PAH MEHˬ-EU 22

1Mˬ taˆ g'aˬ k'ehˇ k'oeˇ g'aˬ ngaˬ-ahˇ deh ̭-eu sa ̭ laˇ lawˇ baˬ mehˬ nehˬ la ̭-euˬ meh. Miˬyehˇ hawˇ-eu Yawˇzaˬ-euˬ dzoeˬ dzaˬ nuiˇ mahˬ-ahˇ neh yoeˇ doˆ le-awˇ, doˆ coˆ-ehˇ haw mawˇ nya-eu shawˇ jehˆ ni g'eh-eu lawˇ baˬ pyeu ̭-eu meh. 2Lawˇ baˬ k'oeˇ gawˆ-aˬ, meuˬ-euˬ la ̭ k'oeˇ dahˇ-eu gaˇ jawˬ g'ahˇ ceh nyiˬ paˆ-ehˇ yoeˇ ka le ̭-eu meh. Lawˇ baˬ-euˬ k'oeˇ dzeˇ heu dzeˇ deh ̭-eu sa ̭ laˇ aˇ bawˇ bawˇ-awˇ, ba la tiˬ siˬ tiˬ poˆ aˇ siˬ siˬ-awˇ, tiˬ k'o ̭ tseˇ nyi ̭ lehˆ siˬ-eu meh. Aˇ bawˇ k'oeˇ bawˇ-euˬ aˇ pa ̭-aˬ, miˇ k'ahˬ tsawˇ jeuˬ deuˬ-ahˇ naˇ gawˇ bi taˬ leˇ-eu jaˆ g'aˬ pyeu ̭-eu meh. 3Meuˬ k'oeˇ meuˬ la ̭ k'oeˇ Miˬyehˇ neh yaˬ k'ehˇ bi yaˬ-euˬ jeˬ tiˬ jeˬ-iˬ maˬ ya mawˇ-a. Miˬyehˇ hawˇ-eu Yawˇzaˬ-euˬ dzoeˬ dzaˬ nuiˇ mahˬ meuˬ k'oeˇ meuˬ-ahˇ jaˆ-awˇ, aˬ yaw ̭-euˬ zaˬ k'aˆ deuˬ aˬ yaw ̭-ahˇ uˬ duˬ tahˬ teh ̭-a. 4Aˬ yaw ̭-euˬ myaˆ pyawˬ-ahˇ aˬ yaw ̭ ma ̭ ya mawˇ-awˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭-euˬ naˇ k'awˇ-ahˇ aˬ yaw ̭-euˬ tsawˇ myahˇ bo ̭ taˬ teh ̭-a. 5K'oeˇ gaˇ uˬ ci ̭ ci ̭ le-eu maˬ paˇ baw-ehˇ, tsiˇ k'mˬ hawˇ-eu nahˇ ma yaw sheh ̭ maˬ paˇ loˬ meh. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, Sahˬpaˬ Miˬyehˇ-aˬ, aˬ yaw ̭ ma ̭-euˬ yaw sheh ̭ pyeu ̭-awˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭ sahˬ paˬ geu ̭-awˇ mˬ maˬ maˬ byaˆ zaˇ ziˇ ya uˆ lahˇ teh ̭-a. 6K'oeˇ naˇ, mˬ taˆ g'aˬ k'ehˇ k'oeˇ g'aˬ ngaˬ-ahˇ heu lo ̭-ehˇ ehˇ-eu meh. "Dawˬ heu deuˬ-aˬ, tsaˬ dui dawˇ dui dui-awˇ, jah dui dui paˬ-ehˇ g'eh-eu dawˬ deuˬ meh. K'oeˇ naˇ, Miˬyehˇ g'aˇ duˬ ngehˬ dah-eu deuˬ-ahˇ Yaw sahˇ Miˬyehˇ bi ̭-euˬ g'aˬ pyeu ̭-eu Sahˬpaˬ Miˬyehˇ-aˬ, aˬ yaw ̭-euˬ mˬ taˆ g'aˬ k'ehˇ pyehˬ g'eh-awˇ, g'awˬ myahˇ maˬ g'eh-ehˇ pyeu ̭ laˇ-eu gaˇ kawˆ aˬ yaw ̭-euˬ zaˬ k'aˆ deuˬ-ahˇ bi mehˬ-iˇ-euˬ meh." 7Yeˬsuˇ ehˇ-eu, "Naˇ haˬ-awˬ. Ngaˇ yaw kawˇ-ehˇ oe ma. Sahˬ bo ̭ heu ta ̭ la ̭ k'oeˇ mehˬ hu paw pyeu ̭ laˇ-eu gaˇ kawˆ Miˬyehˇ g'aˇ duˬ ngehˬ dah taˬ-euˬ dawˬ deuˬ-ahˇ naˇ haˬ geu ̭-eu tsawˇ haˬ guiˬ lahˬ huiˬ-eu meh." 8Ngaˇ Yoˇhaˬ-aˬ, gaˇ kawˆ heu deuˬ dawˬ tawˆ lu ̭-ahˇ ya gaˬ ya mawˇ-euˬ ma. Gaˇ kawˆ heu deuˬ-ahˇ ngaˇ ya gaˬ ya mawˇ g'aˬ ngeh, ngaˬ-ahˇ gaˇ kawˆ heu deuˬ bi siˬ bi mawˇ la ̭-euˬ mˬ taˆ g'aˬ k'ehˇ k'oeˇ g'aˬ-euˬ aˬ kuiˇ dawˬ peh ga byaˆ-awˇ, aˬ yaw ̭-ahˇ uˬ duˬ tahˬ-eu lehˇ g'eh-euˬ ma. 9Ehˇ k'aw ̭, aˬ yaw ̭ ngaˬ-ahˇ ehˇ-eu, "Teu lo ̭-ehˇ taˬ g'eh. Ngaˇ-aˬ, nawˬ lo ̭-ehˇ Miˬyehˇ-euˬ zaˬ k'aˆ tiˬ g'aˬ pyeu ̭-eu nawˬ-euˬ cawˬ ma. Nawˬ-euˬ aˬ yui ̭ aˬ nyiˇ Ka li zaˬ pyeu ̭-eu Miˬyehˇ g'aˇ duˬ ngehˬ dah-eu deuˬ hawˇ-eu, sahˬ bo ̭ heu ta ̭ la ̭ k'oeˇ k'aˇ bo ̭ taˬ-euˬ dawˬ deuˬ-ahˇ naˇ haˬ geu ̭-eu tsawˇ haˬ deuˬ-euˬ cawˬ pyeu ̭-eu ma. Miˬyehˇ-ahˇ uˬ duˬ tahˬ-awˬ." 10K'oeˇ naˇ, aˬ yaw ̭ ngaˬ-ahˇ heu lo ̭-ehˇ ehˇ-eu meh. "Sahˬ bo ̭ heu ta ̭ la ̭ k'oeˇ mehˬ hu paw pyeu ̭ laˇ-eu gaˇ kawˆ Miˬyehˇ g'aˇ duˬ ngehˬ dah taˬ-euˬ dawˬ deuˬ-ahˇ aˬ cawˬ maˬ bi siˬ ni taˬ laˆ za ̭ taˬ. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, gaˇ kawˆ heu deuˬ dawˬ tawˆ lu ̭ pyeu ̭ laˇ-eu aˇ yamˬ peh laˇ-euˬ meh. 11Yaw haiˬ jeˬ mˇ-eu tsawˇ haˬ deuˬ yaw haiˬ jeˬ mˇ tsa ̭ g'eh-awˇ, yaw jaw ̭ jeˬ mˇ-eu tsawˇ haˬ deuˬ yaw jaw ̭ jeˬ mˇ tsa ̭ g'eh lu ̭-uˇ. Yaw muiˬ jeˬ mˇ-eu tsawˇ haˬ deuˬ yaw muiˬ jeˬ mˇ tsa ̭ g'eh-awˇ, muiˬ-eu shawˇ-eu tsawˇ haˬ deuˬ mehˬ hu paw muiˬ daˆ shawˇ daˆ le ̭ lu ̭-uˇ. 12Yeˬsuˇ ehˇ-eu, "Naˇ haˬ-awˬ. Ngaˇ yaw kawˇ-ehˇ oe ma. Tsawˇ haˬ yawˬ g'aˬ na lu ̭-ahˇ yawˬ ha neh k'aˇ mˇ k'aˇ shaˇ dzeuˇ-euˬ lo ̭-ehˇ geuˇ ni la ̭ sawˬ bi ̭-eu g'aˇ duˬ ngaˇ oe ma. 13Ngaˇ-aˬ, aˇ dahˬ beh-eu hawˇ-eu aˇ saˬ saˬ-eu g'aˬ ma. Dahˬ beh-eu jeˬ hawˇ-eu aˇ saˬ saˬ-eu jeˬ ma." 14Yawˬ ha-euˬ pehˇ k'ahˬ pehˇ mahˇ yaw muiˬ paˬ-ehˇ tsiˬ shawˇ-eu baˬ da neh deh ̭-eu sa ̭ laˇ aˇ bawˇ-euˬ aˇ siˬ ya dzaˬ-awˇ, meuˬ k'oeˇ meuˬ-euˬ lahˇ k'ehˬ-ahˇ neh meuˬ-ahˇ ya uˇ leˇ-eu aˬ kawˬ-aˬ za-euˬ tsawˇ haˬ deuˬ-aˬ, guiˬ lahˬ huiˬ-eu meh. 15Ehˇ k'aw ̭, deh ̭ jaw ̭ dui dui-eu tsawˇ haˬ deuˬ, maw loˬ ja maw mˇ-eu