PAH MEHˬ-EU 20

1K'oeˇ naˇ, mˬ taˆ g'aˬ k'ehˇ tiˬ g'aˬ mˬ-ahˇ neh za ̭ ka le gaˇ ngaˇ ya mawˇ-euˬ ma. Aˬ yaw ̭-euˬ aˬ la ̭-ahˇ, yaw li maˬ baw-eu duˬ k'ahˬ-euˬ mahˬ taw ̭ kahˬ hawˇ-eu shmˇ caˆ caˆ ma yuˇ lu ̭-eu meh. 2Aˇ hu-euˬ aˇ lawˇ k'oeˇ mawˇ pyeu ̭-eu byaˆ yahˬ k'oeˇ mawˇ-ahˇ aˬ yaw ̭ nyeh ̭-awˇ, tiˬ heˇ k'o ̭ byah ni shmˇ caˆ neh pa ̭ taw ̭ taˬ-euˬ meh. Aˇ lawˇ k'oeˇ-aˬ, Neh ̭ sahˬ paˬ hawˇ-eu neh ̭ Saˬdaˬ lehˇ k'aw ̭ ehˇ nya-eu meh. 3Tiˬ heˇ k'o ̭ aˇ yamˬ la ̭ k'oeˇ miˇ k'ahˬ tsawˇ jeuˬ dawˬ tawˆ lu ̭-ahˇ aˬ yaw ̭ mehˇ shuiˇ maˬ bi shuiˇ nya ni, mˬ taˆ g'aˬ k'ehˇ k'oeˇ g'aˬ aˬ yaw ̭-ahˇ yaw li maˬ baw-eu duˬ k'ahˬ-ahˇ ba ̭ ahˇ-awˇ, mahˬ taw ̭ taw ̭ tehˬ-awˇ jmˬ diˬ g'oeˬ taˬ-euˬ meh. K'oeˇ dzeuˇ naˇ, aˬ yaw ̭-ahˇ tiˬ k'ehˬ tiˬ yamˬ pyehˬ nehˬ teh ̭-a. 4K'oeˇ naˇ, dzoeˬ dzaˬ nuiˇ mahˬ tiˬ deuˬ-ahˇ ngaˇ ya mawˇ-euˬ ma. K'oeˇ gaˇ nuiˇ lu ̭-eu tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ yaˇ k'aˬ daˇ-eu baoˬ bi ̭ taˬ-euˬ meh. Yeˬsuˇ neh pah mehˬ-euˬ yaw tsaˬ yaw dawˇ gaˇ kawˆ hawˇ-eu Miˬyehˇ dawˬ kawˬ gaˇ kawˆ mehˬ-euˬ baˬ da neh bi seh ̭-euˬ tsawˇ haˬ deuˬ-euˬ sa ̭ laˇ deuˬ-ahˇ k'aw ̭ ya mawˇ-euˬ ma. Aˬ yaw ̭ ma ̭-aˬ, jeˬ zaˬ yaw haiˬ k'oeˇ mawˇ hawˇ-eu aˬ yaw ̭-euˬ tahˬ pahˬ aˬ ma mawˇ kawˇ-ahˇ uˬ duˬ maˬ tahˬ-ehˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭-euˬ naˇ k'awˇ hawˇ-eu aˬ la ̭-ahˇ aˬ yaw ̭-euˬ jmˬ maˬ diˬ taˬ-aˬ. Aˬ yaw ̭ ma ̭ g'o ̭ deh ̭ laˇ-awˇ, Ka li nehˬ-ehˇ sahˬ paˬ geu ̭-awˇ tiˬ heˇ k'o ̭ uˆ lahˇ-euˬ meh. 5(Dzeˇ-eu tsawˇ haˬ deuˬ-aˬ, tiˬ heˇ k'o ̭ aˇ yamˬ k'oeˇ maˬ dzeuˇ-iˇ k'oeˇ keuˆ ni maˬ g'o ̭ deh ̭ laˇ-a.) Heu-aˬ, shiˇ-euˬ tsawˇ haˬ deuˬ g'o ̭ deh ̭ beh beh laˇ-eu poˆ meh. 6G'o ̭ deh ̭ beh beh laˇ-eu heu poˆ la ̭ k'oeˇ ahˇ-eu tsawˇ haˬ deuˬ-aˬ, guiˬ lahˬ huiˬ dui dui-awˇ, laˬ k'aˬ cehˇ dui dui-eu meh. Nyiˬ poˆ tiˬ poˆ shiˇ-eu jeˬ-euˬ baoˬ aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ maˬ g'aˬ leˇ-a. Aˬ yaw ̭ ma ̭-aˬ, Miˬyehˇ hawˇ-eu Ka li-euˬ piˇ ma ya geu ̭-awˇ, aˬ yaw ̭ nehˬ-ehˇ tiˬ heˇ k'o ̭ ya uˆ lahˇ teh ̭-a. 7Tiˬ heˇ k'o ̭ aˇ yamˬ dzeuˇ ngeh, neh ̭ Saˬdaˬ-ahˇ pa ̭ taˬ-euˬ pyehˬ nehˬ teh ̭-a. 8Aˬ yaw ̭ doˆ-iˇ-awˇ, miˇ ma oeˬ coeˇ oeˬ pyawˬ-ahˇ jawˇ-eu Gawˇgaˆ hawˇ-eu Maˬgawˇgaˆ tsawˇ jeuˬ deuˬ-ahˇ jaˬ myaw ̭ mehˇ shuiˇ shuiˇ teh ̭-a. Neh ̭ Saˬdaˬ-aˬ, iˬ ma laˆ shaˆ lawˇ deh-ahˇ jaˆ-eu k'aˇ shui ̭ lo ̭-ehˇ myaˬ-eu aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ guiˇ deuˆ-eu g'aˇ duˬ sheuˬ uiˬ la ̭ teh ̭-a. 9Aˬ yaw ̭ ma ̭ miˇ tsaˬ k'oeˇ taˆ jawˇ byah jiˇ-awˇ, Miˬyehˇ-euˬ tsawˇ haˬ deuˬ-euˬ sehˬ g'awˆ hawˇ-eu Miˬyehˇ gaˬ-eu meuˬ k'oeˇ meuˬ-ahˇ jawˬ lahˇ jiˇ-euˬ meh. Ehˇ k'aw ̭, mˬ-ahˇ neh miˬ dzaˬ ga ka le-awˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ laˆ luˬ laˆ seˇ-euˬ meh. 10K'oeˇ naˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ jaˬ myaw ̭ mehˇ shuiˇ shuiˇ-euˬ Neh ̭ sahˬ paˬ-aˬ, jeˬ zaˬ yaw haiˬ k'oeˇ mawˇ hawˇ-eu maˬ ngeuˇ-eu Miˬyehˇ g'aˇ duˬ ngehˬ dah-eu g'aˬ-ahˇ ba ̭ ahˇ nehˬ-euˬ lah pyeu ̭-eu, miˬ dzaˬ hawˇ-eu miˬ dzaˇ dzaˇ shuiˇ lah k'oeˇ lah-ahˇ bi ba ̭ ahˇ teh ̭-a. Aˬ yaw ̭ ma ̭-aˬ, mˬ maˬ maˬ byaˆ zaˇ ziˇ uˬ ci ̭ nah g'ahˇ maˬ ehˇ ya shaˬ ya zahˬ dui dui teh ̭-a. 11K'oeˇ naˇ, pyuˇ deuˬ ni g'eh-eu huiˬ dui dui-eu dzoeˬ dzaˬ nuiˇ mahˬ hawˇ-eu k'oeˇ gaˇ nuiˇ lu ̭-eu g'aˬ-ahˇ ngaˇ ya mawˇ-euˬ ma. Mˬ hawˇ-eu miˇ tsaˬ aˬ yaw ̭-euˬ mehˬ shi cehˆ byoˆ-awˇ, tiˬ jawˇ-iˬ maˬ paˇ ya mawˇ ni byoˆ-iˇ-euˬ meh. 12K'oeˇ naˇ, shiˇ-euˬ tsawˇ haˬ deuˬ huiˬ zaˬ nyiˇ zaˬ dawˬ tawˆ lu ̭, dzoeˬ dzaˬ nuiˇ mahˬ k'oeˇ-euˬ mehˬ shi yaw ̭ lu ̭ gaˇ ngaˇ ya mawˇ-euˬ ma. K'oeˇ ngeh, sahˬ bo ̭ pah-euˬ meh. K'oeˇ naˇ, deh ̭-eu sa ̭ laˇ sahˬ bo ̭ pah-euˬ meh. Shiˇ-euˬ tsawˇ haˬ deuˬ-aˬ, sahˬ bo ̭ k'oeˇ deuˬ la ̭ k'oeˇ k'aˇ bo ̭ ahˇ taˬ-euˬ lo ̭-ehˇ, yawˬ ha neh k'aˇ mˇ ya ̭-euˬ gaˇ geuˇ ni yaˇ k'aˬ bi daˇ-euˬ meh. 13K'oeˇ naˇ, iˬ ma laˆ shaˆ-aˬ, aˬ yaw ̭ la ̭ k'oeˇ shiˇ taˬ-euˬ tsawˇ haˬ deuˬ Miˬyehˇ-ahˇ a nehˬ-euˬ meh. Shiˇ-eu jeˬ maˬ ehˇ, shiˇ-eu miˇ k'ahˬ maˬ ehˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭ neh k'aˇ nyeh ̭ tehˬ taˬ-euˬ shiˇ-euˬ tsawˇ haˬ deuˬ a nehˬ-euˬ meh. K'oeˇ naˇ, tsawˇ haˬ dawˬ tawˆ lu ̭ yawˬ ha neh k'aˇ mˇ dzeuˇ ya ̭-euˬ lo ̭-ehˇ yaˇ k'aˬ bi daˇ-euˬ meh. 14Shiˇ-eu jeˬ hawˇ-eu shiˇ-eu miˇ k'ahˬ k'oeˇ nyiˬ jeˬ-ahˇ-aˬ, miˬ dzaˬ lah-ahˇ biˬ pu ̭ nehˬ-euˬ meh. (Miˬ dzaˬ lah k'oeˇ lah-aˬ, nyiˬ poˆ tiˬ poˆ shiˇ-eu jeˬ pyeu ̭-eu meh.) 15Deh ̭-eu sa ̭ laˇ sahˬ bo ̭ la ̭ k'oeˇ tsawˇ myahˇ maˬ k'aˇ ahˇ-eu tsawˇ haˬ deuˬ-aˬ, miˬ dzaˬ lah-ahˇ bi ba ̭ pu ̭ jiˇ-euˬ meh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\