1 Corintios 10

1'O nn'aⁿya na cwila'yu'yo', l'ue ts'o̱o̱ⁿ na cala'no̱ⁿ'yo' quia jlui' welooya nn'aⁿ judíos Egipto, cha'tsondyena tyotseintyjo̱ Ty'o̱o̱ts'om ncwaaⁿ' nchquiu nacjoona ndo' cha'tsondyena teinomna Ndaaluee Wee. 2Ndo' na luaa', cha'tsondyena teits'oomndyena na seitjoom'na' joona ñ'eⁿ Moisés quia na tyotseintyjo̱na' nchquiu'ñeeⁿ cjoona ndo' na teinomna ndaaluee'ñeeⁿ. 3Ndo' mati cha'tsondyena tyocwa'na maná na tquiaa Ty'o̱o̱ts'om na jnaⁿna' cañoom'luee, 4ndo' cha'tsondyena tyowena ndaatioo na tyocalui'na' quii' tsjo̱' na ñ'eⁿ ñ'eⁿna' ñ'eⁿndyena. Nquii Cristo cwiluiiñe tsjo̱'ñeeⁿ. 5Sa̱a̱ meiiⁿ na luaa' tyom'aⁿna, maxjeⁿ majndyendyetina ticjaawee' ntyjii Ty'o̱o̱ts'om ñ'eⁿndyena ee tîcal'ana yuu na l'ue ts'oom. Macwe' jo' jndyendyena tja̱na ndyuaa yuu tja nn'aⁿ c'oom. 6Cha'tso nmeiⁿ' na tyotjoomna laxmaⁿna' cwii na ma'mo̱ⁿna' nda̱a̱ya na tila'queeⁿ n'o̱o̱ⁿya cwii cwii nnom natia cha'xjeⁿ tyola'queeⁿ n'omna. 7Jo' chii tila't'maaⁿ'ndyo' cwii na cwe' nn'aⁿ l'a cha'xjeⁿ ñel'a nt'omndye joona ee tso ñ'oom na teiljeii: “Ty'ewindyuaandye nn'aⁿ na nlcwa' ndo' na nncwe, jnda̱ jo' teicantyjana na l'ana cha'xjeⁿ nn'aⁿ na tic'om nacje 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om.” 8Meiⁿ tanc'o̱o̱ⁿya na cwe' luaa'ndyo ñ'eⁿ nt'omcheⁿ nn'aⁿ cha'xjeⁿ na tyol'a joona ee jnaaⁿ' jo' na s'aa Ty'o̱o̱ts'om na ñecwii xuee tja̱ ntquiuu nchoo' ndyee meiⁿndyena. 9Meiⁿ tacal'aaya xjeⁿ Cristo cha'xjeⁿ ñel'a nt'omndye joona, ee jo' na tquii canduu joona ndo' tja̱na. 10Meiⁿ tilancjoo'ndyo' nnom Ty'o̱o̱ts'om cha'xjeⁿ ñel'a nt'omndye joona, ndo' jnaaⁿ' jo' na jñoom ángel na jndyotseicwjee joona. 11Cha'tso nmeiⁿ' na tyotjoom weloo welooya, laxmaⁿna' cwii na ma'mo̱ⁿndyeyuna' nda̱a̱ya, ndo' teiljeii joona' quii' ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om cwii na matseijndo̱'na' n'o̱o̱ⁿya chiuu macaⁿna' na c'o̱o̱ⁿya ncueemeiiⁿ na macanda̱. 12Jo' chii ts'aⁿ na matseitiuu na meintyjee'tyeⁿ cantyja 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om, cats'aañe cwenta na ticju'cjena' juu. 13Ee joo na cwiwinom'yo' na maqueⁿna' xjeⁿ 'o cha cala'tjo̱o̱ndyo' nnom Ty'o̱o̱ts'om, ticachuii'na' ñequio na cwitjoom nt'omcheⁿ nn'aⁿ. Sa̱a̱ jom cwiluiiñê na mayoom'm, meiⁿ tijoom quiaaⁿ na juu na maqueⁿna' xjeⁿ 'o nncwinom'na' juuna' na xocanda̱a̱ nnaⁿndyo' ndo' mati nñequiaaⁿ na ya nluii'ndyo' naquii' juuna'. 