1 Corintios 1

1Maja Pablo, cwiluiindyo̱ apóstol cwentaa' Jesucristo na mañequiaya ñ'oom naya 'naaⁿ'aⁿ nda̱a̱ nn'aⁿ nc'e na l'ue ts'om Ty'o̱o̱ts'om. Nquii nn'aaⁿya Sóstenes matseijomñê ñ'eⁿndyo̱ na matseiljeiya cartawaañe. 2Matseicwano̱ⁿya juuna' nda̱a̱' 'o nn'aⁿ na cwiluiindyo' tmaaⁿ' na macwji' Ty'o̱o̱ts'om cwentaaⁿ'aⁿ na m'aⁿ'yo' tsjoom Corinto, 'o na maqueⁿño̱o̱ⁿ cwentaaⁿ'aⁿ nc'e Cristo Jesús, na jnda̱ tqueeⁿ'ñê na calajomndyo' ñ'eⁿñê, ndo' mati ñ'eⁿ nn'aⁿ meiⁿquiayuucheⁿ na cwilcwii'na xuee' Ta Jesucristo, na cwiluiiñê na matsa̱'ntjoom joona ndo' mati jaa. 3Nquii Tsotya̱a̱ya Ty'o̱o̱ts'om ñequio Ta Jesucristo catio'naaⁿndyena 'o. Quiana na meiⁿcwii ñomtiuu tic'om'yo' jo nda̱a̱na. 4Ñequii'cheⁿ mañequia na quianl'uaa' Ty'o̱o̱ts'om cantyja 'naⁿ'yo' ee naya na matseixmaaⁿ na mañequiaaⁿ na cwito'ñoom'yo' cantyja 'naaⁿ' Jesucristo. 5Ndo' nc'e na matseitjoom'na' 'o ñ'eⁿñe, mañequiaa Ty'o̱o̱ts'om na la'xmaⁿ'yo' cha'tso nnom na mateijndeiina' 'o jo nnoom, cha'tso na cwicanda̱a̱ na cwila'teinco'yo' ñ'oom'm nda̱a̱ nn'aⁿ ndo' ñequio na cwila'no̱ⁿ'ya'yo' cantyja 'naaⁿ'aⁿ. 6Ndo' na luaa', juu ñ'oom cantyja 'naaⁿ' Cristo teitquioo' na mayuu' juuna' cantyja 'naⁿ'yo'. 7Ndo' na ljo', titseitjo̱o̱na' 'o meiⁿcwii nnom na mañequiaa Ty'o̱o̱ts'om cha cwicanda̱a̱ cwil'a'yo' ts'iaaⁿ 'naaⁿ'aⁿ yocheⁿ na cwimeiⁿndo'yo' na nncuee' xuee quia na nncwjee'nnda' Ta Jesucristo. 8Nquii Ty'o̱o̱ts'om wjaañequiaaⁿ najnda̱'yo' na cwindye'ntjom'tyeⁿ'yo' nnoom. Ndo' wjaach'eeⁿ na ljo' hasta na nncue'ntyjo̱ xuee na nncwjee'nnda' Jesucristo na nntu'xeⁿndye nn'aⁿ. Quia jo' nleitquioo' na tatjaa'naⁿ jnaⁿ cwicwila'xmaⁿ'yo'. 9Ty'o̱o̱ts'om ñequii'cheⁿ matseicaña̱a̱ⁿ ñ'oom na jnda̱ tjoom'm na cjoom'm, ndo' manquiityeeⁿ jnda̱ tqueeⁿ'ñê 'o na calajomndyo' ñequio Jnaaⁿ Jesucristo na cwiluiiñe na matsa̱'ntjom jaa. 10'O nn'aⁿya na cwila'yu'yo' ñequio Jesucristo na cwiluiiñê na matsa̱'ntjoom jaa, ñequio najndeii na cwiluiiñê matseity'oondyo̱ nda̱a̱'yo' na c'om'yo' na tjoom' m'aⁿ'yo' ñequio nc'iaa'yo' na cwila'yu', tanc'om'yo' na meiⁿto̱ⁿ' ñ'eⁿndyena. C'om'yo' na ñecwiixjeⁿ nquiu'yo' ñ'eⁿndyena. 