PAH MEHˬ-EU 13

1K'oeˇ naˇ, iˬ ma laˆ shaˆ-ahˇ jeˬ zaˬ yaw haiˬ tiˬ mawˇ doˆ laˇ gaˇ ngaˇ ya mawˇ-euˬ ma. Jeˬ zaˬ k'oeˇ mawˇ uˬ coeˇ tseˇ kahˬ tso ̭-awˇ, uˬ duˬ shi ̭ siˬ tso ̭-eu meh. Uˬ coeˇ aˬ yaw ̭ kahˬ yaw ̭-ahˇ shuiˇ uˬ k'oˆ k'oˆ taˬ-awˇ, uˬ duˬ aˬ yaw ̭ siˬ yaw ̭-ahˇ Miˬyehˇ-ahˇ yehˬ bawˬ sehˇ lu-ehˇ kuˇ niˇ g'a-eu tsawˇ myahˇ tiˬ myahˇ bo ̭ taˬ-euˬ meh. 2Jeˬ zaˬ k'oeˇ mawˇ k'aˬ zuiˬ-ahˇ duˇ-eu meh. Aˬ kuiˇ aˬ la ̭ k'aˬ hmˇ-ahˇ duˇ-awˇ, k'aˬ meh aˇ laˬ jaˬ shiˇ-ahˇ duˇ-eu meh. Byaˆ yahˬ k'oeˇ mawˇ-aˬ, aˬ yaw ̭-euˬ baoˬ maˬ ehˇ, dzoeˬ dzaˬ nuiˇ mahˬ maˬ ehˇ, huiˬ dui dui-eu uˆ lahˇ-eu baoˬ maˬ ehˇ, jeˬ zaˬ k'oeˇ mawˇ-ahˇ bi ̭-euˬ meh. 3Jeˬ zaˬ k'oeˇ mawˇ-euˬ uˬ duˬ tiˬ siˬ-aˬ, shiˇ taw tehˬ ni bi laˆ naˇ taˬ-euˬ meh. Ehˇ k'aw ̭, maˇ k'ehˬ k'oeˇ taˬ leˇ-euˬ meh. Miˇ tsaˬ zaˬ dawˬ tawˆ lu ̭ zahˬ leˇ-awˇ, jeˬ zaˬ yaw haiˬ k'oeˇ mawˇ-euˬ mehˬ nah caw teh-eu meh. 4Byaˆ yahˬ k'oeˇ mawˇ aˬ yaw ̭-euˬ uˆ lahˇ-eu baoˬ deuˬ jeˬ zaˬ k'oeˇ mawˇ-ahˇ bi ̭ nehˬ-euˬ miˇ neh, yawˬ g'aˬ na lu ̭ byaˆ yahˬ k'oeˇ mawˇ-ahˇ uˬ duˬ tahˬ-eu meh. Jeˬ zaˬ yaw haiˬ k'oeˇ mawˇ-ahˇ k'aw ̭, aˬ yaw ̭ ma ̭ uˬ duˬ tahˬ-awˇ, "Jeˬ zaˬ yaw haiˬ heu mawˇ-ahˇ duˇ-eu aˬ suˇ g'aˬ jawˇ ta. Aˬ yaw ̭-ahˇ guiˇ deuˆ peuˬ-eu aˬ suˇ g'aˬ jawˇ ta" lehˇ ehˇ-eu meh. 5Jeˬ zaˬ yaw haiˬ k'oeˇ mawˇ-aˬ, Miˬyehˇ-ahˇ coeˬ-eu ciˆ-eu nui ma huiˬ-eu dawˬ ngehˬ-awˇ, ba la oeˬ tseˇ nyi ̭ siˬ byah ni uˆ lahˇ-eu baoˬ za taˬ-euˬ meh. 6Miˬyehˇ-ahˇ maˬ ehˇ, Miˬyehˇ-euˬ tsawˇ myahˇ-ahˇ maˬ ehˇ, Miˬyehˇ-euˬ jawˇ duˬ-ahˇ maˬ ehˇ, mˬ k'oeˇ taˆ jawˇ-eu deuˬ dawˬ tawˆ lu ̭-ahˇ maˬ ehˇ, aˬ yaw ̭ yaˬ k'ehˇ yaˬ-eu