1 Corintios 7

1Ndo' je' maw'o̱ ñ'oom na cwita'x'e'yo' no̱o̱ⁿ nacjoo' carta na jla'cwanom'yo'. Ñecuaa meiiⁿ ticoco tsaⁿs'a, 2sa̱a̱ jnaaⁿ' na jeeⁿ cwe' luaa' cwic'eeⁿ nn'aⁿ ñ'eⁿ nc'iaana, jo' chii yati cwii cwii tsaⁿs'a cocoom ndo' mati cwii cwii tsaⁿscu c'oom saaⁿ'aⁿ. 3Nquii tsaⁿs'a waa cwii nnom na matseixmaaⁿ na nnts'aaⁿ ñ'eⁿ scoom'm ndo' mati tsaⁿscu waa cwii nnom na matseixmaaⁿ na nnts'aaⁿ ñ'eⁿ saaⁿ'aⁿ. Wendyena quiandye ntyjeena nda̱a̱na na cala'canda̱a̱'ndyena ñ'oomwaa'. 4Tsaⁿscu titseixmaaⁿ na nntseintycwii'ñê nnom saaⁿ'aⁿ ee saaⁿ'aⁿ tseixmaⁿ cwenta jom, meiⁿ tsaⁿs'a titseixmaaⁿ na nntseintycwii'ñê nnom scoom'm ee scoom'm tseixmaⁿ cwenta jom. 5Cwe' jo' tintseintycwii'ñe ts'aⁿ nnom saaⁿ'aⁿ, nnom scoom'm sa̱a̱ ñequii'cheⁿ wanaaⁿ na nla'ljondyo' xeⁿ waa ñ'oom na jnda̱ t'maⁿ'yo' na ñe'calaneiⁿ'yo' nnom Ty'o̱o̱ts'om. Sa̱a̱ nchii na jndye xuee, tints'aana' na tileicala'quii n'om'yo' ndo' na ljo' nnts'aa Satanás na nla'tjo̱o̱ndyo'. 6Luaa' waa na matsjo̱o̱ cantyja 'naaⁿ' ñ'oomwaa', sa̱a̱ tintjei'yo' cwenta na tseixmaⁿna' ñ'oom na matsa̱'ntjomna'. 7Cantyja 'naⁿya toom cwe' cha'tso naⁿnom laxmaⁿna cha'na ja, sa̱a̱ tiñe'cwii xjeⁿ na mañequiaa Ty'o̱o̱ts'om na laxmaaⁿya. Ee ñ'eeⁿ nn'aⁿ waa cwii nnom na la'xmaⁿ, ndo' nt'omcheⁿ cwiicheⁿ ljo la'xmaⁿ. 8Nda̱a̱ joo naⁿnom na tyoo'unco ndo' mati joo yolcu na jnda̱ ljondye, matsjo̱o̱ na yati caljoo'ndyena na ñenquieena cha'na m'aaⁿ ja luaañe. 9Sa̱a̱ xeⁿ tileicwiquii n'omna na m'aⁿ ñenquieena, ñecuaa, c'uncona, ee yati na m'aaⁿ ts'aⁿ na we caⁿ, nchiiti na cwe' matseiqueeⁿ ts'oom na ñe'c'oom ñ'eⁿ ts'aⁿ. 10Sa̱a̱ nda̱a̱ 'o na jnda̱ tma'co'yo', luaa waa ñ'oom na matsa̱'ntjomna', nchii cwe' ñ'oom 'ndyo̱ ja, ñ'oom 'ndyoo nquii Ta Jesús jo': juu scuu' ts'aⁿ ticato̱ⁿ'ñê ñequio saaⁿ'aⁿ. 11Sa̱a̱ xeⁿ ma'ñeeⁿ saaⁿ'aⁿ, ticwanaaⁿ na ncoconnaaⁿ'aⁿ, matsona' na caljoyaandyennda'na. Ndo' mati juu saaⁿ'aⁿ, tintseityuii' ljeii 'naaⁿna. 12Nda̱a̱ nt'omndyo' 'o na jnda̱ t'unco'yo', luaa matsjo̱o̱ nnco̱, nchii matsa̱'ntjom Ta Jesús na caluii na ljo', xeⁿ na m'aaⁿ ts'aⁿ na matseiyu' sa̱a̱ scoom'm tyootseiyu' ndo' tsaⁿ'ñeeⁿ cwiljoya ts'om na m'aaⁿ ñ'eⁿñê, tinto̱ⁿ'ñê ñequio scoom'm. 13Ndo' cwii yuscu na matseiyu', xeⁿ saaⁿ'aⁿ tyootseiyu', sa̱a̱ cwiljoya ts'om na cwiljoo'ñe ñ'eⁿñê, tintseityueeⁿeⁿ ljeii na tocoom ñ'eⁿñe. 14Ee maqueⁿndyo̱o̱ Ty'o̱o̱ts'om saa' yuscu na tyootseiyu' nc'e na cwiluiiñê saa' yuscu na matseiyu'. Ndo' mati maqueⁿño̱o̱ⁿ scuu' ts'aⁿ na tyootseiyu' nc'e saaⁿ'aⁿ tseixmaⁿ ts'aⁿ na matseiyu'. Ee xeⁿ nchii na luaa' waa, quia jo' nda joona nla'xmaⁿ cha'na nda nn'aⁿ na tyoola'yu', sa̱a̱ na mayuu' maqueⁿna' nda joona cantyja 'naaⁿ' tmaaⁿ' cwentaa' Ty'o̱o̱ts'om. 15Sa̱a̱ xeⁿ juu ts'aⁿ na tyootseiyu' ñe'catseityueeⁿ'eⁿ ljeii na tocoom ñ'eⁿ saaⁿ'aⁿ oo scoom'm, quia jo' ñecuaato na ca'ñeeⁿ. Quia na luaa' waa maxjeⁿ til'aaya na jndei'na' na caljoo'ñe ts'aⁿ. Ee Ty'o̱o̱ts'om l'ue ts'oom na ticacho̱o̱ya tia' ñequio nn'aⁿ w'aaya. 16Ee ¿chiuu ntyji'yu' 'u tsaⁿscu na matsei'yu' na jnda̱ tma'co' na xocatsei'yu' sa' ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om cantyja 'naⁿ'? Ndo' mati 'u tsaⁿs'a na matsei'yu' na jnda̱ tma'co', ¿chiuu ntyji'yu' na xocatseiyu' scu' cantyja 'naⁿ'? 17Ticwii cwiindyo' 'o, caljoya ts'om chiuu waa na jnda̱ tquiaa Ty'o̱o̱ts'om na matseixmaⁿ quia na t'maaⁿ juu. Luaa' waa ñ'oom na mañequiaaya nda̱a̱ nn'aⁿ cha'tso ntmaaⁿ' nn'aⁿ na macwjeeⁿ'eⁿ cwentaaⁿ'aⁿ. 18Quia na t'maaⁿ 'u, ¿aa jnda̱ tuii 'naaⁿ sei' cha'xjeⁿ cwil'a nn'aⁿ judíos yonom ndana? Tintseichui' na luaa' waa. Ndo' xeⁿ aa tyooluii 'naaⁿ sei' quia na t'maaⁿ 'u, tacaⁿna' na caluii na ljo'. 19Ee ticateijndeiina' ts'aⁿ xeⁿ na tuii 'naaⁿ'ñeeⁿ tjaaⁿ'aⁿ meiiⁿ xeⁿ ticaluiina'. Ñ'oom na jndati na catseicanda̱ ts'aⁿ ñ'oom na matsa̱'ntjom Ty'o̱o̱ts'om. 20Jo' chii meiⁿquia cwii nnom na matseixmaⁿ ts'aⁿ quia na t'maⁿ Ty'o̱o̱ts'om jom, jo' jo' caljoya ts'oom. 21¿Aa cwiluiindyu' ts'aⁿ na mandi'ntjomtyeⁿ quia na t'maaⁿ 'u? Tinc'oom' ts'om' na ljo', sa̱a̱ xeⁿ nncju'naaⁿñena' na nndyaandyu', cwa catsa' na ljo'. 22Ee ts'aⁿ na m'aaⁿ na mandi'ntjomtyeⁿ quia na t'maⁿ Ty'o̱o̱ts'om jom na catseiyoom'm ñ'eⁿ Ta Jesús, je' cwiluiiñe ts'aⁿ na jnda̱ seicandyaa'ñê. Ndo' maljoyu cantyja 'naaⁿ' ts'aⁿ na m'aaⁿ xjeⁿ 'naaⁿ' quia na t'maⁿ Cristo jom, je' cwiluiiñê ts'aⁿ na mandi'ntjomtyeⁿ nnoom. 23Juu ñequio na seijnda Ty'o̱o̱ts'om 'o, jeeⁿ ndya' jnda jo'. Jo' chii tiñequiandyo' na laxmaⁿ'yo' nn'aⁿ na cwindye'ntjomtyeⁿ nda̱a̱ nn'aⁿ. 24Quia jo' 'o nn'aⁿya, cwii cwiindyo' caljoya ts'om chiuu waa na tyotseixmaⁿ xjeⁿ na t'maⁿ Ty'o̱o̱ts'om juu. 25Ñ'oom na cwita'x'ee'yo' no̱o̱ⁿ cantyja 'naaⁿ yolcu na tyoo'unco, tjaa'naⁿ ñ'oom na matsa̱'ntjom Ta Jesús ja cantyja 'naaⁿ' ñ'oomwaa'. Sa̱a̱ nc'e na matseixmaⁿya ts'aⁿ na wi' ts'oom, ntyjii na nda̱a̱ nla'ñ'oom'ndyo' ñ'oom na matsjo̱o̱ cantyja 'naaⁿ' ñ'oomwaa'. 26Cwe' nc'e jndye nnom quich'eena' tiempomeiiⁿ, jo' chii macwjii'a cwenta na yaticheⁿ caljoo'ñe ts'aⁿ cha'xjeⁿ na jnda̱ teijnoom'm. 27Xeⁿ m'aaⁿ scu', tintseityuii' ljeii na tma'co' jom. Sa̱a̱ xeⁿ tjaa'naⁿ scu', tical'ue' ts'aⁿ na nluiiñe scu'. 28Sa̱a̱ xeⁿ aa mma'co', tjaa'naⁿ jnaⁿ' naljo'. Ndo' mati cwii yuscundyua, tjaa jnaaⁿ' xeⁿ ncoco. Ee jndye nnom nawi' quich'eena' na nntjoom nn'aⁿ na nnc'unco ndo' ñe'cateijndeiya 'o na tincwinom'yo' joona'. 29'O nn'aⁿya na cwila'yu'yo', luaa waa na ñe'catsjo̱o̱ya: Jnda̱ teitsio̱o̱' xuee na nncwjee'nnda' Cristo. Nc'e na ljo' joo nn'aⁿ na jnda̱ t'unco, c'omna cha'cwijom tjaa'naⁿ lcuuna, tjaa'naⁿ s'aana. 30Joo nn'aⁿ na m'aⁿ na chjoo' n'om, c'omna cha'xjeⁿ quia waa xuee. Ndo' joo nn'aⁿ na m'aⁿ ncuee, c'omna cha'cwijom m'aⁿna na chjoo' n'omna. Ndo' nn'aⁿ na cwilajnda 'naⁿ c'omna cha'cwijom nchii 'naaⁿna jo'. 