LOˇMAˆ SAHˬ BO ̭ 11

1"Miˬyehˇ aˬ yaw ̭-euˬ tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ byehˇ dzeh taˬ loˇ" lehˇ ngaˇ naˇ haˬ maw ̭-eu ma. Maˬ ngeuˇ-a. Ngaˇ k'aw ̭, Iˇsaˬleˬlaˆ tsawˇ haˬ ma. Aˬbyaˬhaˬ-euˬ zaˬ deuˬ uˆ deuˬ pyeu ̭-eu Beˬyaˬmiˬ tsawˇ jeuˬ ma. 2Aˇ dahˬ beh ngeh neh aˬ yaw ̭ neh tseˇ doˆ taˬ-euˬ tsawˇ jeuˬ-ahˇ aˬ yaw ̭ maˬ byehˇ dzeh-a. Eˇliˇyaˆ neh Iˇsaˬleˬlaˆ tsawˇ haˬ deuˬ-euˬ yaw lehˬ Miˬyehˇ-ahˇ ehˇ nehˬ-euˬ gaˇ kawˆ Jaˇli ̭ la ̭ k'oeˇ heu lo ̭-ehˇ bo ̭ taˬ-euˬ naw ma ̭ siˬ nya meh. 3"Sahˬpaˬ Miˬyehˇ-oˇ, nawˬ-euˬ g'aˇ duˬ ngehˬ dah-eu tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ aˬ yaw ̭ ma ̭ seh ̭-awˇ, nawˬ-euˬ lawˇ duˬ deuˬ-ahˇ aˬ yaw ̭ ma ̭ deh pyaˆ-euˬ meh. Ngaˇ tiˬ g'aˬ teh ̭-ehˇ dzeuˇ-iˇ-awˇ, ngaˬ-ahˇ k'aw ̭ aˬ yaw ̭ ma ̭ seh ̭-eu lehˇ leh jeh lu ̭ meh" 4Miˬyehˇ aˬ yaw ̭-ahˇ aˬ joˆ-ehˇ ehˇ k'o ̭ nehˬ-euˬ ta. "Maˬ ngeuˇ-eu miˬyehˇ pyeu ̭-eu Baˬlaˇ miˬ yehˇ-ahˇ pawˬ tsui ̭ pawˬ dmˬ dmˬ-awˇ uˬ duˬ maˬ tahˬ-euˬ tsawˇ haˬ shi ̭ heˇ g'aˬ ngaˬ-euˬ g'aˇ duˬ bi dzeˇ-euˬ ma" lehˇ ehˇ k'o ̭ nehˬ-euˬ meh. 5Nymˬ-mˇ k'aw ̭, k'oeˇ gaˇ duˇ-eu meh. Miˬyehˇ g'awˬ shaˬ gaˬ-awˇ tseˇ doˆ taˬ-euˬ tsawˇ haˬ ui cuiˆ dzeˇ-eu meh. 6Tseˇ doˆ-euˬ k'oeˇ-aˬ, aˬ yaw ̭ g'awˬ shaˬ gaˬ-eu baˬ da neh meh. Aˬ yaw ̭ ma ̭ neh mˇ-euˬ gaˇ baˬ da neh maˬ ngeuˇ-a. Tsawˇ haˬ zaˬ neh mˇ-euˬ gaˇ baˬ da neh tseˇ doˆ-euˬ ngeuˇ naˇ, aˬ yaw ̭ g'awˬ shaˬ gaˬ-eu jeˬ-aˬ, maˇ maˇ ni g'eh-eu g'awˬ shaˬ gaˬ-eu jeˬ maˬ ngeuˇ-a. 7Toˆ-ehˇ ngeuˇ naˇ, aˬ joˆ-ehˇ ehˇ nmˇ. Iˇsaˬleˬlaˆ tsawˇ haˬ deuˬ-aˬ, yawˬ ha poˆ lu ̭-eu jeˬ-ahˇ maˬ poˆ mawˇ-aˬ. Miˬyehˇ neh tseˇ doˆ-euˬ deuˬ pyeu ̭-eu tsawˇ haˬ ui cuiˆ teh ̭-ehˇ k'oeˇ-ahˇ poˆ mawˇ-euˬ meh. K'oeˇ deuˬ-ahˇ dzeuˇ naˇ, tsawˇ haˬ dawˬ tawˆ lu ̭ Miˬyehˇ kuˇ gaˇ maˬ gaˬ leˇ ni naˬ bawˬ bawˬ jiˇ-euˬ meh. 8Jaˇli ̭ la ̭ k'oeˇ heu lo ̭ehˇ ehˇ taˬ-euˬ meh. "Aˬ yaw ̭ ma ̭-euˬ nui ma g'ahˇ-awˇ, naˬ bawˬ bawˬ-awˇ myaˆ beh ̭ beh ̭ ni, Miˬyehˇ neh jahˇ nehˬ-euˬ miˇ neh, iˬ nah keuˆ ni maˬ mawˇ nya-a." 9Daˬbiˇ neh ehˇ taˬ-euˬ heu lo ̭-ehˇ jaˆ-eu