meh. 7Miˬyehˇ-euˬ tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ guiˇ deuˆ-awˇ, deuˆ g'aˬ-eu g'aˇ duˬ aˬ yaw ̭-ahˇ aˬ kawˬ-aˬ bi ̭ taˬ-euˬ meh. Miˇ tsaˬ tsawˇ jeuˬ tsawˇ ca dawˬ tawˆ lu ̭ k'oeˇ taˆ uˆ lahˇ-eu a kawˬ-aˬ k'aw ̭, bi ̭ taˬ-euˬ meh. 8Bi seh ̭-euˬ Yawˇzaˬ-euˬ deh ̭-eu sa ̭ laˇ sahˬ bo ̭ la ̭ k'oeˇ, miˇ tsaˬ tahˬ k'awˇ maˬ beh mi naˆ-ehˇ tsawˇ myahˇ bi bo ̭ ahˇ taˬ-euˬ tsawˇ haˬ deuˬ maˬ ngeuˇ naˇ, miˇ tsaˬ k'oeˇ taˆ k'aˇ jawˇ-eu tsawˇ haˬ dawˬ tawˆ lu ̭ jeˬ zaˬ yaw haiˬ k'oeˇ mawˇ-ahˇ uˬ duˬ tahˬ teh ̭-a. 9"Naˬ bawˇ k'aˇ tso ̭-eu tsawˇ haˬ deuˬ naˇ haˬ-awˬ. 10Aˬ cawˬ neh bi pa ̭-eu lehˇ deh ̭ le-euˬ tsawˇ haˬ-aˬ, maˇ maˇ ni ya bi pa ̭ teh ̭-a. Mi cehˇ neh bi seh ̭-eu lehˇ deh ̭ le-euˬ tsawˇ haˬ-aˬ, maˇ maˇ ni mi cehˇ neh ya bi seh ̭ teh ̭-a. Heu-aˬ, Miˬyehˇ-euˬ tsawˇ haˬ deuˬ daˬ dzeuˇ oˇ dzeuˇ-awˇ jah-eu g'aˇ duˬ ehˇ-eu jeˬ pyeu ̭-eu meh." 11K'oeˇ naˇ, miˇ tsaˬ-ahˇ doˆ laˇ-euˬ jeˬ zaˬ yaw haiˬ tiˬ mawˇ ngaˇ paˇ ya mawˇ-euˬ ma. Yawˇ-euˬ uˬ coeˇ-ahˇ duˇ-eu uˬ coeˇ nyiˬ coeˇ tso ̭-awˇ, byaˆ yahˬ lo ̭-ehˇ dawˬ ngehˬ-eu meh. 12Aˬ yaw ̭-aˬ, jeˬ zaˬ yaw beh mawˇ-euˬ mehˬ shi, yaw beh mawˇ-euˬ uˆ lahˇ-eu baoˬ tiˬ byah ni zmˬ-eu meh. Jeˬ zaˬ k'oeˇ mawˇ-aˬ, shiˇ taw tehˬ ni bi laˆ naˇ-awˇ taˬ leˇ-euˬ jeˬ zaˬ yaw beh mawˇ-ahˇ uˬ duˬ tahˬ ni, miˇ tsaˬ tahˬ k'awˇ hawˇ-eu miˇ tsaˬ k'oeˇ taˆ k'aˇ jawˇ-eu tsawˇ haˬ dawˬ tawˆ lu ̭-ahˇ zuiˆ-eu meh. 13Jeˬ zaˬ yaw haiˬ nyiˬ mawˇ tiˬ mawˇ-aˬ, zahˬ leˇ paˬ-ehˇ g'eh-eu g'awˬ mya jeˬ mˇ mehˬ-euˬ meh. Tsawˇ haˬ yawˬ g'aˬ na lu ̭ mawˇ-eu mehˬ shi, mˬ-ahˇ neh miˇ tsaˬ k'oeˇ taˆ miˬ dzaˬ ga le ni