31Ndo' joo nn'aⁿ na cwiwil'uee'ndye 'naⁿ na cwila'xmaⁿ cantyja 'naaⁿ' tsjoomnancuewaañe, matsona' na c'omna cha'cwijom na ticajnda nquiuna ljo' la'xmaⁿna', ee juu na matseixmaⁿ tsjoomnancuewaañe mawjaantycwiina'. 32Til'ue ts'o̱o̱ⁿ na jndye ñomtiuu nc'om'yo', ee ts'aⁿ na tjaa'naⁿ scuu', m'aaⁿ' ts'oom chiuu nnc'oom jo nnom Ta Jesús, na nncjaawee' ts'oom ñ'eⁿñe, 33sa̱a̱ ts'aⁿ na m'aaⁿ scuu', m'aaⁿ' ts'oom cantyja 'naaⁿ 'naⁿ na macaⁿna' cha neiiⁿ' scoom'm ñ'eⁿñê. 34Ndo' na luaa' waa, tiñecwii m'aaⁿ' ts'oom. Ñecwii xjeⁿ mat'uiina' cantyja 'naaⁿ' yuscu na tjaa'naⁿ saa' ñequio yuscu ndyua na tyoococo. Joona m'aaⁿ' n'omna cantyja 'naaⁿ' ts'iaaⁿ 'naaⁿ' Ta Jesús, na nñequiandyeñ'eⁿna na la't'maaⁿ'ndyena jom cantyja 'naaⁿ seiina ñequio espíritu 'naaⁿna. Sa̱a̱ yuscu na jnda̱ mam'aaⁿ saa', m'aaⁿ' ts'oom cantyja 'naaⁿ' 'naⁿ na macaⁿna' ndo' ñequio chiuu na nnc'oom cha nncjaawee' ntyjii saaⁿ'aⁿ ñ'eⁿñê. 35Nchii matsjo̱o̱ ñ'oommeiⁿ' nda̱a̱'yo' ee tical'ue ts'o̱o̱ⁿ na nnc'unco'yo' sa̱a̱ cha na nnteijndeiina' 'o ndo' cha na xcwee' n'om'yo' na nndye'ntjom'yo' nnom Ta Jesús. 36Ñ'oom na jndu'yo' na m'aaⁿ cwiindyo' 'o na m'aaⁿ nomjnda na jnda̱ jaawinom'na' na ndyuañe ndo' 'u na tsotyeeⁿ jnda̱ mamatseitiuu' na ya xeⁿ nncocotoom, maxjeⁿ ya na nluii na ljo'. Ee nchii jnaⁿ' na nntsa' na ljo'. 37Sa̱a̱ xeⁿ m'aaⁿ cwii ts'aⁿ na jnda̱ seijndaa'ñe naquii' ts'om na xonquiaa na nncoco nomjnda, ee na manty'iaa' na ticaⁿna', ya cats'aa na ljo'. 38Quia jo' ya mach'ee ts'aⁿ na maw'o̱ ñomcaa' jnda, sa̱a̱ yati mach'ee juu ts'aⁿ na matseiljo nomjnda. 39Yuscu na m'aaⁿ saa', mat'uiityeⁿna' juu ñ'eⁿñê yocheⁿ na wando' tsaⁿ'ñeeⁿ. Sa̱a̱ xeⁿ nncue' tsaⁿ'ñeeⁿ, wanaaⁿ na ncoconnaaⁿ'aⁿ ñ'eⁿ meiⁿquia ts'aⁿ na l'ue ts'oom, macanda̱ ñequii'cheⁿ ñ'eⁿ ts'aⁿ na matseiyu'. 40Sa̱a̱ matseitiuu yati mach'eeⁿ xeⁿ na nljoo'ñê na ñenqueⁿ. Luaa' m'aaⁿ' ts'o̱o̱ⁿ cantyja 'naaⁿ' ñ'oomwaa' ndo' mantyjii na matseixmaⁿya Espíritu na cwiluiiñe Ty'o̱o̱ts'om.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\