1 Corintios 15

1Ndo' je' je' 'o nn'aⁿya na cwila'yu'yo', matseilcwii'ndyo̱nnda'a joo ñ'oom naya na jnda̱ ñet'mo̱o̱ⁿya nda̱a̱'yo'. Ñ'oom'ñeeⁿ jla'yu'yo' ndo' hasta xjeⁿ je'cheⁿ ndicwaⁿ tyeⁿ m'aⁿ'yo' cantyja 'naaⁿ' juuna'. 2Nc'e juu ñ'oom naya'ñeeⁿ cwilui'n'maaⁿndye añmaaⁿ'yo' xeⁿ cwiljoo'ndyo'tyeⁿ'yo' cantyja 'naaⁿ' ñ'oom na tyoñequiaya nda̱a̱'yo', meiⁿ ticwe' ts'iaaⁿ'ndyo na jla'yu'yo'. 3Tyo'mo̱o̱ⁿ nda̱a̱'yo' ñ'oom na to'ño̱ⁿya na t'maⁿti tseixmaⁿna', na tue' Cristo cwentaa' jnaaⁿya cha'xjeⁿ cwit'mo̱o̱ⁿ ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om na teiljeii, 4ndo' na ty'iuu nn'aⁿ jom, sa̱a̱ xuee na jnda̱ ndyee tquiaa Ty'o̱o̱ts'om na tando'xcoom cha'xjeⁿ na matso ñ'oom'm na teiljeii, 5ndo' teitquioo'ñê nnom Pedro nda̱ jo' nda̱a̱ cha'tso apóstoles. 6Jnda̱ jo', teinoom' 'om siaⁿnto nn'aⁿ na cwila'yu', ñejom teitquioo'ñê nda̱a̱na na majndyendyeti naⁿ'ñeeⁿ ndicwaⁿ cwita'ndo'na je' sa̱a̱ nt'om jnda̱ tja̱. 7Jnda̱ jo' teitquiooñê nnom Jacobo ndo' jnda̱ jo' teitquioo'ñê nda̱a̱ cha'tsondye apóstoles. 8Ndo' na macanda̱ mati teitquioo'ñê no̱o̱ⁿ ja. Matseijomna' cantyja 'naⁿya cha'cwijom cwii yu'ndaa na jnda̱ teinom'na' xjeⁿ na nluiiñe. 9Ee cha'tso nt'omcheⁿ apóstoles, t'maⁿti cwiluiindyena nchiiti ja, meiⁿ ticatseixmaⁿya na nntseicajndyu'na' ja cwii apóstol ee tyoco̱'wi'a tmaaⁿ' nn'aⁿ na macwji' Ty'o̱o̱ts'om cwentaaⁿ'aⁿ. 10Sa̱a̱ na matseixmaⁿya apóstol je', matseixmaⁿya jo' nc'e naya na matseixmaⁿ Ty'o̱o̱ts'om, meiⁿ ticwe' ts'iaaⁿ'ndyo juuna', ee seijndo̱tya̱ya naquii' ts'iaaⁿ 'naaⁿ'aⁿ, nchiiti nt'omcheⁿ apóstoles, meiⁿ nchii cwiluii ts'iaaⁿ'ñeeⁿ cwe' cantyja 'naⁿ nnco̱, sa̱a̱ cwiluii juuna' nc'e naya'ñeeⁿ na matseixmaaⁿ. 11Quia jo' tints'aa aa ja oo aa joona. Ñ'oomwa' ñ'oom na cwiñequiayâ, ndo' juuna' ñ'oom na jnda̱ jla'yu'yo'. 12Cwiñequiaayâ ñ'oom na tando'xcoom jnda̱ na tueeⁿ'eⁿ, quia jo' ¿chiuu na ñ'eeⁿ'ndyo' 'o na cwindu'yo' na taxocata'ndo'xco nn'aⁿ na jnda̱ tja̱? 13Ee xeⁿ tiyuu' na nnta'ndo'xco nn'aⁿ na jnda̱ tja̱, quia jo' meiⁿ nquii Cristo tîcwando'xcoom. 