1 YOHANA 2

1Nyithindho para ma thindho, agoro iwu lembe maeni kara kud wudubi. Man tek ng’atu moko dubo, wabedo ku Jakwai ba Wego, Yesu Kristu ma won bedopwe: 2man en e lam mi dubo mwa: mi mwa kende ngo, ento mi ng’om ngung’ bende. 3Man kum maeni wang’eyo nia wang’eye, tek waworo cik pare. 4Ng’atu m’uwacu kumae, Ang’eye, enke eworo cik pare ngo, en e jandra, man lemandha mbe i ie: 5ento ng’atu m’uworo lem pare, mer pa Mungu doko ndhu cu i ie andha. Ku maeni wang’eyo nia wani i ie: 6ng’atu m’uwacu nia ebedo i ie maku en gire bende ewoth cil calu en de ewotho. 7Jumer, agoro iwu cik ma nyen ungo, ento cik ma con ma wubedo ko ugambre ku kwong’a: cik ma con en e lembe ma wuwinjo. 8Kendo, agoro iwu cik ma nyen, ma ginde andha i ie man i iwu; kum mudho bekadhu woko, der mandha de berieny kawono. 9Ng’atu m’uwacu nia eni i der enke edagu umin, nwang’u eni i mudho cil ku kawono de. 10Ng’atu m’umaru umin bedo i der, lembe moko de mbe i ie ma ketho jukier. 11Ento ng’atu m’udagu umin eni i mudho, ewotho de i mudho, eng’eyo de ngo ka m’ecidho i ie, kum mudho cido wang’e. 12Agoro iwu, nyithindho para ma thindho, kum dubo mu wekre iwu kum nyinge. 13Agoro iwu, wego, kum wung’eyo ng’atu ma nuti ugambre ku kwong’a. Agoro iwu, awobi, kum wuloyo ng’atu ma rac. Agoro iwu, nyithindho ma thindho, kum wung’eyo Wego. 14Agoro iwu, wego, kum wung’eyo ng’atu ma nuti ugambre ku kwong’a. Agoro iwu, awobi, kum wubedo tek, lembe pa Mungu de bedo i iwu, man wuloyo ng’atu ma rac. 15Kud wumar ng’om, kadok gin ma ni i ng’om. Tek ng’atu moko maru ng’om, nwang’u mer pa Mungu mbe i ie. 16Kum ceke ma ni i ng’om, awanya ma rac mi kum kud awanya ma rac mi wang’ kud ayunga mi kwo maeni, en e pa Wego ngo, ento en e mi ng’om. 17Man ng’om ubekadhu woko kud awanya ma racne de: ento ng’atu m’utimo yeny ma Mungu yenyo bedo rondo ku rondo. 18Nyithindho ma thindho, maeni en e acoka saa: man calu wuwinjo nia japiem Kristu bebino, e kawono jupiem Kristu dupa daru wok; kum maeni wang’eyo nia en e acoka saa. 19Giai i kindwa, ento gi mwa ngo; kum tek gi mwa, kuno di gidong’ i bang’wa: ento giai, kara ginyuthri nia gi mwa ceke ngo. 20Man wubedo ku wir m’uai ba Ng’atu Maleng’, e wung’eyo gin ceke. 21Agoro iwu ngo nia kum wung’eyo lemandha ngo ento kum wung’eyo, man kum ndra mbe i lemandha. 22Ng’a ma jandra ndhu ng’atu m’ukwero nia Yesu en e Kristu ngo ngo? Maeni en e japiem Kristu, ng’atu m’ukwero Wego ku Wod. 23Ng’atu ma tek ukwero Wod ng’atuca bedo ku Wego ngo: ng’atu m’utuco Wod, ebedo ku Wego bende. 24Ento wun re, wuwek maeno ma wuwinjo ugambre ku kwong’a bed i iwu. Tek maeno ma wuwinjo ugambre ku kwong’a bedo i iwu, wun bende wubibedo i Wod, man i Wego. 25Maeni lembang’ola m’eng’olo iwa, cil kwo ma rondo ku rondo. 26Gin maeni agoro iwu pi ju m’uyenyo gitel wiwu ariri swa. 27Ento wun re, wir ma wujolo i bang’e bedo i iwu, man can ponji ma nia ng’atu moko ponj kowu negowu ngo; ento calu wir pare ponjowu pi gin ceke, man en e andha, en e ndra de ngo, man cil calu eponjowu, wubed i ie. 28Kawono, nyithindho para ma thindho, wubed i ie; kara, tek ebinyuthre, wabed ku tegocwiny, man lewic kud unegwa i wang’e i bino pare. 29Tek wung’eyo nia ebedo pwe, wung’eyo nia ku ba dhanu bende m’utimo bedopwe enyologi en.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\