PAH MEHˬ-EU 8

1Jmˬ diˬ taˬ-euˬ shi ̭ hmˬ tiˬ hmˬ-ahˇ Yawˇzaˬ ngawˬ paˆ ngeh, mˬ k'oeˇ taˆ naˬ liˬ tiˬ k'awˬ-iˬ byah ni ciˬ cuˇ ni pyeu ̭-iˇ-euˬ meh. 2K'oeˇ naˇ, Miˬyehˇ mehˬ shi yaw ̭ lu ̭-eu mˬ taˆ g'aˬ k'ehˇ shi ̭ g'aˬ-ahˇ ngaˇ mawˇ-euˬ ma. Aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ daˇ heh shi ̭ hmˬ bi ̭ nehˬ-euˬ meh. 3Shuiˇ neh jahˇ taˬ-euˬ tsiˇ yaw saw jeˬ do ̭ duˬ yuˇ lu ̭-eu mˬ taˆ g'aˬ k'ehˇ yawˬ g'aˬ yawˬ oe-awˇ, lawˇ duˬ-ahˇ yaw ̭ le-euˬ meh. Miˬyehˇ-euˬ tsawˇ haˬ dawˬ tawˆ lu ̭ guiˬ lahˬ shaˇ gaˇ geu ̭-eu g'aˇ duˬ hawˇ-eu, dzoeˬ dzaˬ nuiˇ mahˬ mehˬ shi jaˆ-eu lawˇ duˬ k'oeˇ taˆ bi lawˇ-eu g'aˇ duˬ, aˬ yaw ̭-ahˇ tsiˇ yaw saw jeˬ g'awˬ mya ni bi ̭ taˬ-euˬ meh. 4Tsiˇ yaw saw jeˬ do ̭-eu sa ̭ k'oeˬ k'oeˇ-aˬ, Miˬyehˇ-euˬ tsawˇ haˬ k'oeˇ deuˬ-euˬ guiˬ lahˬ shaˇ dawˬ nehˬ-ehˇ tiˬ kawˆ lo ̭-ehˇ, mˬ taˆ g'aˬ k'ehˇ k'oeˇ g'aˬ-euˬ la ̭-ahˇ neh Miˬyehˇ jawˇ gaˇ le keuˆ-eu meh. 5K'oeˇ naˇ, tsiˇ yaw saw jeˬ do ̭ duˬ k'oeˇ-ahˇ mˬ taˆ g'aˬ k'ehˇ k'oeˇ g'aˬ yuˇ-awˇ, lawˇ duˬ k'oeˇ taˆ do ̭ lu ̭-eu miˬ dzaˬ pehˆ ahˇ-awˇ, miˇ tsaˬ k'oeˇ taˆ biˬ ka g'eh-euˬ meh. K'oeˇ ngeh, teˇ saˇ g'awˬ mya jeˬ hawˇ-eu mˬ jeˬ jeˬ-eu teˇ saˇ gaˬ le-awˇ, mˬ myaw ̭ myaw ̭-awˇ miˇ luˆ luˆ-euˬ meh. 6K'oeˇ naˇ, daˇ heh shi ̭ hmˬ yuˇ lu ̭-eu mˬ taˆ g'aˬ k'ehˇ k'oeˇ shi ̭ g'aˬ, daˇ heh baw-eu lehˬ hmˬ-euˬ meh. 7Mˬ taˆ g'aˬ k'ehˇ yaw beh g'aˬ daˇ heh baw ngeh, shiˬ keuˬ-eu uˬ yehˇ aˇ siˬ miˇ tsaˬ k'oeˇ taˆ ga le-awˇ, miˇ tsaˬ tahˬ k'awˇ smˬ bymˇ tiˬ bymˇ, aˇ bawˇ smˬ bymˇ tiˬ bymˇ hawˇ-eu, buˬ nyoeˇ dawˬ tawˆ lu ̭ puiˆ dzaˬ jiˇ-euˬ meh. 8Mˬ taˆ g'aˬ k'ehˇ nyiˬ g'aˬ tiˬ g'aˬ daˇ heh