14Ee xeⁿ tîcwando'xcoom quia jo' juu ñ'oom na cwiñequiaayâ cwe' ts'iaaⁿ'ndyo juuna' ndo' mati juu na cwila'yu'ya n'om'yo' cwe' ts'iaaⁿ'ndyo. 15Ee xeⁿ na mayuu' na ljo', quia jo' matseijndaa'ñena' cantyja 'naaⁿyâ na cwil'aayâ na cantuñe Ty'o̱o̱ts'om ee jnda̱ macwil'uuyâ na tquiaaⁿ na tando'xco Cristo sa̱a̱ xeⁿ xocata'ndo'xco nn'aⁿ na jnda̱ tja̱ meiⁿ xocats'aana' na mayuu' na tando'xcoom. 16Ee joo nn'aⁿ na jnda̱ tja̱, xeⁿ xocata'ndo'xcona, quia jo' meiⁿ nquii Cristo tîcwando'xcoom, 17ndo' xeⁿ tîcwando'xcoom cwe' ts'iaaⁿ'ndyo juu na cwilayu'ya n'om'yo' ñ'eⁿñê. Ndicwaⁿ cho' nqueⁿ'yo' jnaⁿ'yo'. 18Ee xeⁿ luaa' waa mati nn'aⁿ na ñejla'yu' ñ'eⁿñê na jnda̱ tja̱, jnda̱ tsuundye. 19Ee juu na cwicantyjaa' n'o̱o̱ⁿya Cristo xeⁿ macanda̱ xjeⁿ na cwitando̱o̱'a je' mawañoom'na' jaa, wanty'iaa'ndyo̱tya̱a̱ya na cha'tsondye nn'aⁿ. 20Sa̱a̱ ñ'oom na mayuu'cheⁿ na tquiaa Ty'o̱o̱ts'om na wando'xco Cristo. Matseijomna' cantyja 'naaⁿ'aⁿ cha'cwijom ntjom na cwiwe' jndyee ee quii'ntaaⁿ l'oo jom ts'aⁿ najndyee na tando'xco. 21Cantyja 'naaⁿ' cwii ts'aⁿ, jnaⁿna' na cwiwje nn'aⁿ tsjoomnancue. Mati cantyja 'naaⁿ' cwii ts'aⁿ jnaⁿna' na cwita'ndo'xco nn'aⁿ. 22Ndo' cha'xjeⁿ cantyja 'naaⁿ' Adán cha'tsondye nn'aⁿ cwiwje, mati cantyja 'naaⁿ' Cristo, cha'tsondye nn'aⁿ nnta'ndo'xcona. 23Sa̱a̱ majndaa' na nluii na ljo': najndyee tando'xco Cristo, nda̱ jo' quia na nncwjee'nnaaⁿ'aⁿ, nnta'ndo'xco nquiee nn'aⁿ na cwiluiindye cwentaaⁿ'aⁿ. 24Quia jnda̱ seityuii' Cristo cha'tsoñ'eⁿ na cwila'xmaⁿ na cwiqueⁿ xjeⁿ, ñequio cha'tso na cwitsa̱ntjom, quia jo' nntycwii cha'tsoñ'eⁿ. Nda̱ jo' nquii na cwiluiiñê na matsa̱'ntjoom, nñequiaaⁿ cwenta jo' l'o̱ Tsotyeeⁿ Ta Ty'o̱o̱ts'om. 25Ee tseixmaaⁿ na nntsa̱'ntjoom hasta xjeⁿ na jnda̱ tju'cje Tsotyeeⁿ nacjee' nc'eeⁿ cha'tso na cwi'oo nacjoom'm. 26Juu na macanda̱ na nntseityueeⁿ'eⁿ na matseiweñe nacjoom'm, juu na mach'ee na cwiwje nn'aⁿ. 27Ee jnda̱ tju'cje Ty'o̱o̱ts'om cha'tso nacjee' nc'ee Cristo, jo' chii quia na matsona' naljo', cwiwitquioo'ya na tic'oomna' nquii Ty'o̱o̱ts'om. Ee jom cha'tso jnda̱ tqueeⁿ nacje 'naaⁿ' Cristo. 28Nquii Cristo cwiluiiñê Jnda Ty'o̱o̱ts'om. Quia jnda̱ s'aaⁿ na cha'tso na niom cwitue'ndyecje jo nnoom, quialjo' manquiityeeⁿ nncju'ñecjeeⁿ nnom Ty'o̱o̱ts'om cha nntseixmaⁿ na tjacantyja na t'maⁿ cwiluiiñe jo nda̱a̱ cha'tsoñ'eⁿ. 29M'aⁿ nn'aⁿ na cwiwits'oomndye cwentaa nn'aⁿ na jnda̱ tja̱. Sa̱a̱ xeⁿ na mayuu' tjaa'naⁿ na cwita'ndo'xco nn'aⁿ na jnda̱ tja̱, quia jo' ¿ljo' ts'iaaⁿ' na cwiwits'oomndyena cwentaa l'oo? 30Ndo' xeⁿ ticata'ndo'xco nn'aⁿ na jnda̱ tja̱ ¿chiuu na jâ cha'tso xjeⁿ m'aaⁿyâ na teincuu' waa na cwitjo̱o̱ⁿyâ? 31Ee 'io ndi 'io m'aaⁿya na teincuu' na ñe'catseicuee'na' ja. Ndo' na ljo', ñ'oom na mayuu' jo' cha'xjeⁿ mati na mayuu' na mañequiaana' na neiⁿya na cwiluiindyo' nn'aⁿ na cwila'yu' ñequio Jesucristo na nqueⁿ cwiluiiñê na matsa̱'ntjoom jaa. 32Tsjoom Éfeso seijndo̱ya cwii ts'o̱o̱ⁿ ñequio quioo' wje sa̱a̱ meiiⁿ na ljo' ¿yuu waa na mawantjo̱ⁿ? Ee xeⁿ na mayuu' na ticata'ndo'xco nn'aⁿ na jnda̱ tja̱ yati cal'aaya cha'xjeⁿ cwilue nn'aⁿ: “Cwa cwaa'a ndo' cwa̱a̱ya ee 'iocha luaa' nncwja̱a̱ya.” 33Tiñe'quiandyo' na ñe'nquiu'nn'aⁿna' 'o. Waa ñ'oom na matso ts'aⁿ: “Joo nn'aⁿ na tis'a la'xmaⁿ cwila'ndaa'na ts'iaaⁿ na ya na cwiluii.” 34C'oom'nnda' n'om'yo' cha'xjeⁿ na matsona' na cal'a'yo'. Tsacwi'ntyje'yo' na cwil'a'yo' jnaⁿ ee m'aⁿ nt'omndyo' 'o na ticalaxmaⁿ'yo' cantyja 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om. Matsjo̱o̱ na ljo' cha calui'jnaaⁿ'ndyo'. 35Nnts'aacheⁿna' m'aaⁿ cwii ts'aⁿ na nncwax'eeⁿ: “¿Chiuu nluiiyuu na nnta'ndo'xco nn'aⁿ na jnda̱ tja̱? ¿Chiuu mmaⁿ' sei' na nla'xmaⁿna?” 36Tijndo̱' ts'om ts'aⁿ na luaa' nncwax'ee, ee tsjaaⁿ na nnom' ts'aⁿ cha'cwijom nncue'na' cha nncwando' ntjom'ndaa. 37Quia na wjaacanom' ts'aⁿ, nchii ts'oomtsjoo wjaacanoom'm, nnaⁿ wjacanoom'm oo tsjaaⁿ lqueeⁿ trigo oo cwiicheⁿ nnom tsjaaⁿ. 