1 Corintios 6

1Quia cwiindyo' 'o waa ñ'oom na malein'oomna' juu ñequio cwiicheⁿ x'iaa' na matseiyu', ¿chiuu na cwiqueⁿ'yo' ñ'oom tsaⁿ'ñeeⁿ jo nnom jwe na nchii ts'aⁿ na matseiyu'? Cwa nchii ncjo'yo' na cwila'yu'yo' ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om nla'jndaa'ndyo' ñ'oom'ñeeⁿ. 2¿Aa ticaliu'yo' na joo nn'aⁿ na cwiluiindye cwentaa' Ty'o̱o̱ts'om nntu'xeⁿna nn'aⁿ tsjoomancue? Ndo' nc'e na nntu'xeⁿ'yo' nn'aⁿ tsjoomnancue, ¿chiuu na tileicanda̱a̱ nntu'xeⁿ'yo' ñ'oommeiⁿ' na cwe' cwantindyo joona'? 3¿Aa ticaliu'yo' na nntu'xa̱a̱ⁿya ángeles? Ndo' nc'e na ljo', majndeiiticheⁿ nnda̱a̱ nla'jndaa'ndyo' ñ'oom na mat'uiina' jaa yuu na ticjaañjoom' na cwil'aaya je'. 4Jo' chii xeⁿ niom ñ'oom na maleichuuna' 'o ñequio nn'aⁿ'yo' na cwilayu', caty'iom'yo' ts'iaaⁿ'ñeeⁿ nn'aⁿ quii'ntaaⁿ'yo' na tit'maⁿ la'xmaⁿ na catu'xeⁿna ñ'oom 'naⁿ'yo'. 5Matsjo̱o̱ na luaa' cha catseijnaaⁿ'na' o'. ¿Aa nnts'aacheⁿna' na tjaa'naⁿ meiⁿñecwii ts'aⁿ quii'ntaaⁿ'yo' na jndo̱' ts'om na nntseijndaa'ñê ñ'oom na maleichuuna' 'o? 6¿Aa maxjeⁿ maty'iomyana' na cwiqueⁿ'yo' ñ'oom cjoo' cwii nn'aⁿ'yo' na mati matseiyu'? Jo' chii cwitjomndyo' jo nda̱a̱ nn'aⁿ na cwitu'xeⁿ ñ'oom, meiiⁿ na joona nchii nn'aⁿ na cwila'yu'. 7Juu na cwila'ntja'ndyo' ñequio nc'iaa'yo' na cwila'yu' ma'mo̱ⁿna' na t'maⁿ waa na cwila'tjo̱o̱ndyo'. Yati caljoya n'om'yo' nawi' na cwil'ana 'o, meiiⁿ na cwinty'ueena 'naⁿ'yo'. 8Sa̱a̱ 'o xuii' na cwil'a'yo', mancjoondyo' cwita'wi'yo' nn'aⁿ'yo' na cwila'yu' hasta cwinty'uee'yo' 'naaⁿna. 9¿Aa ticaliu'yo' na joo nn'aⁿ na cwiñequiandye cantyja 'naaⁿ' natia ticalaxmaⁿna cantyja na matsa̱'ntjom Ty'o̱o̱ts'om? Tiñe'quio'nn'aⁿndyo' cheⁿncjo'yo' cantyja 'naaⁿ' ñ'oomwaañe. Nn'aⁿ na cwe' cwitjomndyeyana ñ'eⁿ nn'aⁿ na tyoo'uncona, tixocala'xmaⁿna cantyja na matsa̱'ntjom Ty'o̱o̱ts'om, meiⁿ nn'aⁿ na cwila't'maaⁿ'ndye 'naⁿ na cwe' nn'aⁿ l'a, meiⁿ nn'aⁿ na cwe' m'aⁿya ñ'eⁿ nn'aⁿ, meiⁿ naⁿnom na cwe' ñ'eⁿ ntyjenom m'aⁿ, 10meiⁿ nn'aⁿ na cwinty'uee, meiⁿ nn'aⁿ na queeⁿ n'om 'naaⁿ' cwiicheⁿ ts'aⁿ, meiⁿ naⁿcandyee, meiⁿ nn'aⁿ na cwitioñ'oom nn'aⁿ, meiⁿ nn'aⁿ na cwinquio'nn'aⁿ ts'aⁿ cha nnda̱a̱ ntjeii'na 'naaⁿ'aⁿ. 11Ñ'eeⁿ'ndyo' 'o na ñejla'xmaⁿ'yo' nmeiⁿ' cwitjo̱o̱cheⁿ na nla'yu'yo', sa̱a̱ je' jnda̱ tmaⁿndyo', jnda̱ tqueⁿndyo̱ Ty'o̱o̱ts'om 'o, jnda̱ tqueeⁿ 'o na tjaa jnaⁿ la'xmaⁿ'yo' ñequio xuee' Ta Jesucristo ndo' cantyja 'naaⁿ' nquii Espíritu na cwiluiiñe Ty'o̱o̱ts'om cwentaaya. 