1 Corintios 14

1Jo' chii cjoo' n'om'yo' na c'om'yo' na jnda nquiu'yo' nn'aⁿ ndo' mati cantyjaa' n'om'yo' na nquii Espíritu Santo nñequiaaⁿ na nnda'yo' na nnda̱a̱ nl'a'yo' ts'iaaⁿ 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om, majndeiiticheⁿ na nnda̱a̱ nñequia'yo' ñ'oom'm. 2Ee ts'aⁿ na matseineiⁿ meiⁿnquia nt'omcheⁿ nnom ñ'oom cwe' tomti nnom Ty'o̱o̱ts'om matseineiⁿ, nchii nda̱a̱ nn'aⁿ nc'e tjaa 'ñeeⁿ juu na matsei'no̱ⁿ' ñ'oom'ñeeⁿ. Cantyja 'naaⁿ' Espíritu Santo matseineiⁿ ñ'oom na wanty'iuu' m'aaⁿna', sa̱a̱ tjaa 'ñeeⁿ juu nntsei'no̱ⁿ' ñ'oom'ñeeⁿ. 3Sa̱a̱ ts'aⁿ na mañequiaa ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om, 'oonajnda̱ nc'iaaⁿ'aⁿ na cwilayu' nc'e ts'iaaⁿ na mach'eeⁿ ndo' cantyja 'naaⁿ' na ljo' cwiñ'omt'maaⁿ'ndyena n'omna, ñ'oom'ñeeⁿ matseinjoom'na' joona. 4Juu ts'aⁿ na nnda̱a̱ nntseineiⁿ cwiicheⁿ nnom ñ'oom na tjachuii', jaawijndeii cheⁿnqueⁿ cantyja 'naaⁿ' Espíritu Santo sa̱a̱ juu ts'aⁿ na matseineiⁿ ñ'oom na ma'mo̱ⁿ nquii Ty'o̱o̱ts'om nnom, ts'iaaⁿ'ñeeⁿ mach'eena' na 'oonajnda̱ nn'aⁿ tmaaⁿ' cwentaaⁿ'aⁿ. 5Ya ntyjii xeⁿ cha'tsondyo' ya nlaneiⁿ'yo' nt'omcheⁿ nnom ñ'oom na tjachuii' sa̱a̱ neiⁿtya̱ya na nñe'quia'yo' ñ'oom na ma'mo̱ⁿ Ty'o̱o̱ts'om nda̱a̱'yo' ee juuna' xcweti, nchiiti juu na matseineiⁿ ts'aⁿ meiⁿnquia nnom ñ'oom na tjachuii'. Macanda̱ xeⁿ na matseiteincoo' ts'aⁿ ñ'oom'ñeeⁿ cha joo nn'aⁿ tmaaⁿ' na macwji' Ty'o̱o̱ts'om cwentaaⁿ'aⁿ nnc'oonajnda̱na nc'e Espíritu Santo. 6Jo' chii 'o nn'aⁿya na cwilayu'yo', meiⁿchjoo xocateijndeiina' 'o na nncjo̱cando̱o̱'a 'o xeⁿ na matseina̱ⁿ cwe' ñ'oom na tjachuii', sa̱a̱ xeⁿ na nntseina̱ⁿya ñ'oom na jnda̱ t'mo̱ⁿ Ty'o̱o̱ts'om no̱o̱ⁿya, oo cwii ñ'oom na matsei'ño̱ⁿ'a cantyja 'naaⁿ' ñ'oom'm, oo cwii ñ'oom cantyja 'naaⁿ' 'naaⁿ na quia nluii, oo cwii ñ'oom na m'mo̱o̱ⁿ nda̱a̱'yo', nmeiⁿ' mayuu' nnteijndeiina' 'o. 7'Naⁿ na cwitjo̱' cha'na tsmaaⁿ ñequio arpa, xeⁿ nchii tjachuii' jndyeena', xotsei'ño̱ⁿ' ts'aⁿ cwaaⁿ cwii joona' macjo̱' ts'aⁿ. 8Ndo' sondaro na matiom jndye ntu, xeⁿ tijndaa' c'uaa jndye mach'eeⁿ, tixocala'c'eendye nc'iaaⁿ'aⁿ na nl'ana ndia'. 9Maluaa' matseijomna' cantyja 'naⁿ'yo', xeⁿ ñ'oom na cwilaneiⁿ'yo' tijndaa' joona' na cwindye nn'aⁿ, ¿chiuuya na nla'no̱ⁿ'na ljo' na cwindu'yo? Nntseijomna' cantyja 'naⁿ'yo' cha'cwijom ts'aⁿ cwe' matseixuaato quii' jndye. 