tsawˇ haˬ deuˬ, k'aˬ miˬ sheu-eu tsawˇ haˬ deuˬ, aˬ cawˬ-ahˇ seh ̭-eu tsawˇ haˬ deuˬ, tahˬ pahˬ aˬ ma mawˇ kawˇ-ahˇ uˬ duˬ tahˬ-eu tsawˇ haˬ deuˬ, ngehˬ-eu tmˇ-eu mˇ-eu shaˇ-eu la ̭ k'oeˇ jaˬ myaw ̭ myaw ̭-eu tsawˇ haˬ deuˬ, heu deuˬ-aˬ meuˬ-euˬ la ̭ nyiˇ ya jawˇ teh ̭-a. 16"Ngaˇ Yeˬsuˇ-aˬ, Ka li zaˬ aˇ muˇ la ̭ k'oeˇ gaˇ kawˆ heu deuˬ naw ma ̭-ahˇ bi ehˇ gaˬ-eu g'aˇ duˬ, ngaˬ-euˬ mˬ taˆ g'aˬ k'ehˇ-ahˇ k'ehˇ g'eh le ̭-euˬ ma. Ngaˇ-aˬ, Daˬbiˇ-euˬ zaˬ ma. Aˬ guiˇ shawˬ ga shawˬ muiˇ pyeu ̭-eu ma." 17Yaw sahˇ Miˬyehˇ hawˇ-eu dahˬ dzaˬ-iˇ-eu lehˇ g'eh-eu Zaˬmiˬ k'oeˇ g'aˬ "Laˇ-awˬ" lehˇ ehˇ-eu meh. K'aˇ ya gaˬ-euˬ tsawˇ haˬ yawˬ g'aˬ na lu ̭ k'aw ̭, "Laˇ-awˬ" lehˇ ehˇ-awˬ. Iˇ cu ̭ k'aˇ meh ̭-eu tsawˇ haˬ laˇ-awˬ. K'aˇ dawˇ maw ̭-eu tsawˇ haˬ deuˬ deh ̭-eu sa ̭ laˇ iˇ cu ̭ yaw ̭ ngeh ̭-ehˇ dawˇ laˇ-awˬ. 18Sahˬ bo ̭ heu ta ̭ la ̭ k'oeˇ ahˇ-eu mehˬ hu paw pyeu ̭ laˇ-eu gaˇ kawˆ Miˬyehˇ g'aˇ duˬ ngehˬ dah taˬ-euˬ dawˬ heu deuˬ-ahˇ k'aˇ ya gaˬ-euˬ tsawˇ haˬ yawˬ g'aˬ na lu ̭, yaw k'aˆ k'aˆ-ehˇ yahˇ-eu g'aˇ duˬ, ngaˇ Yoˇhaˬ heu lo ̭-ehˇ ehˇ-eu ma. Tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ dawˬ tiˬ dawˬ na dawˆ lahˬ naˇ, aˬ yaw ̭ ya daˬ-eu k'ehˬ-eu k'aˆ-eu jeˬ uˬ ta ̭, sahˬ bo ̭ heu ta ̭ la ̭ k'oeˇ ehˇ taˬ-euˬ k'ehˬ-eu k'aˆ-eu jeˬ Miˬyehˇ aˬ yaw ̭-ahˇ paˇ ciˬ pi teh ̭-a. 19Tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ na, mehˬ hu paw pyeu ̭ laˇ-eu gaˇ kawˆ ehˇ taˬ-euˬ sahˬ bo ̭ heu ta ̭ la ̭ k'oeˇ ahˇ-eu dawˬ tiˬ dawˬ na yuˇ dzeh naˇ, sahˬ bo ̭ heu ta ̭ la ̭ k'oeˇ ehˇ taˬ-euˬ sa ̭ laˇ bi deh ̭-eu aˇ bawˇ-euˬ aˇ siˬ hawˇ-eu Muiˬ-eu shawˇ-eu Meuˬ-ahˇ jaˆ-eu aˬ yaw ̭-ahˇ o ̭-eu jeˬ, Miˬyehˇ neh bi yuˇ k'o ̭ jiˇ teh ̭-a. 20Gaˇ kawˆ heu deuˬ dawˬ tawˆ lu ̭ saˇ kiˇ kamˬ-eu g'aˬ ehˇ-eu, "Ngaˇ yaw kawˇ-ehˇ oe ma. Maˇ maˇ ni yaw kawˇ-ehˇ oe ma." Aˬ miˬ. Sahˬpaˬ Yeˬsuˇ-oˇ, oe-awˬ. 21Sahˬpaˬ Yeˬsuˇ-euˬ guiˬ lahˬ yaw dzahˇ yawˬ g'aˬ na lu ̭ k'oeˇ taˆ jaˆ lu ̭-uˇ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\