1 Corintios 2

1Sa̱a̱ 'o nn'aⁿya na cwila'yu'yo', quia tua̱caño̱o̱ⁿya 'o na nñequiaya ñ'oom na mayuu' na ticaliu nn'aⁿ cantyja 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om, nchii seina̱ⁿya nda̱a̱'yo' ñ'oom na jndo̱' n'om nn'aⁿ meiⁿ nchii ñ'oom na jeeⁿ ca'naaⁿ' na cwila'neiⁿ nn'aⁿ na jndye ñ'oom nquiu. 2Xjeⁿ'ñeeⁿ tyeⁿ tyom'aaⁿ' ts'o̱o̱ⁿ na ñe'cwii ñ'oom na nñequiaya nda̱a̱'yo', ndo' cantyja 'naaⁿ' nquii Jesucristo, sa̱a̱ ñequii'cheⁿ cantyja 'naaⁿ' na ty'ioom nn'aⁿ jom ts'oom'naaⁿ. 3Ñet'o̱o̱ⁿya quii'ntaaⁿ'yo' na tijndo̱, tyoteindyo̱ na tyocat'ua̱ na aa nncjaacañjoom' ts'iaaⁿ na nnts'aa. 4Sa̱a̱ quia tyoñequiaya ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om nda̱a̱'yo', nchii seina̱ⁿ ñ'oom na cwila'neiⁿ nn'aⁿ na jeeⁿ jndo̱' n'om, tquioo' na nquii Espíritu ñequio najndeii na matseixmaaⁿ teil'uee'ñê ñ'oom'ñeeⁿ. 5Luaa' tuii cha juu na cwila'yu'ya n'om'yo' c'oomna' cantyja 'naaⁿ' najndeii na matseixmaⁿ Ty'o̱o̱ts'om, nchii cwe' nc'e juu na jndo̱' n'om nn'aⁿ. 6Sa̱a̱ jo nda̱a̱ nn'aⁿ na queeⁿ n'om na cwila'yu'ya n'om, cwilana̱a̱ⁿyâ ñ'oom na jndo̱ n'o̱o̱ⁿyâ, sa̱a̱ juuna' titseijomna' cha'na juu na jndo̱' n'om nn'aⁿ tsjoomnancue, meiⁿ nchii cha'na ñ'oom na jndo̱' n'om nn'aⁿ na la'xmaⁿ n'iaaⁿ, na juu jo' wjaantycwii cantyja 'naaⁿna. 7Ee jâ cwilana̱a̱ⁿyâ ñ'oom na jndo̱' ts'om Ty'o̱o̱ts'om. Teiyoticheⁿ wanty'iuu' tyom'aaⁿ ñ'oom'ñeeⁿ ee tyoowe'ntyjo̱ xjeⁿ na ntyjeeⁿ na caliu nn'aⁿ juuna'. Ee cwitjo̱o̱cheⁿ na nlqueeⁿ tsjoomnancue sa̱a̱ jnda̱ seijndaa'ñê na nnto'ño̱o̱ⁿya na nlui'n'maaⁿndyo̱. 8Nquiee nn'aⁿ na cwiluiindye n'iaaⁿ tsjoomnancue tîcala'no̱ⁿ'na cantyja 'naaⁿ' na luaa' seijndaa'ñe Ty'o̱o̱ts'om. Ee xeⁿ jla'no̱ⁿ'na na Jesús cwiluiiñê nquii na matsa̱'ntjom yuu na tjacantyja na jeeⁿ neiⁿncoo', quia jo' tîxocaty'ioomna jom ts'oom'naaⁿ. 9Naⁿ'ñeeⁿ tjoomna cha'xjeⁿ na matseineiⁿ ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om na teiljeii. Matsona': Joo nn'aⁿ na jnda nquiu Ty'o̱o̱ts'om, jnda̱ seijndaa'ñê jndye nnom cwentaana na tjacantyja na ya na meiⁿjom tyoonty'iaa nn'aⁿ. Meiⁿ tyoondyena cantyja 'naaⁿ joo jo', majndeiiticheⁿ na nnc'oom' n'omna chiuu la'xmaⁿna'. 10Nquii Espíritu Santo t'mo̱o̱ⁿ ñ'oommeiiⁿ nda̱a̱ya, ee jom mal'uetcuuñê cha'tso, hasta ñ'oom na t'maⁿti na matsei'no̱ⁿ' nquii Ty'o̱o̱ts'om. 11Cantyja 'naaⁿ' ts'aⁿ, ¿'ñeeⁿ nntsei'no̱ⁿ' chiuu m'aaⁿ' ts'om cwiicheⁿ ts'aⁿ? Macanda̱ nquii ntyjii. Maluaa' waa cantyja 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om, macanda̱ nquii Espíritu na cwiluiiñê ntyjii chiuu m'aaⁿ' ts'oom. 12Jaa tyooto'ño̱o̱ⁿya juu na m'aaⁿ' n'om nn'aⁿ na tyoola'xmaⁿna cantyja 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om. Jaa cwito'ño̱o̱ⁿya Espíritu na mañequiaaⁿ cha nnda̱a̱ nla'no̱o̱ⁿ'a cha'tso na cwe'yu na mañequiaaⁿ na cwicandaaya. 13Quia cwilana̱a̱ⁿyâ cantyja 'naaⁿ' ñ'oommeiⁿ', cwiwil'uee'ndyô̱ ñ'oom na ma'mo̱ⁿ Espíritu nda̱a̱yâ, nqueⁿ na cwiluiiñê Ty'o̱o̱ts'om, nchii ñequio ñ'oom na cwit'mo̱o̱ⁿ nn'aⁿ cantyja na jndo̱' n'om nquiee. Ndo' na luaa', cwiwil'uee'ndyô̱ ñ'oom na matseijndaa'ñe Espíritu na cwit'mo̱o̱ⁿyâ nda̱a̱ nn'aⁿ na la'xmaⁿna jom. 14Sa̱a̱ ts'aⁿ na ticaluiiñe cwentaa' Ty'o̱o̱ts'om titseiñ'oom'ñe ñ'oom na matseijndaa'ñe Espíritu na cwiluiiñê ee ndoo' ntyjii tsaⁿ'ñeeⁿ na cwe' ñ'oom na til'ue joona'. Ee manda̱ ts'aⁿ na matseixmaⁿ cantyja 'naaⁿ' Espíritu, juu nnda̱a̱ nntsei'no̱ⁿ'. 15Sa̱a̱ ts'aⁿ na matseixmaⁿ Espíritu nnda̱a̱ nntsei'no̱ⁿ' ñ'oommeiⁿ', meiⁿ tjaa 'ñeeⁿ ts'aⁿ na wanaaⁿ na nntso na tixcwe mach'eeⁿ. 16Ee ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om na teiljeii matsona': “¿'Ñeeⁿ ts'aⁿ jnda̱ sei'no̱ⁿ' chiuu na m'aaⁿ' ts'om Nquii na cwiluiiñe na matsa̱'ntjom jaa? ¿'Ñeeⁿ ts'aⁿ nnda̱a̱ nntseijndo̱' ts'oom?” Sa̱a̱ jaa laxmaaⁿya juu na m'aaⁿ' ts'om Cristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\