10Nnts'aacheⁿna' jndye nnom na tjachuii' na cwila'neiⁿ nn'aⁿ tsjoomnancue, ndo' cwii cwii joona' majndaa' ljo' ma'mo̱ⁿna'. 11Sa̱a̱ xeⁿ titsei'no̱ⁿ'a ljo' ma'mo̱ⁿ ñ'oom na matseineiⁿ ts'aⁿ cwii ñ'oom'ñeeⁿ, nntseijomna' ja cha'cwijom ts'aⁿ cwiicheⁿ ndyuaa ndo' maljo'yu ntyjeeⁿ ñ'eⁿ ja. 12Jo' chii nc'e na cwila'queeⁿ n'om'yo' na nñequiaa Espíritu Santo na nlaxmaⁿ'yo' ts'iaaⁿ 'naaⁿ'aⁿ, cjoo'ya n'om'yo' na jndye nnom ts'iaaⁿ 'naaⁿ'aⁿ na nla'xmaⁿ'yo' na nñequiaana' na nnc'oonajnda̱nn'aⁿ tmaaⁿ' cwentaa' Ty'o̱o̱ts'om. 13Jo' chii ts'aⁿ na matseineiⁿ ñ'oom na tjachuii', caⁿ nnom Ty'o̱o̱ts'om na nnda̱a̱ nntseiteincoom'm juuna'. 14Ee xeⁿ matseina̱ⁿ nnom Ty'o̱o̱ts'om ñequio cwii nnom ñ'oom na tjachuii' na nchii ñ'oomya, na mayuu' matseina̱ⁿya ñequio espíritu 'naⁿya sa̱a̱ tic'oom' ts'o̱o̱ⁿ cantyja na mats'aa. 15Quia jo' ¿chiuu macaⁿna' na cats'aa? Matsona' na catseina̱ⁿya cantyja 'naaⁿ' espíritu 'naⁿya ndo' mati ñequio na nla'no̱ⁿ'ya nn'aⁿ ljo' na matseina̱ⁿ. Macaⁿna' na cataya ñequio espíritu 'naⁿya ndo' mati ñequio na cwila'no̱ⁿ'ya nn'aⁿ ljo' na mataya. 16Xeⁿ quia na matseineiⁿ' ñ'oom na tjachuii' matseit'maaⁿ'ndyu' Ty'o̱o̱ts'om, 'u mañequiaa' na quianl'uaaⁿ'aⁿ ñequio na xcwee'ya ts'om', sa̱a̱ ts'aⁿ na ticatsei'no̱ⁿ' ñ'oom na matseineiⁿ', ¿chiuu nnts'aayuu na nntso Amén? ee cha ntyjii ñ'oom na matseineiⁿ'. 17Nnts'aacheⁿna' na 'u xcwe mañequiaa' na quianl'uaa' Ty'o̱o̱ts'om sa̱a̱ ticateijndeiina' tsaⁿ'ñeeⁿ na nncjaanajneiⁿ na matseiyoom'm. 18Mañequia na quianl'uaa' Ty'o̱o̱ts'om na majndyeti ñ'oom na cwichuii' matseina̱ⁿya, nchiiti 'o, 19sa̱a̱ quia na m'aaⁿya quii'ntaaⁿ nn'aⁿ tmaaⁿ' na macwji Ty'o̱o̱ts'om cwentaaⁿ'aⁿ, yati ntyjii na cwe' ñe'om ñ'oom nntseina̱ⁿ na ya nla'no̱ⁿ' nn'aⁿ, nchiiti quii meiiⁿ ñ'oom ñequio ñ'oom na tjachuii'. 20'O nn'aⁿya na cwilayu'yo', cantyja 'naaⁿ' natia, cala'xmaⁿ'yo' cha'na yonch'u sa̱a̱ cantyja 'naaⁿ' na m'aaⁿ' n'om'yo' ñ'oomwaa', cala'xmaⁿ'yo' cha'na nn'aⁿ na jnda̱ tquiee n'om. 21Ee naquii' ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om na teiljeii matsona': “Ñequio ñ'oom na cwichuii' na cwila'neiⁿ nn'aⁿ nt'omcheⁿ ndyuaa nntseina̱ⁿya nda̱a̱ nn'aⁿ tyuaawaa sa̱a̱ meiiⁿ na luaa' tixocala'ñ'oom'ndyena chiuu matsjo̱o̱”, luaa' matso nqueⁿ na tseixmaaⁿ na catsa̱'ntjoom. 