1 Corintios 8

1Je' nnc'o̱ya ñ'oom na cwita'xe'yo' cantyja 'naaⁿ seii quioo' na cwila'cwjee nn'aⁿ na cwila't'maaⁿ'ndyena 'naⁿ na cwe' nn'aⁿ l'a. Ñ'oom na mayuu' na cha'tsondyo̱ cwiluiindyo̱ nn'aⁿ na jndo̱' n'o̱o̱ⁿya cantyja 'naaⁿ' ñ'oomwaa', ndo' juu jo' wjan'oomna' jaa na c'o̱o̱ⁿya na s'andyo̱, lcundyo̱. Sa̱a̱ juu na m'aaⁿya na jnda nquiuuya nn'aⁿ, mateijndeiina' na tsaanajnda̱a̱ya na cwila'yuu'a. 2Ts'aⁿ na matseitiuu na jndye waa na jndo̱' ts'om, tyootsei'no̱ⁿ' cha'xjeⁿ na macaⁿna' na caljeii. 3Sa̱a̱ nquii ts'aⁿ na jnda ntyjii ñequio Ty'o̱o̱ts'om, mawajnaⁿ'aⁿ tsaⁿ'ñeeⁿ. 4Cantyja 'naaⁿ' aa wanaaⁿ na nntquie'yo' seii quioo' na cwiwil'uee'ndye nn'aⁿ na cwila't'maaⁿ'ndye 'naⁿ na cwe' nn'aⁿ l'a, cwila'no̱o̱ⁿ'a na meiⁿcwii tjaa ljo' la'xmaⁿ joona' ee maxjeⁿ macanda̱ nqueⁿ m'aaⁿ. 5Ee cañoom'luee ñequio tsjoomnancue jndye nnom na maniom na cwila't'maaⁿ'ndye nn'aⁿ na cwiluena na t'maⁿ ñ'oom la'xmaⁿ, sa̱a̱ joona' nchii nquii Ty'o̱o̱ts'om cwiluiindyena'. Ndo' na mayuu' na jndye 'naⁿ maniom na cwilue nn'aⁿ “Ta” nda̱a̱na', ndo' cwituee'ndyecjena cantyja 'naaⁿ joona'. 6Sa̱a̱ cantyja 'naaⁿ jaa nmeiiⁿ ñecwii Ty'o̱o̱ts'om m'aaⁿ, ndo' jom cwiluiiñê Tsotya̱a̱ya. Cantyja 'naaⁿ' jom cha'tso na maniom, jom tqueeⁿ jo', ndo' nc'e jom, jo' na m'aaⁿya. Ndo' mati ñecwii m'aaⁿ na cwiluiiñe na matsa̱'ntjom jaa, nquii Jesucristo. Cha'tsoti na maniom, cwim'aⁿna' nc'e nqueⁿ, mandii ñ'a̱a̱ⁿ jaa. 7Sa̱a̱ ticha'tsondye nn'aⁿ cwila'no̱ⁿ'na na ljo' ee jnda̱ ljeii'na' na cwila't'maaⁿ'ndyena cwii na cwe' nn'aⁿ l'a, ndo' quia cwicwa'na nantquie'ñeeⁿ, cwitjeii'na cwenta na cwila't'maaⁿ'ndyena juuna'. Ndo' nc'e na tyoowijndo̱' n'omna cantyja 'naaⁿ' ñ'oommeiⁿ', jo' chii juu na m'aaⁿ' n'omna tseixmaⁿna' cwii na jnda̱ t'aa'na' na cwajndii. 8Ee nchii cwe' aa macwa' ts'aⁿ nantquie'ñeeⁿ, oo, aa ticwaaⁿ'aⁿ joona', jo' na macjaawee' ntyjii Ty'o̱o̱ts'om jom. Meiⁿ nchii na jeeⁿ ya nn'aⁿndyo̱tya̱a̱ xeⁿ cwicwaa'a joona', oo nchii nn'aⁿ na tiann'aⁿndyo̱tya̱a̱ xeⁿ ticwaa'a joona'. 9Sa̱a̱ cal'andyo' cwenta na juu luaa' na wanaaⁿ na c'om'yo', titseixmaⁿna' cwii na nnts'aana' na nntseitjo̱o̱ñe cwii nn'aⁿ'yo' na cachjoo matseiyu'. 10Ee xeⁿ 'u na ntyji' chiuu wanaaⁿ na nntsa', mawacatyeⁿ' cwii joo yuu na cwila't'maaⁿ'ndye nn'aⁿ cwii na cwe' nn'aⁿ l'a, ndo' cwii ts'aⁿ na tityeⁿ na matseiyu' nty'iaaⁿ'aⁿ 'u jo', nnda̱a̱ nnts'aana' na mache' na luaa', nnc'omt'maaⁿ'ñe ts'oom na mati lcwaaⁿ'aⁿ 'naⁿ na cwila't'maaⁿ'ndye nn'aⁿ ty'o̱o̱'ñeeⁿ. 11Ndo' na luaa', juu na matsei'no̱ⁿ' na wanaaⁿ na ljo' mache', nntsei'ndaa'na' juu nn'aⁿ' na tityeⁿ matseiyu', na mati tue' Cristo cwentaaⁿ'aⁿ'. 12Quia laa'ti' cwil'a'yo' ñequio joo nn'aⁿ'yo' na tit'maⁿ cwilayu'ya n'om, cwila'tjo̱o̱ndyo' nda̱a̱na na cwila'ñ'eeⁿ'ndyo' n'omna. Ndo' mati cwilaxmaⁿ'yo' jnaⁿ jo nnom Cristo. 13Jo' chii xeⁿ cantyja 'naaⁿ' na macwa'a cwii nnom nantquie na cwiwil'uee'ndye nn'aⁿ na cwila't'maaⁿ'ndye cwii na cwe' nn'aⁿ l'a, xeⁿ jnaaⁿ' jo' matseitjo̱o̱ñe cwii nn'aⁿya na matseiyu', quia jo' tajom cwinlcwaa'nnda'a juuna' cha tintseilcwe'tya'na juu nn'aⁿya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\