meh. "Aˬ yaw ̭ ma ̭ yaw bui bui lu ̭ ngeh, lahˇ ju neh bi k'mˇ pa ̭ lu ̭-uˇ. Aˬ yaw ̭ ma ̭ coˬ-iˇ-eu la ̭ k'oeˇ, aˬ cawˬ k'ehˬ gaˇ ya daˬ lu ̭-uˇ. 10A ̭ yaw ̭ ma ̭ myaˆ beh ̭ beh ̭-iˇ-awˇ, maˬ mawˇ nya ni pyeu ̭-iˇ lu ̭-uˇ. Shaˬ zahˬ pi-eu maˬ g'aˬ leˇ-ehˇ, daˇ tsui ̭ k'o ̭-iˇ-awˇ shaˬ lu ̭-uˇ." 11"Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ deuˬ sahˬ ti ̭ ti ̭ ngeh, coˬ dzeh-iˇ-awˇ maˬ paˇ tuˇ laˇ nya ni pyeu ̭-iˇ taˬ loˇ" lehˇ ngaˇ naˇ haˬ maw ̭-eu ma. Maˬ ngeuˇ-a. Aˬ yaw ̭ ma ̭ iˬ baˇ mˇ-euˬ baˬ da neh, aˬ yaw ̭ ma ̭ myaˆ bi naˆ-eu g'aˇ duˬ Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ maˬ ngeuˇ-eu deuˬ k'oeˇ taˆ ka k'o ̭-eu jeˬ bi keuˆ le-euˬ meh. 12Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ deuˬ iˬ baˇ mˇ-euˬ miˇ neh miˇ tsaˬ zaˬ deuˬ yaw muiˬ g'awˬ mya jeˬ siˬ nya laˇ-awˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭ guiˬ lahˬ sa ̭ laˇ paw iˇ shaˬ shaˬ-euˬ k'oeˇ-aˬ, aˬ cawˬ tsawˇ jeuˬ guiˬ lahˬ g'awˬ mya ni za-euˬ meh. 13Nymˬ-mˇ poˆ jawˇ-aˬ, naw ma ̭ Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ maˬ ngeuˇ-eu deuˬ-ahˇ ngaˇ ehˇ lu ̭-eu ma. Ngaˇ-aˬ, Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ maˬ ngeuˇ-eu deuˬ g'aˇ duˬ gaˇ mˇ-eu g'aˬ k'ehˇ k'aˇ geu ̭ lu ̭ k'oeˇ keuˆ ni, ngaˬ-euˬ gaˇ-ahˇ ngaˇ taˬ huiˬ dui dui-eu ma. 14Ngaˇ k'oeˇ lo ̭-ehˇ mˇ-eu miˇ neh ngaˬ-euˬ tsawˇ jeuˬ ngaˬ-ahˇ myaˆ naˆ-eu la ̭ k'oeˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭ tiˬ paˆ na deuˬ-ahˇ Miˬyehˇ ka k'o ̭ nehˬ-eu duˇ. 15Aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ Miˬyehˇ byehˇ dzeh nehˬ ngeh, Miˬyehˇ-ahˇ muiˇ-euˬ aˬ cawˬ tsawˇ jeuˬ k'oeˇ deuˬ Miˬyehˇ-ahˇ cawˬ cawˬ ta ̭ nya-eu tsawˇ haˬ bi pyeu ̭ laˇ-euˬ-aˬ, aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ ha geu ̭ nehˬ ngeh jawˇ aˬ joˆ-ehˇ paˇ pyeu ̭ laˇ nmˇ. Shiˇ-euˬ tsawˇ haˬ paˇ bi g'o ̭ deh ̭ laˇ-euˬ gaˇ duˇ teh ̭-a. 16Kaˬ muˇ jahˇ beh beh-euˬ siˬ Miˬyehˇ-ahˇ bi ̭ naˇ, kaˬ muˇ tiˬ tsmˇ tsmˇ lah-ehˇ Miˬyehˇ-ahˇ damˬ nehˬ-euˬ jeˬ pyeu ̭-eu meh. Aˇ bawˇ tiˬ bawˇ-euˬ duˬ ciˇ Miˬyehˇ-ahˇ damˬ nehˬ naˇ, uˬ la ̭ deuˬ k'aw ̭ Miˬyehˇ-euˬ pyeu ̭-eu meh. 17Tsawˇ haˬ zaˬ neh ka taˬ-euˬ saˬ loˬ aˇ bawˇ-euˬ uˬ la ̭ tiˬ paˆ na deuˬ deuˆ tsehˆ dzeh-awˇ, bawˇ tsahˬ-ahˇ deh ̭-eu saˬ loˬ aˇ bawˇ-euˬ uˬ la ̭ yuˇ-awˇ paˇ tsa ̭ nehˬ-euˬ meh. Naw ma ̭ Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ maˬ ngeuˇ-eu deuˬ-aˬ, bawˇ tsahˬ-ahˇ deh ̭-eu saˬ loˬ aˇ bawˇ-ahˇ duˇ-eu meh. Ehˇ k'aw ̭, Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ-euˬ guiˬ lahˬ sa ̭ laˇ paw g'aˬ k'aˆ dui dui-eu jeˬ-ahˇ nymˬ-mˇ naw ma ̭ za lu ̭-eu meh. 18K'oeˇ lo ̭-ehˇ ngeuˇ naˇ, bi deuˆ tsehˆ dzeh-euˬ uˬ la ̭-ahˇ duˇ-eu tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ naw ma ̭ yehˬ bawˬ sehˇ lu-ehˇ maˬ ya ehˇ-a. Naw ma ̭ a jeˬ k'ahˬ sehˇ jehˆ k'aˇ paˇ za ta. Naw ma ̭-aˬ, uˬ la ̭ teh ̭ meh. Duˬ ciˇ k'oeˇ naw ma ̭-ahˇ g'oe-eu maˬ ngeuˇ-a. Naw ma ̭ duˬ ciˇ-ahˇ g'oe lu ̭-eu meh. 19"Ngeuˇ teh ̭-a. Ehˇ k'aw ̭, nga ma ̭ tsa ̭ leˇ k'aˇ za ni uˬ la ̭ tiˬ paˆ na deuˬ bi deuˆ tsehˆ dzeh-euˬ maˬ ngeuˇ-a loˇ" lehˇ naw ma ̭ ehˇ maw ̭ teh ̭-a. 20Naw ma ̭ ehˇ-eu tsaˬ meh. Aˬ yaw ̭ ma ̭-aˬ, maˬ jah-eu miˇ neh bi deuˆ tsehˆ dzeh-euˬ meh. Naw ma ̭-aˬ, jah-eu miˇ neh zi ̭ lu ̭ meh. Ehˇ k'aw ̭, nui ma taˬ huiˬ. Yahˇ yahˇ-ehˇ deh ̭-awˬ. 21Aˇ bawˇ aˬ yaw ̭-ahˇ tso ̭ doˆ laˇ-euˬ uˬ la ̭-ahˇ duˇ-eu Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ keuˆ ni aˬ yaw ̭ maˬ taˬ nehˬ-eu-aˬ, naw ma ̭-ahˇ taˬ nehˬ la ̭ teh ̭-a lehˇ duˇ te loˇ. 22Miˬyehˇ g'awˬ shaˬ gaˬ-eu jeˬ hawˇ-eu zuiˆ-eu jeˬ heu nyiˬ hmˬ-ahˇ, heu gaˇ aˬ dui ya mawˇ-euˬ ma. Iˬ baˇ mˇ-eu tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ aˬ yaw ̭ zuiˆ-awˇ, aˬ yaw ̭ g'awˬ shaˬ haw gaˬ paˬ-ehˇ k'aˇ deh ̭ k'oeˇ keuˆ ni naw ma ̭-ahˇ aˬ yaw ̭ g'awˬ shaˬ gaˬ teh ̭-a. Ehˇ k'aw ̭, aˬ yaw ̭ g'awˬ shaˬ gaˬ paˬ-ehˇ maˬ deh ̭ naˇ, naw ma ̭-ahˇ k'aw ̭ deuˆ tsehˆ dzeh teh ̭-a. 23Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ deuˬ maˬ jah-eu nui ma k'oeˇ siˬ-ahˇ byehˇ dzeh naˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭-euˬ jawˇ duˬ-ahˇ paˇ laˆ tsa ̭ k'o ̭ nehˬ teh ̭-a. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, Miˬyehˇ k'oeˇ lo ̭-ehˇ jahˇ nya-eu baoˬ jaˆ-eu meh. 24Bawˇ tsahˬ-ahˇ deh ̭-eu saˬ loˬ aˇ bawˇ-euˬ uˬ la ̭ pyeu ̭-eu Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ maˬ ngeuˇ-eu naw ma ̭-ahˇ deuˆ tsehˆ la ̭-awˇ, tsawˇ haˬ neh ka taˬ-euˬ saˬ loˬ aˇ bawˇ-ahˇ tsa ̭ nehˬ-eu jeˬ pyeu ̭-eu, tiˬ jawˇ-iˬ maˬ gaˬ haw-euˬ jeˬ-ahˇ Miˬyehˇ mˇ nya-eu-aˬ, ka taˬ-euˬ saˬ loˬ aˇ bawˇ-euˬ uˬ la ̭ pyeu ̭-eu Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ aˬ yaw ̭ yaw oeˇ k'oeˇ bawˇ-ahˇ paˇ tsa ̭ k'o ̭ nehˬ-eu k'oeˇ-aˬ, Miˬyehˇ g'aˇ duˬ awˬ dui dui teh ̭-a. 25Aˬ yui ̭ aˬ nyiˇ Ka li zaˬ deuˬ-oˇ, naw ma ̭ yawˬ haˇ yawˬ ha zaˬ siˬ tsawˇ gahˇ ahˇ ma lehˇ maˬ ya noeˬ ni, za ̭ taˬ-euˬ yaw tsaˬ yaw dawˇ tiˬ jeˬ naw ma ̭-ahˇ ngaˇ ehˇ nehˬ maw ̭ miˇ-a. Iˇsaˬleˬlaˆ tsawˇ haˬ deuˬ nui ma g'ahˇ-eu k'oeˇ-aˬ, g'awˬ myahˇ ni maˬ gmˬ-aˇ. Aˬ cawˬ tsawˇ jeuˬ aˇ myaˆ g'aˬ bi laˇ byah-eu lehˇ Miˬyehˇ neh noeˬ taˬ-euˬ lo ̭-ehˇ laˇ byah ngeh keuˆ ni gmˬ-eu teh ̭ meh. 26K'oeˇ ngeh jawˇ, Iˇsaˬleˬlaˆ tsawˇ haˬ dawˬ tawˆ lu ̭ ka k'o ̭-eu jeˬ za teh ̭-a. Jaˇli ̭ la ̭ k'oeˇ heu lo ̭-ehˇ ehˇ taˬ-euˬ jaˆ-eu meh. "Ka k'o ̭ le-eu yaw sahˇ k'oeˇ g'aˬ, Ziˇoˬ gawˬ jawˬ-ahˇ neh oe-awˇ, Yaˬkoˆ-euˬ zaˬ deuˬ uˆ deuˬ-euˬ, maˬ muiˬ maˬ jaˬ-eu yaw haiˬ jeˬ, dawˬ tawˆ lu ̭ yuˇ dzeh nehˬ teh ̭-a. 27Aˬ yaw ̭ ma ̭-euˬ iˬ baˇ-ahˇ ngaˇ, yuˇ dzeh nehˬ g'aˬ jiˇ ngeh tiˬ jawˇ, ngaˬ-euˬ dawˬ ma saˇ jaˇ heu hmˬ, aˬ yaw ̭ ma ̭ nehˬ-ehˇ ngaˇ dzaˬ ma." 28Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ deuˬ-aˬ, Laˬ k'aˬ cehˇ-eu Guiˬ lahˬ dawˬ heu-ahˇ maˬ ha geu ̭-eu paw dzeˇ neh ehˇ le ̭ naˇ, naw ma ̭ Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ maˬ ngeuˇ-eu deuˬ-euˬ dah zaˇ Miˬyehˇ-ahˇ muiˇ-eu tsawˇ haˬ pyeu ̭ laˇ-euˬ meh. Ehˇ k'aw ̭, Miˬyehˇ neh tseˇ doˆ-euˬ paw dzeˇ neh paˇ ehˇ le ̭ naˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭-euˬ aˬ poeˬ aˬ bawˇ deuˬ-euˬ myaˆ pyawˬ naˇ mehˇ baˬ da neh