1 Corintios 12

1'O nn'aⁿya na cwila'yu'yo', l'ue ts'o̱o̱ⁿ na caliu'yo' chiuu mach'ee Espíritu Santo na cwicandaaya cwii cwii nnom na l'ue ts'oom cha nnda̱a̱ nndya̱'ntjo̱o̱ⁿya nnom Ty'o̱o̱ts'om. 2'O manquiu'jndaa'ndyo' cwitjo̱o̱cheⁿ na cwila'yu'yo', tyojaachuuna' 'o cha'cwijom na nchjaaⁿ'yo' na cwe' tyola't'maaⁿ'ndyo'to'yo' joo na cwe' nn'aⁿ ñel'a na xonda̱a̱ nla'neiⁿna'. 3Jo' chii matsjo̱o̱ nda̱a̱'yo', ts'aⁿ na matseixmaⁿ Espíritu Santo, xocatso na cju'wi'na' Jesús. Ndo' mati xocatso ts'aⁿ na cwiluiiñe Jesús na matsa̱'ntjoom juu xeⁿ nchii m'aaⁿ tsaⁿ'ñeeⁿ nacje 'naaⁿ' Espíritu Santo. 4Nquii Espíritu Santo jndye nnom mañequiaaⁿ na cwicandaaya cha cwicanda̱a̱ cwil'aaya ts'iaaⁿ 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om. Sa̱a̱ manquiityeeⁿ mañequiaaⁿ na cwilaxmaaⁿya joo jo'. 5Jndye nnom niom na cwindya̱'ntjo̱o̱ⁿya nnom Ta Jesús, sa̱a̱ manquiiti Espíritu matseijndaa'ñê cha'tso joona'. 6Jndye nnom maniom na tjachuii' na cwiwil'ue cha cwicanda̱a̱ cwil'aaya ts'iaaⁿ 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om. Sa̱a̱ nqueⁿ ñe'cwii cwiluiiñê na mateijneiⁿ cwii cwiindyo̱ na cwil'aaya joona'. 7Nnom cwii cwiindyo̱ mañequiaa Ty'o̱o̱ts'om cwii nnom na ma'mo̱ⁿna' na laxmaaⁿya Espíritu cha nntei'jndeiina' nnc'iaaya na cwila'yu'. 8Ñ'eeⁿ nn'aⁿ na mañequiaaⁿ na cwiñe'quia ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om ñequio na jndo̱'ya n'om. Ndo' ñ'eeⁿ nt'omndye joona manquiiti Espíritu mañequiaaⁿ na nnda̱a̱ nla'neiⁿna ñ'oom cha nla'no̱ⁿ' nn'aⁿ chiuu l'ue ts'om Ty'o̱o̱ts'om na nnc'omna. 9Ñ'eeⁿndye joona na cantyja 'naaⁿ' Espíritu Santo la'xmaⁿna na cwila'yu'ya n'omna, ndo' nt'omndye joona cwicandaana na nla'n'maⁿna nn'aⁿwii. 10Nt'omndye joona cwicandaana na nnda̱a̱ nl'ana ts'iaaⁿ t'maⁿ na ticaluiina' cantyja 'naaⁿ' najndeii nquii ts'aⁿ. Ndo' nt'om joona cwicandaana na jeeⁿ ya cwiñequiana ñ'oom na ma'mo̱ⁿ Ty'o̱o̱ts'om nda̱a̱na. Nt'om joona cantyja 'naaⁿ' Espíritu mañequiaa Ty'o̱o̱ts'om na nnda̱a̱ ntjeii'na cwenta quia tiyuu' cwii ñ'oom na cwiñequia nn'aⁿ ndo' quia na mayuu' juuna'. Nt'om cwicanda̱a̱ cwila'neiⁿ nt'omcheⁿ nnom