JUEBRANIA 12

1Ka kumeno dong’ wan bende, kum afuru mi jumulembe ma dit ma kumeni betiekowa, wawenyu ter ma pek kubang’e kubang’e, ku dubo ma rubowa tho tho kumeni, man dong’ waringu ku rwiocwiny i kwaya ma juketho i wang’wa, 2ma wabeneno ko ba Yesu ma en e jathek ku jadar rni yioyic mwa, ma pi mutoro ma juketho i wang’e eciro yen m’athara, m’ecayu ko lewicne acaya man ejany yo ku cing’ ma yor acwic rni komker pa Mungu. 3Kum dong’ wupid pire en e ng’atu m’eciro piem ma kumeni mi judubo i kume gire, kara kud wuol, ma wuvoc ko i pidoiwu. 4Fodi wukuciro ngo ma ku rimo, ma wuii ko aiia kum dubo: 5man wiwu wil kum jukojuk m’ubeponjowu calku wot kumae, Woda, kud icai ponji ma Rwoth uponji ko, Kadi cwinyi kud uai kinde m’ejuki; 6Kum ng’atu ma Rwoth umaru eponje, Man efodo wot m’ejolo kubang’gi kubang’gi. 7En e pi ponji ya wuciro: Mungu timo i kumwu calku wot; kum wot makani ma won kuponje ngo? 8Ento tek ponji mbe kudu, ma dhanu ceke giribri i ie, nwang’u wu luk, wot ungo. 9Mange ke wabedo ku wegwa ma ku kum ma ponjowa, man wajwigra igi: esagu ngo ya wabed wor ni Won tipo, man wabed kwo? 10Kum gin andha giponjowa rni nindo moko calu ebedo ber i wang’gi; mana en re pi kuloka mwa, kara wabed jugam leng’cwiny pare. 11Ku ba ponji ceke ma wabedo ko kawono ebedo calu en e mi mutoro ngo endre mi can; ento yo ku ng’eye ewodho nyinge mi kwiocwiny igi gi ju ma jutimogi kudo, cil nying’ mi bedopwe. 12Kum kumeno ting’ cing’ m’uoi jeble, ku cong m’utho nding’; 13man wutim yo ma atira ni tiendwu, kara maeno ma won abala kud ukier kud i yo, ento ma sagu ecangi. 14Wniub kwiocwiny kum dhanu ceke, man dwokrileng’ ma ng’atu moko mbe m’umbe kudo ma bineno Rwoth: 15ma wubed ko ku weng’wu kara ng’atu moko kud urem kum bero pa Mungu; kara ulag akece kud uwok m’unyai can i iwu, man uketh dupa gicid ni kume; 16kara won tarwang’ kud ubed nuti, kadi ng’atu ma rac caiu Esau, m’uioko camupacu pare gire ku cemo ma wang’ acel. 17Kum wung’eyo nia yo ku ng’eye kan eyenyo ecam pacu mi mugisa, jukwere; kum enwang’u kamoko ngo m’elok ko pidoic pa won, kadok eyenye hai ku piwang’. 18Kum wubino ngo ba got ma jucopo mulo, man m’uwang’ ku mac, man ni piny ma col bii, ku mudho, man wavuvu, 19ku dwand agwara, ku dwal mi lembe; ma ju ma giwinjo dwal maeno gikwayu ya ku juyer lembe moko mange igi; 20kum winjo lembe ma jung’olo kumae cire igi ngo, Tek cil yedi mulo got, jubicanye ku kidi; 21man giranena maeno bedo ni lworo apila kumeno, ketho Musa wacu kumae, Lworo benega apila kuma bemiel de: 22endre wun wubino ba got Sayuni, ni adhura de pa Mungu ma kwo, Yerusalem m’i polo, man ni udul malaika ma kwandre ngo, 23ba cokri ma yu ku kanisa mi kayu ma jugoro i polo, man ni Mungu ma Japok mi jo ceke, man ni tipo mi weg bedopwe ma judwoko cu ma ndhu, 24man ni Yesu ma jarib mi lembariba ma nyen, man ni rimo ma akira ma yero ber ma sagu pa Habil. 25Wunen nia kud wukwer ng’atu m’ubeyero. Kum tek giboth ungo ka gikwero ng’atu m’utwong’ogi i ng’om, e wan ma walokra ku ba ng’atu m’utwong’owa kud i polo wabiboth ungo ma sagu dit: 26ma dwalne yengo ng’om i nindo maeca: ento kawono eng’olo ewacu kumae, Ento wang’ acel kendo abiyengo ng’om kende ngo, ento polo bende. 27Man lembe maeni kumae, Ento wang’ acel kendo, unyutho kabuwoko mi gin m’uyengre, calu mi gin m’ucwire, kara gin ma yengre ngo dong’. 28Kum kumeno, wan ma wajolo ker ma copo yengre ngo, dong’ wabed ku bero, ma watim ko ni Mungu wanyai ko mutoro i ie karacelo ku jwigri ku lworo ma ayi Mungu ni i kume: 29kum Mungu mwa en e mac ma wang’u vi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\