JURUMI 2

1Kum kumeno, E dhanu, in ma tek inuti m’ipoko lembe gin m’iloko wie lembe mbe: kum gin m’ipoko lembe pa wedu i ie, meca ipoko lembe rac i wii giri; kum in m’ipoko lembe icikutimo wagi gino. 2Man wang’eyo nia lembapoka pa Mungu en e calku lemandha kum ju m’ucikutimo wagi gino. 3E dhanu, iwacu nyo ibiboth ni pokolembe pa Mungu, in m’ipoko lembe wi ju m’ucikutimo wagi gin maeni, ma in de itimo wagi gino? 4Kadi icayu lonyo mi bero pare ku twiocwiny pare man mwonyolembe pare m’emwonyo hai, m’ing’eyo ko ngo nia bero Mungu unyebi kum lokocwinyi? 5Ento ku lubo adundeni ma nwang’ ma lokre ngo ikanu kwinyo iri giri i ceng’ mi kwinyo ku nyuthonyuth mi pokolembe ma pwe pa Mungu: 6m’ebimio ni dhanu ceke kubang’gi kubang’i ng’atuman calku tic pare: 7ni ju ma ni kum twiocwiny i timober giyenyo dwong’ ku yung man nyothri ngo, kwo ma rondo ku rondo: 8ento ni ju ma weg ali, m’uworo lemandha ngo, endre m’uworo gondri, kwinyo man ng’ecwiny bibedo nuti, 9man masendi ku ndiba, wi ng’eyong’ec mi dhanu kubang’e kubang’e m’utimo rac, ma kwong’ane pa Jayahudi, man pa Jayunani bende; 10ento dwong’ ku yung man kwiocwiny ni dhanu ceke kubang’gi kubang’gi m’utimo ber, ku kwong’ane ni Jayahudi, man ni Jayunani bende: 11kum dhanu tung’ tung’ ungo ni Mungu. 12Kum dhanu ceke ma gidubo ma cik umbe kugi gibirwinyo bende ma cik umbe kugi: man dhanu ceke m’udubo the cik jubipoko lembe i wigi ku cik; 13kum juwinj cik awinja gi pwe ngo i wang’ Mungu, endre jutim cik e ma jubikwanugi pwe; 14(kum ka Thekdhanumange ma gimbe ku cik gitimo gin mi cik ni kum kurajo, joni, ma gimbe ku cik, gin gi cik igi gigi; 15kum ginyutho tic mi cik m’ugore i adundegi, ma pidocwinygi nyuthogi kudo, man porolembe migi ma kuman ku kuman ma dotogi kadi ma gonyo lembe m’i wigi;) 16i ceng’ ma Mungu bipoko lembe wi lembamung’a mi dhanu, calku lembanyong’a para ma juboth ko, ni kum Yesu Kristu. 17Ento tek julwong’i ku nying’ Jayahudi, man ijengri kum cik, man iluli i Mungu, 18man ing’eyo yeny ma ie yenyo, man ing’io gin ma rac ku gin ma ber, ma juponji ku cik, 19man ing’eyo andha nia in giri in i jatel wi ju ma wang’gi cor, m’i der ni ju ma gini i mudho, 20m’i jatwiny ju ma kitgi mbe, i japonji de mi mukere, m’ibedo kud ayi mi ng’eyong’ec man mi lemandha i cik; 21Ka kumeno in m’iponjo ng’atu mange, iponjri giri ngo? in m’iponjo ya maku dhanu kud ukwal kwo, in e m’idong’ ikwalu kwo? 22in m’iwacu ya ng’atu moko kud ugier gier, in e m’idong’ igiero gieri? in m’idagu ayi gin m’acwia, in e m’idong’ ikwalu jamb hekalu? 23in m’iluli i cik, e m’idong’ icero yung ni Mungu ku kadhu m’ikadhu ko ku wi ciki? 24Kum nying’ Mungu cidre i kind Thekdhanumange kum lembe mu, cil calu egore. 25Kum yaa kulokane nuti andha, tek in i jatim cik: ento tek in i jakadh ku wi cik, yaa peri doko ni yaango. 26Ka kumeno tek won yaango kwiro lembapoka mi cik, yaa pare m’umbe jubikwane ni yaa ngo? 27man yaango ma ku kum, tek eketho cik utimbre kakare, ebipoko lembe i wii ngo, ma in ma ku nyiguta ku yaa ikadhu ku wi ciki? 28Kum en e Jayahudi ngo m’e Jayahudi ku yo woko; kadi maeno ma yo woko i kum de en e yaa ngo: 29ento en e Jayahudi ma en e Jayahudi ma ku yor i ie; man yaa en e maeno mir adunde, i tipo i nyiguta ngo; ma pak pare en e mi dhanu ngo, ento pa Mungu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\