22Quia na nnda̱a̱ nntseineiⁿ ts'aⁿ ñ'oom na tjachuii' ñequio ñ'oom na maxjeⁿ matseineiiⁿ, juu jo' tseixmaⁿna' 'naaⁿ jo nda̱a̱ nn'aⁿ na tyoola'yu'. Sa̱a̱ juu na nnda̱a̱ nntseineiⁿ ts'aⁿ ñ'oom na jnda̱ t'mo̱ⁿ Ty'o̱o̱ts'om nnoom tseixmaⁿna' 'naaⁿ jo nda̱a̱ nn'aⁿ na cwila'yu', nchii cwentaa nn'aⁿ na tyoola'yu'. 23Ee quia cwitjomndyo' na laxmaⁿ'yo' tmaaⁿ' na macwji' Ty'o̱o̱ts'om cwentaaⁿ'aⁿ, ndo' xeⁿ cha'tsondyo' cwilaneiⁿ'yo' ñ'oom na tjachuii', ndo' jo' jo' nncjaquiee' cwii ts'aⁿ na quia mandiicheⁿ ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om oo ts'aⁿ na tyootseiyu' jom, nntseitiuutoom na 'o jnda̱ teintjeiⁿndyo'. 24Sa̱a̱ xeⁿ cha'tsondyo' cwilaneiⁿ'yo' ñ'oom na ma'mo̱ⁿ Ty'o̱o̱ts'om nda̱a̱'yo' ndo' xeⁿ juu xjeⁿ'ñeeⁿ nncjaquiee' cwii ts'aⁿ na tyootseiyu' oo ts'aⁿ na quia mandiicheⁿ ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om, nlco'tiana' ntyjeeⁿ na waa jnaaⁿ'aⁿ ndo' nnc'oom' ts'oom cantyja 'naaⁿ'aⁿ nc'e ñ'oom na cwilaneiⁿ'yo'. 25Ndo' na ljo' nleitquioo' cha'tso na wanty'iuu' na m'aaⁿ' ts'oom. Quia jo' lcoom'm xtyeeⁿ na nntseit'maaⁿ'ñê Ty'o̱o̱ts'om ndo' nntsei'no̱o̱ⁿ'o̱ⁿ na mayuu'cheⁿ m'aaⁿ Ty'o̱o̱ts'om quii'ntaaⁿ'yo'. 26Quia jo' 'o nn'aⁿya na cwila'yu'yo' quia cwitjomndyo' na cwila't'maaⁿ'ndyo' Ty'o̱o̱ts'om, nt'omndyo' 'o cata'yo' salmos, nt'omndyo' 'o cat'mo̱ⁿ'yo' ñ'oom na jnda̱ t'mo̱ⁿ Ty'o̱o̱ts'om nda̱a̱'yo', nt'omndyo' 'o nda̱a̱ nlaneiⁿ'yo' nt'omcheⁿ nnom ñ'oom na tjachuii' ñequio ñ'oom na maxjeⁿ cwilaneiⁿ'yo', ndo' nt'omcheⁿ nc'iaa'yo' cala'teincoo'na chiuu cwit'mo̱o̱ⁿ n'oom'ñeeⁿ. Sa̱a̱ cha'tso na cwil'a'yo' caluiina' na cateijndeiina' na nnc'oonajnda̱ nn'aⁿ na cwila'yu'. 27Quia na m'aⁿ nn'aⁿ na cwila'neiⁿ ñ'oom na tjachuii', ñequii'cheⁿ ñe'we oo ndyeendyena na nla'neiⁿna. Cwii ndo' cwiindyena nla'neiⁿna ndo' mati ñ'eⁿ ts'aⁿ na nntseiteincoo' ñ'oom'ñeeⁿ. 28Ndo' xeⁿ quii'ntaaⁿ nn'aⁿ tmaaⁿ' cwentaa' Ty'o̱o̱ts'om tjaa'naⁿ ts'aⁿ na nnda̱a̱ ntseiteincoo' ñ'oom'ñeeⁿ, yati na tintseineiⁿ ñ'oom na tjachuii' nda̱a̱ nn'aⁿ na cwila'yu'. Cwe' naquii' ts'om nquii catseineiⁿ ñequio Ty'o̱o̱ts'om. 29Ndo' cantyja 'naaⁿ nn'aⁿ na cwila'neiⁿ ñ'oom na ma'mo̱ⁿ Ty'o̱o̱ts'om naquii' n'om, cala'neiⁿ meiiⁿ we oo ndyeendye joona ndo' nt'om nc'iaana queⁿ cwenta aa xcwe n'oom'ñeeⁿ. 30Sa̱a̱ xeⁿ waa na m'mo̱ⁿ Ty'o̱o̱ts'om nnom cwiicheⁿ ts'aⁿ na wacatyeeⁿ jo' jo', quia jo' juu ts'aⁿ na mañequiaa ñ'oom quiaaⁿ na wanaaⁿ na nntseineiⁿ tsaⁿ'ñeeⁿ. 31Ndo' na luaa' cwii ndo' cwii ts'aⁿ nnda̱a̱ nntseineiⁿ ñ'oom na ma'mo̱ⁿ Ty'o̱o̱ts'om naquii' ts'om cha nnc'ooliu nn'aⁿ na cwila'yu' ndo' nnc'oola'no̱ⁿ'tina. 32Juu ts'iaaⁿ na mañequiaa ts'aⁿ ñ'oom na ma'mo̱ⁿ Ty'o̱o̱ts'om naquii' ts'oom, matsona' na joo nn'aⁿ na cwiñequiaa ñ'oom c'omna xjeⁿ 'naaⁿ' x'iaana na tjom cwiñequiana ñ'oom. 33Ee Ty'o̱o̱ts'om nchii cañ'eeⁿ' cwiluiiñê, jom cwiluiiñê na tjoom' m'aⁿ nn'aⁿ ñequio nc'iaana. Cha'xjeⁿ cwiwijndaa' quii'ntaaⁿ cha'tso ntmaaⁿ' nn'aⁿ na macwjeeⁿ'eⁿ cwentaaⁿ'aⁿ, 34quia na cwitjomndye nn'aⁿ na nla't'maaⁿ'ndyena Ty'o̱o̱ts'om, matsona' na joo yolcu ñema'cheeⁿndyo c'omna ee ticwanaaⁿ na nla'neiⁿna xjeⁿ'ñeeⁿ. Macaⁿna' na c'omna nacje 'naaⁿ s'aana cha'xjeⁿ na matsa̱'ntjom ljeii 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om. 35Xeⁿ waa ñ'oom na ñe'caliuna, quiejndyeena w'aana, quia jo' cata'x'ena ñ'oom'ñeeⁿ nda̱a̱ s'aana. Ee tixcwe na mawax'ee yuscu cwii ñ'oom quia cwitjomndye nn'aⁿ na cwila't'maaⁿ'ndyena Ty'o̱o̱ts'om. 36C'oom' n'om'yo' na nchii quii'ntaaⁿ' 'o jnaⁿjndyee ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om, meiⁿ nchii macanda̱ ñencjo'yo' na jnda̱ to'ñoom'yo' juuna'. 37Xeⁿ m'aaⁿ 'ñeeⁿ cwiindyo' 'o na matseitiuu na cwiluiiñe ts'aⁿ na mañequiaa ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om oo na waa cwii nnom ts'iaaⁿ na mañequiaa Espíritu na matseixmaⁿ, catsei'no̱o̱ⁿ'o̱ⁿ na ñ'oomwaa' na matseiljeiya, ñ'oom na matsa̱'ntjom Ta Jesús juuna'. 38Sa̱a̱ xeⁿ titseiñ'oom'ñe ñ'oomwaa', tila'ñ'oom'ndyo' jom. 39Jo' chii 'o nn'aⁿya na cwila'yu', cala'queeⁿ n'om'yo' na nnda̱a̱ nñequia'yo' ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om. Meiⁿ ticala'cu'yo' nn'aⁿ na cwila'neiⁿ nt'omcheⁿ nnom ñ'oom na tjachuii'. 40Sa̱a̱ cha'tso cantyja na cwitjomndyo', caluiina' cha'xjeⁿ na matsona' ndo' ñequio na xcweya m'aaⁿna'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\