ñ'oom ndo' wandyo̱o̱' nn'aⁿ na mañequiaaⁿ na cwicanda̱a̱ cwila'teincoo'na chiuu ma'mo̱ⁿ ñ'oom'ñeeⁿ. 11Espíritu Santo ñecwii cwiluiiñê. Manquiityeeⁿ mañequiaaⁿ cwii cwii nnom ts'iaaⁿmeiⁿ' nda̱a̱ nn'aⁿ cantyjati na l'ue ts'oom. 12Matseijomna' cantyja 'naaⁿ' Cristo cha'cwijom ts'aⁿ na majndye tjat'uii' ndo' meiiⁿ jndyena' sa̱a̱ ñecwii ts'aⁿ tseixmaⁿ. 13Ee cha'tsondyo̱ meiiⁿ nn'aⁿ judíos jaa, meiiⁿ cwiluiindyo̱ nn'aⁿ na cwila'neiⁿ ñ'oom griego, oo meiiⁿ nn'aⁿ na cwindya̱'ntjo̱o̱ⁿtya̱a̱ⁿya nda̱a̱ patrom 'naaⁿya, oo meiiⁿ nn'aⁿ na m'aaⁿya xjeⁿ 'naaⁿ ncjo̱o̱, cwii na jnda̱ teits'oomndyo̱ cwiluiindyo̱ ñecwii seii' Cristo nc'e ñecwii cwiluiiñe Espíritu, ndo' cha'tsondyo̱ jnda̱ to'ño̱o̱ⁿya jom. 14Ee seii' ts'aⁿ nchii ñe'cwii nnom tseixmaⁿ, jndye nnom tjacañjoom'ñê. 15Xeⁿ cwe' nntso x'ee ts'aⁿ: “Nc'e na titseixmaⁿya ts'o̱ ts'aⁿ jo' chii ticatseixmaⁿya cantyja 'naaⁿ' seii' ts'aⁿ.” 16Ndo' mati xeⁿ nntso tsua'qui ts'aⁿ: “Nc'e na nchii cwiluiindyo̱ ts'omnnom ts'aⁿ, jo' chii ticat'uiindyo̱ cantyja 'naaⁿ' seii' ts'aⁿ.” Meiiⁿ na luaa' nntso tsua'qui ts'aⁿ, sa̱a̱ tiyuu' na ljo'. Maxjeⁿ t'uii'na' ts'aⁿ. 17Ee xeⁿ cha'waañe ts'aⁿ ñequii'cheⁿ n'omnnoom cwiluiiñê, ¿chiuu nnts'aayom na nñeeⁿ? Ndo' mati xeⁿ cha'waañe ts'aⁿ ñequii'cheⁿ lua'queeⁿ, ¿chiuu nnts'aayom na nncwjaaⁿ jndye? 18Sa̱a̱ Ty'o̱o̱ts'om jnda̱ seinchoom'm ticwii cwii nnom nmeiⁿ' naquii' seii' ts'aⁿ cha'xjeⁿ na l'ue ts'oom. 19Xeⁿ cha'waañe ts'aⁿ ñe'cwii nnom cwiluiiñê, meiⁿchjoo ticanda̱a̱'ñe seii' ts'aⁿ. 20Sa̱a̱ meiiⁿ na jndye nnom na tqueⁿ Ty'o̱o̱ts'om na tjacat'uiiñe ts'aⁿ, maxjeⁿ ñ'eⁿ joo jo' canda̱a̱' cwiluiiñe seii' ts'aⁿ. 21Ts'omnnom ts'aⁿ tijoom nnda̱a̱ nntsona' nnom ts'o̱ ts'aⁿ: “Ja tjaa yuu l'uee'ndyo̱ 'u.” Meiⁿ xqueⁿ ts'aⁿ tijoom nnda̱a̱ nntsona' nda̱a̱ nc'ee ts'aⁿ: “Ja tjaa yuu l'uee'ndyo̱ 'o.” 22Sa̱a̱ jeeⁿ wandyo̱' waa cantyja 'naaⁿ' ñ'oomwaa'. Ee mañ'eeⁿ' yuu na ñjoom'ñe ts'aⁿ na cwitjeii'a cwenta na ndoo' nquiuuya na meiⁿ ticaⁿna' joona'. Sa̱a̱ jeeⁿ l'uena'. 