aˬ yaw ̭ jahˇ mehˬ-euˬ meh. 14Jeˬ zaˬ yaw beh mawˇ-euˬ mehˬ shi zahˬ leˇ paˬ-ehˇ g'eh-eu g'awˬ mya jeˬ mˇ mehˬ-eu aˬ kawˬ-aˬ za taˬ-euˬ gaˇ g'oe-awˇ, miˇ tsaˬ k'oeˇ taˆ k'aˇ jawˇ-eu tsawˇ haˬ dawˬ tawˆ lu ̭-ahˇ aˬ yaw ̭ sheuˬ bahˬ g'eh-euˬ meh. Mi cehˇ neh bi deuˆ naˇ-awˇ, maˬ shiˇ-ehˇ deh ̭ lu ̭-eu jeˬ zaˬ k'oeˇ mawˇ-ahˇ taˬ huiˬ taˬ mahˇ-eu la ̭ k'oeˇ tahˬ pahˬ aˬ ma mawˇ kawˇ tehˆ-awˇ ka tuˇ-eu g'aˇ duˬ, tsawˇ haˬ k'oeˇ deuˬ-ahˇ aˬ yaw ̭ dawˬ bi ̭-euˬ meh. 15Jeˬ zaˬ yaw huiˬ yaw beh mawˇ-euˬ tahˬ pahˬ aˬ ma mawˇ kawˇ k'oeˇ dawˬ ngehˬ nya laˇ-awˇ, aˬ yaw ̭-ahˇ uˬ duˬ maˬ k'aˇ tahˬ-eu tsawˇ haˬ-ahˇ bi shiˇ nya-eu baoˬ ahˇ laˇ ni deh ̭-eu sa ̭ baw ahˇ nehˬ-eu g'aˇ duˬ, jeˬ zaˬ yaw haiˬ nyiˬ mawˇ tiˬ mawˇ-ahˇ aˬ kawˬ-aˬ bi ̭ taˬ-euˬ meh. 16Huiˬ zaˬ nyiˇ zaˬ maˬ ehˇ, smˇ muiˬ iˇ shaˬ maˬ ehˇ, tsawˇ haˬ dawˬ tawˆ lu ̭, aˇ maˇ la ̭-ahˇ maˬ ngeuˇ naˇ, naˇ k'awˇ-ahˇ tsaˬ bi tsoˆ taˬ-eu g'aˇ duˬ, jeˬ zaˬ yaw haiˬ koeˇ mawˇ kaˬ naˬ-euˬ meh. 17Jeˬ zaˬ yaw haiˬ yaw beh mawˇ-euˬ tsawˇ myahˇ maˬ ngeuˇ naˇ tsawˇ myahˇ k'oeˇ-euˬ dah zaˇ pyeu ̭-eu naˬ ba ̭ maˬ diˬ taˬ-euˬ tsawˇ haˬ-aˬ, ahˬ la ̭ zeuˇ la ̭ maˬ ya mˇ-a. 18Heu-aˬ, zaˬ siˬ tsawˇ gahˇ zmˬ-awˇ shaˇ noeˬ-eu g'aˇ duˬ ehˇ taˬ-euˬ dawˬ meh. Zaˬ siˬ tsawˇ gahˇ ahˇ-eu tsawˇ haˬ-aˬ, jeˬ zaˬ yaw haiˬ-euˬ naˬ ba ̭ k'oeˇ-euˬ dawˬ tsui ̭ shaˇ sawˇ doˆ nya-eu meh. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, naˬ ba ̭ k'oeˇ-aˬ, tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ-euˬ tsawˇ myahˇ pyeu ̭-eu meh. K'oeˇ-aˬ, ko ̭ yaˇ ko ̭ tseˇ ko ̭ meh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\