Miˬyehˇ-euˬ nui gaˬ-ahˇ za taˬ-euˬ tsawˇ haˬ pyeu ̭-eu meh. 29Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, Miˬyehˇ-aˬ, yawˬ ha neh tseˇ doˆ-awˇ guiˬ lahˬ bi ̭ taˬ-euˬ tsawˇ haˬ deuˬ k'oeˇ taˆ nui ma maˬ poˆ maˬ paˇ laˇ-a. 30Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ maˬ ngeuˇ-eu naw ma ̭ deuˬ-aˬ, dzeuˇ laˇ ngeh Miˬyehˇ-euˬ ehˇ dawˬ maˬ naˇ haˬ-aˬ. Ehˇ k'aw ̭, nymˬ-mˇ-aˬ, Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ deuˬ Miˬyehˇ-euˬ ehˇ dawˬ maˬ naˇ haˬ-eu miˇ neh, Miˬyehˇ-euˬ g'awˬ shaˬ gaˬ-eu jeˬ-ahˇ naw ma ̭ za-euˬ meh. 31K'oeˇ gaˇ duˇ ni, naw ma ̭ Miˬyehˇ-euˬ g'awˬ shaˬ gaˬ-eu jeˬ-ahˇ za-euˬ lo ̭-ehˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭ k'aw ̭ Miˬyehˇ-euˬ g'awˬ shaˬ gaˬ-eu jeˬ-ahˇ za nya-eu g'aˇ duˬ, nymˬ-mˇ aˬ yaw ma ̭ Miˬyehˇ-euˬ ehˇ dawˬ-ahˇ maˬ naˇ haˬ-eu jeˬ pyeu ̭-eu meh. 32Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, Miˬyehˇ-aˬ, tsawˇ haˬ zaˬ dawˬ tawˆ lu ̭-ahˇ aˬ yaw ̭-euˬ g'awˬ shaˬ gaˬ-eu jeˬ bi ̭ nehˬ maw ̭-eu miˇ neh aˬ yaw ̭ ma ̭ dawˬ tawˆ lu ̭-ahˇ ehˇ dawˬ maˬ naˇ haˬ geu ̭-eu jeˬ-euˬ uˬ moˆ pa ̭ taw ̭-awˇ bi jawˇ-euˬ meh. 33Miˬyehˇ-euˬ guiˬ lahˬ aˇ naˆ ni huiˬ-eu nga. Aˬ yaw ̭-euˬ zaˬ siˬ nui gahˇ aˇ naˆ ni na ̭-eu nga. Aˬ yaw ̭ neh noeˬ tsehˆ-euˬ jeˬ-ahˇ tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ-iˬ maˬ siˬ nya-ehˇ, aˬ yaw ̭ aˬ jeˬ miˇ neh k'oeˇ lo ̭-ehˇ mˇ-eu gaˇ kawˆ-ahˇ tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ-iˬ maˬ g'oˆ shaw nya-a. 34Jaˇli ̭ la ̭ k'oeˇ ehˇ taˬ-euˬ, "Sahˬpaˬ Miˬyehˇ-euˬ nui noeˬ-ahˇ, aˬ suˇ g'aˬ siˬ nya-eu jawˇ ta. Aˬ yaw ̭-ahˇ ja noeˬ ja duˇ-eu, aˬ suˇ g'aˬ mˇ nya-eu jawˇ ta. 35Miˬyehˇ dziˇ dzoˆ bi tsoeˬ paˬ-ehˇ, aˬ suˇ g'aˬ paˇ nehˬ-euˬ jaˆ ta." 36K'aˇ jawˇ k'aˇ jaˆ-eu jeˬ dawˬ tawˆ lu ̭ aˬ yaw ̭ neh beh taˬ-euˬ meh. Dawˬ tawˆ lu ̭ aˬ yaw ̭ baˬ da neh jaˆ lu ̭ jawˇ lu ̭-awˇ, aˬ yaw ̭-euˬ g'aˇ duˬ jaˆ lu ̭ jawˇ lu ̭-eu teh ̭ meh. Mˬ maˬ maˬ byaˆ zaˇ ziˇ Miˬyehˇ-ahˇ ciˬ huiˬ ciˬ mahˇ kaˇ-euˇ. Aˬ miˬ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\