23Ndo' cwii cwii nnom seii'a na nquiuya na tit'maⁿ la'xmaⁿna', cwil'aatya̱a̱ cwenta joona', ndo' cwii cwii nnom seii'a na tia nquiuuya na nleitquioo'na' nda̱a̱ nn'aⁿ, cwita'nty'iuu'ndyo̱tya̱a̱ joona' 24sa̱a̱ joo na tjacañjoom'ndyo̱ yuu na titia nquiuuya na nnty'iaa nn'aⁿ joona' meiⁿ ticaⁿna' na nla'cuu'ndyo̱. Jo' chii cwiwitquioo' na Ty'o̱o̱ts'om seicañjoom'm cha'waandyo̱ñ'a̱a̱ⁿ, ndo' joo na cwila'cuu'ndyo̱, joona' t'maⁿti mañequiaaⁿ na cwila'xmaⁿna'. 25Luaa' waa na s'aaⁿ na tjacañjoom'ñe ts'aⁿ cha ticatseitiuu ts'aⁿ na ya nnc'oomñe meiiⁿ ticañ'eⁿ cwii joona'. Ee tqueeⁿ nmeiⁿ' cha catei'jndeiindyena' cwii cwii nnom seii'a na tjachuii'na'. 26Manc'e jo' chii quia wi' mach'eena' cwii joo na tjacañjoom'ñe ts'aⁿ, wi' mach'eena' cha'waañê. Ndo' quia ya cwii joona', cha'waañê yaaⁿ'aⁿ. 27'O cwiluiindyo' seii' Cristo, ee cwii cwiindyo' matseixmaⁿ cwii cwii na tjacañjoom'ñê na matseicanda̱a̱'ñena' seiiⁿ'eⁿ. 28Maluaa' matseijomna' na jnda̱ seijndaa'ñe Ty'o̱o̱ts'om quii'ntaaⁿ nn'aⁿ na cwiluiindyena seii' Cristo. Najndyee tqueⁿ apóstoles, nda̱ we nn'aⁿ na cwit'mo̱o̱ⁿ ñ'oom na jnda̱ t'mo̱o̱ⁿ nda̱a̱na, jnda̱ ndyee nn'aⁿ na cwit'mo̱o̱ⁿ ñ'oom naya 'naaⁿ'aⁿ, mati nn'aⁿ na nnda̱a̱ nl'a 'naaⁿ t'maⁿ na xocanda̱a̱ nluiina' cwe' najndeii nquii ts'aⁿ, nda̱ jo' nn'aⁿ na nnda̱a̱ nla'n'maⁿna nn'aⁿwii, nda̱ jo' nquiee na cwila'jndaa'ndye ñ'oom, nda̱ jo' joo nn'aⁿ na mats'ia jo' nnda̱a̱ nla'neiⁿna nt'omcheⁿ nnom ñ'oom na tjachuii'. 29Ticha'tsondye cwiluiindye apóstoles, meiⁿ nchii cha'tsondye cwiluiindye profetas. Ticha'tsondye laxmaⁿ nn'aⁿ na cwit'mo̱o̱ⁿ chiuu ma'mo̱ⁿ ñ'oom'm. Meiⁿ nchii cha'tsondye cwil'a ts'iaaⁿ t'maⁿ na tixocanda̱a̱ nluiina' cwe' cantyja 'naaⁿ' najndeii na matseixmaⁿ nquii ts'aⁿ. 30Meiⁿ ticha'tsondye nnda̱a̱ nla'n'maⁿ nn'aⁿwii. Mati ticha'tsondye nnda̱a̱ nla'neiⁿ ñ'oom na tjachuii' ñequio ñ'oom na macwixjeⁿ cwila'neiⁿ, meiⁿ nchii cha'tsondye nnda̱a̱ nla'teincoo' ljo' cwit'mo̱o̱ⁿ ñ'oom'ñeeⁿ. 31Jo' chii jo nnom Ty'o̱o̱ts'om queⁿndyo' na nla'xmaⁿ'yo' nt'om ts'iaaⁿmeiⁿ' na t'maⁿticheⁿ la'xmaⁿna'. Ndo' je' ñeca'mo̱o̱ⁿya nda̱a̱'yo' cwii nnom na mañequiaaⁿ quii' n'o̱o̱ⁿya na cwiluiit'maⁿñeti juuna', nchiiti cha'tso nmeiⁿ'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\