LOˇMAˆ SAHˬ BO ̭ 9

1Ngaˇ dawˇ coe ni ehˇ-eu ma. Ka li-euˬ tsawˇ haˬ pyeu ̭-eu miˇ neh jaˬ myaw ̭ maˬ myaw ̭. Muiˬ-eu Shawˇ-eu Yaw sahˇ Miˬyehˇ uˆ lahˇ-eu ngaˬ-euˬ siˬ nya-eu nui ma k'aw ̭, ngaˇ jaˬ myaw ̭ maˬ myaw ̭-a lehˇ ngaˬ-ahˇ maˇ jawˆ ni ehˇ nehˬ la ̭-eu meh. 2Ngaˇ aˇ naˆ ni noeˬ shaˬ lu ̭-eu nga. Ngaˬ-euˬ shiˬ shaˬ pyeu ̭-eu ngaˬ-euˬ tsawˇ haˬ deuˬ g'aˇ duˬ, ngaˬ-euˬ nui ma la ̭ k'oeˇ maˬ tsehˆ leˇ ni shaˬ zahˬ aˇ naˆ ni ya mˇ lu ̭-eu nga. 3Aˬ yaw ̭ ma ̭-euˬ g'aˇ duˬ Miˬyehˇ yaˬ k'ehˇ yaˬ nehˬ la ̭-eu jeˬ-ahˇ ngaˇ daˬ-awˇ, Ka li-ahˇ g'awˬ tsehˆ ya tsehˆ k'aw ̭ nui k'ahˇ shiˇ ma. 4Aˬ yaw ̭ ma ̭ Miˬyehˇ-euˬ tsawˇ haˬ meh. Aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ aˬ yaw ̭-euˬ zaˬ bi geu ̭-awˇ, aˬ yaw ̭-euˬ yaw sheh ̭ k'ahˬ sehˇ pah mehˬ nehˬ-euˬ meh. Aˬ yaw ̭ ma ̭ nehˬ-ehˇ aˬ yaw ̭ dawˬ ma saˇ jaˇ dzaˬ-awˇ, Zahˇ dawˬ k'o ̭ dawˬ bi ̭ nehˬ-euˬ meh. Aˬ yaw ̭ ma ̭ Miˬyehˇ-ahˇ dawˇ coe ni uˬ duˬ tahˬ-eu gaˇ kawˆ siˬ nya meh. Miˬyehˇ-euˬ saˇ jaˇ za-euˬ tsawˇ haˬ pyeu ̭-eu meh. 5Aˬ yaw ̭ ma ̭-aˬ, tsawˇ myahˇ doˆ dui dui-eu Heˬbyehˇ tsawˇ haˬ aˬ poeˬ aˬ bawˇ k'oeˇ deuˬ o neh jeuˬ le o le-euˬ tsawˇ haˬ deuˬ meh. Yeˬsuˇ Ka li k'aw ̭, tsui ̭ ta ̭ gaˇ neh sawˇ le ̭ naˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭-euˬ tsawˇ jeuˬ pyeu ̭-eu meh. Dawˬ tawˆ k'oeˇ taˆ uˆ lahˇ-eu Miˬyehˇ-ahˇ mˬ maˬ maˬ byaˆ zaˇ ziˇ ja ceuˬ lu ̭-uˇ. Aˬ miˬ. 6Miˬyehˇ neh saˇ jaˇ dzaˬ taˬ-euˬ lo ̭-ehˇ maˬ pyeu ̭ laˇ-aˬ lehˇ ngaˇ ehˇ-eu maˬ ngeuˇ. Miˬyehˇ neh saˇ jaˇ dzaˬ taˬ-euˬ lo ̭-ehˇ aˬ diˇ pyeu ̭ laˇ taˬ-euˬ meh. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, Miˬyehˇ neh tseˇ doˆ-euˬ tsawˇ haˬ deuˬ la ̭ k'oeˇ, Iˇsaˬleˬlaˆ tsawˇ haˬ deuˬ teh ̭-ehˇ maˬ ngeuˇ ni, aˬ cawˬ tsawˇ jeuˬ k'aw ̭ ahˇ-eu meh. 7Aˬbyaˬhaˬ o neh k'aˇ jeuˬ k'aˇ o le-euˬ dawˬ tawˆ lu ̭, Miˬyehˇ-euˬ zaˬ maˇ maˇ ni maˬ ngeuˇ-a. "Iˇtsaˆ o neh jeuˬ le o le-euˬ zaˬ deuˬ-ahˇ teh ̭-ehˇ nawˬ-euˬ zaˬ lehˇ sawˇ nehˬ ma" lehˇ, Aˬbyaˬhaˬ-ahˇ Miˬyehˇ ehˇ nehˬ-euˬ meh. 8Ehˇ maw ̭-eu dawˬ tsui ̭-aˬ, k'aˇ deh ̭ doˆ le-euˬ zaˬ deuˬ Miˬyehˇ-euˬ zaˬ maˇ maˇ ni maˬ ngeuˇ-a. Ehˇ k'aw ̭, Miˬyehˇ neh saˇ jaˇ dzaˬ-awˇ bi deh ̭ doˆ le-euˬ Aˬbyaˬhaˬ-euˬ zaˬ deuˬ uˆ deuˬ-aˬ, maˇ maˇ ni g'eh-eu Miˬyehˇ-euˬ zaˬ deuˬ uˆ deuˬ meh. 9A jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, Miˬyehˇ saˇ jaˇ dzaˬ ngeh, "Aˇ yamˬ tsaˬ laˇ ngeh ngaˇ tiˬ poˆ paˇ oe ma. K'oeˇ ngeh, Saˬlaˇ aˬ li tiˬ li ciˬ teh ̭-a" lehˇ ehˇ-awˇ dzaˬ-euˬ meh. 10K'oeˇ uˬ ta ̭, Leˬbehˇka ̭-euˬ aˬ li nyiˬ li lu ̭, aˬ da Iˇtsaˆ tiˬ g'aˬ-euˬ zaˬ teh ̭ meh. 11Miˬyehˇ neh noeˬ taˬ-euˬ jeˬ maˬ ya bi tsehˆ-iˇ ni, aˬ li k'oeˇ nyiˬ li la ̭ k'oeˇ tiˬ li-ahˇ tseˇ doˆ-eu g'aˇ duˬ Miˬyehˇ lehˬ hmˬ taˬ-euˬ miˇ neh, "Aˬ yui ̭ g'aˬ-aˬ, aˬ nyiˇ g'aˬ-euˬ zaˬ k'aˆ ya geu ̭ teh ̭-a" lehˇ, Leˬbehˇka ̭-ahˇ ehˇ nehˬ-euˬ meh. Aˬ yaw ̭ nya ̭ nmˇ maˬ deh ̭ le mi naˆ-ehˇ, k'oeˇ lo ̭-ehˇ ehˇ taˬ-euˬ meh. Aˬ nya ̭ nmˇ yaw muiˬ yaw doeˇ tiˬ jeˬ-iˬ maˬ mˇ nya laˇ mi naˆ-ehˇ ehˇ taˬ-euˬ dawˬ pyeu ̭-eu meh. K'oeˇ miˇ neh, Miˬyehˇ neh tseˇ doˆ-euˬ lehˇ ehˇ-eu-aˬ, aˬ yaw ̭ kuˇ maw ̭-eu g'aˬ-ahˇ kuˇ gaˇ ehˇ-eu meh. Aˬ nya ̭ nmˇ neh mˇ-euˬ yaw muiˬ yaw doeˇ-ahˇ tiˬ jeˬ-iˬ maˬ ta ̭-a. 13"Yaˬkoˆ-ahˇ ngaˇ noeˬ dzoeˇ-awˇ, Iˇsawˇ-ahˇ maˬ noeˬ dzoeˇ nya" lehˇ, Jaˇli ̭ la ̭ k'oeˇ ehˇ taˬ-euˬ meh. 14Toˆ-ehˇ ngeuˇ naˇ, Miˬyehˇ maˬ tsaˬ maˬ dawˇ nga lehˇ aˬ dui ehˇ nmˇ loˇ. Maˬ ngeuˇ-a. 15Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, "Ngaˇ g'awˬ shaˬ gaˬ maw ̭-eu tsawˇ haˬ-ahˇ g'awˬ shaˬ gaˬ-awˇ, ngaˇ ngehˬ g'eh nehˬ maw ̭-eu tsawˇ haˬ-ahˇ ngehˬ g'eh-eu ma" lehˇ, Moˇseˬ-ahˇ aˬ yaw ̭ ehˇ nehˬ-euˬ meh. 16K'oeˇ miˇ neh, yawˬ jeˬ na lu ̭ tsawˇ haˬ zaˬ-euˬ nui k'ahˇ hawˇ-eu tsawˇ haˬ zaˬ neh mˇ-euˬ shaˇ-euˬ k'oeˇ taˆ pyeu ̭ laˇ-eu maˬ ngeuˇ-a. Miˬyehˇ g'awˬ shaˬ gaˬ-eu uˬ moˆ pyeu ̭ laˇ-eu teh ̭ meh. 17Jaˇli ̭ la ̭ k'oeˇ Iˇjiˇtuˆ sahˬ paˬ-ahˇ heu lo ̭-ehˇ ehˇ nehˬ taˬ-euˬ jaˆ-eu meh. "Miˇ tsaˬ heu dawˬ tawˆ lu ̭ k'oeˇ taˆ ngaˬ-euˬ baoˬ bi mawˇ-awˇ, ngaˬ-euˬ tsawˇ myahˇ bi huiˬ byah-iˇ-eu g'aˇ duˬ nawˬ-ahˇ zmˬ-eu lehˇ sahˬ paˬ ka nehˬ taˬ-euˬ ma." 18K'oeˇ miˇ neh, Miˬyehˇ-aˬ, aˬ yaw ̭ g'awˬ shaˬ gaˬ maw ̭-eu tsawˇ haˬ-ahˇ g'aw shaˬ gaˬ-awˇ, aˬ yaw ̭ nui ma bi g'ahˇ maw ̭-eu tsawˇ haˬ-ahˇ nui ma bi g'ahˇ-eu meh. 19Toˆ-ehˇ ngeuˇ naˇ, Miˬyehˇ-euˬ nui noeˬ-ahˇ tiˬ g'aˬ-iˬ maˬ laˆ tsoeˬ nya-eu-aˬ, tsawˇ haˬ zaˬ-ahˇ Miˬyehˇ aˬ jeˬ iˬ baˇ taˬ k'aˇ paˇ za ta" lehˇ naw ma ̭ tiˬ g'aˬ na ngaˬ-ahˇ naˇ haˬ maw ̭ teh ̭-a. 20Ehˇ k'aw ̭, cawˬ-oˇ, Miˬyehˇ-ahˇ dawˬ poˆ poˆ leˇ paˬ-ehˇ nawˇ aˬ suˇ g'aˬ te. "Nawˇ ngaˬ-ahˇ aˬ jeˬ miˇ neh heu lo ̭-ehˇ tehˆ nehˬ la ̭ te" lehˇ, oeˬ lahˬ tehˆ-eu tsawˇ haˬ-ahˇ miˇ tsaˬ oeˬ lahˬ dawˬ poˆ poˆ leˇ nya ta loˇ. 21Oeˬ lahˬ tehˆ-eu tsawˇ haˬ miˇ tsaˬ shaˬ jehˆ yuˇ-awˇ, yawˬ ha k'aˇ tehˆ maw ̭-eu lo ̭-ehˇ maˬ tehˆ nya ta loˇ. Shaˬ jehˆ aˬ yaw ̭ tiˬ k'oˇ-ahˇ teh ̭-ehˇ miˇ tsaˬ nyiˬ tsuˆ tsuˆ doˆ-awˇ, aˬ yaw ̭ neh k'aˇ noeˬ-euˬ lo ̭-ehˇ, bawˬ-iˬ g'eh ngeh zmˬ-eu g'aˇ duˬ muiˬ-eu oeˬ lahˬ hawˇ-eu, nui gaˇ zmˬ-eu g'aˇ duˬ yaw k'aˆ-ehˇ maˬ muiˬ-eu oeˬ lahˬ maˬ tehˆ beu nya ta loˇ. 22Miˬyehˇ neh mˇ-euˬ jeˬ k'aw ̭, k'oeˇ lo ̭-ehˇ duˇ-eu meh. Aˬ yaw ̭-euˬ nui ma pehˇ-eu jeˬ bi mawˇ maw ̭-awˇ, aˬ yaw ̭-euˬ baoˬ bi siˬ nya maw ̭-eu meh. Ehˇ k'aw ̭, aˬ yaw ̭ nui ma pehˇ-awˇ laˆ cawˆ nehˬ-eu lehˇ g'eh-eu miˇ tsaˬ oeˬ lahˬ deuˬ-ahˇ aˬ yaw ̭ oˇ dui dui-eu meh. 23Aˬ yaw ̭-euˬ yaw sheh ̭ k'ahˬ sehˇ bi ̭ nehˬ la ̭-eu lehˇ lehˬ hmˬ taˬ-euˬ aˬ yaw ̭ g'awˬ shaˬ gaˬ-eu aˬ dui ma ̭ k'oeˇ taˆ shehˆ daˆ nehˬ la ̭-euˬ yaw sheh ̭ k'ahˬ sehˇ k'oeˇ k'aw ̭, aˬ yaw ̭ bi mawˇ maw ̭-eu meh. 24Aˬ dui-aˬ, aˬ yaw ̭ neh kuˇ doˆ taˬ-euˬ tsawˇ haˬ deuˬ pyeu ̭-eu ma. Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ deuˬ la ̭ k'oeˇ teh ̭-ehˇ kuˇ doˆ nehˬ la ̭-euˬ maˬ ngeuˇ-a. Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ maˬ ngeuˇ-eu deuˬ-ahˇ k'aw ̭ kuˇ doˆ nehˬ la ̭-euˬ meh. 25Hawˇseˬ sahˬ bo ̭ la ̭ k'oeˇ aˬ yaw ̭ heu lo ̭-ehˇ ehˇ taˬ-euˬ meh. "Ngaˬ-euˬ tsawˇ haˬ maˬ ngeuˇ-eu k'aw ̭, 'Ngaˬ-euˬ tsawˇ haˬ' lehˇ ngaˇ kuˇ ma. Ngaˬ neh maˬ gaˬ-euˬ tsawˇ jeuˬ-ahˇ, 'Ngaˇ gaˬ-eu deuˬ' lehˇ ngaˇ kuˇ ma. 26'Naw ma ̭ nga-euˬ tsawˇ maˬ ngeuˇ' lehˇ, ngaˇ ehˇ-euˬ jawˇ duˬ nyiˬ paˆ-ehˇ, 'Dehˬ lu ̭-eu Miˬyehˇ-euˬ zaˬ' lehˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ bi kuˇ paˇ ma." 27Iˇsaˬ leˬ laˇ tsawˇ jeuˬ gaˇ kawˆ Iˇsaˬyaˇ neh heu lo ̭-ehˇ ehˇ taˬ-euˬ meh. "Iˇsaˬleˬlaˆ tsawˇ haˬ deuˬ iˬ ma laˆ shaˆ lawˇ deh-ahˇ jaˆ-eu k'aˇ shui ̭ lo ̭-ehˇ mya ̭ k'aw ̭, ka k'o ̭-eu jeˬ za-eu tsawˇ haˬ cuiˆ dui dui teh ̭-a. 28Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, miˇ tsaˬ dawˬ tawˆ lu ̭-ahˇ Miˬyehˇ yaw kawˇ-ehˇ tiˬ saˬ tiˬ li yaˇ k'aˬ daˇ nehˬ teh ̭-a." 29Na ̭ ngeh neh Iˇsaˬyaˇ neh ehˇ taˬ-euˬ heu lo ̭-ehˇ jaˆ-eu meh. "Baoˬ huiˬ-eu Sahˬpaˬ Miˬyehˇ neh, tsui ̭ maˬ bi dahˬ-iˇ-eu g'aˇ duˬ, zaˬ maˬ bi dzeuˇ-iˇ law nmˇ-aˬ, Sawˇdoˬ, Gawˇmawˇlaˆ meuˬ lo ̭-ehˇ, aˬ dui byoˆ-iˇ jiˇ-euˬ teh ̭-a." 30Aˬ dui heu lo ̭-ehˇ ehˇ nya meh. Miˬyehˇ-ahˇ tsaˬ leˇ tsahˇ leˇ nya ni maˬ leh jeh-euˬ Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ maˬ ngeuˇ-eu k'oeˇ deuˬ k'aw ̭, jah-eu baˬ da neh Miˬyehˇ-ahˇ tsaˬ leˇ tsahˇ leˇ-eu tsawˇ haˬ pyeu ̭ laˇ-euˬ meh. 31Ehˇ k'aw ̭, Iˇsaˬleˬlaˆ tsawˇ haˬ deuˬ-aˬ, yawˬ ha Miˬyehˇ-ahˇ tsaˬ leˇ tsahˇ leˇ nya ni jahˇ nehˬ la ̭ nya-eu zahˇ dawˬ k'o ̭ dawˬ-ahˇ poˆ lu ̭ k'aw ̭, maˬ poˆ mawˇ nya-ehˇ shaˬ lu ̭ meh. 32Aˬ jeˬ miˇ neh maˬ poˆ mawˇ nya ta lehˇ ehˇ ngeh, jah-eu jeˬ-ahˇ aˬ yaw ̭ ma ̭ maˬ g'oe-ehˇ, yawˬ ha neh mˇ-euˬ shaˇ-euˬ jeˬ-ahˇ teh ̭-ehˇ g'oe-eu miˇ neh meh. K'oeˇ miˇ neh, "tsawˇ haˬ zaˬ sahˬ ti ̭ ti ̭-eu k'aˬ lo"-ahˇ aˬ yaw ̭ ma ̭ sahˬ ti ̭ ti ̭-euˬ meh. 33Jaˇli ̭ la ̭ k'oeˇ ehˇ taˬ-euˬ, "Haw yawˬ, tsawˇ haˬ bi coˬ-iˇ-eu, tsawˇ haˬ sahˬ ti ̭ ti ̭ duˬ k'aˬ lo, Ziˇoˬ meuˬ-ahˇ ngaˇ bi jaˆ ma. Ehˇ k'aw ̭, aˬ yaw ̭-ahˇ jah-eu deuˬ daˬ ga-awˇ maˬ ya sha ̭ dawˇ-aˇ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\