baw ngeh, gawˬ jawˬ jawˬ ma-ahˇ duˇ-eu tiˬ jeˬ miˬ dzaˬ do ̭ do ̭-ehˇ iˬ ma laˆ shaˆ-ahˇ ga ahˇ-iˇ-awˇ, iˬ ma laˆ shaˆ smˬ bymˇ tiˬ bymˇ shiˬ pyeu ̭-iˇ-euˬ meh. 9Iˬ ma laˆ shaˆ la ̭ k'oeˇ k'aˇ deh ̭ k'aˇ jawˇ-eu jeˬ smˬ bymˇ tiˬ bymˇ shiˇ-awˇ, saˇ baoˬ smˬ bymˇ tiˬ bymˇ lu ̭-iˇ seˇ-iˇ-euˬ meh. 10K'oeˇ naˇ, mˬ taˆ g'aˬ k'ehˇ smˇ g'aˬ tiˬ g'aˬ daˇ heh baw ngeh, miˬ dzaˬ miˬ do ̭-ahˇ duˇ-eu aˬ guiˇ guiˇ ma tiˬ siˬ mˬ-ahˇ neh ga ka le-awˇ, lawˇ baˬ baˬ ma smˬ bymˇ tiˬ bymˇ hawˇ-eu, lawˇ gawˆ gawˆ zaˬ deuˬ k'oeˇ taˆ ga daˆ le-euˬ meh. 11Aˬ guiˇ k'oeˇ siˬ-euˬ tsawˇ myahˇ-aˬ, "K'aˬ jaw ̭ ni g'eh-eu aˇ bawˇ" lehˇ kuˇ-eu meh. Iˇ cu ̭ smˬ bymˇ tiˬ bymˇ yaw k'aˬ k'aˬ-iˇ-awˇ, tsawˇ haˬ g'awˬ mya ni iˇ cu ̭ dawˇ-awˇ shiˇ-euˬ meh. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, iˇ cu ̭ k'oeˇ k'aˬ dui dui-eu meh. 12K'oeˇ naˇ, mˬ taˆ g'aˬ k'ehˇ oeˬ g'aˬ tiˬ g'aˬ daˇ heh baw ngeh, nahˇ ma smˬ paˆ tiˬ paˆ, ba la smˬ paˆ tiˬ paˆ hawˇ-eu, aˬ guiˇ smˬ bymˇ tiˬ bymˇ-ahˇ zaw leˇ-awˇ, nahˇ ma, ba la, aˬ guiˇ k'oeˇ deuˬ-euˬ yaw sheh ̭ smˬ bymˇ tiˬ bymˇ teˬ-iˇ-euˬ meh. Nah g'ahˇ smˬ bymˇ tiˬ bymˇ hawˇ-eu, uˬ ci ̭ smˬ bymˇ tiˬ bymˇ yaw bya maˬ bya ni pyeu ̭-iˇ-euˬ meh. 13K'oeˇ naˇ, ngaˇ haw g'eh ngeh, yaw goˇ-ahˇ zaw lu ̭-eu k'aˬ dzeˇ dzeˇ ma tiˬ mawˇ yaw k'aˆ-ehˇ guˇ-awˇ heu lo ̭-ehˇ ehˇ-eu teˇ saˇ ya gaˬ-euˬ ma. "Aˇ loˇ. Guˆ-eu gaˆ-eu jeˬ, guˆ-eu gaˆ-eu jeˬ. Dzeˇ-eu mˬ taˆ g'aˬ k'ehˇ k'oeˇ smˇ g'aˬ daˇ heh paˇ baw laˇ naˇ, miˇ tsaˬ k'oeˇ taˆ k'aˇ jawˇ-eu deuˬ aˇ naˆ ni ya guˆ ya gaˆ, ya shaˬ ya zahˬ-eu maˬ paˇ ehˇ jiˇ coeˇ ngaˇ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\