PAH MEHˬ-EU 16

1K'oeˇ naˇ, mˬ taˆ g'aˬ k'ehˇ k'oeˇ shi ̭ g'aˬ-euˬ uˬ duˬ tahˬ nymˇ nymˇ ma la ̭ k'oeˇ teˇ saˇ yaw k'aˆ-ehˇ guˇ-eu la ̭ k'oeˇ, "Miˬyehˇ nui ma pehˇ-eu jeˬ pyeu ̭-eu naˬ bo k'oeˇ shi ̭ bo miˇ tsaˬ k'oeˇ taˆ shehˆ daˆ-iˇ-awˬ" lehˇ ehˇ gaˇ ngaˇ ya gaˬ-euˬ ma. 2K'oeˇ naˇ, mˬ taˆ g'aˬ k'ehˇ yaw beh g'aˬ iˇ-awˇ, aˬ yaw ̭-euˬ naˬ bo miˇ tsaˬ k'oeˇ taˆ shehˆ daˆ-euˬ meh. K'oeˇ ngeh, jeˬ zaˬ yaw haiˬ k'oeˇ mawˇ neh tsaˬ tsoˆ taˬ-euˬ tsawˇ haˬ deuˬ hawˇ-eu, aˬ yaw ̭-euˬ tahˬ pahˬ aˬ ma mawˇ kawˇ-ahˇ uˬ duˬ tahˬ-eu tsawˇ haˬ deuˬ k'oeˇ taˆ, gawˇ dui dui-eu maˇ naˇ naˇ-eu jeˬ keuˆ le-euˬ meh. 3K'oeˇ naˇ, mˬ taˆ g'aˬ k'ehˇ nyiˬ g'aˬ tiˬ g'aˬ aˬ yaw ̭-euˬ naˬ bo iˬ ma laˆ shaˆ-ahˇ shehˆ ahˇ g'eh-euˬ meh. K'oeˇ ngeh, iˬ ma laˆ shaˆ iˇ cu ̭ k'oeˇ tsawˇ shiˇ-euˬ shiˬ lo ̭-ehˇ pyeu ̭-iˇ-awˇ, iˬ ma laˆ shaˆ la ̭ k'oeˇ k'aˇ deh ̭ k'aˇ jawˇ-eu jeˬ dawˬ tawˆ lu ̭ shiˇ jiˇ-euˬ meh. 4Mˬ taˆ g'aˬ k'ehˇ oeˬ g'aˬ tiˬ g'aˬ aˬ yaw ̭-euˬ naˬ bo lawˇ baˬ lawˇ gawˆ deuˬ-ahˇ shehˆ ahˇ g'eh ngeh, iˇ cu ̭ shiˬ pyeu ̭ jiˇ-euˬ meh. 5K'oeˇ ngeh, iˇ cu ̭-ahˇ haw-eu pyaˆ-eu mˬ taˆ g'aˬ k'ehˇ heu lo ̭-ehˇ ehˇ gaˇ ngaˇ ya gaˬ-euˬ ma. "Aˇhu neh nymˬ-mˇ keuˆ deh ̭-eu, Muiˬ dui shawˇ dui dui-eu g'aˬ-oˇ, nawˬ neh yaˇ k'aˬ daˇ-euˬ tsaˬ meh. 6Nawˬ-euˬ bawˇlawˇpeh deuˬ hawˇ-eu, muiˬ-eu shawˇ-eu tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ, yaw ̭ ma ̭ shiˬ seh ̭ yoeˇ-euˬ miˇ neh, yaw ̭ ma ̭-ahˇ shiˬ bi dawˇ-eu-aˬ, o ̭-eu geuˇ-eu jeˬ pyeu ̭-eu meh." 7K'oeˇ naˇ, lawˇ duˬ jaˆ gaˇ neh heu lo ̭-ehˇ ehˇ doˆ la ̭ gaˇ ngaˇ ya gaˬ-euˬ ma. "Baoˬhuiˬ-eu Sahˬpaˬ Miˬyehˇ-oˇ, nawˬ neh yaˇ k'aˬ daˇ-euˬ heu-aˬ, tsaˬ dui dawˇdui dui meh." 8K'oeˇ naˇ, mˬ taˆ g'aˬ k'ehˇ oeˬ g'aˬ tiˬ g'aˬ, aˬ yaw ̭-euˬ naˬ bo nahˇ ma-ahˇ shehˆ daˆ nehˬ-awˇ, lahˇ dui dui-eu nahˇ ma-euˬ miˬ dzaˬ k'oeˇ neh tsawˇ haˬ zaˬ-ahˇ bi lahˇ-eu aˬ kawˬ-aˬ bi ̭-euˬ meh. 9Aˬ yaw ̭ ma ̭-aˬ, lahˇ dui dui-eu miˬ dzaˬ k'oeˇ neh bi lahˇ-awˇ, k'ehˬ-eu k'aˆ-eu k'oeˇ deuˬ k'oeˇ taˆ baoˬ jaˆ-eu g'aˬ pyeu ̭-eu Miˬyehˇ-euˬ tsawˇ myahˇ-ahˇ yaˬ k'ehˇ yaˬ-euˬ meh. Ehˇ k'aw ̭, aˬ yaw ̭ ma ̭ iˬ baˇ maˬ noeˬ poˆ-ehˇ, aˬ yaw ̭ huiˬ dui mahˇ dui dui gaˇ maˬ ja ceuˬ-a. 10K'oeˇ naˇ, mˬ taˆ g'aˬ k'ehˇ ko ̭ g'aˬ tiˬ g'aˬ aˬ yaw ̭-euˬ naˬ bo jeˬ zaˬ yaw haiˬ k'oeˇ mawˇ-euˬ dzoeˬ dzaˬ nuiˇ mahˬ k'oeˇ taˆ shehˆ daˆ nehˬ-euˬ meh. K'oeˇ ngeh, jeˬ zaˬ yaw haiˬ k'oeˇ mawˇ-euˬ miˇ k'ahˬ zahˇ tsui ni pyeu ̭-iˇ-awˇ, tsawˇ haˬ zaˬ deuˬ gawˇ dui dui-eu miˇ neh mehˬ laˇ tseh ̭ tehˬ-euˬ meh. 11Aˬ yaw ̭ ma ̭ gawˇ dui dui-awˇ maˇ naˇ naˇ-eu baˬ da neh, mˬ taˆ Miˬyehˇ-ahˇ yaˬ k'ehˇ yaˬ-eu meh. Ehˇ k'aw ̭, yaw haiˬ jeˬ-ahˇ aˬ yaw ̭ ma ̭ maˬ byehˇ dzeh-a. 12K'oeˇ naˇ, mˬ taˆ g'aˬ k'ehˇ ko ̭ g'aˬ tiˬ g'aˬ aˬ yaw ̭-euˬ naˬ bo Uˇpaˬlaˇ lawˇ baˬ baˬ ma-ahˇ shehˆ daˆ-euˬ meh. K'oeˇ ngeh, nahˇ ma doˆ k'ehˬ paw neh oe-euˬ sahˬ paˬ deuˬ oe tsehˆ nya ni lawˇ baˬ gui-iˇ-euˬ meh. 13K'oeˇ naˇ, k'aˬ paˬ-ahˇ duˇ-eu maˬ shawˇ-eu yaw sahˇ smˬ sahˇ-ahˇ ngaˇ ya mawˇ-euˬ ma. Yaw sahˇ k'oeˇ deuˬ-aˬ, byaˆ yahˬ k'oeˇ mawˇ-euˬ k'aˬ meh, jeˬ zaˬ yaw haiˬ k'oeˇ mawˇ-euˬ k'aˬ meh hawˇ-eu, maˬ ngeuˇ-eu Miˬyehˇ g'aˇ duˬ ngehˬ dah-eu g'aˬ-euˬ k'aˬ meh-ahˇ neh doˆ le-euˬ meh. 14Yaw sahˇ k'oeˇ deuˬ-aˬ, zahˬ leˇ paˬ-ehˇ g'eh-eu jeˬ mˇ mehˬ-eu neh ̭ k'oeˇ deuˬ-euˬ yaw sahˇ pyeu ̭-eu meh. Baoˬ huiˬ-eu Miˬyehˇ-euˬ Aˇnah-ahˇ guiˇ deuˆ-eu g'aˇ duˬ, miˇ tsaˬ k'oeˇ taˆ k'aˇ jawˇ-eu sahˬ paˬ deuˬ kuˇ dzoeˇ-eu lehˇ yaw sahˇ k'oeˇ smˬ sahˇ iˇ-euˬ meh. 15"Naˇ haˬ-awˬ. smˇ k'oeˬ tahˇ joe oe-eu lo ̭-ehˇ ngaˇ oe lu ̭-eu ma. Neˇ myawˆ ni maˬ ya cah-ehˇ aˬ cawˬ mehˬ shi maˬ ya sha ̭ dawˇ ni, yaw beuˇ beuˇ-ehˇ deh ̭-awˇ mehˬ tsoeˬ yaw muiˬ-ehˇ dm g'oeˬ-eu tsawˇ haˬ guiˬ lahˬ huiˬ-eu meh." 16K'oeˇ naˇ, Heˬbyehˇ dawˬ Aˬmaˬgeˬdoˬ lehˇ kuˇ-eu jawˇ duˬ-ahˇ, yaw sahˇ k'oeˇ deuˬ neh miˇ k'ahˬ sahˬ paˬ deuˬ-ahˇ sheuˬ uiˬ la ̭-euˬ meh. 17K'oeˇ naˇ, mˬ taˆ g'aˬ k'ehˇ shi ̭ g'aˬ tiˬ g'aˬ aˬ yaw ̭-euˬ naˬ bo jaˬ lehˇ la ̭ k'oeˇ shehˆ dzeh-euˬ meh. K'oeˇ ngeh, teˇ saˇ yaw k'aˆ-ehˇ guˇ-awˇ, "Jiˇ-euˬ ma" lehˇ ehˇ-eu dawˬ, uˬ duˬ tahˬ nymˇ nymˇ ma la ̭ k'oeˇ jaˆ-eu dzoeˬ dzaˬ nuiˇ mahˬ-ahˇ neh gaˬ doˆ laˇ-euˬ meh. 18Mˬ myaw ̭ myaw ̭-awˇ, teˇ saˇ g'awˬ mya jeˬ mahˇ laˇ-awˇ, mˬ jeˬ jeˬ-eu uˬ ta ̭, miˇ luˆ luˆ dui dui-eu meh. Tsawˇ haˬ zaˬ-ahˇ beh ngeh neh iˬ nah keuˆ ni, k'oeˇ naˆ naˆ-ehˇ miˇ luˆ luˆ-eu tiˬ jawˇ-iˬ maˬ jaˆ haw-aˬ. K'oeˇ-aˬ, miˇ luˆ luˆ-eu aˇ dzehˬ dzeuˇ-eu poˆ pyeu ̭-eu meh. 19Huiˬ dui dui-eu meuˬ k'oeˇ meuˬ smˬ paˆ luˆ paˆ dzeh-awˇ, miˇ k'ahˬ yawˬ k'ahˬ na lu ̭ la ̭ k'oeˇ k'aˇ jaˆ-eu meuˬ dawˬ tawˆ lu ̭ cawˆ jiˇ-euˬ meh. Baˬbuˇloˬ meuˬ-ahˇ Miˬyehˇ maˬ ngehˇ-ehˇ, yawˬ ha-euˬ k'mˬ maˬ-ahˇ dahˬ-eu aˬ ga ̭ dzaˇ uiˇ yawˬ haˇ yawˬ ha bi dawˇ-euˬ meh. Aˬ ga ̭ dzaˇ uiˇ k'oeˇ-aˬ, aˬ yaw ̭-euˬ nui ma pehˇ-eu jeˬ pyeu ̭-eu meh. 20Iˇ jaw lahˇ dawˬ tawˆ lu ̭ byoˆ jiˇ-awˇ, gawˬ jawˬ dawˬ tawˆ lu ̭ byoˆ jiˇ-euˬ meh. 21Smˬ tseˇ jaw ̭-i dzehˬ ni byah-eu uˬ yehˇ aˇ siˬ deuˬ mˬ-ahˇ neh ga le-awˇ, tsawˇ haˬ zaˬ-ahˇ ga deh le-euˬ meh. Uˬ yehˇ aˇ siˬ bi ga le-awˇ k'ehˬ-eu k'aˆ-eu k'oeˇ poˆ, k'oeˇ naˆ naˆ-ehˇ guˆ laˇ paˬ-ehˇ g'eh-eu miˇ neh, a yaw ̭ ma ̭ Miˬyehˇ-ahˇ yaˬ k'ehˇ toˇ-eu meh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\