11Luaa' matsjo̱o̱ nda̱a̱'yo' 'o nn'aⁿya ee joo nn'aⁿ waa' Cloé jnda̱ jluena no̱o̱ⁿya na m'aⁿntiaa'ndyo' ñequio ntyjee'yo' na cwilayu'. 12Luaa waa na ñe'catsjo̱o̱ cantyja 'naaⁿ' ñ'oomwaa', ñ'eeⁿ'ndyo' 'o na cwindu'yo': “Ja matseijomndyo̱ cantyja 'naaⁿ' Pablo”; nt'omndyo' 'o: “Ja ñ'eⁿ Apolos”; ndo' nt'omndyo': “Ja ñ'eⁿ Pedro”; ndo' nt'omndyo': “Ja ñ'eⁿ Cristo”. 13¿Aa nts'aacheⁿna' na mato̱ⁿ'ñe Cristo? Ndo' ja Pablo, ¿aa ty'ioom nn'aⁿ ja ts'oom'naaⁿ cwenta'yo'? Oo, ¿aa ñequio xueeya teits'oomndyo'? 14Quianl'uaa' Ty'o̱o̱ts'om na macanda̱ Crispo ñ'eⁿ Gayo na seits'oomndyo̱, tjaa'naⁿ nt'omndyo' 'o na seits'oomndyo̱, 15cha tjaa 'ñeeⁿ nnda̱a̱ nntso na ñequio xueeya seits'oomndyo̱ jom. 16Ndo' je' macjaañjoom' ts'o̱o̱ⁿ na mati seits'oomndyo̱ Estéfanas ñequio nn'aⁿ waⁿ'aⁿ. Meiⁿ tileicjaañjoom'ti ts'o̱o̱ⁿ aa m'aⁿ nt'omndyo' 'o na seits'oomndyo̱. 17Ee nchii ty'iom Cristo ts'iaaⁿ ja na catseits'oomndyo̱ nn'aⁿ. Jñoom ja na catseicandiiya nn'aⁿ na macwji'n'maaⁿñê añmaaⁿna, meiⁿ nchii nts'aaya ts'iaaⁿ'ñeeⁿ ñequio ñ'oom na jndo̱' n'om nn'aⁿ, ee xeⁿ naljo', juu ñ'oom cantyja 'naaⁿ' na ty'ioom nn'aⁿ jom ts'oom'naaⁿ, tjaa'naⁿ najndeii na matseixmaⁿna'. 18Nda̱a̱ nn'aⁿ na cwi'ootsuundye añmaaⁿ, juu ñ'oom na ty'ioom nn'aⁿ Cristo ts'oom'naaⁿ, nquiuna ticajndana', sa̱a̱ jo nda̱a̱ jaa na matsaacalui'n'maaⁿndyo̱, tseixmaⁿna' ñ'oom najndeii cantyja 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om. 19Cha'xjeⁿ matseicandii ñ'oom'm na teiljeii: Nn'aⁿ na jeeⁿ jndye nquiu, nnts'aa na catyuii' na jndo̱' n'omna, ndo' juu na jeeⁿ cwila'no̱ⁿ'na, nnts'aa na cwe' ts'iaaⁿ'ndyo juu jo'. 20Nc'e luaa' tso ljeii'ñeeⁿ, ¿yuu l'ueñe ts'aⁿ na jeeⁿ jndo̱' ts'om ndo' mati ts'aⁿ na jndye matsei'naaⁿ' ndo' ñequio ts'aⁿ na jeeⁿ ya matseitjoom' ñ'oom? Ee jnda̱ tqueⁿ Ty'o̱o̱ts'om cha'tso na jndo̱' n'om nn'aⁿ, cwe' ts'iaaⁿ'ndyo joona'. 21Nc'e na jndo̱' ts'om Ty'o̱o̱ts'om, sei'no̱o̱ⁿ'o̱ⁿ na nquiee nn'aⁿ tsjoomnancue tixocata'jnaaⁿ'na jom cantyja 'naaⁿ' na jndo̱' n'omna, jo' chii majaawee' ts'oom na nncwji'n'maaⁿñê añmaaⁿ nn'aⁿ cwe' cantyja 'naaⁿ' ñ'oom'm na cwiñequia nn'aⁿ, meiiⁿ cwitjeii'na cwenta na juuna' ñ'oom na ticajnda tseixmaⁿna'. 