FILEMON 1

1Paolo, ma jakol pa Yesu Kristu, man Timoteo m’umegwa, ni Filemon ma jamer mwa ma wa jutic wakugi, 2man ni Aplia ma nyamegwa, man ni Arkipo ma asikari wadwa, man ni kanisa m’i ot peri: 3Bero iwu ku kwiocwiny m’uai ba Mungu ma Wegwa man Rwoth Yesu Kristu. 4Afoyo Mungu para thiri thiri, m’ayero ko piri i rwo para m’arwo, 5m’abewinjo ko pi mer peri, man pi yioyic m’ibedo ko yo ba Rwoth Yesu, man yo ba jumaleng’ ceke; 6kara ripocwiny mi yioyic peri tim tic i ng’eyong’ec mi gin ceke ma ber kubang’gi kubang’gi ma ni i iwu, ni Kristu. 7Kum mutoro nega dit ku jukojuk de i mer peri, kum adunde jumaleng’ uyepo ni kumi, umira. 8Kum kumeno, kadok a won tegocwiny kpo ni kum Kristu m’ang’ol ko iri lembe ma maku ang’ol, 9ento ni kum mer adong’ akwei, kum abedo calu an a Paolo m’uti, man kawono a jakol bende pa Kristu Yesu: 10akwei kum nyathin para, ma Onesimo, m’anyolo nwang’u ani i kol, 11ma yang’ kuloka pare mbe iri, endre kawono dong’ kuloka pare nuti iwa wakudi bende: 12m’adwoke i beng’i dho ku kume, lembene kumae, ya en nini en e adundena ku kite: 13m’ayenyo dit acere wabed wakude, kara etim ira kakeri i kol mi lembanyong’a ma juboth kudo: 14ento kan ambe ku lembe ma ii pido ayenyo ngo atim gin moko; kara bero peri kud ubed mir adhula, ento calu iyenyo. 15Kum kuno nyo wupokru kude nindo moko, kara wubed kude nja; 16calu jamiru kendo ngo, ento ma sagu jamiru, umego ma jamer, m’usagu dit ira, endre m’ulund usagu dit apila re iri, i kum man i Rwoth bende. 17Kum kumeno tek ikwana ya wa jutic wakudi, e dong’ ijole calu an ku kita. 18Ento tek etimo rac iri kum gin moko, kadi tek ecamu banja peri moko, dwok banjane ba wel para; 19an a Paolo agoro gira ku cinga, abiculo wang’e: kum ayenyo ngo nik ayer iri re ya banja para ni i beng’i ma en e in ku kiti bende. 20Eyo, umira, wek anyong’a nega i kumi i Rwoth: yep adundena i Kristu. 21Kum ageno woro peri ketho agoro iri, m’ang’eyo ko nia ibitimo ma sagu m’ayero iri. 22Ento karacelo ku maeni doug’ iyik kabedo ira bende: kum ageno ya ni kum rwo mu e jubidwoka i beng’wu. 23Epafra, ma jakol wada i Kristu Y esu, umothi; 24man Marko, Aristarko, man Dema giku Luka bende, ma wa jutic wakugi. 25Bero pa Rwoth mwa ma Yesu Kristu bed ku cwinywu. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\