MATAYO 21

1Man ka gidhingo Yerusalem, gibino de Bethfage, ba got Zeituni, Yesu lund uoro julub ario, 2ewacu igi kumae, Wucidh i pacu m’i weng’wu, e eni eni wubinwang’u kana m’ubedo atwia, giku nyathine: wugonygi, wukelgi de i bang’a. 3Man tek ng’atu moko wacu lem moko iwu, wubiwacu kumae, Candgi benego Rwoth; e ndhu ndhu ebiorogi. 4Nie maeni timbre, kara lembe ma yang’ jabila yero timbre kakare, m’ewacu kumae, 5Wuyer ni Nyasayuni Nen, Ubimo peri bebino i beng’i, Emol ebewotho de ku wi kana, Wi nyathi kana ma thwone. 6Julub gicidho, man gitimo cil calu Yesu ng’olo igi, 7e gikelo kana, ku nyathine de, gipedho kendi migi de i wigi; man ejany i wie. 8Man udul dhanu kucel ma dit gipedho kendi migi i yo; jumange ke gitong’o jang yen, gipedhogi de i yo. 9E udul dhanu ma wi piro, ku ju m’udong’ cen de, gikok, giwacu kumae, Hosana ni wod Daudi: mugisa ni ng’atu m’ubino ku nying’ Rwoth; Hosana ma malu ngbir. 10E kan ebino i Yerusalem, adhura bo igi wang’ lii, giwacu kumae, Maeni ng’a? 11Man udul dhanu giwacu kumae, Maeni en e jabila, Yesu, ma Nazareti mi Galilaya. 12E Yesu mondo i hekalu pa Mungu, man eriemo dhanu ceke m’uloko piny m’ung’iewo ng’ieu de i hekalu, eredho mesa mi juwilsente de, ku kom mi ju m’uloko akuru de; 13ewacu igi de kumae, Egore kumae, Ot para jubilwong’o odrwo: ento wukethe ni kagonjo mi weg ayeki. 14Ju ma abinga ku ju ma weg abala m’i tielo gibino i bang’e i hekalu; e ekeyo kumgi. 15Ento ka julam ma dongo ku jugorcik gineno gin ma wang’u ijo m’etimo, kud awia m’ubekok akoka i hekalu ma giwacu kumae, Hosana ni wod Daudi; e konda makugi dit, 16man giwacu ire kumae, Iwinjo gin ma joni beyero? E Yesu wacu igi kumae, Eyo: fodi wusomo ngo kumae, Ibedo ku pakupak ma cu ku dhu mukere ku nyithindho ma fodhoth de? 17Man ewekogi, eai kud i adhura ecidho Bethania, e egonjo keca. 18Nie kugweno kan ebedwogo i adhura kec ubenege. 19E kan eneno ulam dhu yo, ebino i bang’e, enwang’u gin moko de mbe i wie, ento ithe kende; man ewacu ire kumae, Dong’ nyingi kud ucek i kumi ki cil nja ku nja. E ulam uner ndhu ndhu nica. 20E ka julub ginene, igi wang’ lii, giwacu kumae, Ulam uner woko aringa ringa e nenedi? 21E Yesu loko lembe ewacu igi kumae, Andha awacu iwu kumae, Tek wubedo ku yioyic, cwinywu de bedo jiji ngo, wubitimo gin m’utimbre ni ulam kende ngo, ento tek wubiwacu cil ni got maeni, Dong’ juting’i jubei de i nam, e ebitimbre. 22Man gin ceke, ma tek wubikwayu i rwo, wuyio de, wubigamu. 23E kinde m’emondo i hekalu, julam ma dongo ku judongo mi dhanu gibino i bang’e kan ebeponjo, man giwacu kumae, Itimo gin maeni ku ng’ol manedi? ng’a m’umio iri ng’ol maeni? 24E Yesu loko lembe, ewacu igi kumae, An bende abipenjowu ku penji acel, ma tek wuyero ira, an bende abiyero iwu pi ng’ol m’atimo ko gin maeni. 