22Nn'aⁿ judíos cwitaⁿna na nnty'iaanda̱a̱na cwii ts'iaaⁿ t'maⁿ na tixocaluiina' na cwe' najndeii nquii ts'aⁿ cha nla'yu'na. Sa̱a̱ nn'aⁿ na nchii judíos, joona cwil'uee'ndyena ñ'oom na nntseijndo̱'tina' n'omna cha na nla'yu'na, 23sa̱a̱ jâ cwiñequiaayâ ñ'oom na ty'ioom nn'aⁿ Cristo ts'oom'naaⁿ. Ñ'oom'ñeeⁿ tia nquiu nn'aⁿ judíos ndo' nn'aⁿ na nchii judíos cwitjeii'na cwenta na jeeⁿ cje tseixmaⁿna'. 24Ndo' cantyja 'naaⁿ nn'aⁿ na ma'maⁿ Ty'o̱o̱ts'om, meiiⁿ nn'aⁿ judíos oo meiiⁿ nn'aⁿ nt'omcheⁿ tsjaaⁿ, macwji'n'maaⁿñê nn'aⁿ, ndo' na cwiluiiñe na jndo̱' ts'oom. 25Ee juu na ndoo' nquiu nn'aⁿ na tseixmaⁿna' na tixcwe mach'ee Ty'o̱o̱ts'om jndo̱'ti ts'oom na luaa' mach'eeⁿ, nchiiti juu na jndo̱' n'om nn'aⁿ, ndo' juu na cwitjeii'na cwenta na tijneiⁿ na tquiaaⁿ na luaa' tjom Cristo, juu jo' ma'mo̱ⁿna' na jndeiityeeⁿ, nchiiti cha'tso najnda̱ na la'xmaⁿ nn'aⁿ. 26'O nn'aⁿya na cwila'yu'yo', queⁿ'yo' cwenta na ma'maⁿ Ty'o̱o̱ts'om 'o meiⁿ tijndyendyo' cwitjeii' nn'aⁿ cwenta na la'xmaⁿ'yo' nn'aⁿ na jndo̱' n'om, tijndyendyo' cwiluiindyo' nn'aⁿ na t'maⁿ cwiluiindye, tijndyendyo' tuiindyo' nda nn'aⁿ na tyandye. 27Ee macwjii'ñe Ty'o̱o̱ts'om nn'aⁿ cwentaaⁿ'aⁿ na tijndo̱' n'om cha catseijnaaⁿ'na' nn'aⁿ na ndoo' nquiuna na jndo̱' n'om nquieena. Ndo' macwjii'ñê cwentaaⁿ'aⁿ nn'aⁿ na tit'maⁿ cwiluiindye cha cantseijnaaⁿ'na' nn'aⁿ na waa na jnda̱ la'xmaⁿ. 28Quii'ntaaⁿ nn'aⁿ tsjoomnancue macwjii'ñê nn'aⁿ cwentaaⁿ'aⁿ na cje la'xmaⁿ, macwjii'ñê nn'aⁿ na ticuee' n'om nt'omcheⁿ nn'aⁿ, nn'aⁿ na cwitjeii' nt'omcheⁿ cwenta na tjaa yuu l'uendye. Nmeiiⁿ' mach'eeⁿ cha' m'mo̱ⁿna' na joo nn'aⁿ na nquiu na t'maⁿ la'xmaⁿ ticjaaquiee' cantyja 'naaⁿna. 29Cha'tso nmeiⁿ' mach'eeⁿ cha meiⁿcwii ts'aⁿ tincwji's'añe tincwji'scuñe cheⁿnquii jo nnoom. 30Manquiityeeⁿ jnda̱ s'aaⁿ na tjoom' cwiluiindyo' cantyja 'naaⁿ' Cristo Jesús, ndo' cantyja 'naaⁿ' jom cwicanda'yo' na jndo̱' n'om'yo', ndo' na m'aⁿ'yo' na tjaa jnaⁿ cwila'xmaⁿ'yo', ndo' na maqueⁿño̱o̱ⁿ 'o na lju' n'om'yo' jo nnoom, ndo' na cwilui'n'maaⁿndyo'. 31Cha'xjeⁿ na matseicandii ñ'oom'm na teiljeii: “Xeⁿ na m'aaⁿ ts'aⁿ na ñe'catseis'aañe cheⁿnquii, cwji's'aaⁿ Ty'o̱o̱ts'om cantyja na mach'ee ñ'eⁿñê.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\