12Waa ñ'oom na cwilue nn'aⁿ: “Wanaaⁿ na nnts'aa meiⁿljo'cheⁿ na l'ue ts'o̱o̱ⁿ”. Mayuu' na ljo', sa̱a̱ ticha'tso mateijndeiina' ts'aⁿ. Ñ'oom na mayuu' wanaaⁿ na nnts'aa yuu na l'ue ts'o̱o̱ⁿ sa̱a̱ ticatsona' na cwii na mats'aa nlqueⁿna' xjeⁿ 'naaⁿ'na' ja. 13Mati cwilue nn'aⁿ: “Juu nantquie tseixmaⁿna' cwentaa' tsiaa' ts'aⁿ, ndo' tsiaa' ts'aⁿ tseixmaⁿna' cwentaa nantquie.” Ñ'oom na mayuu' jo', sa̱a̱ we nnom nmeiⁿ' nnts'aa Ty'o̱o̱ts'om na nndyuena'. Sa̱a̱ nchii tqueeⁿ seii' ts'aⁿ na cwe' luaa' nnc'oom ñ'eⁿ cwiicheⁿ ts'aⁿ, tqueeⁿ seii'a na laxmaⁿna' cwentaa' nqueⁿ na matsa̱'ntjoom, ndo' jom m'aaⁿ cwentaa' seii'a. 14Ndo' cha'xjeⁿ na tquiaaⁿ na wando'xco Jesús mati nñequiaaⁿ na nntando̱o̱'xco̱o̱ya nc'e najndeii na cwiluiiñê. 15¿Aa ticaliu'yo' na juu seii'yo' laxmaⁿna' cwii taⁿ' seii' Cristo? ¿Aa maty'iomna' na nntseitjo̱o̱ⁿ'a juuna' ñ'eⁿ cwii yuscu na cwe' luaa' m'aaⁿ ñ'eⁿ nn'aⁿ? Meiⁿchjoo ticaty'iomna' 16¿Aa ticala'no̱ⁿ'yo' quia na matseitjoom'ñe ts'aⁿ ñequio sculjaa', ñe'cwii sei' laxmaⁿna? Ee ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om na teiljeii matsona': “Wendye joona, ñe'cwii sei' la'xmaⁿna.” 17Ndo' na luaa' waa, quia na matseijomñe ts'aⁿ ñequio Ta Jesús, ñe'cwii cwiluiiñe tsaⁿ'ñeeⁿ ñ'eⁿñê. 18Cha'cwijom na jndeii maleinom ts'aⁿ cha na ticat'uii cwii na teincuu' jom, maluaa' cal'a'yo' na tic'om'ya'yo' ñ'eⁿ ts'aⁿ na cwe' luaa'. Ee nt'omcheⁿ jnaⁿ na mach'ee ts'aⁿ ticat'uiina' seiiⁿ'eⁿ, sa̱a̱ ts'aⁿ na matseitjoom'ñe ñ'eⁿ cwiicheⁿ ts'aⁿ na cwe' luaa', matseicw'aa'ñê jnaⁿ seiiⁿ'eⁿ. 19¿Aa ticaliu'yo' na cwiluiiñe seii'yo' wats'om cwentaa' Espíritu Santo na m'aaⁿ quii' n'om'yo' na jnda̱ tquiaa Ty'o̱o̱ts'om na c'oom ñ'eⁿndyo'? Jo' chii ticalaxmaⁿ'yo' na nñequiandyo' na nl'a seii'yo' yuu na queeⁿ n'omna'. 20Ee jnda̱ seijnda Ty'o̱o̱ts'om 'o ñequio cwii na jeeⁿcheⁿ ndya' jnda. Jo' chii laxmaⁿ'yo' na cala't'maaⁿ'ndyo' jom ñequio seii'yo' ñequio espíritu 'naⁿ'yo' ee na we ndii' joona' la'xmaⁿna' cwentaaⁿ'aⁿ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\