25Baputisi pa Yohana, uai kani? uai i polo kadi ba dhanu? E giporo lembe i kindgi gigi, giwacu kumae, Tek wabiwacu kumae, Uai i polo; ebiwacu iwa kumae, Ka kumeho wukwero yie nedi? 26Ento tek wabiwacu kumae, Uai ba dhanu; walworo udul dhanu; kum dhanu ceke giyio nia Yohana en e jabila. 27E giloko lembe ni Yesu, giwacu de kumae, Wang’eyo ngo. En de ewacu igi kumae, Kadok an bende ayero iwu ngo pi ng’ol m’atimo ko gin maeni. 28Ento wuwacu nyo ang’o? Ng’atu moko bedo ku wote ario; ebino de ba ma kayu, ewacu kumae, Woda, ci tim tic i podho mir ulok tinuni. 29Man eloko lembe ewacu de kumae, Ayenyo ngo; ento macen elokre, ecidho de. 30Ebino de ba mir arionde, ewacu de kumeca. Man eloko lembe ewacu kumae, Acidho, rwoth: ere ecidho ngo. 31Makani ma kind juario m’utimo ka cwiny woni? Giwacu kumae, Ma kwong’ane. Yesu wacu igi kumae, Andha awacu iwu, nia weg ajok ku weg tarwang’ gilar gimondo iwu i ker pa Mungu. 32Kum Yohana bino i beng’wu i yo mi bedopwe, wuyie de ngo; ento weg ajok ku weg tarwang’ e ma giyie; wun de, ka wuneno maeni, macen wuloko cwinywu ngo, kara wuyie. 33Wuwinj lembabola mange: Ng’atu moko nuti ma won ot, m’upidho podho mir ulok, etwode kud arara de, ekunyo ka ma jubio ie nying ulok bende, man egomo odtra, emie de ni jutipodho, en ke ecidho i ng’om mange. 34E ka nindo mi nyinge dhingo, eoro jumiru pare ba jutipodho, gici gigam nyinge. 35E jutipodho gimaku jumiru pare, gifodo ng’atu acel, mange ke ginego, mange ke gicanyu ku kidi. 36Kendo, eoro jumiru mange ma sagu ma kwong’a: e gitimo de kumeca i kumgi. 37Ento macen edong’ eoro wode i bang’gi, ewacu kumae, Gibijwigri ni woda. 38Ento jutipodho, ka gineno wode, giweco i kindgi gigi kumae, Meni jacampacu; wubin, dong’ wanegue, wagemu camupacu pare. 39E gimake, gicwale woko kud i podho mir ulok, ginege de. 40Ka kumeno ka rwoth rni podho rnir niok bibino, ebitimo ang’o kum jutipodho nino? 41Giwacu ire kumae, Ebinyotho dhanu ma rac maeno ku rac, man ebimio podho mir ulok ni jutipodho mange, ma bimio ire nyinge ku ba nindo migi. 42Yesu wacu igi kumae, Fodi wusomo ngo i lembagora pa Mungu kumae, Kidi ma jugomot gikwero, En nini ma judwoke ni wi gul; Maeni ai ba Rwoth, Man en e gin ma wang’u ijo i wang’wa? 43Ka kumeno awacu iwu kumae, Jubikabu ker pa Mungu woko kud i beng’wu, jubimie de ni thek ma cego nyingene. 44Man ke ng’atu m’upodho wi kidi maeni ebing’wekre nziki nziki: ento ng’atu ma tek ebipodho i wie, ebikethe pamir utur. 45E ka julam ma dongo ku Jufarisayo giwinjo lembabola pare, ging’eyo nia eyero pigi. 46E ka giyenyo gimake, lworo makugi ni udul dhanu, kum kud i wang’gi en e jabila pa Mungu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\