38Jnda̱ na jnom' ts'aⁿ tsjaaⁿ'ñeeⁿ, nquii Ty'o̱o̱ts'om mañequiaaⁿ chiuu mmaⁿ'na' cha'xjeⁿ na l'ue ts'oom. Cwii cwii nnom tsjaaⁿ mañequiaaⁿ na nntseixmaⁿ juuna' cha'xjeⁿ na macaⁿna'. 39Cha'tso sei' tiñecwii xjeⁿ la'xmaⁿna'. Nn'aⁿ la'xmaⁿna cwii nnom sei', quioo' wandyo̱' seiiyo' ndo' cantsaa ñequio calcaa cwiicheⁿ nnom sei' la'xmaⁿyo'. 40Mati m'aⁿ cancjuu tsjo̱'luee ndo' m'aⁿ nt'om nnom na cwita'ndo' na tqueⁿ Ty'o̱o̱ts'om nnom tsjoomnancue, ndo' joo na m'aⁿ tsjo̱'luee cwichuii' na neiⁿncoo' joona' ñequio juu na neiⁿncoo' joo na m'aⁿ nnom tsjoomnancue. 41Juu na caxueeñe ñe'quioom' cwichuii'na' ñequio na xuee chi' ñequio juu na caxueendye cancjuu, ndo' joo cancjuu cwichuii' na xueena' ñequio nt'omcheⁿ cancjuu. 42Maluaa' waa na matseijomna' na cwichuii' na nla'xmaaⁿya quia na nntando̱'xco̱o̱ya. Sei'ts'o na wjaanty'iuu'ñe ts'aⁿ tseixmaⁿna' cwii na nto̱' sa̱a̱ quia na nncwando'xcona', nntseixmaⁿna' cwii na tijoom cwii cue'. 43Juu ts'oo na nncjanty'iuu' tseixmaⁿna' cwii na tal'ue sa̱a̱ jeeⁿ neiⁿncoo' tseixmaⁿna' quia na nncwando'xcoom. Quia na wjaanty'iuu'ñe ts'oo, meiⁿcwii tjaa na nnda̱a̱ nnts'aaⁿ, sa̱a̱ quia na nncwando'xcoom jeeⁿ t'maⁿ najneiⁿ. 44Quia na wjaanty'iuu' sei'ts'o 'naaⁿ' ts'aⁿ tseixmaⁿna' cantyja 'naaⁿ' tyuaa, sa̱a̱ quia na nncwando'xcona' tseixmaⁿna' cantyja 'naaⁿ' Espíritu Santo. 45Maluaa' waa na ma'mo̱ⁿ ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om na teiljeii, matsona': “Adán ts'aⁿ najndyee, tuiiñe ñ'eⁿ ts'o ndo' s'aaⁿ na tando'”, sa̱a̱ nquii Adán na macanda̱ cwiluiiñe Espíritu, jom mañequiaaⁿ na cwita'ndo' nn'aⁿ. 46Nchii juu cantyja 'naaⁿ' Espíritu tyowaajndyee, tyowaajndyee cantyja 'naaⁿ' tyuaa, jnda̱ jo' chii tuaa cantyja 'naaⁿ' Espíritu. 47Juu ts'aⁿ na t'oomjndyee s'aa Ty'o̱o̱ts'om juu ñ'eⁿ ts'o, tyotseixmaaⁿ cantyja 'naaⁿ' tyuaa. Sa̱a̱ nquii ts'aⁿ na jnda̱ we cwiluiiñê na matsa̱'ntjoom, tseixmaaⁿ cantyja 'naaⁿ' cañoom'luee. 48Seii'a nmeiiⁿ la'xmaⁿna' cha'na ts'aⁿ na tuiiñejndyee ñequio ts'o. Sa̱a̱ seii'a na nlaxmaaⁿya quia na nntando̱o̱'xco̱o̱ya nlaxmaaⁿya cha'na