14Jo' chii 'o nn'aⁿya na jeeⁿ wi' ts'o̱o̱ⁿya, cantyja 'naaⁿ' na nla't'maaⁿ'ndyo' 'naⁿ na cwe' nn'aⁿ cwil'a, c'om'yo' cha'na ts'aⁿ na jndeii maleinom na nquiaⁿ'aⁿ na nnt'uii nawi' jom. 15Matsjo̱o̱ na ljo' nda̱a̱'yo' ee ntyjiiya na 'o cwila'no̱ⁿ'yo'. Jo' chii queⁿya'yo' cwenta ñ'oom na matsjo̱o̱. 16Ee cwiñequiaaya na quianl'uaa' Ty'o̱o̱ts'om xjeⁿ na cwito'ño̱o̱ⁿya waso, juu jo' ma'mo̱ⁿna' na cwilajomndyo̱ cantyja 'naaⁿ' nioom' Cristo. Ndo' quia cwityja̱a̱ya tyoo' ma'mo̱ⁿna' na cwilajomndyo̱ cantyja 'naaⁿ' seiiⁿ'eⁿ. 17Ee meiiⁿ na jndyendyo̱ sa̱a̱ ñe'cwii tyoo' cwicwaa'a ndo' nc'e na ljo' ñe'cwii sei' cwiluiindyo̱. 18Cala'no̱ⁿ'yo' cantyja 'naaⁿ' tmaaⁿ' nn'aⁿ Israel. Nn'aⁿ na cwitquiina seii quioo' na cwitioona nacjoo' tio wats'om t'maⁿ, xjeⁿ'ñeeⁿ cwilajomndyena cantyja 'naaⁿ' quioo' na cwila'cwjeena. 19Ndo' na matsjo̱o̱ na luaa', tila'tiuu'yo' na ñe'catsjo̱o̱ na juu 'naⁿ'ñeeⁿ na cwila't'maaⁿ'ndye nn'aⁿ waa najndeii na matseixmaⁿna' meiⁿ nchii na ñe'catsjo̱o̱ na juu sei' na cwiñequia naⁿ'ñeeⁿ nnom juuna' jndati matseixmaⁿna' ñequio meiⁿquia sei'. 20Ñ'oom na matsjo̱o̱ cantyja 'naaⁿ' ñ'oomwaa', joo nn'aⁿ na tic'omna cantyja 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om, quia cwila'cjweena quioo', nchii nnom jom cwiñequiana sei'ñeeⁿ, nda̱a̱ naⁿjndii cwiñequiana joona'. 21Ee ticatsona' na nncwe'yo' na njom waso na cwiwe nn'aⁿ na cwila'jomndye ñequio Cristo, ndo' mati nncwe'yo' cwii na matseixmaⁿna' cantyja 'naaⁿ naⁿjndii. Meiⁿ ticatsona' na nlcwa'yo' na cwila'jomndyo' ñequio Cristo, ndo' mati nlcwa'yo' cwii na matseixmaⁿna' cantyja 'naaⁿ naⁿjndii. 22¿Aa ñe'cal'aaya na jaa jnda̱a̱tya̱a̱ya nchiiti jom ndo' jom jeeⁿ xueeⁿ jaa? 23Waa ñ'oom na cwilue nn'aⁿ: “Wanaaⁿ na nnts'aa ts'aⁿ meiⁿquia na ñe'cats'aa.” Ñ'oom na mayuu' jo', sa̱a̱ ticha'tso mateijndeiina' jom. Mayuu' wanaaⁿ na nnts'aa ts'aⁿ ljo' na l'ue ts'oom, sa̱a̱ ticha'tso mateijndeiina' na nncjaanajneiⁿ jo nnom Ty'o̱o̱ts'om. 24Ee nchii ñequii'cheⁿ nc'oom' ts'om ts'aⁿ cantyja 'naaⁿ' nqueⁿ. C'oom' ts'oom cantyja 'naaⁿ nt'omcheⁿ nc'iaaⁿ'aⁿ na cwila'yu', cwaaⁿ cwii na nnts'aaⁿ na nnteijndeiina' joona na nnc'oonajnda̱na cantyja na cwila'yu'na. 25Wanaaⁿ na nntquie'yo' cha'tso nnom sei' na cwileil'ua. Meiⁿ tinta'xe'yo' ¿aa cwiwil'uee'ndye nn'aⁿ sei'ñeeⁿ xjeⁿ na cwila't'maaⁿ'ndyena cwii na cwe' nn'aⁿ cwil'a? Ee na nliu'yo' na ljo' nnda̱a̱ nnts'aana' na nntsei'ndaa'na' nquiu'yo'. 26Ee naquii' Salmos matsona': “Tsjoomnancue ñequio 'naⁿ na matseixmaⁿna', cha'tso jo' 'naaⁿ' nquii Ta Ty'o̱o̱ts'om.” 27Cwii ts'aⁿ na nchii ts'aⁿ na matseiyu', xeⁿ maqueeⁿ'ñê cwii 'o waⁿ'aⁿ na nlcwa' ñ'eⁿñê, wanaaⁿ na nncja' xeⁿ aa l'ue ts'om'. Cwa' meiⁿquia na mañequiaa tsaⁿ'ñeeⁿ. Sa̱a̱ cha tintsei'ndaa'na' ntyji' tincwaxe' aa ts'iaaⁿ' sei'ñeeⁿ na cwila't'maaⁿ'ndye nn'aⁿ cwii na cwe' nn'aⁿ l'a. 28Sa̱a̱ xeⁿ nntso cwii ts'aⁿ njom': “Sei'waañe jnda̱ tacatyeeⁿna' cwentaa' cwii na cwe' nn'aⁿ l'a”, jo' chii 'u je' tinlqui' juuna'. Ee meiiⁿ na xocatsei'ndaa'na' 'u xeⁿ na nlqui' juuna' sa̱a̱ nntsei'ndaa'na' ts'om ts'aⁿ na t'mo̱ⁿ njom' ee m'aaⁿ' ts'oom na ticatsona' na nlqui' juuna'. 29Matseina̱ⁿ cantyja 'naaⁿ' juu na m'aaⁿ' ts'om tsaⁿ'ñeeⁿ na seicandii 'u, nchii cantyja 'naaⁿ' na m'aaⁿ' ts'om' nncu'. Sa̱a̱ nnda̱a̱ nnts'aana' na nncwax'ee cwiindyo' 'o: “¿Chiuu na matsona' na ja catseiljondyo̱yo̱ cwe' chiuu na m'aaⁿ' ts'om cwiicheⁿ? 30Ee xeⁿ mañequiaya na quianl'uaa' Ty'o̱o̱ts'om cantyja 'naaⁿ' juu na macwa'a, quia jo' ¿yuu waa na nncju'naaⁿñena' na nntso ts'aⁿ na tixcwe mats'aa?” 31Quia jo' na cwicwa'yo' ñequio na cwiwe'yo', ñequio meiⁿquia na cwil'a'yo', na cha'tso na cha'tso ñequii'cheⁿ cats'aana' na caluiit'maⁿñeti Ty'o̱o̱ts'om cantyja 'naaⁿ' jo'. 32Til'a'yo' cwii nnom na cantyja 'naaⁿ' jo' nntseilcwe'na' ts'aⁿ cantyja 'naaⁿ' Ta Jesús, meiiⁿ na ts'aⁿ judío, meiiⁿ nn'aⁿ na nchii judíos, ndo' meiiⁿ joo nn'aⁿ na laxmaⁿ tmaaⁿ' cwentaa' Ty'o̱o̱ts'om. 33Malaa'ti' waa na quits'aaya, ee matseijndo̱ na cha'tso cantyja 'naⁿya nncjaawee' n'om nn'aⁿ. Nchii mal'ueendyo̱ na joo na mats'aa na cwe' ja cateijndeiina', sa̱a̱ cateijndeiina' na majndyeti nn'aⁿ nlui'n'maaⁿndyena.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\