PIˇLEˇMOˬ 1

1Yeˬsuˇ Ka li g'aˇ duˬ tawˬ-ahˇ uˇ lu ̭-eu ngaˇ Pawˇluˆ hawˇ-eu, aˬ nyiˇ Tiˆmoˇseˬ nga nya ̭, Tiˬ kawˆ lo ̭-ehˇ gaˇ mˇ cawˬ pyeu ̭-eu Piˇleˇmoˬ jawˇ gaˇ maˬ ehˇ, 2nawˬ-euˬ nymˇ-ahˇ tahˬ dzoeˇ-awˇ uˬ duˬ tahˬ lu ̭-eu Ka li zaˬ aˇ muˇ-ahˇ maˬ ehˇ, nga nya ̭-euˬ dmˇ ma lo ̭-ehˇ g'eh-eu Aˬbiˇ-ahˇ maˬ ehˇ, yehˇ tiˬ g'aˬ lo ̭-ehˇ Ka li g'aˇ duˬ gaˇ mˇ-eu nga nya ̭-euˬ cawˬ Aˬgiˇpuˆ jawˇ gaˇ maˬ ehˇ, sahˬ bo ̭ heu ta ̭ bo ̭ ahˇ la ̭-eu ma. 3Aˬ dui-euˬ Aˬda Miˬyehˇ hawˇ-eu Sahˬpaˬ Yeˬsuˇ Ka li-euˬ guiˬ lahˬ yaw dzahˇ hawˇ-eu nui saˇ o ̭-eu jeˬ, naw ma ̭ k'oeˇ taˆ jaˆ lu ̭-uˇ. 4Aˬ nyiˇ Piˇleˇmoˬ-oˇ, ngaˇ guiˬ lahˬ k'aˇ shaˇ ngeh nawˬ-ahˇ noeˬ keuˆ-awˇ ngaˬ-euˬ Miˬyehˇ-euˬ guiˬ lahˬ-ahˇ ja ceuˬ-eu ma. 5Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, Miˬyehˇ-euˬ tsawˇ haˬ dawˬ tawˆ lu ̭-ahˇ nawˇ gaˬ-eu gaˇ kawˆ hawˇ-eu, Sahˬpaˬ Yeˬsuˇ-ahˇ nawˇ jah-eu gaˇ kawˆ ngaˇ ya gaˬ-euˬ ma. 6Nawˇ hawˇ-eu nga ma ̭ yaw kaˬ jah-eu la ̭ k'oeˇ cawˬ cawˬ ta ̭-eu heu-aˬ, Ka li la ̭ k'oeˇ za-euˬ guiˬ lahˬ yawˬ jeˬ na lu ̭-ahˇ aˬ dui siˬ nya dzehˬ laˇ-eu g'aˇ duˬ pyeu ̭ ni ngaˇ guiˬ lahˬ shaˇ-eu ma. 7Gaˬ-eu aˬ nyiˇ Piˇleˇmoˬ-oˇ, nawˬ-euˬ g'oeˇ-eu gaˬ-eu jeˬ baˬ da neh ngaˇ laˬ k'aˬ cehˇ dui dui-awˇ, nui ma la ̭k'oeˇ g'aˬ paˇ ahˇ dzehˬ laˇ-eu miˇ-a. Nawˇ baˬ da neh Miˬyehˇ-euˬ tsawˇ haˬ dawˬ tawˆ lu ̭ laˬ k'aˬ cehˇ-eu meh. 8Miˬyehˇ-euˬ tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ nawˇ k'oeˇ lo ̭-ehˇ gaˬ-eu miˇ neh, Ka li la ̭ k'oeˇ ngaˇ nawˬ-euˬ aˇ doˆ pyeu ̭-eu lo ̭-ehˇ, mˇ paˬ-ehˇ g'eh-eu jeˬ-ahˇ nawˇ mˇ-eu g'aˇ duˬ, k'aˬ duˬ ni dawˬ bi ̭ nya-eu tsawˇ haˬ ma. 9Ehˇ k'aw ̭, ngaˇ nawˬ-ahˇ gaˬ-eu miˇ neh, dawˬ bi ̭-eu jeˬ-ehˇ maˬ ngeuˇ ni, nahˬ yu ni shaˇ ju-eu ma. Ngaˇ-aˬ, Yeˬsuˇ Ka li-euˬ dah zaˇ ngehˬ zaˬ tmˇ zaˬ geu ̭ lu ̭-eu Pawˇluˆ pyeu ̭-eu uˬ ta ̭-ehˇ, aˬ yaw ̭-euˬ g'aˇ duˬ nymˬ-mˇ tawˬ-ahˇ uˇ lu ̭-eu tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ pyeu ̭-eu k'aw ̭, nawˬ-ahˇ dawˬ maˬ bi ̭ ni shaˇ ju-eu jeˬ pyeu ̭-eu ma. 10K'oeˇ miˇ neh, Ka li la ̭ k'oeˇ ngaˬ-euˬ aˬ li pyeu ̭-eu Awˬneˬsiˬmuˇ g'aˇ duˬ nawˬ-ahˇ heu lo ̭-ehˇ shaˇ-eu ma. Ngaˇ tawˬ-ahˇ uˇ lu ̭ ngeh guiˬ lahˬ sa ̭ laˇ paw aˬ yaw ̭-euˬ aˬ da pyeu ̭ laˇ-euˬ ma lehˇ ehˇ nya ma. 11Dzeuˇ laˇ ngeh, aˬ yaw ̭ nawˬ-euˬ g'aˇ duˬ gaˇ dahˇ maˬ tsoeˬ-a. Ehˇ k'aw ̭ nymˬ-mˇ-aˬ, nawˬ-euˬ g'aˇ duˬ maˬ ehˇ, ngaˬ-euˬ g'aˇ duˬ maˬ ehˇ, gaˇ dahˇ tsoeˬ-eu tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ pyeu ̭ laˇ-euˬ meh. 12Nymˬ-mˇ aˬ yaw ̭-ahˇ nawˇ jawˇ gaˇ bi g'o ̭ laˇ-eu ma. Aˬ yaw ̭-ahˇ ngaˇ gaˬ dui dui-eu ma. 13Laˬ k'aˬ cehˇ-eu Guiˬ lahˬ dawˬ g'aˇ duˬ ngaˇ tawˬ-ahˇ uˇ lu ̭ ngeh nawˬ-euˬ dah zaˇ ngaˬ-ahˇ bi caw ba-eu g'aˇ duˬ, aˬ yaw ̭-ahˇ ngaˬ nehˬ-ehˇ bi jawˇ maw ̭ dui dui nya. 14Ehˇ k'aw ̭, ngaˬ-ahˇ caw ba nehˬ la ̭ lehˇ nawˬ-ahˇ ngaˇ maˬ kaˬ naˬ maw ̭ nya. Nawˇ nui ma keuˆ-awˇ caw ba nehˬ la ̭-eu jeˬ-ahˇ teh ̭-ehˇ ngaˇ geu ̭ maw ̭-eu ma. K'oeˇ miˇ neh, nawˇ nui ma maˬ tsaˬ-eu jeˬ-ahˇ ngaˇ maˬ mˇ. 15Awˬneˬsiˬmuˇ nawˬ nehˬ-ehˇ tiˬ k'ehˬ tiˬ yamˬ maˬ jawˇ ni cehˆ-euˬ miˇ neh, nawˬ nehˬ-ehˇ aˬ myah lu ̭ paˇ bi jawˇ k'o ̭ maw ̭ law hawˇ maˬ siˬ. 16Nymˬ-mˇ-aˬ, aˬ yaw ̭ zaˬ k'aˆ tiˬ g'aˬ loˆ ni teh ̭ maˬ paˇ ngeuˇ meh. Ka li la ̭ k'oeˇ aˬ dui-euˬ aˬ yui ̭ a ̭ nyiˇ tiˬ g'aˬ lo ̭-ehˇ pyeu ̭ laˇ-euˬ meh. Aˬ yaw ̭-aˬ, ngaˬ-euˬ g'aˇ duˬ gaˇ dahˇ tsoeˬ dui dui-eu meh. Ngaˬ-euˬ g'aˇ duˬ gaˇ dahˇ tsoeˬ-eu naˆ maˬ tseˇ, nawˬ-euˬ g'aˇ duˬ, zaˬ k'aˆ tiˬ g'aˬ lo ̭-ehˇ maˬ ehˇ, Sahˬpaˬ Yeˬsuˇ la ̭ k'oeˇ aˬ yui ̭ a ̭ nyiˇ tiˬ g'aˬ lo ̭-ehˇ maˬ ehˇ, gaˇ dahˇ tsoeˬ dzehˬ teh ̭-a. 17K'oeˇ miˇ neh, nawˇ ngaˬ-ahˇ nawˬ-euˬ gaˇ mˇ cawˬ ma lehˇ sawˇ naˇ, ngaˬ-ahˇ ha geu ̭ nehˬ la ̭-eu lo ̭-ehˇ aˬ yaw ̭-ahˇ ha geu ̭ nehˬ-awˬ. 18Aˬ yaw ̭ nawˬ-ahˇ tiˬ jeˬ paˬ mˇ lehˬ taˬ jaˆ-eu maˬ kaˬ, tiˬ jeˬ paˬ yuˇ na ̭ taˬ-euˬ jaˆ-eu maˬ kaˬ, dawˬ tawˆ lu ̭ ngaˇ pi jiˇ ma. 19Ngaˬ-euˬ aˬ la ̭ neh ngaˇ heu lo ̭-ehˇ bo ̭-eu ma. Ngaˇ Pawˇluˆ nawˬ-ahˇ tsoeˬ k'o ̭ nehˬ ma. (Nawˬ-euˬ mawˇ do do lah-ehˇ ngaˬ-ahˇ dziˇ dzoˆ na ̭ lu ̭-eu gaˇ kawˆ ngaˇ maˬ paˇ ehˇ ma.) 20K'oeˇ miˇ neh, ngaˬ-euˬ aˬ nyiˇ-oˇ, Sahˬpaˬ Yeˬsuˇ-euˬ myaˆ pyawˬ-ahˇ haw-awˇ, ngaˇ nui ma saˇ ni tiˬ poˆ mˇ nehˬ la ̭-awˬ. 21Ngaˇ sahˬ bo ̭ heu ta ̭ bo ̭-awˇ shaˇ-eu lo ̭-ehˇ nawˇ mˇ nehˬ la ̭ teh ̭-a lehˇ jah-eu ma. K'oeˇ naˆ maˬ tseˇ k'aw ̭ mˇ nehˬ la ̭ teh ̭-a lehˇ ngaˇ siˬ nya ma. 22K'oeˇ uˬ ta ̭, ngaˇ jawˇ-eu g'aˇ duˬ kuˆ lawˆ tiˬ lawˆ lehˬ hmˬ nehˬ la ̭-awˬ. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, naw ma ̭-euˬ guiˬ lahˬ shaˇ dawˬ-ahˇ naˇ haˬ-eu la ̭ k'oeˇ, Miˬyehˇ ngaˬ-ahˇ naw ma ̭ jawˇ gaˇ bi g'o ̭ laˇ teh ̭-a lehˇ ngaˇ noeˬ tmˬ taˬ-euˬ ma. 23Yeˬsuˇ Ka li g'aˇ duˬ ngaˬ nehˬ-ehˇ tawˬ-ahˇ uˇ lu ̭-eu Iˇbaˬpaˬlaˇ neh naw ma ̭-ahˇ dawˬ cawˬ puˬ ahˇ la ̭-euˬ meh. 24K'oeˇ lo ̭-ehˇ duˇ ni, ngaˬ-euˬ gaˇ mˇ cawˬ deuˬ pyeu ̭-eu Maˬkuˆ, Aˬliˬdaˬguˇ, Deˬmaˆ, Luˇka ̭ aˬ ha oeˬ g'aˬ k'aw ̭, naw ma ̭-ahˇ dawˬ cawˬ puˬ-ahˇ la ̭-euˬ meh. 25Sahˬpaˬ Yeˬsuˇ Ka li-euˬ guiˬ lahˬ yaw dzahˇ naw ma ̭ yawˬ g'aˬ na lu ̭ k'oeˇ taˆ jaˆ lu ̭-uˇ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\