seii' nqueⁿ na m'aaⁿ cañoom'luee. 49Cha'xjeⁿ tyowaa Adán na s'aa Ty'o̱o̱ts'om maluaa' cwimaaⁿ'a. Mati xjeⁿ na nntando̱o̱'xco̱o̱ya mmaaⁿ'a cha'xjeⁿ waa Cristo na m'aaⁿ cañoom'luee. 50'O nn'aⁿya, ñe'catsjo̱o̱ya nda̱a̱'yo' sei' ñequio ndei' leicanda̱a̱ nntseijomna' joona' yuu na matsa̱'ntjom Ty'o̱o̱ts'om meiⁿ 'naⁿ na cwiwi'ndaa' xocanda̱a̱ nntseijomna' joona' ñequio joo na ticantycwii na m'aⁿ. 51Sa̱a̱ l'ue ts'o̱o̱ⁿ na nla'no̱ⁿ'yo' cwii ñ'oom na wanty'iuu' m'aⁿna'. Ticha'tsondyo̱ nncwja̱a̱ya sa̱a̱ cha'tsondyo̱ nntseichuiina'. 52Jeeⁿ cjee na nluii na ljo' cha'na cwii ndii' na nntseitsja̱ ts'aⁿ lua'nnom, xjeⁿ na nleic'uaa ndu na macanda̱. Ee maxjeⁿ nleic'uaa ndu ndo' nnta'ndo'xco nn'aⁿ na jnda̱ tja̱ na tajom cwjennda'na. Ndo' nntseichuii'na' jaa. 53Ee jaa seii'a nmeiiⁿ na teincoondyo̱ na wjaawi'ndaa'na' nlcwee'na' cwii na tijoom cwi'ndaa'. Jaa seii'a na nncue'na' nlcwa̱a̱'a cwii na tijoom ncue', m'aaⁿ ndo' m'aaⁿna'. 54Ee juu na laxmaaⁿya na cwiwi'ndaa'na', quia na jnda̱ tcweena' juu na tijoom cwi'ndaa' ndo' juu seii'a na jaawe'na' quia na jnda̱ tcweena' na tijoom cue', xjeⁿ'ñeeⁿ nntseicanda̱a̱'ñena' ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om na teiljeii na matsona': “Jnda̱ seityuii' Ty'o̱o̱ts'om najndeii na mach'ee na cwiwje nn'aⁿ. 55'U na mache' na cwiwje nn'aⁿ, ¿je' je' yuu waa na cwii nnda̱a̱ ntsa' ñ'eⁿndyo̱? Meiⁿchjoo tjaa yuu cwii cuaa na ncwantjom'.” 56Juu jnaⁿ na laxmaaⁿya waa najndeii na matseixmaⁿna', jo' chii cwiwja̱a̱ya. Ndo' juu ljeii na tqueⁿ Moisés waa najndeii na matseixmaⁿna' na mañequiaana' na cat'uii jnaⁿ jaa. 57Sa̱a̱ jndye na quianl'uaa' Ty'o̱o̱ts'om na mañequiaaⁿ na cwinaⁿndyo̱ nc'e nquii Ta Jesucristo na matsa̱'ntjoom jaa. 58Nc'e na luaa', 'o nn'aⁿya na jeeⁿ wi' ts'o̱o̱ⁿya, caljoo'ndyo'tyeⁿ'yo' ñequio Ty'o̱o̱ts'om, ñecwiitco titsawintyje'yo' na cwindye'ntjom'yo' nnom Ta Jesús ee manquiu'jndaa'ndyo' na jeeⁿ ticwe' ts'iaaⁿ'ndyo juu ts'iaaⁿ nats'aⁿ nnoom.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\