YOHANA 14

1Adnndewu knd upidi: wuyi Mungu, wuyi an bende. 2I ot pa Vwa udi ma beco dupa nuti; dok ebedo kumeno ngo, kuno di ayero iwu; kum acidho niyiko kabedo iwu. 3Man tek acidho niyiko kabedo iwu, abibino kendo, abijolowu de i bang’a gira; kara ka m’ani ie, wun bende wubed keca. 4Man ka m’acidho i ie, wung’eyo yoje. 5Thoma wacu ire kumae, Rwoth, wang’eyo ngo ka m’icidho i ie; wang’eyo yoje nenedi? 6Yesu wacu ire kumae, An a yo ku lemandha, ku kwo de: Ng’atu acel de mbe ma bino ba Wego, ndhu ni kuma re. 7Tek nwang’u wung’eya, kuno di wung’eyo Vwa bende: ugambre kawono wung’eye, wunene de. 8Filipo wacu ire kumae, Rwoth, nyuth iwa Wego, e eromowa. 9Yesu wacu ire kumae, Nindo ma wabedo wakudu ie hai ngi e, fodi ing’eya ngo, Filipo? ng’atu m’uneno an nwang’u eneno Wego; nedi iwacu kumae, Nyuth iwa Wego? 10Iyio ngo nia ani i Wego, man Wego de ni i ia? lembe m’ayero iwu ayero gira ngo: ento Wego m’ubedo i ia etimo tic pare. 11Wuyia nia ani i Wego, Wego de ni i ia: kadi wuyia ni kum tic m’atimo. 12Andhandha, awacu iwu kumae, Ng’atu m’uyio ira, tic m’atimo ebitimo bende; ebitimo tic ma sagu maeni de; kum acidho ba Wego. 13Man gin ma tek wubikwayu ku nyinga e abitimo ginde, kara Wego dok dwong’ i Wod; 14Tek wubikwaya ku gin moko ku nyinga, abitimo ginde. 15Tek wumara wubiworo cik para. 16Man abikwayu Wego, e ebimio iwu Jajuk mange, kara wubed wukugi nja ku nja, 17en e Tipo mi lemandha: ma ng’om copo jolo ngo; kum enene ngo, kadok ang’eya de eng’eye ngo; wun re wung’eye; kum ebedo i beng’wu, man ebibedo i iwu. 18Abiwekowu rwa ngo: abino i beng’wu. 19Fodi nyanok, e ng’om binena kendo ngo; ento wun wunena: kum abedo kwo, wun bende wubibedo kwo. 20I ceng’ maeno wubing’eyo nia ani i Vwa, wun de wuni i ia, an de ani i iwu. 21Ng’atu m’ubedo ku cik para, m’uworogi de, en e ng’atu m’umara: ng’atu m’umara de Vwa de bimare, man abimare, abinyuthra de ire. 22Yuda (Iskariote ngo) uwacu ire kumae, Rwoth, ebedo nenedi nia ibinyuthii iwa, ni ng’om ke ngo e? 23Yesu loko lembe ewacu ire kumae, Tek ng’atu moko mara, ebiworo lem para: Vwa de bimare, man wabibino i bang’e wabitimo kabedo mwa de i bang’e. 24Ng’atu m’umara ngo eworo lembe para ngo: lembe de ma wuwinjo en e para ngo, ento pa Vwa m’uora. 25Giki maeni ayero iwu, ma fodi wabedo wakudu. 26Ento Jajuk, ma Tipo Maleng’, ma Wego bioro ku nyinga, ebiponjowu ku gin ceke, man ebipoyowu kum lembe ceke m’ayero iwu. 27Aweko kwiocwiny i beng’wu; amio iwu kwiocwiny para: amio iwu calu ma ng’om mio ngo. Adundewu kud upidi, kadok lworo de kud unege. 28Wuwinjo maram ayero ko iwu kumae, Acidho, man adwogo i beng’wu. Tek wumara, kuno di anyong’a negowu, kum acidho ba Wego: kum Vwa saga. 29Kawono de ayero iwu ma foketimbre ngo, kara, kan etimbre, wuyi. 30Wabiweco wakudu hai ngo, kum jadit mi ng’om ubebino: gin moko m’ebedo ko mbe i ia; 31ento kara ng’om ung’ei nia amaru Wego, man calu Wego mio ira cik, e an bende atimo kumeno. Wuai, wacidhu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\