Maatoos 1

1Abraambee Dawtbesa muldhara nivaa Barjoyn qadhaa Kiristoos Yesussa adhadhin goyno yinne: 2Abraam Yisaaqam ki adhade; Yisaaqaar Yayqoobam ki adhade; Yayqoobaar Yiwdabee kisa indanaanabeam ki adhade. 3Yiwdaar Tivimaarka Paareesbee Zaarahibeam ki adhade; Paareesaar Hethroonam ki adhade; Hethroonaar Raamam ki adhade. 4Raamaar Aminaadaabam ki adhade; Aminaadaabaar Navasoonam ki adhade; Navasoonaar Selimoonam ki adhade. 5Selimoonaar Revaabka Boveezam ki adhade; Boveezaar Uruteka Iyobeedam ki adhade; Iyobeedaar Iseyam ki adhade. 6Iseyaar Bitaa Dawtam ki adhade. Dawt Oriyon geshonka Solomoonam ki adhade. 7Solomoonaar Roobiamam ki adhade; Roobiamaar Abiyaam ki adhade; Abiyaar Asaam ki adhade. 8Asaar Iyosaapitham ki adhade; Iyosaapithaar Iyoramam ki adhade; Iyoramaar Oozianam ki adhade. 9Oozianaar Iyovatamam ki adhade; Iyovatamaar Akaazam ki adhade; Akaazaar Yizqiasam ki adhade. 10Yizqiasaar Minaseam ki adhade; Minasear Amoonam ki adhade; Amoonaar Iyosiyasam ki adhade. 11Iyosiyasaar Israveel eenaam Baabiloon peendar uxate yiidhon wodanka, Yovakinbee kisa indanaanabeam ki adhade. 12Yovakinaar Israveel eenaam Baabiloon peendar uxate yiidhonsa budonte, Selatialam ki adhade; Selatialaar Zerubaabeelam ki adhade. 13Zerubaabeelaar Abiyoodam ki adhade; Abiyoodaar Eliyaqemam ki adhade; Eliyaqemaar Azooram ki adhade. 14Azooraar Sadoqam ki adhade; Sadoqaar Akimam ki adhade; Akimaar Eliyodam ki adhade. 15Eliyodaar Alaazaram ki adhade; Alaazaraar Mataanam ki adhade; Mataanaar Yayqoobam ki adhade. 16Yayqoobaar Yoseepam ki adhade. Yoseepaar Barjoyn qadhaa Kiristoos hambhea Yesusam adhon Mayriyamsa geshoane. 17Ogonante Yesussa muldhano Abraamdara yedayse Dawtka yekka, tabhi oydi adhadhi ko maatade. Pir Dawtdara yedayse Israveel eenin Baabiloon peendar uxate yiidhonka yekka, tabhi oydi adhadhi ko maatade. Ogoraar Israveel eenaam Baabiloon peendar uxate kenin tiidhondara yedayse Kiristoossa adhadhinka yekka, tabhi oydi adhadhi ko maatade. 18Yesus Kiristoossa adhadhino yinne: Indan Mayriyamam Yoseep kinin seesonsa budonte, kinka kiam ke keemima, kodi Manpas Gazanka sirmayse ko haapadhade. 19Koam seesaa Yoseepaar eedi tipa kinin dohonna, ‘‘Een birante koam inin ooshinserra aachika koam ida gare’’ hamayse ki qaabade. 20Kidiar ogoam qaabite ki daaka, Barjosa gaana haamaka haapadhayse, ‘‘Ya Dawt muldhara adhadhaa Yoseep, Mayriyamsa sirmidino Manpas Gazankane; eedi koam sirsade hamayse hanin keemenam kurtumbhaabhode. 21Kodiar naasi anngi koda adhe. Adhadhea naasaar yisa eenaam seesora kinin dhacchenna, naabenam kisa Yesus hamayse hada wode’’ kina ki hamade. 22- 23‘‘Marrato! Naano dinngillo sirma ko sirme; naasi anngiar adha ko adhe; kisa naabenamaar Amaanuveel hamayse koda wodadhe’’ hamayse Barjokala qansayse eenna giyeaka Barjo Imbaayn giyoono konin thoothoadettsi ogono wul yin ko maatade. Ogonoar Amaanuveel hamintano ‘‘Barjo wombetene’’ hamintane. 24Yoseepaar raatira dhaabhayse Barjosa gaana kinin giyondettsi Mayriyamam ki keemade. 25Keemayse naasaam konin adhenka yekka Yoseep konka wodhadehe. Yoseepaar naasasa naabenam Yesus hamayse ki wodade.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\