LEMBANYUTHA 7

1Yo ng’ei maeni aneno malaika ang’wen m’ucungo i gund ng’om ang’wen, ma gitwio yamu ang’wen mi ng’om, kara yamu moko kud ukot wi ng’om, kadi wi nam, kadi wi yath moko. 2Man aneno malaika mange idho ku yo ku ma ceng’ wok i ie, m’ebedo kud ayi Mungu ma kwo: man ekok ku dwal ma dit ni malaika ang’wen ma jumio igi ya gitim ng’om ku nam de rac, 3ewacu kumae, Kud wutim ng’om rac, kadok nam, kadi yedhi, ma fodi wakuketho ayi ternyim jumiru pa Mungu mwa. 4Man awinjo wel ju ma juketho ayi i kumgine, rubanga dak acel ku pier ang’wen wi ang’wen, ma juketho ayi i kumgi kud i suru mi nyithi Israel kubang’gi nzu: 5Mi suru pa Yuda juketho ayi kum dha nu rubanga apar wi ario; Mi suru pa Ruben rubanga apar wi ario; Mi sura pa Gad rubanga apar wi ario; 6Mi suru pa Acer rubanga apar wi ario; Mi suru pa Naftali rubanga apar wi ario: Mi suru pa Manase rubanga apar wi ario; 7Mi suru pa Simeon rubanga apar wi ario; Mi suru pa Lawi rubanga apar wi ario; Mi suru pa Isakar rubanga apar wi ario; 8Mi suru pa Zabulon rubanga apar wi ario; Mi suru pa Yusuf rubanga apar wi ario; Mi suru pa Benyamin juketho ayi kum dhanu rubanga apar wi ario. 9Yo ng’ei gin maeni aneno, man nen, udul dhanu ma dit, ma ng’atu moko mbe ma copo kwanu, m’uai kud i thek ceke kubang’gi nzu man kud i suru ceke man kodhidhanu ku dhok, gicungo wang’ komker man i wang’ Nyathi Rombo, ma gironyo kendi ma tar ma lot, ku ndhendhe i cing’gi; 10man gikok ku dwandgi ma dit, giwacu kumae, Both ubed ni Mungu mwa m’ujany wi komker, man ni Nyathi Rombo. 11Man malaika ceke gicungo gitieko komker gbur, ku judongo man yedi ma kwo ang’wen man gipodho arieba wang’gi nyim komker, man girwo ni Mungu, 12giwacu kumae, Amen: Mugisa, ku dwong’, ku rieko, man foyofoc, ku yung, man tego, ku tek, ubed ni Mungu mwa rondo ku rondo. Amen. 13Man ng’atu acel ma kind judongo loko lembe, ewacu ira kumae, Maeni ma gironyo kendi ma tar ma lot e, gi ng’agi, man giai kani? 14Man awacu ire kumae, Rwoth para, ing’eyo. Man ewacu ira kumae, Maeni gi ju m’uai i masendi ma dit, man gilwoko kendi migi, gidwokogi tar de i rimo pa Nyathi Rombo. 15Ka kumeno gini i wang’ komker pa Mungu; man gitimo ire dieceng’ ku diewor i hekalu pare: man ng’atu m’ujany wi komker biguro hema pare i wigi. 16Kec binegogi kendo ngo, kadok rieupi de kendo ngo; kadok ceng’ de bigoyogi kendo ngo, kadi lietho moko: 17kum Nyathi Rombo ma ni i kind komker ebibedo jakwac migi, man ebitelo wigi ba pi mi kwo ma dhenyni: man Mungu biyweyo piwang’ pet kud i wang’gi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\