehˇ myahˇ-euˬ yaw haiˬ mˇ-eu tsawˇ myahˇ doˆ dui dui-eu tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ tawˬ-ahˇ uˇ-eu meh. 17Tsawˇ haˬ aˇ ma ̭ ma ̭ ma uiˬ laˇ-awˇ jawˇ ngeh, sahˬ paˬ Piˇlaˆ ehˇ-eu, "Naw ma ̭ ngaˬ-ahˇ tsawˇ haˬ aˬ geu g'aˬ bi pyehˬ nehˬ maw ̭-eu nya. Yeˬsuˇ Baˬlaˬbaˇ lehˇ kuˇ-eu k'oeˇ g'aˬ loˇ. Maˬ ngeuˇ naˇ, Ka li lehˇ kuˇ-eu Yeˬsuˇ k'oeˇ g'aˬ loˇ." 18Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ aˬ yui ̭ aˬ tsu deuˬ Yeˬsuˇ-ahˇ myaˆ naˆ-eu miˇ neh, aˬ yaw ̭ jawˇ gaˇ nyeh ̭ ha laˇ-euˬ gaˇ kawˆ sahˬ paˬ Piˇlaˆ siˬ duˬ taˬ-euˬ meh. 19Yaˇ k'aˬ daˇ-eu nuiˇ mahˬ k'oeˇ taˆ sahˬ paˬ Piˇlaˆ nuiˇ lu ̭ ngeh, aˬ yaw ̭-euˬ nymˇ dahˬ heu lo ̭-ehˇ dawˬ tsa ̭ tsa ̭ ahˇ le ̭-euˬ meh. "Iˬ baˇ maˬ ahˇ-eu tsawˇ haˬ k'oeˇ g'aˬ-ahˇ tiˬ jeˬ-iˬ taˬ jahˇ. Miˇ ci ̭ ngaˇ yu ̭ maˆ maˆ-eu la ̭ k'oeˇ, aˬ yaw ̭ baˬ da neh shaˬ zahˬ mˇ dui dui-euˬ ma." 20Baˬlaˬbaˇ-ahˇ pyehˬ-awˇ Yeˬsuˇ-ahˇ seh ̭ ni sahˬ paˬ Piˇlaˆ-ahˇ shaˇ-eu g'aˇ duˬ, piˇ ma aˬ yui ̭ deuˬ hawˇ-eu aˬ yui ̭ aˬ tsu deuˬ neh tsawˇ haˬ aˇ ma ̭-ahˇ mehˬ gahˇ taˬ-euˬ meh. 21Tsawˇ haˬ aˇ ma ̭-ahˇ sahˬ paˬ Piˇlaˆ ehˇ nehˬ-eu, "Tsawˇ haˬ heu nyiˬ g'aˬ la ̭ k'oeˇ, aˬ geu g'aˬ-ahˇ bi pyehˬ maw ̭-eu nya." Aˬ yaw ̭ ma ̭ ehˇ-eu, "Baˬlaˬbaˇ-ahˇ pyehˬ-awˬ." 22Sahˬ paˬ Piˇlaˆ ehˇ-eu, "Toˆ-ehˇ jeˬ maˇ-iˬ, Ka li lehˇ kuˇ-eu Yeˬsuˇ-ahˇ ngaˇ aˬ joˆ-ehˇ jahˇ nmˇ." Aˬ yaw ̭ ma ̭ dawˬ tawˆ lu ̭ ehˇ-eu, "La ̭ ya ̭ k'oeˇ taˆ ta ̭ seh ̭-awˬ." 23Sahˬ paˬ Piˇlaˆ ehˇ-eu, "Aˬ jeˬ miˇ neh aˬ yaw ̭-ahˇ seh ̭ maw ̭-eu nya. Aˬ yaw ̭ mˇ lehˬ taˬ-euˬ aˬ jeˬ jaˆ ta." Aˬ yaw ̭ ma ̭ yaw k'aˆ-ehˇ guˇ-awˇ ehˇ-eu, "Aˬ yaw ̭-ahˇ la ̭ ya ̭ k'oeˇ taˆ ta ̭ seh ̭-awˬ." 24Aˬ yaw ̭ neh ehˇ-euˬ dawˬ-ahˇ aˬ yaw ̭ ma ̭ maˬ naˇ haˬ geu ̭-eu u ̭ ta ̭, miˇ k'ahˬ zaˬ deuˬ luiˬ g'a laˇ-awˇ suˬ saˬ laˇ-eu gaˇ ma dahˇ gaˇ sahˬ paˬ Piˇlaˆ haw mawˇ ngeh, iˇ cu ̭ ciˬ-awˇ tsawˇ haˬ aˇ ma ̭ ma ̭ ma mehˬ shi aˬ la ̭ dzuiˬ dzeh-awˇ ehˇ-eu, "Tsawˇ haˬ heu g'aˬ ya shiˇ-eu gaˇ kawˆ heu ngaˬ-ahˇ tiˬ jeˬ-iˬ maˬ ta ̭. Naw ma ̭ neh mˇ-euˬ gaˇ meh." 25K'oeˇ ngeh, tsawˇ haˬ dawˬ tawˆ lu ̭ ehˇ-eu, "Tsawˇ haˬ teu g'aˬ-ahˇ seh ̭-eu iˬ baˇ k'oeˇ, nga ma ̭ k'oeˇ taˆ hawˇ-eu nga ma ̭-euˬ zaˬ deuˬ k'oeˇ taˆ keuˆ le lu ̭-uˇ." 26K'oeˇ naˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭ g'aˇ duˬ, sahˬ paˬ Piˇlaˆ neh Baˬlaˬbaˇ-ahˇ pyehˬ doˆ nehˬ-euˬ meh. K'oeˇ naˇ, Yeˬsuˇ-ahˇ yahˬ caˆ neh bi jui ̭ g'aˬ ngeh, la ̭ ya ̭ k'oeˇ taˆ bi ta ̭ seh ̭-eu g'aˇ duˬ, aˬ yaw ̭ ma ̭-euˬ aˬ la ̭ la ̭ k'oeˇ a nehˬ-euˬ meh. 27K'oeˇ naˇ, sahˬ paˬ Piˇlaˆ-euˬ yehˇ deuˬ neh Yeˬsuˇ-ahˇ sahˬ paˬ-euˬ hawˇ nymˇ la ̭ k'oeˇ sheuˬ g'eh-awˇ, yehˇ tiˬ ma ̭ ma ̭ lah ni, aˬ yaw ̭-euˬ tiˬ jawˬ uiˬ le-euˬ meh. 28Aˬ yaw ̭ ma ̭ aˬ yaw ̭-euˬ mehˬ tsoeˬ lehˆ doˆ-awˇ, neˇ tseuˆ ni g'eh-eu pehˇ k'ahˬ pehˇ mahˇ sheu dm nehˬ-euˬ meh. 29Aˬ yaw ̭ ma ̭ aˬ gah ciˇ ni neh sahˬ paˬ k'oˆ-eu shuiˇ uˬ k'oˆ lo ̭-ehˇ jahˇ-awˇ, Yeˬsuˇ-ahˇ bi k'oˆ-euˬ meh. Aˬ yaw ̭-euˬ aˇ maˇ la ̭-ahˇ aˇ to ̭ tiˬ kahˬ bi yuˇ-euˬ meh. K'oeˇ naˇ, aˬ yaw ̭-euˬ mehˬ shi pawˬ tsui ̭ pawˬ dmˬ dmˬ-awˇ, "Yuˇdaˆ sahˬ paˬ ziˇ baw ziˇ za lu ̭-uˇ" lehˇ naˬ g'a-eu meh. 30Aˬ yaw ̭ ma ̭ aˬ yaw ̭-ahˇ duˬ k'aˬ k'a daˆ-awˇ, aˇ to ̭ aˇ kahˬ k'oeˇ kahˬ neh uˬ duˬ-ahˇ diˬ-euˬ meh. 31Aˬ yaw ̭ ma ̭ aˬ yaw ̭-ahˇ niˇ g'a dehˆ g'aˬ ngeh, pehˇ k'ahˬ pehˇ mahˇ nyeh ̭ lehˆ-awˇ, aˬ yaw ̭-ahˇ la ̭ ya ̭ k'oeˇ taˆ ta ̭ seh ̭-eu g'aˇ duˬ sheuˬ doˆ g'eh-euˬ meh. 32Aˬ yaw ̭ ma ̭ doˆ-iˇ lu ̭ ngeh, Kuˇleˬniˬ meuˬ-ahˇ jawˇ-eu Siˇmoˬ lehˇ myahˇ-euˬ tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ-ahˇ aˬ yaw ̭ ma ̭ ya mawˇ-awˇ, yehˇ k'oeˇ deuˬ neh aˬ yaw ̭-ahˇ nyeh ̭ tehˬ-awˇ, Yeˬsuˇ-euˬ la ̭ ya ̭ bi ba ̭-euˬ meh. 33Gawˇlaˆgawˇtaˆ lehˇ ehˇ-eu jawˇ duˬ-ahˇ aˬ yaw ̭ ma ̭ le keuˆ-euˬ meh. Gawˇlaˆgawˇtaˆ lehˇ ehˇ-eu dawˬ tsui ̭-aˬ, "Uˬ duˬ k'mˬ lehˇ kuˇ-eu jawˇ duˬ" lehˇ ehˇ maw ̭-eu meh. 34K'oeˇ gaˇ le keuˆ ngeh, aˬ yaw ̭ ma ̭ aˬ yaw ̭-ahˇ yaw k'aˬ jeˬ keuˬ taˬ-euˬ aˬ ga ̭ dzaˇ uiˇ ciˬ nehˬ-awˇ bi dawˇ-euˬ meh. Ehˇ k'aw ̭, aˬ yaw ̭ ui cuiˆ myeu ̭ haw-awˇ, maˬ dawˇ ni byehˇ-euˬ meh. 35Aˬ yaw ̭ ma ̭ aˬ yaw ̭-ahˇ la ̭ ya ̭ k'oeˇ taˆ ta ̭ tehˬ-awˇ, aˬ yaw ̭-euˬ mehˬ tsoeˬ deuˬ-ahˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭ yaw kaˬ shehˆ tsaˬ tsaˬ-awˇ biˇ geu ̭-euˬ meh. 36K'oeˇ naˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭ k'oeˇ gaˇ nuiˇ-awˇ, aˬ yaw ̭-ahˇ lo ̭-euˬ meh. 37"Tsawˇ haˬ heu g'aˬ Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ-euˬ sahˬ paˬ pyeu ̭-eu Yeˬsuˇ meh" lehˇ bo ̭ taˬ-euˬ, aˬ yaw ̭-ahˇ yaw lehˬ no-euˬ dawˬ k'oeˇ dawˬ, aˬ yaw ̭-euˬ uˬ duˬ k'oeˇ taˆ paw dzeˇ ta ̭ myahˬ taˬ-euˬ meh. 38K'oeˇ naˇ, tahˇ joe nyiˬ g'aˬ-ahˇ, aˬ yaw ̭ nehˬ-ehˇ tiˬ kawˆ lo ̭-ehˇ, aˬ yaw ̭-euˬ aˇ maˇ paw tiˬ g'aˬ, aˇ caˇ paw tiˬ g'aˬ lehˇ, la ̭ ya ̭ k'oeˇ taˆ ta ̭ tehˬ taˬ-euˬ meh. 39Iˇ tsehˆ laˇ tsehˆ-eu deuˬ uˬ duˬ jui ̭-awˇ, Yeˬsuˇ-ahˇ yehˬ bawˬ sehˇ lu-ehˇ ehˇ-eu meh. 40Aˬ yaw ̭ ma ̭ ehˇ-eu, "Uˬ duˬ tahˬ nymˇ nymˇ ma-ahˇ deh pyaˆ deh shaˆ jiˇ-awˇ, smˬ nah la ̭ k'oeˇ tsoˆ k'o ̭ nya-eu g'aˬ-oˇ, yawˬ haˇ yawˬ ha ka k'o ̭-awˬ tawˇ. Nawˇ Miˬyehˇ-euˬ Zaˬmaˇ ngeuˇ-eu jeˬ maˇ-iˬ, la ̭ ya ̭ k'oeˇ taˆ neh za ̭ ka le-awˬ tawˇ." 41Piˇ ma aˬ yui ̭ deuˬ, Zahˇ dawˬ k'o ̭ dawˬ mehˬ-eu saˬ laˬ deuˬ hawˇ-eu, aˬ yui ̭ aˬ tsu deuˬ k'aw ̭, aˬ yaw ̭-ahˇ heu lo ̭-ehˇ naˬ g'a-eu meh. 42"Aˬ yaw ̭ aˬ cawˬ-ahˇ ka k'o ̭ nya-euˬ k'aw ̭, yawˬ haˇ yawˬ ha maˬ ka k'o ̭ nya law hawˇ ngaˬ laˬ. Aˬ yaw ̭ Iˇsaˬleˬlaˆ tsawˇjeuˬ-euˬ sahˬ paˬ maˬ ngeuˇ-a loˇ. Nymˬ-mˇ aˬ yaw ̭ la ̭ ya ̭ k'oeˇ taˆ neh za ̭ ka le nya law nmˇ-aˬ, aˬ dui ma ̭ aˬ yaw ̭-ahˇ jah teh ̭-a tawˇ. 43Aˬ yaw ̭ Miˬyehˇ-ahˇ jah-awˇ, Miˬyehˇ-euˬ Zaˬmaˇ ma lehˇ yawˬ haˇ yawˬ ha ehˇ-eu meh. Miˬyehˇ aˬ yaw ̭-ahˇ ka k'o ̭ nehˬ maw ̭ ngaˇ-a loˇ lehˇ haw kaˇ-euˇ." 44Aˬ yaw ̭ nehˬ-ehˇ tiˬ kawˆ lo ̭-ehˇ la ̭ ya ̭ k'oeˇ taˆ bi ta ̭ tehˬ taˬ-euˬ tahˇ joe k'oeˇ nyiˬ g'aˬ k'aw ̭, aˬ yaw ̭-ahˇ k'oeˇ lo ̭-ehˇ yehˬ bawˬ sehˇ lu-ehˇ ehˇ-eu meh. 45Nah loˆ ceh laˇ ngeh, miˇ k'ahˬ k'oeˇ k'ahˬ k'ahˬ lah-ehˇ zahˇ tsui ni pyeu ̭-iˇ-awˇ, yaw zahˇ k'oeˇ naˬ liˬ smˇ la ̭ byah ni jaˆ-euˬ meh. 46Uˬ ci ̭ uˬ taw naˬ liˬ smˇ la ̭ byah laˇ ngeh, Yeˬsuˇ yaw k'aˆ-ehˇ guˇ-awˇ, "Eˇliˇ, Eˇliˇ, laˬ maˬ saˬ baˬ taˬ niˬ" lehˇ ehˇ-eu meh. Dawˬ tsui ̭-aˬ, "Ngaˬ-euˬ Miˬyehˇ-oˇ, ngaˬ-euˬ Miˬyehˇ-oˇ, aˬ jeˬ miˇ neh ngaˬ-ahˇ byehˇ dzeh nehˬ la ̭ te" lehˇ ehˇ maw ̭-eu meh. 47K'oeˇ gaˇ yaw ̭ lu ̭-eu tsawˇ haˬ tiˬ paˆ na deuˬ aˬ yaw ̭ guˇ gaˇ ya gaˬ ngeh, "Eˇliˇyaˆ-ahˇ kuˇ-eu nya" lehˇ ehˇ-eu meh. 48Aˬ yaw ̭ ma ̭ tiˬ g'aˬ coeˬ daˆ g'eh-awˇ, behˇ baˆ la ̭ daˬ-ahˇ duˇ-eu laˆ shaˆ iˇ jaˬ caˆ luˆ tiˬ luˆ yuˇ-awˇ, aˬ ga ̭ dzaˇ uiˇ uiˇ cehˇ-ahˇ laˆ duiˆ-awˇ, aˇ to ̭ aˇ kahˬ mehˬ dzaˬ-ahˇ g'oˆ tehˬ-awˇ, Yeˬsuˇ-ahˇ cawˬ miˇ nehˬ-awˇ bi cuˆ dawˇ-eu lehˇ g'eh-eu meh. 49Ehˇ k'aw ̭, "Taˬ tehˬ lawˬ siˬ. Eˇliˇyaˆ aˬ yaw ̭-ahˇ ka k'o ̭ le ngaˇ-a loˇ lehˇ tiˬ k'ehˬ haw kaˇ-euˇ" lehˇ, aˬ cawˬ aˬ yaw ̭-ahˇ ehˇ nehˬ-euˬ meh. 50Yeˬsuˇ tiˬ teˇ paˇ guˇ doˆ laˇ-awˇ, sa ̭ tsehˆ leˇ-euˬ meh. 51K'oeˇ ngeh, Uˬ duˬ tahˬ nymˇ nymˇ ma la ̭ k'oeˇ taw taˬ-euˬ saˬ paˇ lawˆ kaˬ k'oeˇ, uˬ duˬ-ahˇ neh dawˬ dahˬ-ahˇ doˆ ni, nyiˬ paˆ paˆ-iˇ-euˬ meh. Miˇ tsaˬ tahˬ k'awˇ luˆ laˇ nyeh laˇ-awˇ, lo guˇ deuˬ tsawˬ paˆ-iˇ-euˬ meh. 52Lmˬ bymˇ deuˬ pah laˇ-awˇ, shiˇ dzeuˇ-euˬ Miˬyehˇ-euˬ tsawˇ haˬ g'awˬ mya g'aˬ paˇ g'o ̭ deh ̭ laˇ-euˬ meh. 53Aˬ yaw ̭ ma ̭ lmˬ bymˇ la ̭ k'oeˇ neh doˆ laˇ-awˇ, Yeˬsuˇ shiˇ-euˬ paˇ g'o ̭ deh ̭ laˇ g'aˬ ngeh, aˬ yaw ̭ ma ̭ Muiˬ-eu shawˇ-eu Meuˬ-ahˇ uˇ laˇ gaˇ, aˬ cawˬ g'awˬ mya ni mawˇ-euˬ meh. 54Yeˬsuˇ-ahˇ lo ̭ lu ̭-eu yehˇ k'oeˇ deuˬ hawˇ-eu yehˇ k'oeˇ deuˬ-ahˇ uˆ lahˇ-eu yaw huiˬ g'aˬ, miˇ luˆ luˆ-eu hawˇ-eu k'aˇ pyeu ̭ laˇ-euˬ yawˬ jeˬ na lu ̭-ahˇ ya mawˇ ngeh, guˆ dui dui laˇ-awˇ, "Tsawˇ haˬ heu g'aˬ maˇ maˇ ni Miˬyehˇ-euˬ Zaˬmaˇ ngaˇ" lehˇ ehˇ-eu meh. 55Gaˬliˬlehˇ miˇ k'ahˬ-ahˇ neh Yeˬsuˇ mehˬ nah caw teh la ̭-awˇ, Yeˬsuˇ-ahˇ caw ba lu ̭-eu zaˬ miˬ zaˬ g'awˬ mya g'aˬ, ui cuiˆ gaˇ mahˇ kaˬ gaˇ jawˇ-awˇ haw lu ̭-eu meh. 56Maˬliˇ Maˬgaˬdaˬlaˇ maˬ ehˇ, Yaˬkoˆ hawˇ-eu Yoˇsehˆ aˬ nya ̭ nmˇ-euˬ aˬ ma Maˬliˇ maˬ ehˇ, Zeˬbeˬdehˇ-euˬ miˬ zaˬ maˬ ehˇ, k'oeˇ deuˬ nehˬ-ehˇ jawˇ-awˇ haw lu ̭-eu meh. 57Uˬ ci ̭ ci ̭ le ngeh, Aˬliˇma ̭tehˬ meuˬ-ahˇ jawˇ-eu smˇ muiˬ muiˬ-eu tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ oe keuˆ-euˬ meh. Aˬ yaw ̭-aˬ, Yoˇsehˆ lehˇ myahˇ-euˬ Yeˬsuˇ-euˬ zaˬ lahˇ meh. 58Sahˬ paˬ Piˇlaˆ jawˇ gaˇ aˬ yaw ̭ le uˇ-awˇ, Yeˬsuˇ-euˬ g'awˇ mawˇ shaˇ leˇ-euˬ meh. K'oeˇ ngeh, Yeˬsuˇ-euˬ g'awˇ mawˇ aˬ yaw ̭-ahˇ a nehˬ-eu g'aˇ duˬ, sahˬ paˬ Piˇlaˆ dawˬ bi ̭-euˬ meh. 59Yeˬsuˇ-euˬ g'awˇ mawˇ-ahˇ Yoˇsehˆ ba ̭ g'eh-awˇ, shawˇ jehˆ ni g'eh-eu saˬ paˇ paˇ pyuˇ neh mawˇ tawˆ tawˆ nehˬ-euˬ meh. 60K'oeˇ naˇ, shui ̭ teˇ poˬ ni g'eh-eu aˬ yaw ̭-euˬ lmˬ bymˇ lo k'ahˬ-ahˇ ba ̭ ahˇ-awˇ, lmˬ bymˇ mehˬ k'ehˬ-ahˇ k'aˬ lo lo ma ngawˬ tsoeˬ ya ̭-awˇ g'o ̭ leˇ-euˬ meh. Lmˬ bymˇ k'oeˇ-aˬ, aˬ yaw ̭ neh lo guˇ-ahˇ ta ̭ byoe-awˇ jahˇ taˬ-euˬ meh. 61Maˬliˇ Maˬgaˬdaˬlaˇ hawˇ-eu, Maˬliˇ lehˇ myahˇ-euˬ zaˬ miˬ zaˬ yawˬ g'aˬ yawˬ, lmˬ bymˇ paw mehˬ shiˬ ciˬ pyawˇ-awˇ nuiˇ lu ̭-eu meh. 62Yawˬ nah yawˬ-aˬ, Jawˇ nah meh. K'oeˇ ngeh nah, piˇ ma aˬ yui ̭ deuˬ hawˇ-eu Paˬliˬsehˇ deuˬ, sahˬ paˬ Piˇlaˆ jawˇ gaˇ le-euˬ meh. 63Aˬ yaw ̭ ma ̭ sahˬ paˬ Piˇlaˆ-ahˇ ehˇ nehˬ-eu, "Sahˬ paˬ-oˇ, ja ̭ myaw ̭ aˬ da k'oeˇ g'aˬ maˬ shiˇ mi naˆ-ehˇ, smˬ nah byah laˇ naˇ Miˬyehˇ aˬ yaw ̭-ahˇ paˇ bi g'o ̭ deh ̭ laˇ meh lehˇ aˬ yaw ̭ ehˇ-eu nga ma ̭ ya gaˬ taˬ-euˬ ma. 64Aˬ yaw ̭-euˬ zaˬ lahˇ deuˬ aˬ yaw ̭-euˬ g'awˇ mawˇ k'oeˬ doˆ laˬ-iˇ-awˇ, Miˬyehˇ neh aˬ yaw ̭-ahˇ paˇ bi g'o ̭ deh ̭ laˇ g'aˬ-euˬ meh lehˇ aˬ cawˬ-ahˇ maˬ ya bi ehˇ ni, smˬ nah keuˆ ni aˬ yaw ̭-euˬ lmˬ bymˇ-ahˇ yaw muiˬ paˬ-ehˇ bi lo ̭ piˇ-eu g'aˇ duˬ dawˬ bi ̭-awˬ. Aˇ saˬ saˬ-eu heu poˆ k'oeˇ lo ̭-ehˇ paˇ myaw ̭ naˇ, yaw beh poˆ myaw ̭-euˬ naˆ maˬ tseˇ doeˇ dui dui teh ̭-a." 65Sahˬ paˬ Piˇlaˆ ehˇ-eu, "Naw ma ̭ lo ̭ piˇ-eu yehˇ jawˇ-eu maˬ ngeuˇ loˇ. G'o ̭-iˇ-awˇ, k'aˇ g'eh nya-eu lo ̭-ehˇ bi lo ̭ piˇ-awˬ." 66K'oeˇ naˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭ g'o ̭-iˇ-awˇ, lmˬ bymˇ-ahˇ ngawˬ tsoeˬ taˬ-euˬ k'aˬ lo lo ma-ahˇ jmˬ diˬ-awˇ, yaw muiˬ-ehˇ bi lo ̭ piˇ-euˬ meh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\