1 Corintios 5

1Waa ñ'oom na cwiindyo' 'o mañ'oom tsondyee t'maⁿ ndo' na ljo' meiⁿ nn'aⁿ na tyoola't'maaⁿ'ndye Ty'o̱o̱ts'om tiquil'ana na luaa'. 2Ndo' 'o cwitjei' cheⁿncjo'yo' cwenta na jeeⁿ cwila'canda̱a̱'ndyo' meiⁿ tatiato nquiu'yo' na luaa' waa. Matsona' na catjei'yo' tsaⁿ'ñeeⁿ quii'ntaaⁿ'yo' na luaa' mach'eeⁿ. 3Meiiⁿ na tic'o̱o̱ⁿndyo̱ ñ'eⁿndyo', sa̱a̱ cantyja 'naaⁿ' espíritu 'naⁿya m'aaⁿya ñ'eⁿndyo', ñequio xuee' Ta Jesucristo jnda̱ tu'xa̱ⁿya ts'aⁿ na luaa' mach'ee. 4Quia cwitjomndyo' na nla't'maaⁿ'ndyo' Ty'o̱o̱ts'om ja nnc'o̱o̱ⁿya ñ'eⁿndyo' cwe' cantyja 'naaⁿ' espíritu 'naⁿya ndo' mati ñequio juu najndeii na matseixmaⁿ Ta Jesús nnc'oomna' ñ'eⁿndyo'. 5Ndo' na luaa', la'xmaⁿ'yo' na catio'yo' tsaⁿ'ñeeⁿ l'o̱ Satanás cha cwi'ndaa' seiiⁿ'eⁿ sa̱a̱ nlui'n'maaⁿñe espíritu 'naaⁿ'aⁿ quia na nncwjee'nnda' Ta Jesús. 6Tixcwe na cwitjei'yo' cwenta na jeeⁿ cwila'canda̱a̱'ndyo' jo nnom Ty'o̱o̱ts'om ndo' na cwiljoya n'om'yo' na luaa' waa quii'ntaaⁿ'yo'. ¿Aa ticaliu'yo' na meiiⁿ ñechjoowi' ndaaljo' matseicandeii'na' cha'waa tsqueeⁿtyoo'? 7Jo' chii catjei'ndyo' cantyja 'naaⁿ' cha'tsoñ'eⁿ na la'xmaⁿna' ndaaljo' tquie na matsei'ndaa'na' 'o cha nntseijomna' 'o tyoo' na tuiina' ñ'eⁿ tsqueeⁿtyoo' xco na tjaa ndaaljo' tjaquiee' na cwicwa' nn'aⁿ judíos xuee Pascua, na juu tyoo'ñeeⁿ cwiluiindyo'. Ee Cristo cwiluiiñê Catsmaⁿ chjoo cwentaaya cantyja 'naaⁿ' xuee Pascua 'naaⁿya. Jla'cuee' nn'aⁿ jom ndo' tueeⁿ'eⁿ cwentaaya. 8Jo' chii matsona' na calajomndyo̱ xuee Pascua ñequio na xcwee' n'o̱o̱ⁿya ndo' na mayuu'a, na joo jo' la'xmaⁿna' cha'cwijom tyoo' na tjaa ndaaljo' tjaquiee'. Nchii nlajomndyo̱ xuee Pascua'ñeeⁿ ñequio ndaaljo' tquie na tseixmaⁿna' na quie' n'o̱o̱ⁿya ndo' natia na cwil'aaya. 9Ñequio cwiicheⁿ carta'ñeeⁿ tsjo̱o̱ya na tilajomndyo' ñequio nn'aⁿ na cwe' m'aⁿya ñequio nt'omcheⁿ nn'aⁿ. 10Sa̱a̱ ñ'eⁿ carta'ñeeⁿ nchii ñe'catsjo̱o̱ya na catjei'ndyo'ñ'eⁿ'yo' ñequio nn'aⁿ tsjoomnancue na cwe' m'aⁿyana ñequio nn'aⁿ oo na m'aⁿna na cwila'queeⁿ n'omna 'naaⁿ' cwiicheⁿ ts'aⁿ, oo na jeeⁿ ya cwinquio'nn'aⁿna nc'iaana cha nnda̱a̱ ntjeii'na 'naaⁿ naⁿ'ñeeⁿ oo ñ'eⁿ joo nn'aⁿ na cwila't'maaⁿ'ndye 'naⁿ na cwe' nn'aⁿ l'a. Ee xeⁿ tilajomndyo' ñequio nn'aⁿ na laxmaⁿ nmeiⁿ', nlcaⁿna' na calui'yo' tsjoomnancue. 11Ñ'oom na l'ue ts'o̱o̱ⁿ na cala'no̱ⁿ'yo' cantyja 'naaⁿ' carta'ñeeⁿ, ts'aⁿ na matso na matseiyu' ñ'eⁿ Jesucristo, meiⁿchjoo tilajomndyo' ñ'eⁿñê xeⁿ m'aaⁿyaaⁿ ñ'eⁿ ts'aⁿ na cwe' luaa'ndyo', oo queeⁿ ts'oom 'naaⁿ' cwiicheⁿ ts'aⁿ, oo matseit'maaⁿ'ñê 'naⁿ na cwe' nn'aⁿ l'a, oo cantuñê, oo tsaⁿ candii jom, oo mach'ueeⁿ. Meiⁿ na nlcwa' ñequio ts'aⁿ na matseixmaⁿ nmeiⁿ' til'a'yo'. 12Titseixmaⁿya na nncu'xa̱ⁿya nn'aⁿ na tyoola'yu'. Ncjo'yo' la'xmaⁿ'yo' na nntu'xeⁿ'yo' nn'aⁿ na m'aⁿ quii'ntaaⁿ'yo'. 13Nquii Ty'o̱o̱ts'om nncu'xeeⁿ nn'aⁿ na tyoola'yu'. Quia jo' catjei'yo' ts'aⁿ jnaⁿ'ñeeⁿ quii'ntaaⁿ'yo'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\